กวาดลาน

กวาดลาน โดย วิญญ์รวี
ตีพิมพ์ใน วารสารดวงประทีป วัดไทย ณ ลอสแองเจลิส หน้า ๓๐ ปีที่ ๓๖ ฉบับประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๒

อ่านวารสารดวงประทีปฉบับประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน