RSS

มาตรฐานวิชาชีพ

แบบฟอร์ม
๑. ประวัติส่วนตัว

๒. ประวัติการศึกษา และการฝึกอบรม

๓. ประวัติการทำงาน

๔. ประวัติการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

จรรยาบรรณข้อที่ ๑
ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

จรรยาบรรณข้อที่ ๒
ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้ แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

จรรยาบรรณข้อที่ ๓
ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง ทางกายวาจา ใจ

จรรยาบรรณข้อที่ ๔
ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

จรรยาบรรณข้อที่ ๕
ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

จรรยาบรรณข้อที่ ๖
ครูย่อมพัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อพัฒนาการทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณข้อที่ ๗
ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครุ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู

จรรยาบรรณข้อที่ ๘
ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

จรรยาบรรณข้อที่ ๙
ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานวิชาชีพครู
๑. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
๒. การพัฒนาหลักสูตร
๓. การจัดการเรียนรู้
๔. จิตวิทยาสำหรับครู
๕. การวัดและประเมินผลการศึกษา
๖. การบริหารจัดการในห้องเรียน
๗. การวิจัยทางการศึกษา
๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๙.
ความเป็นครู

๕. รายงานผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘

๖. ผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ (มาตรฐานที่ ๑ – มาตรฐานที่ ๑๒) เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่เด่นชัดที่สุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ของนักเรียน สถานศึกษา
ผู้ร่วมงาน สังคม และเห็นผลจากการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ (ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ )

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูเสมอ

ระดับคุณภาพ      เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก

-เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานขององค์กร สมาคมที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง
-เป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
-เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรมสัมมนา

มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผล ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ  ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกด้านในหน้าที่ครูให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
และส่งต่อทางการพัฒนาผลโดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน โดยพิจารณา จาก

-กิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน
-กิจกรรมและงานต่างๆ ในหน้าที่ครูส่งผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน
-กิจกรรมและปฏิบัติงานต่าง ๆแสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ให้ส่งผลถึงตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน

มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

ระดับคุณภาพ พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นเต็มขีดความสามารถของแต่ละคนอย่างมีระบบ โดยพิจารณาจาก

-การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายคน เป็นรายสมรรถภาพ
-การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ตามลำดับขั้นการพัฒนา
-การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ

  มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

  ระดับคุณภาพ   สร้างและพัฒนาแผนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองโดยพิจารณาจาก

-แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ   ครบถ้วน สัมพันธ์กัน
-แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
-แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และข้อจำกัดของสถานศึกษา

มาตรฐานที่  ๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 ระดับคุณภาพ   คิดค้น ผลิตและปรับปรุง สื่อการเรียนการสอน ที่มีผลต่อการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจาก

-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน
-สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น
-ประเมินผลการใช้สื่อ และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
-การเผยแพร่ การใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว

มาตรฐานที่ ๖  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการสร้างนิสัยเป็นหลักโดยพิจารณาจาก

-ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และพัฒนาความรู้ให้ได้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น โดยใช้สถานการณ์ต่าง ๆ
-ผู้เรียนเลือกปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ
-ผู้เรียนประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง
-การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป

มาตรฐานที่  ๗  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
ระดับที่คุณภาพ เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียน

จำแนกเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

-ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการ และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่จำแนกเป็น
รายบุคคล
-เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่นำเสนอในการพัฒนาผู้เรียน สนองตอบต่อสภาพความแตกต่าง ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
-รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรม แสดงถึงการพัฒนาของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล

มาตรฐานที่  8 ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
ระดับคุณภาพ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนผู้เรียนเกิดความศรัทธา และปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่เลือกแล้ว เป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก

-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา
-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง
-เสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน
-เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม

มาตรฐานที่  9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนางานและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจนเป็นนิสัย

โดยพิจารณาจาก

-การเป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมายอย่างครอบคลุม และสัมพันธ์กับงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
-การเป็นผู้นำในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
-การช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนางาน

 มาตรฐานที่  10 ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน

ระดับคุณภาพ   มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน และความร่วมมือกันพัฒนาการศึกษา เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ เป็นนิสัย โดยพิจารณาจาก

-การเป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-การเป็นผู้นำในการพัฒนาทำให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ
-ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและกลุ่ม แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนา

มาตรฐานที่  ๑๑  แสวงหาการใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

 ระดับคุณภาพ สามารถจัดระบบ ข้อมูล ข่าวสาร นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนได้เป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก

-การจัดระบบข้อมูล ข่าวสารได้
-การให้บริการข้อมูล ข่าวสารได้
-การนำข้อมูล ข่าวสาร ไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่  ๑๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

 การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  หมายถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำเอาปัญหา หรือความจำเป็นในการพัฒนาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ  ในโรงเรียนมากำหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนำเอาวิกฤตต่างๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจำเป็นต้องมองมุมต่างๆ  ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา  กำหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ  กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ปัญหา  มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์  หรือแง่มุมแบบตรงตัว  ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆโอกาส มองเห็นแนวทางที่นำสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน

 

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: