วิดีโอ

สมาชิกต้นแบบโทรทัศน์ครู
รายการครูมืออาชีพ 

ครูนักพัฒนาทักษะ

เปลี่ยนพลาดพลั้งเป็นพลัง

ภาษาไทยกับไอซีที : ครูระพีร์เว็บบล็อก

การสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ

กล่าวขอบคุณ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

การพัฒนาเครือข่ายโทรทัศน์ครู

สมัครสมาชิกออนไลน์

การจัดกิจกรรมและการขยายเครือข่ายโทรทัศน์ครู

โรงเรียนสตรีอ่างทอง : โรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู
ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครู 100 %

ครั้งที่ 1 : 8 ธันวาคม 2554 : โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันประชุมผู้ปกครอง

ครูระพีร์ ปิยจันทร์ สมาชกต้นแบบ"โทรทัศน์ครู"            ผู้ปกครองและครูชมโทรทัศน์ครู            ตัวแทนนักเรียนแสดงความรู้สึก

 

ครั้งที่ 2 : 13 มีนาคม 2554 : โรงเรียนสตรีอ่างทอง : จำนวน 140 คน

การนิเทศเพื่อการพัฒนาตนเอง ของ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล
วันที่ 13 มีนาคม 2555

 ผอ. ธวัช ศรีสว่าง : ประธานการประชุม    รองฯกษิดิ์เดช พุ่มสาขา ผู้ประสานกิจกรรม    ครูระพีร์ ปิยจันทร์ สมาชิกต้นแบบโทรทัศน์ครู

ครั้งที่ 3 : 11 เ มษายน 2555 : ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย : จำนวน 60 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5


ครั้งที่ 4 : 24 เมษายน 2555 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

“กิจกรรมการเรียนรู้…โดยใช้โทรทัศน์ครูเป็นฐาน”
ณ ห้องประชุมสมเด็จย่า

ใบสมัครเข้าร่วมประชุม   กำหนดการ
พิธีเปิดและกิจกรรมช่วงที่ 1
บรรยากาศการอบรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พาครูเข้าเว็บโทรทัศน์ครู
ความคิดเห็นของผู้รับการอบรม

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s