RSS

การเรียนการสอนภาษาไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

       การสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐาน  เฉลยใบงาน
แบบประเมินงานเขียน (4/10) แบบประเมินงานเขียน (4/4)

————————————————————————————————————————————-

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๑
กิจกรรมที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกห้องที่เรียนกับครูระพีร์
บทอาขยาน

************************************************ให้นักเรียนทุกคน รายงานตัวในห้องของตนบน”ครูระพีร์เว็บบล็อก” โดยการโพสต์ e-mail ให้เรียบร้อยภาย และ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนทุกครั้ง ผู้ไม่สะดวกใช้อินเตอร์เน็ต ให้ขอเอกสารที่ห้องพักครู(สำนักงานประชาสัมพันธ์)

**************************************

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน 
ฝึก ถอดความ / ตีความ / ลำดับความและ สรุปความ
ฝึก ร้อยเรียงประโยค

                         ๑๐   ๑๑   ๑๒   ๑๓
๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔
๒๕  ๒๖๒๗  ๒๘  ๒๙  ๓๐  ๓๑  ๓๒  ๓๓  ๓๔  ๓๕
๓๖  ๓๗  ๓๘  ๓๙  ๔๐  ๔๑  ๔๒  ๔๓  ๔๔  ๔๕  ๔๖
๔๗  ๔๘  ๔๙  ๕๐  ๕๑  ๕๒ ๕๓  ๕๔  ๕๕  ๕๖  ๕๗
 ๕๘  ๕๙  ๖๐  ๖๑  ๖๒  ๖๓  ๖๔  ๖๕  ๖๖  ๖๗  ๖๘
๖๙  ๗๐  ๗๑  ๗๒  ๗๓  ๗๔  ๗๕  ๗๖  ๗๗  ๗๘  ๗๙

เอกสารประกอบการเรียนประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ ๑ 
๑.ใบบันทึกการเรียนรู้    ๒. รายการปฏิบัติ     ๓. แบบสำรวจชุดที่ ๑   ๔. แบบสำรวจชุดที่ ๒ 

สัปดาห์ที่ ๒ 
๑.  แบบสรุปผลการสำรวจตนเอง ชุดที่ ๑  

สัปดาห์ที่ ๓ 
๑. เตรียมบทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สัปดาห์ที่ ๔ 
๑. บทอาขยาน เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อฝึกอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ 
๒. หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๓. แบบประเมินการแต่ง “ร่ายสุภาพ” ตัวอย่างแบบประเมิน  ตัวอย่างการให้คะแนน
สำหรับนักเรียนใช้ —> .doc  .docx
๔. ให้นักเรียน กรอกคะแนนที่ประเมินตนเอง ลงในแบบฟอร์ม แล้ว แนบไฟล์ส่งไปที่
เมล์ของครู คือ rp03piyajan@hotmail.com
๕. print ผลการประเมินตนเอง ๑ ใบ เพื่อใช้ในชั้นเรียน (ใบเดียวกับที่แนบไฟล์ส่งครู)
๖. print แบบประเมินเปล่า ๑ ใบ สำหรับใช้ในชั้นเรียน 🙂

 

37 responses to “การเรียนการสอนภาษาไทย

 1. น.ส.ปัณฑิตา สุขแสงจันทร์

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:28 am

  น.ส ปัณฑิตา สุขแสงจันทร์ ม4/10
  เราสามารถพัฒนาตัวเองได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้ ซึ่งเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยเช่น การใช้คำ หรือไม่ว่าจะการใช้เทคโนโลยีก็ตาม

   
 2. กฤษฏ์

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:25 am

  ได้ความเกี่ยวกับภาษาไทย

   
 3. น.ส.ฐิตารีย์ ดีมั่น ม.4/10

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:24 am

  สนุกดีค่ะ ชอบมากด้วยค่ะ

   
 4. น.ส รัชฎาภรณ์ อยู่อาจินต์ ม.4/10

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:23 am

  ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นคำต่างๆ และนอกจากภาษาไทยก็เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ก็ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะ

   
 5. Kong

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:23 am

  ได้ความรู้ใหม่ๆ

   
 6. น.ส.แสงเทียน รุ่งแสง ม.4/10

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:22 am

  ได้ความรู้หลังเรียนมากขึ้น และได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นเวลา

