การเรียนการสอนภาษาไทย

 

การสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

 

37841933_1915984451795379_3351438855961051136_n

QR

คู่มือครู การสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน(Reading through Action, Practiee and Exploratory Experience Model)

คำนำ เนื้อหาคู่มือครู เนื้อหาแผน เนื้อหารูปแบบการสอนแบบมุ่งพัฒนา บรรณานุกรม

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

 

วิจัยและพัฒนา รูปแบบการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน(Reading through Action, Practice and Exploratory Experience Model) Rapee’s Model 

บทคัดย่อ  กิตติกรรมประกาศ  คำนำ  สารบัญ  บทที่ 1   บทที่ 2   บทที่ 3   บทที่ 4   บทที่ 5  บรรณานุกรม  ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข   ภาคผนวก ค   ภาคผนวก ง   ภาคผนวก จ   ภาคผนวก ช   ภาคผนวก ฌ

 

คู่มือการใช้ เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ร่าย โคลง จรรโลงจิต เพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย 

ส่วนหน้า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โครงสร้างหลักสูตร ม.5   คำอธิบายรายวิชา  แผนการจัดการเรียนรู้  องค์ประกอบส่วนที่ 2   บรรณานุกรม

 

รายงานการใช้ เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ร่าย โคลง จรรโลงจิต เพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำนำ  สารบัญ  กิตติกรรมประกาศ  บทคัดย่อ  บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5  บรรณานุกรม ภาคผนวก ก ค่า IOC สื่อ   ภาคผนวก ข ค่าประสิทธิภาพกลุ่มเล็ก  ภาคผนวก ค ค่าประสิทธิภาพกลุ่มกลาง   ภาคผนวก ง ค่าประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่    ภาคผนวก จ ประเมินคู่มือครู   ภาคผนวก ฉ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ภาคผนวก ช IOCแบบทดสอบ  ภาคผนวกที่ ซ ค่า p ค่า r  ภาคผนวก ฌ ค่า alpha แบบทดสอบ  ภาคผนวก ซ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ภาคผนวก ฌ การเผยเเพร่ผลงาน

****************************************************************************

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ ๑
กิจกรรมที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกห้องที่เรียนกับครูระพีร์
บทอาขยาน

************************************************

ให้นักเรียนทุกคน รายงานตัวในห้องของตนบน”ครูระพีร์เว็บบล็อก” โดยการโพสต์ e-mail ให้เรียบร้อยภาย และ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนทุกครั้ง

ผู้ไม่สะดวกใช้อินเตอร์เน็ต ให้ขอเอกสารที่ห้องพักครู(สำนักงานประชาสัมพันธ์)

**************************************

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน 
ฝึก ถอดความ / ตีความ / ลำดับความและ สรุปความ
ฝึก ร้อยเรียงประโยค

                         ๑๐   ๑๑   ๑๒   ๑๓
๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔
๒๕  ๒๖๒๗  ๒๘  ๒๙  ๓๐  ๓๑  ๓๒  ๓๓  ๓๔  ๓๕
๓๖  ๓๗  ๓๘  ๓๙  ๔๐  ๔๑  ๔๒  ๔๓  ๔๔  ๔๕  ๔๖
๔๗  ๔๘  ๔๙  ๕๐  ๕๑  ๕๒ ๕๓  ๕๔  ๕๕  ๕๖  ๕๗
 ๕๘  ๕๙  ๖๐  ๖๑  ๖๒  ๖๓  ๖๔  ๖๕  ๖๖  ๖๗  ๖๘
๖๙  ๗๐  ๗๑  ๗๒  ๗๓  ๗๔  ๗๕  ๗๖  ๗๗  ๗๘  ๗๙

เอกสารประกอบการเรียนประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ ๑ 
๑.ใบบันทึกการเรียนรู้    ๒. รายการปฏิบัติ    

๓. แบบสำรวจชุดที่ ๑    ๔. แบบสำรวจชุดที่ ๒ 

สัปดาห์ที่ ๒ 
๑.  แบบสรุปผลการสำรวจตนเอง ชุดที่ ๑  

สัปดาห์ที่ ๓ 
๑. เตรียมบทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สัปดาห์ที่ ๔ 
๑. บทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ 
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๓. แบบประเมินการแต่ง “ร่ายสุภาพ” ตัวอย่างแบบประเมิน  ตัวอย่างการให้คะแนน
สำหรับนักเรียนใช้ —> .doc  .docx
๔. ให้นักเรียน กรอกคะแนนที่ประเมินตนเอง ลงในแบบฟอร์ม แล้ว แนบไฟล์ส่งไปที่
เมล์ของครู คือ rp03piyajan@hotmail.com
๕. print ผลการประเมินตนเอง ๑ ใบ เพื่อใช้ในชั้นเรียน (ใบเดียวกับที่แนบไฟล์ส่งครู)
๖. print แบบประเมินเปล่า ๑ ใบ สำหรับใช้ในชั้นเรียน 🙂

*************************************************************************************

แบบทดสอบ ปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย คลิก

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑

               การสอนภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                     แบบสำรวจชุดที่ ๑      แบบสำรวจชุดที่ ๒

ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจให้เสร็จภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

       การสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐาน  เฉลยใบงาน
แบบประเมินงานเขียน (4/10) แบบประเมินงานเขียน (4/4)

————————————————————————————————————————————-

 

58 thoughts on “การเรียนการสอนภาษาไทย

 1. น.ส. สิรินดา สวนมะม่วง ม. 5/6 เลขที่ 29 พฤษภาคม 25, 2018 / 7:21 pm

  ความสามารถพิเศษ แสดงละคร
  ความสนใจ/ความชอบ ชอบเรียนภาษาอังกฤษ
  กิจกรรมของโรงเรียนที่ทำ แสดงละคร อยู่ชมรมละครพันขา

 2. นางสาวณัฐธิสา นาคเจือทอง พฤษภาคม 25, 2018 / 7:06 pm

  -ชื่อ-นามสกุล น.ส.ณัฐธิสา นาคเจือทอง ชั้นม.5/6เลขที่27
  -ความสามารถพิเศษ เล่นละครกับชมรมละครพันขาโรงเรียนสตรีอ่างทอง
  -ความสนใจ อยากเก่งภาษาอังกฤษ
  -กิจกรรมในโรงเรียน แสดงละคร

 3. นางสาว วชิรธาร ปานอุไร พฤษภาคม 25, 2018 / 6:58 pm

  ชื่อ. นามสกุล นส. วชิรธาร ปานอุไร ม. 5/6 เลขที่30
  ความสามารถพิเศษ เล่นละครกับชมรมละครพันขาสตรีอ่างทอง
  ความสนใจ อยากเก่งภาษาอังกฤษ

 4. พิชญา บุญชู พฤษภาคม 21, 2018 / 7:34 pm

  1. ชื่อ นามสกุล : นางสาวพิชญา บุญชู ม.5/9 เลขที่27
  2. ความสามารถพิเศษ : ภาษาจีน
  3. ความสนใจ/ความชอบ : ภาษาจีน
  4. กิจกรรมโรงเรียน : รำ

 5. นาย พลวัตย์ งาเนียม พฤษภาคม 21, 2018 / 11:05 am

  นาย พลวัตย์ งาเนียม ม.5/9 เลขที่ 10
  ความสามารถพิเศษ ด้านภาษาเเละคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  ความสนใจ การพูดภาษาอื่นได้

 6. ประภาพร เส็งรอดรัตน์ พฤษภาคม 21, 2018 / 8:45 am

  นส. ประภาพร เส็งรอดรัตน์ เลขที่37 5/6
  ความสามารถพิเศษ : ทำอาหาร
  ความสนใจ : ทำอาหาร

 7. ศศิตาภรณ์ ทองอินทร์ พฤษภาคม 21, 2018 / 8:43 am

  น.ส.ศศิตาภรณ์ ทองอินทร์ ม.5/6 เลขที่22
  ความสามารถ:ทำอาหาร
  ความสนใจ:ชอบทำอาหาร

 8. พิมพ์มาดา สูติยะพันธุ์ พฤษภาคม 21, 2018 / 8:43 am

  น.ส.พิมพ์มาดา สูติยะพันธุ์ ม.5/6 เลขที่21
  ความสามารถ: ทำอาหาร ทำขนม
  ความสนใจ/ชอบ: ชอบอาหาร

 9. อภิญญา ควรรับส่วน พฤษภาคม 21, 2018 / 8:42 am

  น.ส.อภิญญา ควรรับส่วน ม.5/6 เลขที่23
  ความสามารถ : แต่งหน้า ทำผม
  ความสนใจ/ชอบ : แต่งหน้า ทำผม

 10. อภิชญา วิเศษสุข พฤษภาคม 21, 2018 / 8:38 am

  นางสาว อภิชญา วิเศษสุข ม.5/6 เลขที่41 ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร
  ความสนใจ ทำอาหาร
  กิจกรรมใน รร คณะกรรมการคณะสี

 11. นางสาวกัณณิกา ศิริบุตร พฤษภาคม 21, 2018 / 8:37 am

  นางสาวกัณณิกา ศิริบุตร ม.5/6 เลขที่ 34 ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง ทำกับข้าว เล่นกีฬา
  กิจกรรมในโรงเรียน คณะกรรมการคณะสี

 12. นางสาวกัณณิกา ศิริบุตร พฤษภาคม 21, 2018 / 8:37 am

  นางสาวกัณณิกา ศิริบุตร ม.5/6 เลขที่ 34 ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง ทำกับข้าว เล่นกีฬา
  กิจกรรมในโรงเรียน คณะกรรมการคณะสี

 13. น.ส.ธารารัตน์ จวนสาง พฤษภาคม 20, 2018 / 2:53 pm

  น.ส.ธารารัตน์ จวนสาง ชั้น ม.5/6 เลขที่ 20
  ควาสามารถพิเศษ: ทำอาหาร เล่นกีฬา
  ความสนใจ/ชอบ: ทำอาหาร ทำขนม

 14. นางสาวภัทราภรณ์ กล่ำเงิน ชั้น ม.5/7 เลขที่ 44 พฤษภาคม 20, 2018 / 10:23 am

  นางสาวภัทราภรณ์ กล่ำเงิน ชั้น ม.5/7 เลขที่ 44
  ความสามารถ: ร้องเพลงแหล่ เพลงลูกทุ่ง
  ขับเสภา ทำนองเสนาะ รำไทย เต้น เดินแบบ การแสดง
  ความสนใจที่ชอบ: การร้องเพลง ทำนองเสนาะ
  กิจกรรมในโรงเรียน: เป็นประธานคณะสีม่วง เป็นนักร้องของโรงเรียน เป็นเด็ก to be number one
  Idol8

 15. น.ส ณัฐชยา แสดงฤทธิ์ พฤษภาคม 19, 2018 / 3:00 pm

  น.ส ณัฐชยา แสดงฤทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 24
  มีความสนใจในวิชาภาษาไทย และชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากกว่าวิชาอื่นๆ

 16. น.ส.อารียา ชัยยะ พฤษภาคม 18, 2018 / 7:20 pm

  น.ส.อารียา ชัยยะ ม.5/6 เลขที่31
  ความสามารถพิเศษ : สามารถรำได้ เล่นดนตรีไทยได้ เช่นระนาด ซอ ขลุ่ย และทำอาหารขนมไทยหลายๆอย่างได้ แปรรูปอาหารฉบับของตัวเองก็ได้คะ
  ความสนใจ/ชอบ : ชอบร้องเพลง พยายามแต่งหน้าให้เก่ง และชอบการแต่งตัวคะ
  กิจกรรมที่โรงเรียน : รำงานโรงเรียนคะ

 17. นาย พงศกร เพ็งนิ่ม พฤษภาคม 17, 2018 / 6:28 pm

  นาย พงศกร เพ็งนิ่ม ม.5/7 เลขที่ 17
  ความสามารถ นำเสนองาน การแสดง เคยเล่นดนตรีไทย
  ความสนใจที่ชอบ ชอบร้องเพลง การแสดง
  กิจกรรมในโรงเรียน ทำงานองค์กรนักเรียน

 18. น.ส.ปัณฑิตา สุขแสงจันทร์ พฤษภาคม 5, 2017 / 11:28 am

  น.ส ปัณฑิตา สุขแสงจันทร์ ม4/10
  เราสามารถพัฒนาตัวเองได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้ ซึ่งเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยเช่น การใช้คำ หรือไม่ว่าจะการใช้เทคโนโลยีก็ตาม

 19. กฤษฏ์ พฤษภาคม 5, 2017 / 11:25 am

  ได้ความเกี่ยวกับภาษาไทย

 20. น.ส.ฐิตารีย์ ดีมั่น ม.4/10 พฤษภาคม 5, 2017 / 11:24 am

  สนุกดีค่ะ ชอบมากด้วยค่ะ

 21. น.ส รัชฎาภรณ์ อยู่อาจินต์ ม.4/10 พฤษภาคม 5, 2017 / 11:23 am

  ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นคำต่างๆ และนอกจากภาษาไทยก็เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ก็ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะ

 22. Kong พฤษภาคม 5, 2017 / 11:23 am

  ได้ความรู้ใหม่ๆ

 23. น.ส.แสงเทียน รุ่งแสง ม.4/10 พฤษภาคม 5, 2017 / 11:22 am

  ได้ความรู้หลังเรียนมากขึ้น และได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นเวลา

 24. น.ส. ผกามาศ ใจภักดี พฤษภาคม 5, 2017 / 11:21 am

  ได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียน ทำให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความขวนขวายหาความรู้มากขึ้น

 25. ณิชารีย์ จันทรังษี ม.4/10 เลขที่1 พฤษภาคม 5, 2017 / 11:20 am

  ในการเรียนปรับพื้นฐานครั้งนี้ ทำให้รื้อฟื้นความรู้เก่าๆได้ดี มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ทำให้สะดวกมากขึ้น

 26. ดวงกมล มากแก้ว ม.4/10 เลขที่6 พฤษภาคม 5, 2017 / 11:20 am

  สำหรับการเรียนปรับพื้นฐานครั้งนี้ เกิดการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี และทางด้านภาษาไทยค่ะ

 27. น.ส.ศศิธร หล่อเหลี่ยม พฤษภาคม 5, 2017 / 11:20 am

  ได้เกิดการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ค้นหาสิ่งต่างๆที่ไม่เข้าใจ

 28. น.ส.สุภาภรณ์ ทองโชติ พฤษภาคม 5, 2017 / 11:17 am

  น.ส.สุภาภรณ์ ทองโชติ ม.4/10 ในการเรียนปรับพื้นฐานในครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจากพื้นฐานเดิมมากขึ้น ทั้งด้านวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองจากความรู้เดิมมากขึ้น

 29. ธนกร พฤษภาคม 5, 2017 / 11:16 am

  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับวิชาภาษาไทย ทำให้เปลี่ยนความคิดที่ว่าภาษาไทยน่าเบื่อครับ

 30. ระพีร์ พฤษภาคม 5, 2017 / 11:12 am

  ในการเรียนปรับพื้นฐานกับครูระพีร์ ปิยจันทร์ วันนี้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง

  • ชัยภัทร ไกลสิน พฤษภาคม 5, 2017 / 11:19 am

   ด้านการอ่านแล้ววิเคราะห

  • นายศิลา จำปาทิพย์ พฤษภาคม 5, 2017 / 11:19 am

   สวัสดีครับอาจารย์ระพีร์ จากการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ อาจารย์มีการประยุคใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และยังสะดวกรวดเร็วอีด้วยครับ ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ

  • นิธิภัทร์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย เลขที่ 19 4/10 พฤษภาคม 5, 2017 / 11:20 am

   สวัสดีครับอาจารย์บล็อคของอาจารย์ใช้สอนในการเรียนปรับพื้รฐานได้ดีมาก T_T

  • ธิดารัตน์ อังกุลดี พฤษภาคม 5, 2017 / 11:23 am

   สวัสดีค่ะ อาจารย์ระพีร์ จากการเรียนปรับพื้นฐานได้เรียนรู้การนำสื่อออนไลน์มาใช่ในห้องเรียน และได้ความรู้พื้นฐานภาษาไทย

 31. ครูแกรนด์ มีนาคม 7, 2017 / 12:09 pm

  สวัสดีค่ะครู หนูสนใจแนวทางการสอนของครูมากค่ะ หนูขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

 32. อธิศ สุรมิตรไมตรี พฤษภาคม 19, 2016 / 11:01 am

  สวัสดีครับ อาจารย์ระพีร์
  รายงานตัวครับ
  นายอธิศ สุรมิตรไมตรี ม.5/11 เลขที่ 15 ปีการศึกษา 2559 ครับ

 33. ศุภรัตน์ ศรีลาธรรม พฤษภาคม 19, 2016 / 10:57 am

  สวัสดีค่ะ นางสาวศุภรัตน์ ศรีลาธรรม เลขที่ 21 ม.5/11 ค่ะ

 34. นางสาวญาทัย นาคย้อย พฤษภาคม 25, 2014 / 6:02 pm

  นางสาวญาทัย นาคย้อย เลขที่29 ม.5/9

 35. พศวัต มิถุนายน 22, 2012 / 9:25 am

  ทดลองแต่งร่ายสุภาพนะครับ

  ข้าเจ้าจะขอนบ ทั่วไตรภพจักรวาล ครูอาจารย์ช่วยรับ การคำนับน้อมนอบ
  เพื่อประกอบประพันธ์ ร่ายด้วยวันท่านภู่ บรมครูกาพย์กลอน ลือกระฉ่อนทั่วโลก
  จากประโยคสอนใจ โด่งดังไปไกลบ้าน รอบทุกด้านกลอนกาพย์ บอกบุญบาปแก่ชน
  ทุกทุกคนยอมรับ ผลงานนับไม่ถ้วน ทุกเรื่องล้วนมีดี ประชาชีเพลิดเพลิน
  ร่วมสรรเสริญฝีมือ ต่างยึดถือเป็นอย่าง บ เจือจางทั่หล้า เป็นที่ทราบจรดฟ้า ว่าพื้นภพมี (ดีเฮย)

  อาจมีบางผิดนะครับแต่งช่วงมึนๆ

 36. พศวัต มิถุนายน 22, 2012 / 8:42 am

  วันนี้มีใบสมัครแข่งขันทักษะภาษาไทยมีชื่่ออาจารย์รับผิดชอบกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ทุกประเภทนะครับ

 37. ไพชยนต์ พุ่มขุน มิถุนายน 13, 2012 / 7:27 pm

  นาย ไพชยนต์ พุ่มขุน ม.5/8 เลขที่1

 38. นาย วิษณุพงษ์ นาคดี พฤษภาคม 27, 2012 / 8:57 pm

  รายงานตัวครับ
  นาย วิษณุพงษ์ นาคดี
  ชั้น ม.5/5 เลขที่ 1
  ความสามารถพิเศษ คือ เล่นกีฬา tennis

  • นาย วิษณุพงษ์ นาคดี พฤษภาคม 27, 2012 / 9:26 pm

   รายงานตัวผิดครับ

 39. จันทกานต์ ฉางทรัพย์ พฤษภาคม 26, 2012 / 2:44 pm

  นางสาวจันทกานต์ ฉางทรัพย์
  ชั้น ม.5/10 เลขที่ 27
  ความสามารถพิเศษ คือ เล่นดนตรี

 40. น.ส.กัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์ พฤษภาคม 17, 2012 / 6:07 pm

  รายงานตัวค่ะ
  ชื่อ น.ส.กัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์ เลขที่ 29
  ชั้น ม.5/11
  ความสามารถพิเศษ : เล่นดนตรีไทย เทควันโด รำไทย

  • น.ส.ธนัญญา ศรีภักดี พฤษภาคม 17, 2012 / 6:10 pm

   น.ส.กัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์ รายงานตัวผิดตำแหน่งค่ะ

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s