ม.๕๐๓

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

 ตัวอย่างลายมือที่อ่านง่าย ของนักเรียนห้องนี้
**********************************************************************************************************************

ความสามารถพิเศษ     การร่วมกิจกรรม  ลีลาการเรียนรู้

โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นที่กำหนดไว้

กิจกรรมบูรณาการวิชาภาษาไทย
กับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวปฏิบัติ
๑. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นกับครูเรื่องวัฒนธรรมและสาเหตุการเกิดวัฒนธรรม
๒. นักเรียนศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจากหนังสือเรียน โดยการอ่านในใจ ในเวลา ๒๐ นาที
๓. นักเรียนแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบตัวอย่างวัฒนธรรมจากหนังสือเรียน กับวัฒนธรรมที่พบ
ในท้องถิ่นของตน เน้นในเรื่องความเหมือนและความแตกต่าง

๔. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรม ช่องทางการสืบทอดวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน
๕.  ครูแนะนำให้นักเรียนใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมและ
เผยแพร่วัฒนธรรม
๖.  นักเรียนเข้ากลุ่ม จัดทำวิดิทัศน์ ชุด เพลงลูกทุ่งไทยอ่างทอง ซึ่งเนื้อเพลงจะสะท้อนวิถีชีวิตของ
ชาวอ่างทองในอดีตถึงปัจจุบัน
๗. ครูชี้แนะการบูรณาการวิชาภาษาไทยกับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้คะแนน
และการนำเสนอผลงาน
๘. นักเรียนลงมือจัดทำ วิดีทัศน์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม

๙. นักเรียนนำเสนอผลงาน ณ ห้องพลายบัว สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ในลักษณะ
แนะนำมิวสิควิดิโอ
๑๐. นักเรียนทุกกลุ่ม วางแผนการดำเนินกิจกรรมและบันทึกผลการปฏิบัติเป็นรายบุคคล
และส่งแบบบันทึกการทำงาน กำหนดส่งงาน ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่
rp03piyajan@hotmail.com  ให้นักเรียน print เกณฑ์การประเมิน เตรียมไว้คนละ ๑ แผ่น