   
 7. น.ส. ผกามาศ ใจภักดี

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:21 am

  ได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียน ทำให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความขวนขวายหาความรู้มากขึ้น

   
 8. ณิชารีย์ จันทรังษี ม.4/10 เลขที่1

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:20 am

  ในการเรียนปรับพื้นฐานครั้งนี้ ทำให้รื้อฟื้นความรู้เก่าๆได้ดี มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ทำให้สะดวกมากขึ้น

   
 9. ดวงกมล มากแก้ว ม.4/10 เลขที่6

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:20 am

  สำหรับการเรียนปรับพื้นฐานครั้งนี้ เกิดการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี และทางด้านภาษาไทยค่ะ

   
 10. น.ส.ศศิธร หล่อเหลี่ยม

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:20 am

  ได้เกิดการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ค้นหาสิ่งต่างๆที่ไม่เข้าใจ

   
 11. น.ส.สุภาภรณ์ ทองโชติ

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:17 am

  น.ส.สุภาภรณ์ ทองโชติ ม.4/10 ในการเรียนปรับพื้นฐานในครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจากพื้นฐานเดิมมากขึ้น ทั้งด้านวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองจากความรู้เดิมมากขึ้น

   
 12. ธนกร

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:16 am

  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับวิชาภาษาไทย ทำให้เปลี่ยนความคิดที่ว่าภาษาไทยน่าเบื่อครับ

   
 13. ระพีร์

  พฤษภาคม 5, 2017 at 11:12 am

  ในการเรียนปรับพื้นฐานกับครูระพีร์ ปิยจันทร์ วันนี้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง

   
  • ชัยภัทร ไกลสิน

   พฤษภาคม 5, 2017 at 11:19 am

   ด้านการอ่านแล้ววิเคราะห

    
  • นายศิลา จำปาทิพย์

   พฤษภาคม 5, 2017 at 11:19 am

   สวัสดีครับอาจารย์ระพีร์ จากการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ อาจารย์มีการประยุคใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และยังสะดวกรวดเร็วอีด้วยครับ ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ

    
  • นิธิภัทร์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย เลขที่ 19 4/10

   พฤษภาคม 5, 2017 at 11:20 am

   สวัสดีครับอาจารย์บล็อคของอาจารย์ใช้สอนในการเรียนปรับพื้รฐานได้ดีมาก T_T

    
  • ธิดารัตน์ อังกุลดี

   พฤษภาคม 5, 2017 at 11:23 am

   สวัสดีค่ะ อาจารย์ระพีร์ จากการเรียนปรับพื้นฐานได้เรียนรู้การนำสื่อออนไลน์มาใช่ในห้องเรียน และได้ความรู้พื้นฐานภาษาไทย

    
 14. ครูแกรนด์

  มีนาคม 7, 2017 at 12:09 pm

  สวัสดีค่ะครู หนูสนใจแนวทางการสอนของครูมากค่ะ หนูขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

   
  • ระพีร์

   เมษายน 6, 2017 at 8:52 am

   ด้วยความยินดีค่ะ ครูกำลังจะปรับปรุงบล็อค เพิ่มเติมช่วงปิดเทอมนี้ค่ะ

    
  • ระพีร์

   พฤษภาคม 6, 2017 at 8:46 pm

   ยินดีค่ะ

    
 15. อธิศ สุรมิตรไมตรี

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:01 am

  สวัสดีครับ อาจารย์ระพีร์
  รายงานตัวครับ
  นายอธิศ สุรมิตรไมตรี ม.5/11 เลขที่ 15 ปีการศึกษา 2559 ครับ

   
 16. ศุภรัตน์ ศรีลาธรรม

  พฤษภาคม 19, 2016 at 10:57 am

  สวัสดีค่ะ นางสาวศุภรัตน์ ศรีลาธรรม เลขที่ 21 ม.5/11 ค่ะ

   
 17. นางสาวญาทัย นาคย้อย

  พฤษภาคม 25, 2014 at 6:02 pm

  นางสาวญาทัย นาคย้อย เลขที่29 ม.5/9

   
 18. นางสาววราภรณ์ อินพัฒน์

  พฤษภาคม 23, 2014 at 2:58 pm

  รายงานตัวคะ
  นางสาววราภรณ์ อินพัฒน์ เลขที่42 ม.5/2
  https://www.facebook.com/ponlovesj

