พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยด้วยกิจกรรม
ละคร
การเขียนคำประพันธ์
นักเรียนกลุ่มสนใจ
ด.ช. พศวัต  เขียวเหมือน ม.๒/๓
ด.ญ.ปิยธิดา แก้วใจจง  ม.๒/๑๒ 
ด.ญ. ภัทรพร ดาวสาวะ ม.๒/๑๒
น.ส.กาญจนาภรณ์  มาลัยเจริญ
ด.ญ.ธนัญญา ศรีภักดี ม. ๓/๑
นายเจตนิพัทธ์  มาฆะทาน  ม.๕/๑       
นายพลยุทธ  เกษโร  ม.๕/๑
นายเมธาวี  ชื่นบาน  ม.๕/๒
น.ส.อามีนะ  เกตุประยูร  ม.๕/๙
น.ส.สุณิษา พงษ์คำ ม.๕/๙ 
น.ส.ภัทรวดี  หุ่นแสวง  ม.๕/๙


เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: