RSS

ปี ๒๕๕๔

18 ก.ค.
เสียดินแดน
แมงกุ๊ดจี่
ฉ่อยหน้าม่าน
เดี่ยวแปด

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

: กิจกรรมการเรียนรู้ : ลิลิตตะเลงพ่าย
                  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐
๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔  ๒๕  ๒๖  ๒๗  ๒๘  ๒๙  ๓๐  ๓๑  ๓๒  ๓๓  ๓๔  ๓๕  ๓๖  ๓๗
๓๘  ๓๙  ๔๐  ๔๑  ๔๒  ๔๓  ๔๔  ๔๕  ๔๖  ๔๗  ๔๘  ๔๙  ๕๐  ๕๑  ๕๒  ๕๓
วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ : งานชดเชย เวลาเรียนที่หายไปในกิจกรรมกีฬาสี
ให้นักเรียน ม.๕ ทุกคนดูวิดีทัศน์
แล้ว ทำกิจกรรมตามใบงาน
ใบงาน

ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา

*************************************************************************************
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๔
บทอาขยาน
บทหลัก  
กัณฑ์มัทรี  ลิลิตตะเลงพ่าย
บทเลือก 
 ยามมืด  โลก  นิราศนรินทร์  มงคลสูตรคำฉันท์
***************************************************************************************************
วันเสาร์ที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๔
1. ให้นักเรียนดูสาระสำคัญที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ  คลิก
2. เมื่อดูภาพของกลุ่มตัวเองแล้ว หากต้องการนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินงาน ของกลุ่มให้นำเสนอไว้บนเฟสบุค
3. ให้นักเรียนทุกคนเขียน โครงเรื่องของ เนื้อหา สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ ที่จะนำเสนอตามรูปแบบของกลุ่มด้วยความคิดของตน แนบไฟล์ส่งครู ภายในวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม และ print ไปใช้ในชั้นเรียน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม
4. โครงเรื่อง ของ เนื้อหา สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ ประกอบด้วย
….เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจหรือสำนึกเรื่องใด
….เกิดขึ้นอย่างไร หรือ ใคร หรือ อะไร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลเป็นอย่างไรดูเพิ่มเติม

————————————————————————————————-

วันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ การอ้างอิงแหล่งข้อมูล : บรรณานุกรม
————————————————————————————————-

วันพุธที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔
งานนอกเวลา  ม. ๕/๙  , ม. ๕/๑๐ และ ม. ๕/๑๑
            ให้นักเรียน เขียนผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุทกภัยในท้องถิ่นหรือชุมชนของนักเรียน ความยาวอย่างน้อย
ครึ่งหน้า
ใบงาน หรือไม่เกิน ๑ หน้าใบงาน นำส่งต้นคาบเรียนวิชาภาษาไทย
————————————————————————————————-

วันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๔ ๕/๗ และ ๕/๘
————————————————————————————————-

วันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔
นักเรียน ม.๕ ที่รักทุกคน
เนื่องจาก ฝ่ายวิชาการฯ ไม่ได้จัดวิชาภาษาไทยพื้นฐานไว้ในตารางเรียนของนักเรียน เราจึงไม่ได้พบกัน ครูประสานงานกับฝ่ายวิชาการแล้ว และคาดว่า ตารางเรียนของนักเรียนจะได้รับการแก้ไขในสัปดาห์หน้า เพื่อไม่ให้เกิคผลกระทบ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงขอให้นักเรียนทุกคน ศึกษาด้วยตนเอง นอกตารางเรียน ดังนี้
คลิ  ๑. กิจกรรมการเรียนรู้   ๒. การค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต  ๓. รายการปฏิบัติ  ๔. ใบงาน  🙂
————————————————————————————————-

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๔ (ยังไม่ได้ปฏิบัติ)

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
เน้นการพัฒนา : ทักษะการเขียน
     

คาบเรียนที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ : ทบทวนรูปแบบการเรียนการสอน : ๑๐ นาที
กิจกรรมที่ ๒ : ทักษะชีวิต : คิดวิเคราะห์ : อุทกภัยศีกษา : ๓๐ นาที
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาทักษะการใช้ภาษา : การพูด ๑๐ นาที

คาบเรียนที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ : ทบทวนทักษะการเขียนคำประพันธ์ : การสัมผัสคำ : ๑๐ นาที
กิจกรรมที่ ๒ : ฝึกทักษะการเขียนคำประพันธ์ : การถอดฉันทลักษณ์ : ๑๐ นาที
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาทักษะการเขียนคำประพันธ์ : ร่ายสุภาพ ๒๐ นาที
กิจกรรมที่ ๔ : สรุปบทเรียน ครั้งที่ ๑ : ๑๐ นาที
*****************************************************************************************************

๑๔ พ.ย. ๒๕๕๔
สัปดาห์ที่ ๑:  วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔ – วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔

นักเรียนชั้น ม.๕ ทุกคน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดย “ครูระพีร์ ปิยจันทร์ “  เป็นการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะ ความรู้และความสามารถด้านภาษาไทย ให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยนักเรียน ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม
ระบบการเรียนซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สถานที่เรียน
– ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ และ ห้องประชุมพลายบัว
– เรียนพร้อมกันครั้งละ ๒ ห้อง จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน
ยกเว้น ห้อง ๕/๙ ๕/๑๐ และ ๕/๑๑ เรียนรวมกัน ๓ ห้อง จำนวน ๑๔๐ คน
๒. แหล่งเรียนรู้และช่องทางการสื่อสาร
– ครูระพีร์เว็บบล็อก  – เฟสบุค  – อีเมล์
๓. หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน
– ดาวน์โหลดจาก “ครูระพีร์เว็บบล็อค”หน้ากิจกรรมการเรียนรู้ : คลิก
– หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ และ ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ
– ใบงานของนักเรียนที่เข้าเรียนทุกชั่วโมง
๔. การปฏิบัติในชั้นเรียน
– ติดป้ายเลขที่ ซึ่งจะได้รับแจกในชั้นเรียน ที่หน้าอกเสื้อด้านขวา
– นำหนังสือที่ได้รับแจกมาเรียนทุกครั้ง
– ดาวน์โหลดเอกสาร ล่วงหน้า และส่งงานตามกำหนด ทุกครั้ง
๕. นักเรียนที่ขาดเรียน ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารบน “ครูระพีร์เว็บบล็อก” และทำงานให้ทันตามกำหนด
๖. นักเรียนที่มีปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ให้ขอเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ ห้องทำงานครูระพีร์
(สำนักงานประชาสัมพันธ์) ล่วงหน้าก่อนวันเรียน อย่างน้อย ๑ วัน

 
18 ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 18, 2011 in ปี ๒๕๕๔

 

ป้ายกำกับ:

18 responses to “ปี ๒๕๕๔

 1. timekeeper

  เมษายน 1, 2012 at 9:12 pm

  อาจารย์ครับสุดยอดครับ พอดีผมไปดูรายการโทรทัศน์ครูย้อนหลัง แล้วได้แนวความคิดดีๆจากครูมากมายเลยครับ ^^

   
  • ระพีร์

   เมษายน 1, 2012 at 10:17 pm

   ขอบคุณครับ มีอะไร ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้
   กันได้ครับ

    
 2. พศวัต เขียวเหมือน

  มีนาคม 14, 2012 at 8:42 am

  ห้าสิบเอ็ดปีผ่านไปไวจริงหนอ
  เดี๋ยวเดียวก็แก่อีกปีน่าใจหาย
  แต่ยังดูเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลาย
  มีคิดถึงแพรวพรายบ่ลืมเลือน
  ในปีนี้ขอให้ครูมีความสุข
  ไม่มีทุกข์สุขภาพแข็งแรงเหมือน
  ตอนหนุ่มสาวแรกแรกบ่แชเชือน
  มีอายุกลาดเกลื่อนเป็นร้อยปี

   
  • เต้ย

   กรกฎาคม 1, 2012 at 9:36 am

   พิมพ์ผิดแน่

    
  • ระพีร์

   กรกฎาคม 3, 2012 at 8:28 am

   อายุ กลาดเกลื่อน นี่เป็นอย่างไร นะ คงกระจาย เต็มบ้านเลยมั้ง 55555

   บ่แชเชือน อะไร ที่ แชเชือน ไม่เข้าใจ บอกหน่อยได้ปะล่ะ 🙂

    
 3. พศวัต เขียวเหมือน

  มกราคม 19, 2012 at 6:40 am

  หลักศิลาจารึกบันทึกเรื่อง
  ความรุ่งเรืองในยุคสุโขสมัย
  ก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย
  เหนือกว่าใครพ่อขุนรามนามระบือ
  ทุกสิบเจ็ดมกรามารำลึก
  ถึงการฝึกการเขียนเรียนหนังสือ
  ความเป็นไทยจะดำรงคงอยู่ฤา
  ถ้าเด็กไทยไม่เชื่อภืออักษรไทย

   
 4. พศวัต เขียวเหมือน

  มกราคม 7, 2012 at 7:21 pm

  ราชพฤกษ์เหลืองทองอ่องอร่าม
  อวดควาวงามเคล้าประสมกับลมหนาว
  ยามกลางคืนเขาเหมันต์จันทร์แพรวพราว
  มวลหมู่ดาวยิบระยับจับนภา
  ถึงเวลาแล้วหนอขอลาจาก
  หมู่เพื่อนยากก๊วนเกลอละเมอหา
  ลาแล้วครับครูผู้ให้ความรู้
  จะกลับมาเจอกันอีกแน่นอน

   
 5. พศวัต เขียวเหมือน

  ธันวาคม 10, 2011 at 1:39 pm

  ธ คือ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
  มหาบุรุษดุจนารายณ์อวตาร ธ ทรงงานเพื่อชาติราษฎร์ทรงเจริญ
  เป็นราชาเหนือราชาใครเกิน พระดำเนินเสียสละกระเกริ่นชน
  ศิรประภาจรัสแสงทุกแล่งหล้า ดั่งสุธาโปรยมาเป็นสายฝน
  ขออำนาจพระสยามบันดาลดล ไทยทุกคนขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  พศวัต เขียวเหมือน

   
 6. ครูระพีร์

  พฤศจิกายน 27, 2011 at 7:10 pm

  ก็เรียนสิครับ จะได้มีคนช่วยพัฒนาเด็กๆ เพิ่มขึ้น ยินดีต้อนรับเข้าสุ่วิชาชีพครูค่ะ 🙂

   
 7. nat

  พฤศจิกายน 26, 2011 at 8:36 pm

  สวัสดีครับ…
  ผมดู อาจารย์ ออกทีวีแล้วผมอยากเรียนครู…

   
 8. Rapeeporn Yaicharoen

  กันยายน 28, 2011 at 1:46 pm

  ได้ดู อาจารย์ ออกทีวี แล้วชื่นชม แนวทางการสอน ของอาจารย์ มากค่ะ อาจารย์ เป็นแรงบันดาลใจให้ครู อีกหลายๆ คนยืนหยัดทำในสิ่งที่ดี เพื่อลูดศิษย์ ต่อไปค่ะ

   
 9. iKhunARM

  กันยายน 26, 2011 at 1:13 pm

  ได้ชมที่อาจารย์ให้สัมพาษณ์ทางช่อง ThaiPBS
  ชอบครับอาจารย์แบบนี้ ผมเองก็คนเขียนบล๊อกคนหนึ่ง

   
 10. นางสาวณัฐสุดา วัฒนากรแก้ว ม.5/3

  กันยายน 19, 2011 at 1:18 pm

  อาจารย์คะ หนูมาขอตามงานของอาจารย์ค่ะ

   
 11. MPO

  กันยายน 18, 2011 at 9:19 am

  อาจารย์สวยขึ้นจริงๆด้วย ^^

  http://mpo.in.th/bbs

   
 12. ปิยะวัฒน์ แก้วใจจง

  กรกฎาคม 23, 2011 at 3:54 pm

  ออกทีวี อ.ระพีร์ดูสวยขึ้น (จริงๆ) ทุกคนก็เก่งมากเลย
  ดีแบบนี้ไม่รักได้ไง

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: