แผนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

พัฒนาการของแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระพีร์  ปิยจันทร์

แผนการจัดการเรียนรู้วัดไทยลอสแองเจลิส (พ.ศ. 2550) 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Intel Teach to the Future (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)

แผนการจัดการเรียนรู้   พ.ศ.2551-2556

หน่วยการเรียนรู้ที่1 การอ่านออกเสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

แผนการเรียนรู้ที่ 1การอ่านเพื่อวิเคราห์วิจารณ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่2การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่3 การอ่านอย่างวิจารณญาณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1วิจารณญาณกับการอ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่2หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนเรียงความ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1การเขียนเรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนเชิงวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนเชิงวิชาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนสารคดี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนสารคดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การประเมินคุณค่างานเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การประเมินคุณค่างานเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่8 การฟัง การดู การพูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ

หน่วยการรียนรู้ที่ 9 ลักษณะของภาษา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะภาษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2การสร้างคำและการเรียงคำในประโยค

หน่วยการรียนรู้ที่ 10ประโยค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างประโยค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เจตนาในการส่งสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ความคิดกับภาษา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1โยงความคิดกับภาษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ความคิดกับภาษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วัฒนธรรมกับภาษา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วัฒนธรรมทางภาษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การแต่งคำประพันธ์

แผนการเรียนรู้ที่ 1  ร่ายสุภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ 2  โคลงสองสุภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ 3  โคลงสี่สุภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ 4  คำประพันธ์ในลิลิต

แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ พ.ศ.2538-2548

การอ่านออกเสียง
การอ่านออกเสียง
การอ่านกลอนสุภาพ บทอาขยาน
การอ่านกลอนนิราศ
การอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว 1
การออกเสียงคำ การอ่านบทร้อยกรองประเภทฉันท์ ; ราตรี
การอ่านร้อยแก้ว

การอ่านอย่างมีวิจารรณญาณ
การอ่านทำนองโคลงสี่สุภาพ
การอ่านโคลงสี่สุภาพ นายขนมต้ม ฯ
โคลงสี่สุภาพ1
โคลงสี่สุภาพ2
การเลือกอ่านหนังสือ
หนังสือดีที่ฉันเลือกอ่าน

การเขียนเรียงความ
การเขียนเรียงความ1
การเขียนเรียงความ2
การเขียนย่อความ1

การเขียนย่อความ

การเขียนเชิงวิชาการ
การเขียนจดหมาย1
การเขียนจดหมาย2

การเขียนสารคดี
การเขียนกลอนนิราศ1
การเขียนกลอนนิราศ2

การประเมินคุณค่างานเขียน
การส่งสารด้วยการเขียน

การฟัง การดู การพูด
การรับสารด้วยการอ่าน
การส่งสารด้วยการอ่าน
การรับสารด้วยการฟัง
การส่งสารด้วยการพูด

ลักษณะของภาษา
การนำเสนอผลการพัฒนาทักษะทางภาษา
การนำเสนอผลการพัฒนาทักษะทางภาษา 2

ความคิดกับภาษา
การสะกดคำ

การแต่งคำประพันธ์ประเภทร่ายฉันท์
วสันตดิลกฉันท์
วสันตดิลกฉันท์2
การแต่งคำประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์
การพิจารณาคุณค่าของบทประพันธ์ นิราศพระบาท
การศึกษาคุณค่างานประพันธ์ นิราศพระบาท
อินทรวิเชียรฉันท์

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

 

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s