การเรียนการสอนภาษาไทย

 

การสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

 

37841933_1915984451795379_3351438855961051136_n

QR

คู่มือครู การสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน(Reading through Action, Practiee and Exploratory Experience Model)

คำนำ เนื้อหาคู่มือครู เนื้อหาแผน เนื้อหารูปแบบการสอนแบบมุ่งพัฒนา บรรณานุกรม

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

 

วิจัยและพัฒนา รูปแบบการสอนแบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน(Reading through Action, Practice and Exploratory Experience Model) Rapee’s Model 

บทคัดย่อ  กิตติกรรมประกาศ  คำนำ  สารบัญ  บทที่ 1   บทที่ 2   บทที่ 3   บทที่ 4   บทที่ 5  บรรณานุกรม  ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข   ภาคผนวก ค   ภาคผนวก ง   ภาคผนวก จ   ภาคผนวก ช   ภาคผนวก ฌ

 

คู่มือการใช้ เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ร่าย โคลง จรรโลงจิต เพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย 

ส่วนหน้า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โครงสร้างหลักสูตร ม.5   คำอธิบายรายวิชา  แผนการจัดการเรียนรู้  องค์ประกอบส่วนที่ 2   บรรณานุกรม

 

รายงานการใช้ เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ร่าย โคลง จรรโลงจิต เพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำนำ  สารบัญ  กิตติกรรมประกาศ  บทคัดย่อ  บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5  บรรณานุกรม ภาคผนวก ก ค่า IOC สื่อ   ภาคผนวก ข ค่าประสิทธิภาพกลุ่มเล็ก  ภาคผนวก ค ค่าประสิทธิภาพกลุ่มกลาง   ภาคผนวก ง ค่าประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่    ภาคผนวก จ ประเมินคู่มือครู   ภาคผนวก ฉ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ภาคผนวก ช IOCแบบทดสอบ  ภาคผนวกที่ ซ ค่า p ค่า r  ภาคผนวก ฌ ค่า alpha แบบทดสอบ  ภาคผนวก ซ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ภาคผนวก ฌ การเผยเเพร่ผลงาน

****************************************************************************

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ ๑
กิจกรรมที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกห้องที่เรียนกับครูระพีร์
บทอาขยาน

************************************************

ให้นักเรียนทุกคน รายงานตัวในห้องของตนบน”ครูระพีร์เว็บบล็อก” โดยการโพสต์ e-mail ให้เรียบร้อยภาย และ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนทุกครั้ง

ผู้ไม่สะดวกใช้อินเตอร์เน็ต ให้ขอเอกสารที่ห้องพักครู(สำนักงานประชาสัมพันธ์)

**************************************

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน 
ฝึก ถอดความ / ตีความ / ลำดับความและ สรุปความ
ฝึก ร้อยเรียงประโยค

                         ๑๐   ๑๑   ๑๒   ๑๓
๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔
๒๕  ๒๖๒๗  ๒๘  ๒๙  ๓๐  ๓๑  ๓๒  ๓๓  ๓๔  ๓๕
๓๖  ๓๗  ๓๘  ๓๙  ๔๐  ๔๑  ๔๒  ๔๓  ๔๔  ๔๕  ๔๖
๔๗  ๔๘  ๔๙  ๕๐  ๕๑  ๕๒ ๕๓  ๕๔  ๕๕  ๕๖  ๕๗
 ๕๘  ๕๙  ๖๐  ๖๑  ๖๒  ๖๓  ๖๔  ๖๕  ๖๖  ๖๗  ๖๘
๖๙  ๗๐  ๗๑  ๗๒  ๗๓  ๗๔  ๗๕  ๗๖  ๗๗  ๗๘  ๗๙

เอกสารประกอบการเรียนประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ ๑ 
๑.ใบบันทึกการเรียนรู้    ๒. รายการปฏิบัติ    

๓. แบบสำรวจชุดที่ ๑    ๔. แบบสำรวจชุดที่ ๒ 

สัปดาห์ที่ ๒ 
๑.  แบบสรุปผลการสำรวจตนเอง ชุดที่ ๑  

สัปดาห์ที่ ๓ 
๑. เตรียมบทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สัปดาห์ที่ ๔ 
๑. บทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ 
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๓. แบบประเมินการแต่ง “ร่ายสุภาพ” ตัวอย่างแบบประเมิน  ตัวอย่างการให้คะแนน
สำหรับนักเรียนใช้ —> .doc  .docx
๔. ให้นักเรียน กรอกคะแนนที่ประเมินตนเอง ลงในแบบฟอร์ม แล้ว แนบไฟล์ส่งไปที่
เมล์ของครู คือ rp03piyajan@hotmail.com
๕. print ผลการประเมินตนเอง ๑ ใบ เพื่อใช้ในชั้นเรียน (ใบเดียวกับที่แนบไฟล์ส่งครู)
๖. print แบบประเมินเปล่า ๑ ใบ สำหรับใช้ในชั้นเรียน 🙂

*************************************************************************************

แบบทดสอบ ปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย คลิก

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑

               การสอนภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                     แบบสำรวจชุดที่ ๑      แบบสำรวจชุดที่ ๒

ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจให้เสร็จภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

       การสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐาน  เฉลยใบงาน
แบบประเมินงานเขียน (4/10) แบบประเมินงานเขียน (4/4)

————————————————————————————————————————————-

 

59 thoughts on “การเรียนการสอนภาษาไทย

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s