RSS

ห้อง ๕๐๘

16 ก.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 49 

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่  
ระดับ 3.5  เลขที่   
ระดับ 3     เลขที่   41 43 44    
ระดับ 2.5  เลขที่   9 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 34 36 40 45
ระดับ 2     เลขที่   2 4 6 7 14 17 19 23 31 33 37 39 42
ระดับ 1.5  เลขที่   1 3 5 8 10 11 12 13 30 32 35 38 
ระดับ 1     เลขที่  
ติดตาม     เลขที่    2 5 8 12 13 16 20 23 27 28 34 35 37 44 45    
ร              เลขที่
ม             เลขที่
ส             เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน ……ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลัง ตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น

******************************************************************************

รายชื่อนักเรียน
รายชื่อผู้ขาดเรียน
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕  นายภานุวัฒน์ สำราญอยู่

ลีลาการเรียนรู้         ความสามารถพิเศษ         การร่วมกิจกรรม

 
80 ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 16, 2010 in ม.๕๐๘

 

ป้ายกำกับ: ,

80 responses to “ห้อง ๕๐๘

 1. ระพีร์

  สิงหาคม 4, 2017 at 11:27 am

  ความคิดที่ไม่มีเหตุผลและความคิดที่มีเหตุผล
  https://docs.google.com/document/d/1rk9byjN0Nr1vurTlQkVC8XYdIg10ddfQZ0LJCKO5lmg/edit?usp=sharing

   
 2. สิริกร เพราะบรรเลง

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:12 pm

  ครูดีมีความรู้คู่ความรักศิษย์สตรีอ่างทอง
  ศิริยากรณ์ พารื่นรัมย์ 5/8 เขที่ 28

   
 3. จีฮาน

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:12 pm

  จีฮาน โต๊ะเด็ง
  ครูดีสตรีอ่างทอง จะพานักเรียนสู่ความสำเร็จ

   
 4. นายธีรพัฒน์ ชาติพุก ชั้นม.5/8

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:12 pm

  นักเรียนมีน้ำใจไมตรี เพราะครูดีสตรีอ่างทอง

   
 5. สิริกร เพราะบรรเลง

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:11 pm

  คุณครูสตรีอ่างทองสอนเป็นเห็นผลคนยกย่อง
  สิริกร เพราะบรรเลง 5/8 เลขที่ 31

   
 6. นาย ภานุรุจ ไชยแสนทา

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:09 pm

  นาย ภานุรุจ ไชยแสนทา ม.5/8 เลขที่ 17
  เรียนดี มีคุณธรรม เด่นกีฬา ครูดีสตรีอ่างทอง

   
 7. นาย กมลานันท์ ทิพานนท์ เลขที่ 8

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:09 pm

  ครูดีสตรีอ่างทอง ฝีมือเด่น การเรียนดี ศิษย์มีวินัย

   
 8. ชลธิชา ศรีลาธรรม

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:09 pm

  ครูดีสตรีอ่างทอง พวกเราเพื่อนผองต้องตั้งใจเรียน. เพื่อความเพียรของคุณครู
  น.ส ชลธิชา ศรีลาธรรม ม.5/8 เลขที่ 37

   
 9. นายณัฐชนน แก้วบวร. 12

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:06 pm

  ผมนั้นมันเด็กไม่ดี ครูระพีร์แสนดี สตรีอ่างทอง

   
 10. ทิพย์ไพรินทร์ ยิ้มกระจ่าง

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:06 pm

  น.ส.ทิพย์ไพรินทร์ ยิ้มกระจ่าง ชั้น ม.5/8 เลขที่ 33
  เรียนเด่นเรียนดี ครูดีมีวินัย ชีวิตก้าวไกล ครูดีสตรีอ่างทอง

   
 11. ชนิสรา. อรรัตนสกุล

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:05 pm

  หน้าที่ครูที่ดีมีหน้าที่สร้างความรู้คู่สตรีอ่างทอง
  ชนิษฐา อรรัตนสกุล 5/8 เลขที่ 40

   
 12. นายเสกสันต์ ชูวิไล

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:04 pm

  เราเรียนเด่น เรามีวินัยดี เพราะเรามีครูดีสตรีอ่างทอง

   
 13. นายศุภชัย มังกรทอง เลขที่7 ม.5/8

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:04 pm

  นักเรียนเด่น กีฬาดัง เพราะมีครูดีสตรีอ่างทอง

   
 14. นาย ชวัลวิทย์ ลาภเวช เลขที่1 ม.5/8

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:04 pm

  ครูดีมีจรรยา หมั่นศึกษา เพื่อโรงเรียนสตรีีอ่างทอง

   
 15. ณัฐชัย เรืองอรุณ ชั้น 5/8 เลขที่6

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:04 pm

  สอนดีครูสตรีอ่างทอง มีความรู้ก้าวไกล เเละวินัยอ่านเขียน

   
 16. ศิวโรจน์ ศรีประทุมวงศ์ ม.5/8 เลขที่ 11

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:03 pm

  ครูดีสตรีอ่างทอง ช่วยกันมองเเล้วเราจะดีไปด้วยกัน

   
 17. น.ส.ประกายภรณ์ หอมหวล

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:03 pm

  ทุกหยาดเหงื่อ เพื่อลูกศิษย์ สอนถูกผิดเพื่อลูกสตรีอ่างทอง

   
 18. ธัญพิสิษฐ์

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:02 pm

  นายธัญพิสิษฐ์ ปั้นเหน่งเพชร ม.5/8 เลขที่ 15

  สอนเด็กให้มีความสามัคคี ต้องครูดีสตรีอ่างทอง

   
 19. บูม' เกาะใต้สายจก

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:02 pm

  ครูดีสตรีอ่าทองมุ่งอบรมเด็กก้าวไกลทันสมัย

  นายเกริกเกียรติ สังเกตุกิจ ม5/8 เลขที่18

   
 20. ชนิสรา. อรรัตนสกุล

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:01 pm

  คูรทีดีมีหน้าทีสร้างคนดีศรีสตรีอ่างทอง
  น.ส. ชนิสรา อรรัตนสกุล. ม.5/8. เลขที่40

   
 21. ศรัญญา อ่องอร่าม เลขที่34 ม.5/8

  พฤษภาคม 24, 2017 at 3:00 pm

  ครูดีมีความรู้ ควบคู่จรรยา นำพาสตรีอ่างทองก้าวไกล

   
 22. จิตตินันท์ ศรีพราว

  พฤษภาคม 24, 2017 at 2:58 pm

  ครูดีสร้างศิษย์ สร้างบัณฑิต สร้างอนาคตสตรีอ่างทอง

   
 23. ทีปกร มาดี

  พฤษภาคม 24, 2017 at 2:57 pm

  ครูสตรีสอนดีเป็นที่หนึ่ง ให้ความรักความหวังและความห่วงใย

   
 24. นายณัฐภูมิ ศรีรารัตน์

  พฤษภาคม 24, 2017 at 2:57 pm

  ครูดีสตรีอ่างทอง มองไกลสู่อนาคต

  นายณัฐภูมิ ศรีรารัตน์ ม. 5/8 เลขที่ 9

   
 25. ธิติรัญชน์ สุวรรณทับ

  พฤษภาคม 24, 2017 at 2:56 pm

  ครูดีสตรีอ่างทองไม่ไช่เรือจ้าง แต่จะสร้างคนดีของสังคม

   
 26. สิงหาราช สิงห์จานุสงค์

  พฤษภาคม 24, 2017 at 2:54 pm

  นายสิงหราช สิงห์จานุสงค์ เลขที่ 24 ม.5/8

  โรงเรียนดีสตรีอ่างทอง ครูหน้ามอง นักเรียนหน้าดี

   
 27. น.ส.พลอยไพลิน ศรีทองคำ

  พฤษภาคม 17, 2017 at 2:53 pm

  น.ส.พลอยไพลิน ศรีทองคำ เลขที่35 ม.5/8

   
 28. วรินทรา ผลทรัพย์

  พฤษภาคม 17, 2017 at 2:51 pm

  น.ส.วรินทรา ผลทรัพย์ ม.5/8 เลขที่26

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: