แหล่งเรียนรู้

นิราศลอนดอน 1

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเทพลีลา

โครงการสัมมนา

ผู้ร่วมสัมมนา
สื่อประกอบการบรรยาย
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

ชุดที่ 5 วิดีทัศน์ ประกอบการบรรยาย
ทำไมต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ภาษาไทยกับไอซีที โดย ครูระพีร์ ปิยจันทร์
การสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ โดยครูระพีร์ ปิยจันทร์
ผู้ช่วยครูให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างสะดวกสบายและมีความสุข โดย สพฐ.
แบบประเมินความพึงพอใจในการสัมมนา
———————————————————————–
24 มกราคม 2559 แบบประเมินวิทยากร : การจัดการสัมมนา : นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
———————————————————–

สาระการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรแกนกลาง2551 (doc)

ความนำ
วิสัยทัศน์
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวชี้วัด
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สาระการเรียนรู้
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
การจัดเวลาเรียน
การจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เอกสารหลักฐานการศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณภาพผู้เรียน
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

หลักสูตรสถานศึกษา : ภาษาไทย
ตัวชี้วัดภาษาไทย ม. ปลาย
ผลการเรียนรู้ วิชาภาษาำไทย  ท32101 ท32102
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี
ัญชีคำ   ระดับ1   ระดับ2   ระดับ3   ระดับ4    ระดับ5   ระดับ 6

เว็บไซต์
สหวิชาดอทคอม
เฟสบุคครูระพีร์
มองโลกแบบวิกรม
อินโฟกราฟฟิค

วิดิีทัศน์
ความเป็นไทย
เสียดินแดน
ขุนรองปลัดชู
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ทุจริต
จำขึ้นใจ
มือสะอาดชาติไม่ล่ม : การพูดสุนทรพจน์
ประเด็นที่เป็นปัญหาของประเทศไทย
ตรวจสอบการคัดลอกข้อความ
ประเทศไทย
ทักษะชีวิต
ตัวอย่างหนังสั้น : สังเกตการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการทำหนังสั้น
ดวลวาทะ : การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง
ความมุ่งมั่น ความสมดุลย์ และสติ
จรเข้กับควาย
ทักษะการฟัง
ตอนที่ 1 ชาวอ่างทองพร้อมใจ ในวิถีอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 1ชาวอ่างทองพร้อมใจ ในวิถีอาเซียน
ตอนที่ 2 อ่างทองสมานฉันท์ สายสัมพันธ์อาเซียน
บทอ่านตอนที่ 2อ่างทองสมานฉันท์……สายสัมพันธ์อาเซียน
ตอนที่ 3 รู้เขารู้เรา เข้าใจสุขภาพ
บทอ่านตอนที่ 3รู้เขารู้เรา เข้าใจสุขภาพ
ตอนที่ 4 ทัศนคติใหม่ของชาวไทยในประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 4ทัศนคติใหม่ของชาวไทยในประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 5 โอกาสดีๆมีมากับอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 5โอกาสดีๆมีมากับอาเซียน
ตอนที่ 6 พัฒนาคุณภาพพลเมือง
บทอ่านตอนที่ 6 พัฒนาคุณภาพพลเมือง
ตอนที่ 7 เตรียมเด็กไทยให้มีทักษะชีวิตในสังคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 7 เตรียมเด็กไทยให้มีทักษะชีวิตในสังคมอาเซีย
ตอนที่ 8 ภาษาทางการของอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 8 ภาษาทางการของอาเซียน
ตอนที่ 9 พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐาน
บทอ่านตอนที่ 9 พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐาน
ตอนที่ 10 ผู้ประกอบการไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 10 ผู้ประกอบการไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 11 การเกษตรของไทยในประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 11 การเกษตรของไทยในประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 12 อุตสาหกรรมไทยในประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 12 อุตสาหกรรมไทยในประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 13 งานด้านบริการของไทยในประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 13 งานด้านบริการของไทยในประชาคมอาเซียน
ตอนที 14 สร้างสรรค์สังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 14 สร้างสรรค์สังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 15 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
บทอ่านตอนที่ 15 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ตอนที่ 16 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา
บทอ่านตอนที่ 16 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา
ตอนที่ 17 ความร่วมมือด้านแรงงานในประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 17 ความร่วมมือด้านแรงงานในประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 18 ความร่วมมือด้านสาธารณสุข
บทอ่านตอนที่ 18 ความร่วมมือด้านสาธารณสุข
ตอนที่ 19 ความร่วมมือด้านการป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ
บทอ่านตอนที่ 19 ความร่วมมือด้านการป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ
ตอนที่ 20 เงื่อนไขและข้อจำกัดของสังคมไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 20 เงื่อนไขและข้อจำกัดของสังคมไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 21 แนวทางการสร้างสังคมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 21 แนวทางการสร้างสังคมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 22 การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานสู่อาเซียน
บทอ่านตอนที่ 22 การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานสู่อาเซียน
ตอนที่ 23 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับก่อนประถมศึกษา
บทอ่านตอนที่ 23 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ตอนที่ 24 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
บทอ่านตอนที่ 24 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 25 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
บทอ่านตอนที่ 25 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนที่ 26 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับอาชีวศึกษา
บทอ่านตอนที่ 26 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับอาชีวศึกษา
ตอนที่ 27 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา
บทอ่านตอนที่ 27 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 28 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับการศึกษาผู้ใหญ่
บทอ่านตอนที่ 28 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับการศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 29 การศึกษาภาษาอาเซียนในประเทศไทย
บทอ่านตอนที่ 29 การศึกษาภาษาอาเซียนในประเทศไทย
ตอนที่ 30 คนไทยควรปรับตัวอย่างไรในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
บทอ่านตอนที่ 30 คนไทยควรปรับตัวอย่างไรในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ตอนที่ 31 ความแตกต่างของชาวอาเซียนที่คนไทยควรระมัดระวัง
บทอ่านตอนที่ 31 ความแตกต่างของชาวอาเซียนที่คนไทยควรระมัดระวัง
ตอนที่ 32 ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
บทอ่านตอนที่ 32 ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
ตอนที33 ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 33 ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 34 ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
บทอ่านตอนที่ 34 ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
ตอนที่ 35 ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 35 ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 36 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 36 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 37 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
บทอ่านตอนที่ 37 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
ตอนที่ 38 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
บทอ่านตอนที่ 38 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
ตอนที่ 39 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
บทอ่านตอนที่ 39 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตอนที่ 40 ชาวอาเซียนรู้รัก สามัคคี รู้หน้าที่ของพลเมือง
บทอ่านตอนที่ 40 ชาวอาเซียนรู้รัก สามัคคี รู้หน้าที่ของพลเมือง

 บทอาขยานตามหลักสูตร : ทุกระดับ

บทอาขยานตามหลักสูตร : ม.5 บทหลัก
5152 53 54 55 56 57 59 510 511 512 513

มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทร 1 2 3
ปฐมนิเทศ

การพัฒนาทักษะการอ่าน

การเขียน : ร้อยกรอง
กลอนสุภาพ : ถ้อยคำสำนวนเกี่ยวกับเสือ
 
กลอนครูระพีร์
     ๒         ๑๐ 

นิราศนครปฐม’๓๖  ครั้งที่ ๓ “คิดถึงครูกลอนย้อนรำลึก”
นิราศนครปฐม’๓๖ ครั้งที่ ๒ “รวมพลบนถนนประวัติศาสตร์”
นิราศนครปฐม’๓๖ ครั้งที่ ๑  “บันทึกการเดินทางด้วยนิราศ

กลอนสุภาพ               
อินทรวิเชียรฉันท์               
โคลงสี่สุภาพ
กาพย์ยานี ๑๑    
กลอนสักวา
กลอนดอกสร้อย

ตัวอย่าง เรียงความ
อาเซียน  การเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
วันแม่
โลกร้อน
ข้าวและชาวนาไทย
เรื่องดีๆที่บ้านฉัน อยากแบ่งปันให้เธอรู้

การเขียน : บทความ
สงครามภาษา
ใช้ภาษาได้ดีมีโอกาสเป็นดารา
กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว   ตอนที่ ๒
กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว   ตอนที่ ๑
รักชาติไทย รักษ์ภาษาไทยให้ดี 
เก่งวิทย์-คณิต อย่าเมิน ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม
ภาษาดีอยู่ที่พ่อแม่
ภาษาต่างชาติ…กับความเป็นทาสทางภาษา

การเขียนเรียงความ      

5/10 กนกวรรณ ชมแพ     เลขที่ 27      วิภาวี  สุขใส             เลขที่ 18
5/1 ชฎาภรณ์ บุญสิทธิ์      เลขที่ 15      อัญชรี กลั่นความดี    เลขที่ 22

การเขียนจดหมาย
ตัวอย่างจดหมาย

แบบฝึกอ่านออกเสียง
แบบฝึกทักษะ : การอ่านออกเสียง

แบบฝึกทักษะ : การออกเสียงควบกล้ำ
แบบฝึกทักษะ : แบบฝึกเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
๑-๒     ๓-๔     ๕-๗      ๘-๑๐   ๑๑-๑๓   ๑๔-๑๖     ๑๗-๑๘    ๒๐-๒๓     ๒๔-๒๖     ๒๗-๒๙      ๓๐-๓๒   ๓๓-๓๕     ๓๖-๓๘   ๓๙-๔๐   ๔๑-๔๕    ๔๖-๔๗   ๔๘-๔๙   ๕๐-๕๑  ๕๒

ฝึกวิเคราะห์คุณภาพการเขียนแสดงความคิดเห็น 

๑.  ปัญหาการใช้โทรศัพท์ของวัยรุ่น ๒.  อนาคตที่หมดหวัง
๓.  ความรัก ๔.  การเรียนพิเศษ
๕.  ใครคือเต็ง 1 ๖.  กาารจัดสรรเวลา
๗.  ครอบครัว  ๘.  หน้าที่ของเรา
๙.  ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  ๑๐.  มัธยมปลาจกับอนาคต
๑๑.  เพื่อพ่อหลวง  ๑๒.  คุณค่าของเวลา
๑๓.  รักในวัยเรียน ๑๔.  ผู้นำที่ดี
๑๕.  ทำไมไม่คิดบ้าง  ๑๖.  นี่หรือคือสยาม
๑๗.  ก๊อปปี้ที่ไหนกัน  ๑๘. ความพร้อมในการอ่าน
๑๙.  ความไม่แน่นอน  ๒๐.  โลกร้อน
๒๑.  เพื่อน  ๒๒.  พ่อหลวงขอบปวงชน
๒๓.  เพื่อน  ๒๔.  เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
๒๕.  การใช้เวลาว่าง  ๒๖.  เพื่อน
๒๗.  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ๒๘.  เพื่อนกับแฟน
๒๙.  การรับชมสื่อทางโทรทัศน์  ๓๐.  ความฝัน
๓๑.  ความรักในครอบครัว  ๓๒.  เพื่อน
๓๓.  คนไทยรักสามัคคี   ๓๔.  ปัญหาของสังคมไทย
๓๕.  ความไม่พอดี   ๓๖.  ท่องเที่ยวไทย
๓๗.  กระแสตาม In trend  ๓๘.  แรงบันดาลใจในชีวิต
๓๙.  เพลงชาติไทยของเรา

 สไลด์ฝึกพูด 

 ความเกี่ยวข้องระหว่างภาษากับวัฒนธรรม

 ชุดที่1     ชุดที่ 2     ชุดที่ 3

9 thoughts on “แหล่งเรียนรู้

 1. พศวัต มกราคม 11, 2012 / 4:05 pm

  ราชพฤกษ์เหลืองทองอ่องอร่าม อวดความงามเคล้าประสมกับลมหนาว
  ยามกลางคืนเข้าเหมันต์จันทร์แพรวพราว มวลหมู่ดาวยิบระยับจับนภา
  ถึงเวลาแล้วหนอขอลาจาก หมู่เพื่อนยากก๊วนเกลอละเมอหา
  ลาแล้วครับครูผู้ให้วิชา จะกลับมาเจอกันอีกแน่นอน

  แก้นะครับ

 2. พศวัต มกราคม 7, 2012 / 10:01 am

  เนื่องในวันครู
  ดุจแสงเทียนผุดผ่องส่องกระจ่าง แสงนำทางสร้างศิษย์จิตเกื้อหนุน
  ในหัวใจประกอบด้วยความการุญ มอบสมดุลความรุ้สู่อนุชน
  เป็นเรือจ้างสุดคุ้มทุ่มเทให้ ฟังคิดไวอ่านเขียนช่วยฝึกฝน
  สร้างศิษย์มุ่งสู่ฝันทันผู้คน นำศิษย์ตนสุ่เอเชียอาคเนย์

 3. พศวัต ธันวาคม 12, 2011 / 9:44 am

  ธ คือ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
  มหาบุรุษดุจนารายณ์อวตาร ธ ทรงงานเพื่อชาติราษฎร์สรรเสริญ
  เป็นราชาเหนือราชาหาใครเกิน พระดำเนินเสียสละกระเกริ่นชน
  ศิรประภาจรัสแสงทุกแหล่งหล้า ดั่งสุธาโปรยมาเป็นสายฝน
  ขออำนาจพระสยามบันดาลดล ไทยทุกคนขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  แก้ครับ อันเก่า เขียนผิด…..

 4. ครูอัตราจ้าง ธันวาคม 15, 2010 / 3:47 am

  อาทิตย์นี้ หนูขอยืมแบบฝึกทักษะการการออกเสียงไปให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทดสอบการอ่านก่อนได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบค่ะ

  ขอบพระคุณแบบฝึกทัีกษะดีๆค่ะ

  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 5. เต้ย พฤศจิกายน 23, 2010 / 6:27 am

  เมื่อเช้าก่อนไปพบอาจารย์ผมโดนลงโทษเพราะใส่ชุดพละน้องมา ร.ร.เลยแต่งกลอนมาให้ อ.ดูครับ
  ใส่ชุดน้องมาโรงเรียนผิดด้วยหรือ
  ความจริงคือตื่นสายไม่ทันเห็น
  ทำไมครูลงโทษไม่ใจเย็น
  ไม่รับฟังความคิดเห็นของผมเลย
  แต่งเองนะครับ อาจารย์

  • ระพีร์ พฤศจิกายน 23, 2010 / 7:55 am

   ใส่ชุดน้องมาโรงเรียนนั้นผิดอยู่
   เพราะไม่ดูให้ดีดั่งเฉลย
   ใส่เสื้อน้องผิดตัวไม่น่าเลย
   ฝึกให้เคยอย่าเผลอพลั้งเหมือนดังเดิม

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s