พัฒนาวิชาชีพ

ภาษาไทย สพม.4 : ศูนย์ภาษาไทย จ. สระบุรี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีอ่างทอง

องค์ประกอบที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด
1. ตระหนักและให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี สารสนเทศ

1. กําหนดนโยบายและแผนที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน
3. กําหนดปฏิทินการดําเนินงานประจําปีการศึกษา
4. ดําเนินงานตามแผนและปฏิทินที่กําหนดไว้

2. เป็นผู้นําและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

This slideshow requires JavaScript.

1. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา
3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช้ในการบริหารจัดการ
4. ส้งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1

 3. ส่งเสริม สนับสนุน ICT ในทุก ด้าน

1. ส่งเสริมใหมีการใช DLIT / ICT
2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ DLIT / ICT เพื่อการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน DLIT PLC/Social Media
4. สนับสนุนการวัดประเมินผลในโรงเรียนโดยใช้คลังข้อสอบออนไลน

This slideshow requires JavaScript.

4. นิเทศภายใน กํากับติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

1. มีแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2. มีปฏิทินการนิเทศภายในทุกห้องเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. มีการนิเทศภายในตามแผนและประเมินตนเอง
4. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศภายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

This slideshow requires JavaScript.

การนิเทศภายในโรงเรียนสตรีอ่างทอง

5. ส่งเสริมการเข้ารวมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ ผู้บริหารมืออาชีพ
2. ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
3. ขับเคลื่อนกิจกรรมการสอนแนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ให้กับครูในโรงเรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน

This slideshow requires JavaScript.

6. ประกวดผลงานดีเด่นและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของบุคลากร และโรงเรียน

1. มีการประกวดผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ของบุคลากรและโรงเรียน รวบรวมและจัดทําสารสนเทศผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของบุคลากรและโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานดีเด่นและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและโรงเรียนที่ดําเนินงานได้ประสบผลสําเร็จอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และ อุปกรณที่จําเป็นตอการนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

1. มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของห้องเรียน/สถานที่เรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สำหรับการสืบค้นข้อมูล
3. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT
4. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

2. พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

1. มีการสืบค้นข้อมูลและใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผ่าน DLIT PLC/Social Media
3. มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4. มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้เป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม

15110273_1111758975544762_775656707620223390_o

1. วิเคราะห์หลักสูตร องค์ประกอบและตัวชี้วัด และข้อมูลของผู้เรียนเพื่ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน
2. ออกแบบการเรียนรู้/จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้สอดคล้องกับองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้
3. เลือกสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้สอดคลองกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในบทเรียน
4. ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมองค์ประกอบและตัวชี้วัด

This slideshow requires JavaScript.

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ ให้นักเรียนเข้าถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT / ICT
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาคนคว้าอิสระจาก DLIT / ICT
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ DLIT Classroom ในการเรียนรู้ ต่อยอด/ซ่อมเสริม/พัฒนา ศักยภาพของนักเรียนเอง
4. มีหลักฐาน/ร่องรอย/ชิ้นงานของนักเรียนที่เกิดจากการใช้ DLIT / ICT ในการจัดการเรียนรู้

This slideshow requires JavaScript.

5. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลาย ครอบคลุมองค์ประกอบและตัวชี้วัด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการเรียนรู เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน

1. มีการเลือกข้อสอบจากโมดูลที่ 5: DLIT Assessment/คลังข้อสอบออนไลน มาใช้ในการวัดและประเมินผลให้สอดคลองกับวัตถุประสงค์/องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ที่กําหนดตามสภาพจริง
2. มีการวัดและประเมินผลระหวางเรียน (Formative assessment) เพื่อวิเคราะห์นักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน
3. มีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนหรือปลายปี (Summative assessment)
4. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ การวัดและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบฟอร์ม ปพ.ต่างๆ อย่างเป็นปจจุบัน

การวัดผลประเมินผล

6. นําผลการวัดและประเมินมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและวางแผนการสอนซ่อม สริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม

1. มีการนําผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคล
2. มีการจัดทําแผนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. มีการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามแผนที่กําหนด
4. มีการสรุปผลพัฒนาการนักเรียนจากการสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลและนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

7. เขาร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นําองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

1. ใช้ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
2. สร้างเนื้อหาความรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือขายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
ครูระพีร์เว็บบล็อก    สหวิชาดอทคอม     iTunes U course   งานวิทยากร

คลิปการสอน DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

ภาษาไทย ม.3

การพูดวิเคราะห์วิจารณ์  ตอน 1
การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ ตอน 2 

วิเคราะห์วิถีไทยละคุณค่าจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน 1
วิเคราะห์วิถีไทยละคุณค่าจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน 2 

ภาษาไทย ม.5

การร้อยเรียงประโยค ประโยคความซ้อน ตอน 1
การร้อยเรียงประโยค ประโยคความซ้อน ตอน 2 

การตีความ แปลความหมาย ขยายความจากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 1
การตีความ แปลความหมาย ขยายความจากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 2

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ตอนที่ 1
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ตอนที่ 2 

ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น ตอน 1
ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น ตอน 2 

 3. มีการใช้ YouTube Channel /Teacher Channel / School Channel เป็นชองทางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 Rapee Channel   อาขยานหมู่

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน DLIT PLCและทํางานแบบร่วมมือ(Collaboration) ผ่าน Cloud Computing

DLIT Team ของ กสร.ภาษาไทย

องค์ประกอบที่ 3 ด้านภาพความสําเร็จ  

3.1 ด้านผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร(จาก Self Assessment Report: SAR)

2. นักเรียนมีทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน (จาก Self Assessment Report : SAR)

3. นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

1.จํานวนกลุ่มสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET สูงขึ้น (ปีการศึกษา 2557-2558)
2.จํานวนกลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET สูงขึ้นกวา ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2558)

3.2 ด้านผลการปฏิบัติงานที่ดี

1. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT/ICT) (จาก Self Assessment Report: SAR)
2. ครูมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ร้อยละของครูที่มีนวัตกรรม/ผลงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานและขยายผลสู่ชุมชน ผลงานได้รับการยอมรับและขยายผลสู่ชุมชน ( 2 ปียอนหลัง )

องค์ประกอบที่ 4 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

15110273_1111758975544762_775656707620223390_o

1. ความสําคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นําเสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ระดับคุณภาพ

ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจําเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจนมีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและมีหลักฐานอ้างอิง

1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา

ระดับคุณภาพ

เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา และชุมชน

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน

กําหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและชุมชนและส่งผลในภาพกว้าง

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือ ขั้นตอนการดำเนินงาน

unnamed

3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม

ออกแบบผลงาน / นวัตกรรม สอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายโดยมีแนวคิดสำคัญ รองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้และทุกกิจกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน

3.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม

ดำเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.3 ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

3.4 การใช้ทรัพยากร

ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือหน่วยงาน

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์

ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
ยุวปชส.jpg

กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน

5. ปัจจัยความสําเร็จสิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จ

ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอ สอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่นำเสนอ มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

7. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ

This slideshow requires JavaScript.

7.1 การเผยแพร่

มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการนำไปใช้ทั้งในและนอกโรงเรียน
ขอศึกษาดูงาน  ขยายผล DLIT
การพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วย ICT

This slideshow requires JavaScript.

7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับภาค
ประวัติและผลงาน

13083242_962306983823296_7295246361409577618_n

8. การนําเสนอผลงาน

มีการนำเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และตอบคำถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน

BEST PRACTICE

การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง 

การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูระพีร์ ปิยจันทร์

————————————————————————–

 

แบบฟอร์ม

๑. ประวัติส่วนตัว

๒. ประวัติการศึกษา และการฝึกอบรม

๓. ประวัติการทำงาน

๔. ประวัติการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

จรรยาบรรณข้อที่ ๑
ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

จรรยาบรรณข้อที่ ๒
ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้ แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

จรรยาบรรณข้อที่ ๓
ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง ทางกายวาจา ใจ

จรรยาบรรณข้อที่ ๔
ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

จรรยาบรรณข้อที่ ๕
ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

จรรยาบรรณข้อที่ ๖
ครูย่อมพัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อพัฒนาการทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณข้อที่ ๗
ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครุ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู

จรรยาบรรณข้อที่ ๘
ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

จรรยาบรรณข้อที่ ๙
ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานวิชาชีพครู
๑. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
๒. การพัฒนาหลักสูตร
๓. การจัดการเรียนรู้
๔. จิตวิทยาสำหรับครู
๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา
๖. การบริหารจัดการในห้องเรียน
๗. การวิจัยทางการศึกษา
๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๙.
ความเป็นครู

๕. รายงานผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘

๖. ผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรฐานที่ ๑ – มาตรฐานที่ ๑๒) เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่เด่นชัดที่สุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ของนักเรียน สถานศึกษา
ผู้ร่วมงาน สังคม และเห็นผลจากการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ (ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ )

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูเสมอ

ระดับคุณภาพ      เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก

-เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานขององค์กร สมาคมที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง
-เป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
-เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรมสัมมนา

มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผล ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ  ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกด้านในหน้าที่ครูให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
และส่งต่อทางการพัฒนาผลโดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน โดยพิจารณา จาก

-กิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน
-กิจกรรมและงานต่างๆ ในหน้าที่ครูส่งผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน
-กิจกรรมและปฏิบัติงานต่าง ๆแสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ให้ส่งผลถึงตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน

มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

ระดับคุณภาพ พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นเต็มขีดความสามารถของแต่ละคนอย่างมีระบบ โดยพิจารณาจาก

-การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายคน เป็นรายสมรรถภาพ
-การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ตามลำดับขั้นการพัฒนา
-การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ

  มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

  ระดับคุณภาพ   สร้างและพัฒนาแผนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองโดยพิจารณาจาก

-แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ   ครบถ้วน สัมพันธ์กัน
-แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
-แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และข้อจำกัดของสถานศึกษา

มาตรฐานที่  ๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 ระดับคุณภาพ   คิดค้น ผลิตและปรับปรุง สื่อการเรียนการสอน ที่มีผลต่อการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจาก

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน
-สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น
-ประเมินผลการใช้สื่อ และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
-การเผยแพร่ การใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว

มาตรฐานที่ ๖  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการสร้างนิสัยเป็นหลักโดยพิจารณาจาก

-ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และพัฒนาความรู้ให้ได้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น โดยใช้สถานการณ์ต่าง ๆ
-ผู้เรียนเลือกปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ
-ผู้เรียนประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง
-การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป

มาตรฐานที่  ๗  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
ระดับที่คุณภาพ เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียน

จำแนกเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

-ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการ และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่จำแนกเป็น
รายบุคคล
-เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่นำเสนอในการพัฒนาผู้เรียน สนองตอบต่อสภาพความแตกต่าง ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
-รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรม แสดงถึงการพัฒนาของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล

มาตรฐานที่  8 ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
ระดับคุณภาพ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนผู้เรียนเกิดความศรัทธา และปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่เลือกแล้ว เป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก

-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา
-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง
-เสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน
-เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม

มาตรฐานที่  9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนางานและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจนเป็นนิสัย

โดยพิจารณาจาก

-การเป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมายอย่างครอบคลุม และสัมพันธ์กับงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
-การเป็นผู้นำในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
-การช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนางาน

 มาตรฐานที่  10 ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน

ระดับคุณภาพ   มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน และความร่วมมือกันพัฒนาการศึกษา เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ เป็นนิสัย โดยพิจารณาจาก

-การเป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-การเป็นผู้นำในการพัฒนาทำให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ
-ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและกลุ่ม แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนา

มาตรฐานที่  ๑๑  แสวงหาการใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

 ระดับคุณภาพ สามารถจัดระบบ ข้อมูล ข่าวสาร นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนได้เป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก

-การจัดระบบข้อมูล ข่าวสารได้
-การให้บริการข้อมูล ข่าวสารได้
-การนำข้อมูล ข่าวสาร ไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่  ๑๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

 การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  หมายถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำเอาปัญหา หรือความจำเป็นในการพัฒนาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ  ในโรงเรียนมากำหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนำเอาวิกฤตต่างๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจำเป็นต้องมองมุมต่างๆ  ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา  กำหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ  กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ปัญหา  มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์  หรือแง่มุมแบบตรงตัว  ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆโอกาส มองเห็นแนวทางที่นำสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s