ครูที่ปรึกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
การประชุมผู้ปกครอง  าพบรรยากาศ
๑๙ พ.ค.๒๕๕๔
รายละเอียดการรับและจ่ายเงิน
จิตสาธารณะ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ให้นักเรียน ม. ๕/๙ ทุกคน บันทึกสถิติการมาโรงเรียน ตามลำดับ ดังนี้
๑. กรอกข้อมูล ตามแบบ ใบสีฟ้า ด้านที่ ๑
๒. ให้ผู้ปกครอง เขียนตัวอย่างลายมือ ในสีฟ้าด้านที่ ๒ ต้องตรงกับใบมอบตัว
๓. นำสถิติการ มาสาย การป่วย ลา หรือ ขาด ไปกรอกลงในแต่ละช่องตามตัวอย่าง
๔. ให้ผู้ปกครอง เซ็นชื่อ ในช่่องของแต่ละสัปดาห์
๕. กรอกทุกสัปดาห์ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๖. นำส่งครูภายในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม
๗. ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงไม่ควรปลอมลายมือผู้ปกครอง
๘. ครูทำแบบนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ และยอมรับการกระทำของตนเอง

สถิติการมาเรียน
สีฟ้า ๑
     สีฟ้า ๒

มิถุนายน    กรกฎาคม       สิงหาคม
                         

20 thoughts on “ครูที่ปรึกษา

 1. นางสาวณัฐนันท์ เดโช มิถุนายน 11, 2011 / 9:22 am

  ได้รับเงินและทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาทแล้ว ลงชื่อผู้ปกครองนางสาวณัฐนันท์ เดโช

 2. นางสาวอนุตรา ตงผล มิถุนายน 11, 2011 / 9:19 am

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาทแล้ว ลงชื่อผู้ปกครองนางสาวอนุตรา คงผล

 3. นางสาวรุ่งทิวา ชาญชัย มิถุนายน 2, 2011 / 10:37 am

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวรุ่งทิวา ชาญชัย

 4. นายณัฐวุฒิ แดงสกุล พฤษภาคม 29, 2011 / 4:37 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นายณัฐวุฒิ แดงสกุล

 5. นายกฤดิพัฒน์ กลางวงษ์ พฤษภาคม 28, 2011 / 9:56 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครอง นายกฤดิพัฒน์ กลางวงษ์

 6. นายภาณุวิชญ์ ปรางค์ทอง พฤษภาคม 28, 2011 / 12:46 pm

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นาย ภาณุวิชญ์ ปรางค์ทอง

 7. นายสมาบัติ หลักเมือง พฤษภาคม 28, 2011 / 12:45 pm

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นาย สมาบัติ หลักเมือง

 8. นายวุฒิกร เมืองลี พฤษภาคม 27, 2011 / 6:14 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นาย วุฒิกร เมืองลี

 9. น้ำเพ็ชร รอดกำเนิด พฤษภาคม 26, 2011 / 10:37 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาว น้ำเพ็ชร รอดกำเินิด

 10. คันธรส ศรีสวาท พฤษภาคม 23, 2011 / 9:22 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวคันธรส ศรีสวาท

 11. นางสาวสุวนันท์ อินทมหันต์ พฤษภาคม 22, 2011 / 8:39 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวสุวนันท์ อินทมหันต์”

 12. นางสาวอสมา สืบสนอง พฤษภาคม 22, 2011 / 8:38 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวอสมา สืบสนอง”

 13. นางสาวศรินทิพย์ จึงเจริญทรัพย์ พฤษภาคม 22, 2011 / 8:33 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวศรินทิพย์ จึงเจริญทรัพย์

 14. นางสาวชุติมา เชียงอินทร์ พฤษภาคม 22, 2011 / 8:30 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวชุติมา เชียงอินทร์

 15. น.ส.อภันตรี นาคอำไพ พฤษภาคม 22, 2011 / 4:17 pm

  “ได้รับเงินและทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว”ลงชื่อ ผู้ปกครองนางสาวอภันตรี นาคอำไพ

 16. นางสาวธัญจิรา จำปาทิพย์ พฤษภาคม 22, 2011 / 12:48 pm

  “ได้รับเงินและทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว”ลงชื่อ ผู้ปกครองนางสาวธัญจิรา จำปาทิพย์

 17. นางสาวนงนุช คงสว่าง พฤษภาคม 20, 2011 / 8:00 pm

  ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวนงนุช คงสว่าง

 18. นางสาวทักษิณา กิจเจริญรุ่งโรจน์ พฤษภาคม 20, 2011 / 7:52 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นางสาวทักษิณา กิจเจริญรุ่งโรจน์

 19. นาย ณัฐพล จันทร์ระยับ พฤษภาคม 20, 2011 / 7:02 pm

  “ได้รับเงินและรับทราบเรื่องการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท แล้ว” ลงชื่อ ผู้ปกครองของ นาย ณัฐพล จันทร์ณะยับ

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s