แบบทดสอบ ปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย คลิก

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑

               การสอนภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                     แบบสำรวจชุดที่ ๑      แบบสำรวจชุดที่ ๒

ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจให้เสร็จภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

       การสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐาน  เฉลยใบงาน
แบบประเมินงานเขียน (4/10) แบบประเมินงานเขียน (4/4)

————————————————————————————————————————————-

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๑
กิจกรรมที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกห้องที่เรียนกับครูระพีร์
บทอาขยาน

************************************************ให้นักเรียนทุกคน รายงานตัวในห้องของตนบน”ครูระพีร์เว็บบล็อก” โดยการโพสต์ e-mail ให้เรียบร้อยภาย และ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนทุกครั้ง ผู้ไม่สะดวกใช้อินเตอร์เน็ต ให้ขอเอกสารที่ห้องพักครู(สำนักงานประชาสัมพันธ์)

**************************************

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน 
ฝึก ถอดความ / ตีความ / ลำดับความและ สรุปความ
ฝึก ร้อยเรียงประโยค

                         ๑๐   ๑๑   ๑๒   ๑๓
๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔
๒๕  ๒๖๒๗  ๒๘  ๒๙  ๓๐  ๓๑  ๓๒  ๓๓  ๓๔  ๓๕
๓๖  ๓๗  ๓๘  ๓๙  ๔๐  ๔๑  ๔๒  ๔๓  ๔๔  ๔๕  ๔๖
๔๗  ๔๘  ๔๙  ๕๐  ๕๑  ๕๒ ๕๓  ๕๔  ๕๕  ๕๖  ๕๗
 ๕๘  ๕๙  ๖๐  ๖๑  ๖๒  ๖๓  ๖๔  ๖๕  ๖๖  ๖๗  ๖๘
๖๙  ๗๐  ๗๑  ๗๒  ๗๓  ๗๔  ๗๕  ๗๖  ๗๗  ๗๘  ๗๙

เอกสารประกอบการเรียนประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ ๑ 
๑.ใบบันทึกการเรียนรู้    ๒. รายการปฏิบัติ     ๓. แบบสำรวจชุดที่ ๑   ๔. แบบสำรวจชุดที่ ๒ 

สัปดาห์ที่ ๒ 
๑.  แบบสรุปผลการสำรวจตนเอง ชุดที่ ๑  

สัปดาห์ที่ ๓ 
๑. เตรียมบทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สัปดาห์ที่ ๔ 
๑. บทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ 
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๓. แบบประเมินการแต่ง “ร่ายสุภาพ” ตัวอย่างแบบประเมิน  ตัวอย่างการให้คะแนน
สำหรับนักเรียนใช้ —> .doc  .docx
๔. ให้นักเรียน กรอกคะแนนที่ประเมินตนเอง ลงในแบบฟอร์ม แล้ว แนบไฟล์ส่งไปที่
เมล์ของครู คือ rp03piyajan@hotmail.com
๕. print ผลการประเมินตนเอง ๑ ใบ เพื่อใช้ในชั้นเรียน (ใบเดียวกับที่แนบไฟล์ส่งครู)
๖. print แบบประเมินเปล่า ๑ ใบ สำหรับใช้ในชั้นเรียน 🙂