RSS

ม.๕๐๓

16 ก.ค.

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

 ตัวอย่างลายมือที่อ่านง่าย ของนักเรียนห้องนี้
**********************************************************************************************************************

ความสามารถพิเศษ     การร่วมกิจกรรม  ลีลาการเรียนรู้

โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นที่กำหนดไว้

กิจกรรมบูรณาการวิชาภาษาไทย
กับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวปฏิบัติ
๑. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นกับครูเรื่องวัฒนธรรมและสาเหตุการเกิดวัฒนธรรม
๒. นักเรียนศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจากหนังสือเรียน โดยการอ่านในใจ ในเวลา ๒๐ นาที
๓. นักเรียนแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบตัวอย่างวัฒนธรรมจากหนังสือเรียน กับวัฒนธรรมที่พบ
ในท้องถิ่นของตน เน้นในเรื่องความเหมือนและความแตกต่าง

๔. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรม ช่องทางการสืบทอดวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน
๕.  ครูแนะนำให้นักเรียนใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมและ
เผยแพร่วัฒนธรรม
๖.  นักเรียนเข้ากลุ่ม จัดทำวิดิทัศน์ ชุด เพลงลูกทุ่งไทยอ่างทอง ซึ่งเนื้อเพลงจะสะท้อนวิถีชีวิตของ
ชาวอ่างทองในอดีตถึงปัจจุบัน
๗. ครูชี้แนะการบูรณาการวิชาภาษาไทยกับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้คะแนน
และการนำเสนอผลงาน
๘. นักเรียนลงมือจัดทำ วิดีทัศน์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม

๙. นักเรียนนำเสนอผลงาน ณ ห้องพลายบัว สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ในลักษณะ
แนะนำมิวสิควิดิโอ
๑๐. นักเรียนทุกกลุ่ม วางแผนการดำเนินกิจกรรมและบันทึกผลการปฏิบัติเป็นรายบุคคล
และส่งแบบบันทึกการทำงาน กำหนดส่งงาน ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่
rp03piyajan@hotmail.com  ให้นักเรียน print เกณฑ์การประเมิน เตรียมไว้คนละ ๑ แผ่น

 
 

ป้ายกำกับ:

50 responses to “ม.๕๐๓

 1. pop (@poppokeypo)

  มกราคม 14, 2012 at 11:59 am

  รายงานตัวค่ะ

  น.ส. พรรณิกา รักใคร่ ม.5/3 เลขที่44 🙂

   
 2. Pop Kimkii

  มกราคม 14, 2012 at 11:57 am

  น.ส.พรรณิกา รักใคร่ ม.5/3

   
 3. น.ส.สุชาดา มีเทศ

  มิถุนายน 2, 2011 at 6:58 pm

  น.ส.สุชาดา มีเทศ รายงานตัวค่ะ

   
 4. น.ส.ลลิตา ณิลังโส ม.5/3

  มิถุนายน 2, 2011 at 2:05 pm

  น.ส.ลลิตา ณิลังโส 5/3 รายงานตัวค่ะ

   
 5. น.ส.วิมลสิริ บุญสม

  พฤษภาคม 26, 2011 at 8:54 pm

  น.ส. วิมลสิริ บุญสม ม.5/3 ค่ะ
  สวัสดีค่ะครูรพีร์ มารายงานตัวแล้วนะค่ะ .

   
 6. นางสาวนิภา แซ่กือ

  พฤษภาคม 26, 2011 at 2:04 pm

  รายงานตัวค่ะ

   
 7. นางสาวชฎาพร หาญสุวรรณชัย

  พฤษภาคม 26, 2011 at 2:02 pm

  รายงานตัวตัวค่ะ

   
 8. น.ส.สุวนันท์ คงสุข ม.5/3

  พฤษภาคม 24, 2011 at 10:29 am

  นางสาวสุวนันท์ คงสุข ม.5/3 รายงานตัวค่ะ

   
 9. สุธิดา

  พฤษภาคม 24, 2011 at 10:25 am

  น.ส สุธิดา สุขสำราญ ม.5/3 รายงานตัวค่ะ

   
 10. น.ส.ธิดาชนก ทัศนัย ม.5/3

  พฤษภาคม 24, 2011 at 9:30 am

  น.ส.ธิดาชนก ทัศนัย ม.5/3 มารายตัวแล้วค่ะ

   
 11. น.ส.พิกุลทอง ปัญญาดี ม.5/3

  พฤษภาคม 24, 2011 at 9:27 am

  น.ส.พิกุลทอง ปัญญาดี ม.5/3 มารายงานตัวแล้วค่ะ

   
 12. น.ส.ดลกมล เหมือนทิพย์ ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 9:32 pm

  น.ส.ดลกมล เหมือนทิพย์ ม.5/3 มารายงานตัวแล้วค่ะ

   
 13. นาย กฤษฎา สีแตงสุก ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 8:15 pm

  รายงานตัวครับ

  นายกฤษฎา สีแตงสุก ม.5/3

   
 14. นางสาวกมลวรรณ เปรมปรี

  พฤษภาคม 23, 2011 at 8:14 pm

  รายงานตัวค่ะ

   
 15. น.ส.กนกวรรณ พานเงิน ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 7:56 pm

  สวัสดีค่ะครูระพีร์
  รายงานตัวค่ะ

   
 16. น.ส. ณัฐสุดา วัฒนากรแก้ว ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 7:39 pm

  รายงานตัวค่ะ

   
 17. น.ส.วิภาวี เขียวอุไร ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 7:37 pm

  มารายงานตัวค่ะ

   
 18. ปทุมวดี

  พฤษภาคม 23, 2011 at 7:08 pm

  นางสาว ปทุมวดี โฉมฉาย ม.5/3 รายงานตัวค่ะ

   
 19. น.ส. นัฐญา ชูแก้ว ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 6:57 pm

  สวัสดีค่ะครูระพีร์
  หนู นางสาว นัฐญา ชูแก้วค่ะ
  ชื่อเล่น โบว์ค่ะ ชั้น ม.5/3
  มารายงานตัวแล้วค่ะ

   
 20. น.ส.วิสสุตา แซ่ไหล ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 6:51 pm

  มารายงานตัวแล้วค่ะ

   
 21. นาย อานุภาพ พันธุ์รัตน์

  พฤษภาคม 23, 2011 at 6:50 pm

  มารายงานตัวแล้วขอรับ

   
 22. น.ส.นัทชา เอี่ยมเอิบ ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 6:41 pm

  มารายงานแล้วนะค่ะ 😉

   
 23. นางสาวพรรณิกา รักใคร่ ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 6:40 pm

  รายงานตัวค่ะ

  ครูระพีร์

   
 24. นางสาวนรภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 6:38 pm

  สวัดดีค่ะ

  มารายงานตัวแล้วนะค่ะ

   
 25. นางสาว บุษราคัม บุญบรรดาล ม.5/3

  พฤษภาคม 23, 2011 at 6:29 pm

  มารายงานตัวค่ะ ครูระพี
  นางสาว บุษราคัม บุญบรรดาล ชั้น ม.5/3

   
 26. นาย ธนภัทร สิทธิธำรงชัย ม.5/3

  พฤษภาคม 22, 2011 at 9:46 pm

  นาย ธนภัทร สิทธิธำรงชัย (โมสต์) ครับ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 รายงานตัวครับ

   
 27. นายอธิวัฒน์ มงคลแท้ ม.5/3

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:56 pm

  มารายงานตัวแล้ว ครับ!!

   
 28. นางสาวจินตนา ยาไทย ม.5/3

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:45 pm

  มารายงานตัวแล้วค่ะ 😉

   
 29. น.ส พัชนิดา นุตประศาสน์ ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:42 pm

  รายงานตัวค่ะ

   
 30. นาย ศรันย์ วงษ์หิรัญ ม.5/3

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:41 pm

  นาย ศรันย์ วงษ์หิรัญ (รัน) ครับ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

   
 31. นาย ภานรินทร์ วรามิศ ม.5/3 ครับ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:23 pm

  นายภานรินทร์ วรามิศ (ไวท์) ครับ
  ชั้น ม.5/3 มารายงานตัวครับ

   
 32. น.ส สันนิภา คล้อยสุวรรณ์

  พฤษภาคม 22, 2011 at 8:10 pm

  มารายงานตัวแล้วค่ะ ^^

   
 33. น.ส. กนกพร ฉ่ำชื่น ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 7:54 pm

  มารายงานตัวแล้วค่ะ

   
 34. น.ส.สุพัตรา โพธิ์จักร์ ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 5:43 pm

  มารายงานตัวแล้วนะคะ

   
 35. น.ส.ตลับเพชร ด้วงประเสริฐ ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 5:39 pm

  สวัสดีค่ะ ครูระพีร์

  วันนี้หนูมารายงานตัวแล้วนะคะ

   
 36. น.ส. ศศิฉาย กล่ำทอง ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 5:12 pm

  ครู ระพีร์ ค่ะ มารายงานตัวค่ะ

   
 37. นางสาว สุภาพร ปิติเขต ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 4:45 pm

  สวัสดีค่ะ คุณครูระพีร์
  นางสาว สุภาพร ปิติเขต
  ชื่อเล่น (พลอย) ค่ะ ชั้น ม.5/3
  มารายงานตัวนะคะ
  supapon_pitikate53@hotmail.com

   
 38. น.ส.ธีรารัตน์ แก้วเขียว ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 4:15 pm

  สวัสดีค่ะ ครูระพีร์
  น.ส.ธีรารัตน์ แก้วเขียว (เมย์)
  มารายงานตัวค่ะ

   
 39. น.ส. จิรารัตน์ อัตโถ ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 3:59 pm

  สวัสดีค่ะครูระพีร์ มารายงานตัวค่ะ

   
 40. น.ส.สุจิตรา สอนทรัพย์ ม 5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 3:55 pm

  สวัสดีค่ะ !! ครูระพีร์

  น.ส.สุจิตรา สอนทรัพย์ ( แพรว ) ม5/3

  มารายงานตัวแล้วค่ะ

   
 41. นางสาวณัฐสุดา วัฒนากรแก้ว ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 3:47 pm

  สวัสดีค่ะ ครูระพีร์ มารายงานตัวแล้วค่ะ

   
 42. น.ส. เบญจวรรณ คงสุวรรณ์ ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 3:42 pm

  สวัสดีค่ะครูรพีร์ มารายงานตัวแล้วนะค่ะ .

   
 43. นางสาวพรทิพย์ รุ่งสว่าง

  พฤษภาคม 22, 2011 at 3:34 pm

  สวัสดีค่ะ 😀
  น.ส. พรทิพย์ รุ่งสว่าง (กวาง) ม.5/3
  มารายงานตัวแล้วค่ะ 🙂

   
 44. น.ส. สุชาศิณี ทับสังข์ ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 3:33 pm

  สวัสดีค่ะครูระพีร์
  มารายงานตัวแล้วนะค่ะ

   
 45. น.ส. วิปัศยา ทาอินทร์ ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 3:28 pm

  สวัสดีค่ะครูระพีร์
  มารายงานตัวแล้วนะค่ะ !!

   
 46. นาย ศักรินทร์ หลาบขาว ม.5/3 ครับ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 1:05 pm

  รายงานตัวครับ

   
 47. น.ส.สุทธิดา กล้าหาญ ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 12:28 pm

  สวัสดีค่ะครูระพีร์รายงานตัวนะคะ

   
 48. น.ส.สุธิดา คงสุริยา ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 12:27 pm

  รายงานตัวค่ะ

   
 49. น.ส.พัชรินทร์ โป๊ะแสง ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 12:26 pm

  มารายตัวแล้วนะคะ

   
 50. น.ส.เบญจวรรณ ประหยัดวงษ์สิน ม.5/3 ค่ะ

  พฤษภาคม 22, 2011 at 12:24 pm

  มารายตัวแล้วนะคะ

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: