ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัดแกนกลาง

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
๒. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
๖. ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด
๗. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
๘. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ
๙. มีมารยาทในการอ่าน

ตัวชี้วัดมาตรฐานสากล

๑. เป็นเลิศวิชาการ
       ๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี
       ๑.๒ นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขัน ในระดับชาติได้
       ๑.๓ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ในอัตราสูง
       ๑.๔ อัตราการเพิ่มของรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