วิทยากร

1 กุมภาพันธ์ 2562 :

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร :

ก้าวไปด้วยใจมั่น

สู่ฝันอย่างมั่นคง

9 มกราคม 2560 : โรงเรียนไร่ขิงวิทยา : เรียนรู้ร่วมสมัยแบบคนไทย 4.0
สาะระบรรยาย
สุ่ม ข้อสอบ
เราอยู่จุดไหน

ข้อสอบในโรงเรียนวัดอะไร
ข้อสอบของ สมศ.วัดอะไร
ข้อสอบสังคม วัดอะไร
ข้อสอบชีวิต หัวใจ ความรัก วัดอะไร
ประท้วงการสอน
ทำไมเราเป็นแบบนี้
อุปสรรคการเรียนรู้ของนักเรียนไทย
เรียนตามเพื่อนหรือตามกระแส
เรียนสาขาที่อยากได้เงินเยอะ
เรียนกวดวิชาอย่างหนัก
เรียนเพื่อสอบไม่ใช่เพื่อรู้
เรียนในชั้นปกติไม่เข้าใจ

เราควรเป็นผู้ใหญ่แบบไหน ในอีก 4 ปีข้างหน้า
84888

เราจะก้าวข้ามหลุมโง่ หรือ ขึ้นมาจากหลุมโง่ ได้อย่างไร
วิเคราะห์การตอบ
*******************************************************

24 ธันวาคม 2559
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
การใช้ DLIT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย ครูระพีร์ ปิยจันทร์
แบบสอบถามก่อนการอบรม  
ประท้วงการสอน dlthailand ppt  dlit fac sheet
DLIT : เครื่องทุ่นแรงครูที่ทรงประสิทธิภาพ (60 นาที)
DLIT    คลังสื่อการสอน  คลังข้อสอบ    รหัสคลังข้อสอบ    คู่มือโรงเรียน
DLTV   TEPE   แหล่งนวัตกรรม ห้องสมุดดิจิตอล  ดิจิตอลคอนเท็นท์ (กำลังเริ่มต้น)
DLIT : เครื่องมือ พัฒนาผู้เรียนทุกระดับสติปัญญา ด้อย ดี เด่น (60 นาที)
DLIT : แนวทาง สู่การพัฒนาวิชาชีพ ( 60 นาที)
DLIT : รูปแบบการสอน สะท้อนในแผน ( 60 นาที)
DLIT : นำเสนอและประเมินผล : การใช้ DLIT เพื่อการเรียนการสอน (90 นาที)
ประเมินผลการอบรมปฏิบัติการ (30 นาที)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
—————————————
22 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม : ศึกษาดูงาน :
การสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ

ประเด็น : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : กำหนดการ

ร่องรอยการอ่าน คิดวิเคราะห์ สู่ การพูด การเขียน การแสดงออก และการสร้างคำถามเพื่อประเมินพัฒนาการอ่าน

หัวข้อศึกษาดูงาน :การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้การอ่านเป็นฐาน

ทำไมต้องเริ่มต้นที่การอ่าน
ทำไมเด็กไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ
การทำร่องรอยการอ่าน  (วิจัยหน้าเดียว) ทดลองทำร่องรอยการอ่าน Dear America
การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้การอ่านเป็นฐานในชั้นเรียน

วิดีทัศน์   การสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ

วิดีทัศน์ ภาษาไทยกับ ICT

DLIT    คลังสื่อการสอน  คลังข้อสอบ    รหัสคลังข้อสอบ    คู่มือโรงเรียน
DLTV   TEPE   แหล่งนวัตกรรม ห้องสมุดดิจิตอล  ดิจิตอลคอนเท็นท์ (กำลังเริ่มต้น)

—————————————————

การสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ
6 ตุลาคม 2559 : อยุธยาวิทยาลัย : ผลการอบรม14484808_1067192850001375_8871899365718962668_n

ข้อมูลผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูระพีร์

1. สำรวจการสอน / อุปสรรคการสอน / วิเคราะห์สาเหตุ

ประท้วงการสอน

 2. สะท้อนผลผลิต

(เขียน)ความรู้สึกสำเร็จที่สุดในการสอนในห้องเรียน ยกตัวอย่าง/เหตุผลประกอบ

3. กำหนดทิศพัฒนา

  กำหนดทิศพัฒนา

4. ศึกษาสภาพการณ์
ประเมินทักษะก่อนการพัฒนา /ทักษะพื้นฐานที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ken_robinson_en  ken_robinson_th
สภาพปัญหาการเรียนรู้ในภาพรวมของโรงเรียนแต่ละบริบท

ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลว

5. ผสมผสานรวมใจ
ทำในขอบเขตที่ทำได้ ทำเท่าที่มือเอื้อมถึง ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี
การพัฒนา ทั้งห้อง ทั้งชั้น ทั้งระดับ ทั้งโรงเรียน ทั้งจังหวัด (โมเดลของจังหวัด)
6ยุทธศาสตร์ 6 จุดเน้น /เราต้นในห้องเรียน จุดไหน อย่างไร

 6. ก้าวไปอย่างมั่นคง /พร้อมใจกันทำ พร้อมใจกันเริ่ม
แหล่งเรียนรู้
DLIT    คลังสื่อการสอน  คลังข้อสอบ    รหัสคลังข้อสอบ    คู่มือโรงเรียน

DLTV
TEPE
แหล่งนวัตกรรม ห้องสมุดดิจิตอล  ดิจิตอลคอนเท็นท์ (กำลังเริ่มต้น)


7. สมประสงค์ด้วยมือครู
ฝีมือครู  สูตรการสอนหรือรูปแบบการสอน
มือุถือในมือครู  ICTในชั้นเรียน
สอนด้วยหัวใจ…พัฒนาเด็กไทย…ให้ถูกทาง

**************************************

28 มีนาคม 2559
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 75 คน
โครงการสัมมนา  กำหนดการสัมมนา
สาระสัมมนา : 
การสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ 
ทักษะที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ
ปัญหาที่พบในการสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ

**********************************

ครูแนะแนวจังหวัดอ่างทอง จำนวน 30 คน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
แบบสำรวจข้อมูลผู้เข้าอบรม 

บุคลิกภาพของครูแนะแนวต่อผู้เรียน

Untitled1. ความสำคัญครูแนะแนว

การก้าวเข้าสู่วิชาชีพครูได้นั้นแสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามวุฒิการศึกษาและวิชาเอกเพื่อพัฒนาเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ครูทุกท่านมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามสาขาวิชาที่สอน แต่สิ่งหนึ่งที่ ต้องทำเหมือนกันคือ การสั่งสอนด้านเนื้อหา การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามความแตกต่างของแต่ละคน ตลอดจนการหล่อหลอมลักษณะนิสัยและทักษะชีวิตให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของครูทุกวิชา

การพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ เป็นไปตามธรรมชาติ กระบวนการและรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยครูผู้สอนแต่ละระดับตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด และงานนอกเหนือการสอนที่ครูต้องรับผิดชอบส่งผลให้ครูมีเวลาไม่มากพอ หรือไม่เหลือเวลาที่จะดูแลผู้เรียนในประเด็นที่นอกเหนือสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการได้รับคำแนะนำทั้งในด้านการเรียนและปัญหาด้านอื่นๆ ตามวัย ทุกโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีครูแนะแนวเพื่อทำหน้าที่นี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลายโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ยังขาดครูแนะแนวทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ  โดยพบ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดครูแนะแนว คือ

1. ความเชื่อผิดๆ ที่คิดว่าครูทุกคน คือครูแนะแนว
2. การไม่ให้ความสำคัญต่อการบรรจุครูแนะแนวที่มีคุณวุฒิโดยตรงแต่เน้นบรรจุสาขาอื่นๆ
3. ไม่มีมาตรฐานการกำหนดสัดส่วนครูแนะแนวต่อนักเรียน
4. สถาบันผลิตครู เลิกผลิตครูแนะแนวหรือผลิตน้อยลง เพราะไม่มีงานรองรับ และ
5. การแก้ปัญหาโดยการ ให้เรียนวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวคู่กับวิชาอื่น ทำให้ความเข้มข้นน้อยลง

แม้ว่าทุกโรงเรียนจะประสบปัญหาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ แต่โรงเรียนก็ไม่สามารถเพิกเฉยละเลยต่อการให้คำปรึกษาเด็กได้ จึงสรรหาครูในโรงเรียนมาทำหน้าที่ครูแนะแนวกรณีที่โรงเรียนนั้นไม่มีครูแนะแนวหรือมีในสัดส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เพราะหากนักเรียนได้รับการแนะแนวที่ถูกต้อง ก็จะรู้จักและสามารถพัฒนาตนเองให้ไปตามความถนัดของตน ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับปรัชญาของการแนะแนว คือ การให้คำปรึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการแนะแนว
แบบประเมิน : บุคลิกภาพของครูแนะแนว (pdf)   
แบบประเมินตนเองของครูแนะแนว (ออนไลน์)

ครูแนะแนวที่นักเรียนกล้าขอคำที่ปรึกษา

ทักษะที่จำเป็นและมีประโยชน์ที่สุดของครูแนะแนวเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ทักษะการให้คำปรึกษา ซึ่งโดยปกติแล้วเวลานักเรียนพบปัญหานักเรียนมักจะเลือกปรึกษา เพื่อน พ่อแม่ และครูที่ปรึกษา ตามลำดับ ครูที่นักเรียนขอคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นครูแนะแนวโดยตรงหรือไม่ก็ตามถือว่าเรากำลังปฏิบัติงานด้านแนะแนวให้แก่นักเรียน

ตามสภาพจริงของสถานการณ์ภายในโรงเรียน พบว่า จำนวนนักเรียนที่ขอคำปรึกษาจากครูแนะแนวมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดของแต่ละโรงเรียน ด้านตัวครูผู้ทำหน้าที่แนะแนวเองก็มีข้อจำกัดด้านบุคลิกภาพ และด้านทักษะการให้คำปรึกษาตามที่นักเรียนต้องการ ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของแนะแนว

เพื่อพัฒนากระบวนการแนะแนวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครูแนะแนวจำเป็นต้องมีบุคลิกภาพและทักษะที่นักเรียนเข้าถึง รู้สึกและสัมผัสได้ ดังนี้ ครูแนะแนวที่นักเรียนเข้าถึงได้

3. สถานการณ์จำลองการให้คำปรึกษา

กิจกรรมที่ 3.1
1. สมมุติว่าท่านเป็นนักเรียนในยุคนี้ท่านคิดว่าท่านจะเผชิญปัญหาอะไรบ้าง ให้เขียนเป็นข้อๆ โดยไม่ต้องระบุสาเหตุ (10 นาที)
2. ให้ท่านตั้งโจทย์เพื่อขอคำปรึกษาจากครูแนะแนว 3 ข้อ (10 นาที)

กิจกรรมที่ 3.2
1. เข้ากลุ่ม 3 คน ผลัดเปลี่ยนกัน เป็นผู้ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาและผู้บันทึกการให้คำปรึกษาโดยใช้การสังเกตตามรายการนี้
(20 นาที)
2. ทุกกลุ่มดูเทปบันทึกการให้คำปรึกษาแล้วประเมินผู้ให้คำปรึกษา ตามสภาพจริงโดยใช้แบบสังเกตการให้คำปรึกษา
(20 นาที)

แหล่งอ้างอิง
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35416&Key=hotnews