พัฒนาอาชีพ

ID Plan

 แบบประเมินตนเอง(word)      Online
แผนพัฒนาตนเอง ส่วนที่ 1    แผนพัฒนาตนเองส่วนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางดวงใจ   พรมชาติ              แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางระพีร์  ปิยจันทร์                 แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางสาวเพชรขจี  ธีฆีมพร         แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นายชัยชาญ  สีงาม                 แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางพัชรา  จิตร์ไทย                แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางสาวไพบูลย์  ภู่พวง            แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางเบญจมาศ   วรภูมิ             แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางสาวอวัตถา  กลิ่นเทียน       แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง            แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางจตุพร  ตระกูลศรี              แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางญาดา  ไชยรักษ์               แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์    แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางสาวนิตยา  วงษ์กันยาญ      แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางปทิตตา  ศิริมากรร            แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗
นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ           แผนพัฒนาตนเอง  มาตรฐานที่ ๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวศิน  เกิดดี
นางนุชรี อ่อนละม้าย
นางวรินทร์พร  เอี่ยมวราฤทธิ์
นางสาวจรสพร  สิริอัคคะโชติ
นางวิสาขา  แก้วสารถี
นางโสภาพรรณ  เขตรสาลี
นางจันทิมา  จ้อยศรีเกตุ
นายนิพนธ์  ทุ่งทอง
นายนววัฒน์  ถนอมเกษ
นางผ่องศรี  วุฒิจักร
นางนิฤมล   พุ่มสาขา   
นายโกวิทย์  บุญกระจ่าง
นางสาวนฤมล  ชักนำ
นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
นางสาววิรมณ  ปั้นงาม
นายสุริยา  อินวิเชียร
นางสาวศิริลักษณ์  ช้างพงษ์
นายชาญณรงค์  เผือกเพี้ยน
นายวรุตม์  พุตฉาย
นางสาวพรรณิภา  กลิ่นจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสุชาดา  มณีโชติ
นางพาขวัญ  อังกีรัตน์
นายสมเกียรติ  สงวนวงษ์
นายวิญญู  ปิยจันทร์
นายจำรุญ  อังกีรัตน์
นางอารมย์  ม่วงอำพล
นางสาวกรรณิการ์     ช้างต่อ
นางสงวน  เถกิงผล
นายกิตติศักดิ์   สุขสังขาร
นายเอกภพ  มลิวรรณางกูร
นางสาวศิริพร  ฤทธิ์มาก
นายอนันต์  ช้างต่อ
นางสุรีย์  บำรุงญาติ
นางสาววิจิตรา  ศรีรานุรักษ์
นางสาวนิศารัตน์  ขัดแพร่
นางสาวสุวพิชญ์  เกษมสุข
นางสาววัชรีภรณ์  แพร่หลาย
นางณิภาวัลย์  เนตรเนรมิตรดี
นายลัญชกร  เนตรเนรมิตร
ดีนางสุดารัตน์  ชลิศราพงศ์
นายเอกชลิต ภู่งามโชติสิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายประเสริฐ  สุขขุม
นายมนตรี  ผลแย้ม
นางกฤษณา  เหลืองธรรมชาติ
นางพรัชโฉม  ศรีสว่าง
นางอัมพร  คล้ายแก้ว
นายจิตพันธ์   พลสุจริต
นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
นางจุฑามาศ   จันทนเสวี
นางพิมประไพ  พานทอง
นางสาวกฤตยาพร  ช่างปั้น
นายมารุณ  ต๊ะดี
นายสัญจร  วราหะ
นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง
นางสาววิจิตรา  นพรัตน์
นางสาวนัฐพร  ทัพไทย
นายเสาร์ห้า  พุทธบาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวุฒิ  แก้วสารถี 
นายพจนา  สุจริตวิบูลย์ 
นางศรินยา  แสงสว่าง 
นางวีนัส  สุจริตวิบูลย์ 
นายชูชาติ  มงคลไวย์ 
นายมานะ  ประสาทศิลป 
นางสุชีรา  รัตนถาวร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี 
นางพัชรา   สุขสังขาร 
นายพุฒิพัฒน์  เอี่ยมวราฤทธิ์ 
นางดุษฎี  สังข์วิเศษ 
นายเยี่ยม  คุ้มมงคล 
นายสมศักดิ์  สนใจ  
นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง 
นายวีรวัฒน์  ยอดมั่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธิติ  พันธุ์ศุภผล 
นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง 
นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ 
นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ 
นางสาวพจนา  โชชัย 
นายยุทธภูมิ  ไชยสิทธิ์ 
นางสุมณฑา  บุญกอง 
นายบูรฉัตร  เร่งเทียน 
นายจิรานุวัฒน์   บุญยะคงรัตน์ 
นางถาวร  สุภาพจน์ 
นางณิชกานต์  ชิตารักษ์ 
นางธรรชนก  พุ่มทับทิม 
นางสาวไพลิน อิงคนินันท์ 
นายจารึก  นิลศรี
นางสาวณภัทร์พร  ขุนวงษ์

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายกิตติศักดิ์  กลีบขยาย 
นางพรรณี  สังข์ทอง 
นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
นางสาวปิยาภรณ์  แสงนาค 
นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา 
นางนันทนา  จิตต์กระจ่าง 
นางอุมาวรรณ  แสงสนิท 
นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิม
นายอรรฏพจน์  แสงสนิท 
นางสาววรรณรัตน์  ยิงยอม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสุภาพ  เกิดดี 
นางดรุณี  สุภาวิมล 
นางอุษณีย์  สุวรรณชื่น 
นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง    
นายชัยวัฒน์  จันทร์หง่อม 
นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม 
นายอนุวัฒน์  ทองสีมะดัน 
นางสาวสุธาศิน  กลิ่นโท 
นางพุทธิมน  พรมจิ๋ว 
นางสาวสุกัญญา  วรรณโส 
นางสาวปุณยาพร  จันทวงษ์  
นางดารา  จันทร์เพ็ง
นางสาวธีราภรณ์  คำชนะ
นางสาวงามเนตร  ชินะตังกูร
นางพัฒน์นรี  ประคองทรัพย์วุฒิ
นางสาวมณฑนา  เพ็งกลาง
นางสาวภริตา    จิตชื่น

สนับสนุนการสอน
นางสาวพีรพรรณ ศรินทรัตน์ 
นางอรุณี  ธรรมโสภณ 
นางสาวธนารีย์  จันทร์ผ่อง

พนักงานราชการ
นายสมยศ  จำนงค์สุทธิ์  
นางสาวสุนันทา  บุญมา  

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ครูปิยาภรณ์ แสงนาค    ครูปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ   ครูกฤตยาพร ช่างปั้น   ครูกานต์สินี พูนพิพัฒน์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

-จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุม 4 ด้าน คือ
 
ด้านความรู้
                     แผนภูมิการทำหลักสูตร
                     ผังมโนทัศน์ภาษาไทย
                     หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย
                     ภาษาไทยมาตรฐานสากล 

                     ภาษาไทยพื้นฐาน รายวิชา ท๓๒๑๐๑
 
ด้านทักษะกระบวนการ
                    ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
                    ทักษะกระบวนการปฏิบัติ
                    ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ
                    ทักษะกระบวนการสร้างความตระหนัก
                    ทักษะกระบวนการสร้างเจตคติ
                    ทักษะกระบวนการสร้างค่านิยม
                    ทักษะกระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ
                    ทักษะกระบวนการเรียนภาษา
                    ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
                    ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
                                        1. ตระหนักในปัญหาและความจำเป็น
                                        2 คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
                                        3 สร้างทางเลือกให้หลากหลาย                  
                                        4 ประเมินและเลือกทางเลือก
                                        5 กำหนดและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ
                                                     ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน                
                                                     กำหนดวัตถุประสงค์
                                                     กำหนดขั้นตอนการทำงาน  
                                                     กำหนดผู้รับผิดชอบ (กรณีทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม)
                                                     กำหนดระยะเวลาการทำงาน

                                                     กำหนดวิธีการประเมินผล
                                        6. ปฏิบัติด้วยความชื่นชม               
                                        7. ประเมินระหว่างปฏิบัติ                   
                                        8. ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ                   
                                        9. ประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภูมิใจ
ด้านสมรรถนะ

          ความสามารถในการสื่อสาร
         
ความสามารถในการคิด
          ความสามารถในการแก้ปัญหา
          ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
                  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูระพีร์
          ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
                  การสอนโดยใช้เว็บไซต์

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

-การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
-การใช้ข้อมูลของผู้เรียนวางแผนการจัดการเรียนรู้
-การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชั้นที่สูงขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. การใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้/วิธีการ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนด
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ฯลฯเพื่อวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ
2. นำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
3. ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
1. วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนรู้จากคะแนนพัฒนาการ
2. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
1. ศึกษาผู้เรียนให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้เรียน
2. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง
3. รายงานผลผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
1. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2. มีผลงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ
3. นำผลการวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน
4. สามารถให้คำชี้แนะ แนะนำผู้อื่นได้
5. ผลงานวิจัยเป็นแบบอย่างที่ดี

ตัวบ่งชี่ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
1. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
2. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
4. พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. รับผิดชอบต่อหน้าที่
6. ร่วมมือกับกิจกรรมของสถานศึกษา
7. รัก สามัคคีในหมู่คณะ
8. ปกป้องชื่อเสียงของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
1. ปฏิบัติงานสอนตามที่ได้รับมอบหมายครบร้อยละ 100
2. เตรียมการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด
3. ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
4. ให้คำชี้แนะ แนะนำ แก่ผู้อื่นได้
5. ส่งเสริมผู้เรียนจนได้รับรางวัลระดับเขตขึ้นไป

สิ่งพิมพ์ สกศ.

๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖
มาตรฐานที่ ๑๐ (ของเดิม)

รายนามครูดีมีมาตรฐาน (๗)

กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ภาษาไทย
ครูพัชรา จิตร์ไทย             ครูระพีร์ ปิยจันทร์             ครูวีรวรรณ เฉลยปราชญ์         
ครูอวัตถา กลิ่นเทียน        ครูเพชรขจี ฑีฆัมพร         ครูเยาวนาถ ตรัยที่พึ่ง
ครูจตุพร ตระกูลศรี           ครูอุไรวรรณ พวงศิริ         ครูญาดา ไชยรักษ์
ครูไพบูลย์ ภู่พวง              ครูชัยชาญ  สีงาม             ครูเบญจมาศ วรภูมิ
ครูจินตนา กัลปพฤกษ์     ครูดวงใจ พรหมชาติ        ครูกานต์สินี พูลพิพัฒน์
ครูปทิตา มีบำรุง

๒. ภาษาอังกฤษ  ครูวิชุดา สุขสุวรรณ

๓. คณิตศาสตร์   ครูนฤมล  ชักนำ

๔. วิทยาศาสตร์
ครูอุไรวรรณ เล้าสุขสุวรรณ์         ครูอารมย์ ม่วงอำพล               ครูสงวน เถกิงผล
ครูสุรีย์ บำรุงญาติ                        ครูสมเกียรติ สงวนวงษ์            ครูวิจิตรา ศรีรานุรักษ์
ครูนันทนา ยิ้มช้อย                      ครูสุภาพ หาคำ                         ครูสุนทรี วัฒนพันธ์
ครูสุชาดา มณีโชติ                      ครูพาขวัญ อังกีรัตน์                ครูกรรณิการ์ ช้างต่อ
ครูอนันต์ ช้างต่อ                          ครูเอกภพ มลิวรรณางกูล        ครูศิริพร ฤทธิ์มาก

๕. สังคมศึกษา
ครูพรัชโฉม ศรีสว่าง                   ครูนุตาวรรณ พลสุจริต             ครูสุรีย์พร รุ่งเรือง
ครูกฤษณา เหลืองธรรมชาติ      ครูกฤตยาพร ช่างปั้น               ครูมารุณ ต๊ะดี
ครูจิตพันธ์  พลสุจริต

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูวุฒิ แก้วสารถี                         ครูมานะ ประสาทศิลป์

๗. ศิลปศึกษา ครูเบญจวรรณ   สีงาม

๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูรัตนา แก้วสว่าง                      ครูจุฑามาศ เมฆเจริญ               ครูบุญสนอง ชูวิไล
ครูศศิกาญจน์ ทองประจวบ       ครูพจนา โชชัย                         ครูยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์
ครูสุมณพา บุญกอง                    ครูธิติ พันธ์ศุภผล                      ครูถาวร สุภาพจน์
ครูจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์      ครูบูรฉัตร เร่งเทียน

๙. ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางพรรณี เย็นบำรุง                   นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ         นางสาวปิยาภรณ์ แสงนาค 
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย          นางอุมาวรรณ แสงสนิท             นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิม 
นายอรรฏพจน์ แสงสนิท

๑๐. MEP
Mr.Eimer D. De Luna ชาวฟิลิปปินส์                     
Ms.Helen Grace Barolo Camo ชาวฟิลิปปินส์
Ms.Kathryn Helen Daucsavage ชาวอเมริกา    Mr.Michael Wilfed Aguma Okweiia ชาวอูกันด้า

๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖
แบบตรวจแผนการสอนสำหรับครูผู้นิเทศ
แบบครอบคลุม   แบบตามมติที่ประชุม  ตัวอย่างการตรวจแผน

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
คุณครูท่านใด กำลังปรับปรุงแผนการสอน หากสนใจจะใช้แบบสังเกตการสอนนี้ เป็นแนวทางในการจัดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ของท่าน เชิญ ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

แบบสังเกตการสอน (ศน.ปราณอม) การตรวจแผนการสอน  มาตรฐานที่ ๗
การเปรียบเทียบ มาตรฐาน 7 กับ มาตรฐานที่ 10

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

จรรยาบรรณข้อที่ 1
ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

จรรยาบรรณข้อที่ 2
ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้ แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

จรรยาบรรณข้อที่ 3
ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง ทางกายวาจา ใจ

จรรยาบรรณข้อที่4
ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

จรรยาบรรณข้อที่ 5
ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติ และไม่ให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

จรรยาบรรณข้อที่ 6
ครูย่อมพัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อพัฒนาการทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณข้อที่ 7
ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครุ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู

จรรยาบรรณข้อที่ 8
ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

จรรยาบรรณข้อที่ 9
ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย

***********************************************************************************

นิเทศภายนอก

กำหนดการนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.5  วันที่ 22 มิถุนายน 2555

เกณฑ์การนิเทศตามMOU   เครื่องมือการนิเทศ

นิเทศภายใน

🙂 ยินดีต้อนรับ ครูผู้นิเทศโรงเรียนสตรีอ่างทอง

🙂 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๑. ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาและ ความต้องการรวมทั้งวางแนวทางในการปฏิบัติงาน

๒. เป็นวิทยากรให้ความรู้หรือเชิญวิทยากรจากแหล่งวิชาการอื่นมาช่วยให้ความรู้แก่ผู้รับการ นิเทศ

๓. ดำเนินการนิเทศการปฏิบัติงาน โครงการ มีส่วนร่วมในการทำงานให้คำแนะนำ ปรึกษาให้การช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องและชี้แนะให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนาตนเอง

๔. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนาตนเอง

๕. ดำเนินการประเมินผลการจัดการนิเทศการศึกษา เพื่อหาทางปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ และเพื่อหาทางยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
๖. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

🙂 เรื่องน่ารู้สำหรับครูผู้นิเทศ

🙂 นิเทศออนไลน์

การนิเทศภายใน ครั้งที่ ๑

ประชุมปฏิบัติการ
เรื่อง “การนิเทศเพื่อการพัฒนาตนเอง” 
โรงเรียนสตรีอ่างทอง 13 มีนาคม 2555

********************************************

 บรรยากาศการนิเทศ  ผลการนิเทศ ครั้งที่ 1
รายงานผล     คำสั่งแต่งตั้ง
ข้อมูลประกอบการนิเทศ
กลุ่มอายุครู  กำหนดการ    KPI
กิจกรรมพัฒนาการศึกษา 10 ข้อ 
เอกสารประกอบการนิเทศ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
 ระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
มัธยมศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานสากล
ทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือและเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะของครู
ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2
สื่อประกอบการนิเทศ
ฉ่อยหน้าม่าน      เดี่ยวแปด      เสียดินแดน        แมงกุ๊ดจี่
คู่มือและเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะของครู
แบบประเมิน word    ผลการประเมิน ทั้ง 3 คน    การจัดอันดับ
แผนพัฒนาตนเอง word

One thought on “พัฒนาอาชีพ

  1. rjanthai เมษายน 8, 2012 / 3:22 pm

    มีศิษย์ดีดี ครูก็ดีใจ ทำดีทำต่อไป ถ้าทำไม่ดีให้กลับมาทำดีใหม่ ครับ

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s