   
 19. นางสาวโศจิรัตน์ ช้างต่อ

  พฤษภาคม 21, 2014 at 3:08 pm

  นางสาวโศจิรัตน์ ช้างต่อ เลขที่ 28 ม.5/9

   
 20. นางสาวชลดา จานุสังข์ เลขที่ 38 ม.5/9

  พฤษภาคม 12, 2014 at 10:13 am

  นางสาวชลดา จานุสังข์ เลขที่ 38 ม.5/9

   
 21. พศวัต

  มิถุนายน 22, 2012 at 9:25 am

  ทดลองแต่งร่ายสุภาพนะครับ

  ข้าเจ้าจะขอนบ ทั่วไตรภพจักรวาล ครูอาจารย์ช่วยรับ การคำนับน้อมนอบ
  เพื่อประกอบประพันธ์ ร่ายด้วยวันท่านภู่ บรมครูกาพย์กลอน ลือกระฉ่อนทั่วโลก
  จากประโยคสอนใจ โด่งดังไปไกลบ้าน รอบทุกด้านกลอนกาพย์ บอกบุญบาปแก่ชน
  ทุกทุกคนยอมรับ ผลงานนับไม่ถ้วน ทุกเรื่องล้วนมีดี ประชาชีเพลิดเพลิน
  ร่วมสรรเสริญฝีมือ ต่างยึดถือเป็นอย่าง บ เจือจางทั่หล้า เป็นที่ทราบจรดฟ้า ว่าพื้นภพมี (ดีเฮย)

  อาจมีบางผิดนะครับแต่งช่วงมึนๆ

   
 22. พศวัต

  มิถุนายน 22, 2012 at 8:42 am

  วันนี้มีใบสมัครแข่งขันทักษะภาษาไทยมีชื่่ออาจารย์รับผิดชอบกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ทุกประเภทนะครับ

   
 23. ไพชยนต์ พุ่มขุน

  มิถุนายน 13, 2012 at 7:27 pm

  นาย ไพชยนต์ พุ่มขุน ม.5/8 เลขที่1

   
 24. เมลล์เข้าลง classstart คะ่

  พฤษภาคม 28, 2012 at 11:19 am

  ณัฐกานต์ คุณธร ม.5/11เลขที่32
  nuttakarnkoontorn@gmail.com คะ

   
 25. เมลล์เข้าลง classstert คะ่

  พฤษภาคม 28, 2012 at 11:03 am

  ณัฐกานต์ คุณธร ม.5/11เลขที่32
  nuttakarnkoontorn@gmail.com

   
 26. เมลล์เข้าลง classstert คะ่

  พฤษภาคม 28, 2012 at 10:54 am

  ืณัฐกานต์ คุณธร ม.5/11เลขที่32
  ืnuttakarnkoontorn@gmail.com

   
 27. นาย วิษณุพงษ์ นาคดี

  พฤษภาคม 27, 2012 at 8:57 pm

  รายงานตัวครับ
  นาย วิษณุพงษ์ นาคดี
  ชั้น ม.5/5 เลขที่ 1
  ความสามารถพิเศษ คือ เล่นกีฬา tennis

   
  • นาย วิษณุพงษ์ นาคดี

   พฤษภาคม 27, 2012 at 9:26 pm

   รายงานตัวผิดครับ

    
 28. จันทกานต์ ฉางทรัพย์

  พฤษภาคม 26, 2012 at 2:44 pm

  นางสาวจันทกานต์ ฉางทรัพย์
  ชั้น ม.5/10 เลขที่ 27
  ความสามารถพิเศษ คือ เล่นดนตรี

   
 29. น.ส.กัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์

  พฤษภาคม 17, 2012 at 6:07 pm

  รายงานตัวค่ะ
  ชื่อ น.ส.กัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์ เลขที่ 29
  ชั้น ม.5/11
  ความสามารถพิเศษ : เล่นดนตรีไทย เทควันโด รำไทย

   
  • น.ส.ธนัญญา ศรีภักดี

   พฤษภาคม 17, 2012 at 6:10 pm

   น.ส.กัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์ รายงานตัวผิดตำแหน่งค่ะ

    

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: