RSS

ห้อง ๕๐๘

16 ก.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 49 

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่  
ระดับ 3.5  เลขที่   
ระดับ 3     เลขที่   41 43 44    
ระดับ 2.5  เลขที่   9 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 34 36 40 45
ระดับ 2     เลขที่   2 4 6 7 14 17 19 23 31 33 37 39 42
ระดับ 1.5  เลขที่   1 3 5 8 10 11 12 13 30 32 35 38 
ระดับ 1     เลขที่  
ติดตาม     เลขที่    2 5 8 12 13 16 20 23 27 28 34 35 37 44 45    
ร              เลขที่
ม             เลขที่
ส             เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน ……ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลัง ตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น

******************************************************************************

รายชื่อนักเรียน
รายชื่อผู้ขาดเรียน
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕  นายภานุวัฒน์ สำราญอยู่

ลีลาการเรียนรู้         ความสามารถพิเศษ         การร่วมกิจกรรม

 
21 ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 16, 2010 in ม.๕๐๘

 

ป้ายกำกับ: ,

21 responses to “ห้อง ๕๐๘

 1. Song parin

  พฤษภาคม 24, 2015 at 11:06 am

  นาย ปริญญา บุญนา ม.5/8 เลขที่ 5 Facebook : https://www.facebook.com/parinya.boonna

   
 2. มณฑิรา พิมพ์เลขา

  พฤษภาคม 18, 2015 at 6:39 pm

  นางสาว มณฑิรา พิมพ์เลขา เลขที่ 16 ม.5/8
  Facebook ; https://m.facebook.com/home.php
  Line ; ppare4475

   
 3. Spy Ratchanon

  มิถุนายน 11, 2014 at 6:19 pm

  วันนี้ 5/8 คนไม่มาเรียน 1.เจนณรงค์ สิทธิศักดิ์ 2.ปิยะชัย สายหยุด 3.สหรัฐ จันทร์อ่อน 4.อัฐวัฒน์ เสือลายตลับ 5.ปริญญา อุดมพืช

   
 4. ธัญกมล เพ็งขจร

  พฤษภาคม 16, 2014 at 6:34 pm

  น.ส.ธัญกมล เพ็งชจร ม.5/8 เลขที่30 https://www.facebook.com/thankamon.pengkajorn

   
 5. Gun'z Pittayut

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:46 pm

  สวัสดีครับ ผมนาย พิทยุตม์ คฑารัตน์ ม.5/8 เลขที่ 10

   
 6. อ้อนแอ้น

  พฤษภาคม 14, 2014 at 7:22 pm

  ขอโทษด้วยน่ะค่ะ ที่มารายงานตัวช้า 😉 ดิฉันนางสาว จิราถรณ์ ไวยสุภี เลขที่48 ม.5/8
  https://www.facebook.com/nongbitey25

   
 7. Attawat Sualaitalub

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:38 am

  # สวัสดีค้าบบ ผมนาย อัฐวัฒน์ เสือลายตลับ ม.5/8 เลขที่ 13 ^^. มารายงานตัวแล้ว ครับผมม!! https://www.facebook.com/attawat.sualaytalab

   
 8. สุด จ๊าดดดดด

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:38 am

  กราบสวัสดีคับผม นาย ภาณุพงศ์ เเม้นทอง ม. 5/8 เลขที่ 16 โรงเรียนสตรีอ่างทอง https://www.facebook.com/parnupong.manthong

   
 9. ศิริวัฒน์ รอดงาม

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:38 am

  นาย ศิริวัฒน์ รอดงาม เลขที่ 22 ม.5/8 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

   
 10. ณํฐฐาพร เฉลิมศรีเมือง

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:37 am

  นางสาวณัฐฐาพร เฉลิมศรีเมือง เลขที่ 24 https://www.facebook.com/bumbim.indy.56

   
 11. ยวิษฐา อ่อนเขียว

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:37 am

  สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาว ยวิษฐา อ่อนเขียว ม5/8 เลขที่ 44 https://www.facebook.com/yawittha.onkeaw

   
 12. Max'zNums

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:37 am

  ผมชื่อนาย รัชชานนท์ คงศิริ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาทีปี่ 5/8 เลขที่ 6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

   
 13. Pornthip Petngam

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:37 am

  น.ส.พรทิพย์ เพ็ชรงาม เลขที่ 46 ม.5/8

   
 14. Attawat Sualaitalub

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:36 am

  # สวัสดีค้าบบ ผมนาย อัฐวัฒน์ เสือลายตลับ ม.5/8 เลขที่ 13 ^^. มารายงานตัวแล้ว ครับผมม!!

   
 15. พรพรหม แพเพชร

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:35 am

  นางสาว พรพรหม แพเพชร เลขที่ 31 https://www.facebook.com/pornpom.dreamm

   
 16. เอิร์ธ' จ้าว นักคิด

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:34 am

  นายศุภเกษม นิ่มศรีทอง เลขที่ 11 ม.5/8

   
 17. Max'zNums

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:33 am

  # สวัสดีครับผมชื่อนาย สหโชค โชคใหม่เอี่ยม อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

   
 18. อรนุช สินธุสุวรรณ

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:31 am

  สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาว อรนุช สินธุสุวรรณ ม.5/8 เลขที่ 27

   
 19. ณัฐฐาพร เฉลิมศรีเมือง

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:31 am

  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวณัฐฐาพร เฉลิมศรีเมือง เลขที่ 24 https://www.facebook.com/bumbim.indy.56

   
 20. Tem Temp

  พฤษภาคม 14, 2014 at 9:30 am

  นายเจนณรงค์ สิทธิศักดิ์ ม.5/8 เลขที่ 1 Facebook : https://www.facebook.com/tem.temp0

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: