การบูรณาการ

กิจกรรมบูรณาการวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีฯ

แนวปฏิบัติ
๑. นักเรียนศึกษาและสำรวจความรู้พื้นฐาน เรื่อง สำนวนไทย โดยการอ่านในใจ ในเวลา ๒๐ นาที
๒. นักเรียนที่ศึกษาเสร็จก่อนเพื่อน ให้ทำกิจกรรมท้ายบทหน้า ๖๙-๗๐ ข้อ ๑-๒
๓. นักเรียนอธิบายความหมายของสำนวนที่เข้าใจเป็นอย่างดีให้เพื่อนฟัง
    คนละ ๑ สำนวน โดยไม่ให้ซ้ำกับคนอื่น
๔. นักเรียนเข้ากลุ่ม จัดทำโปสเตอร์ ๒ ภาษา ชุด สำนวนไทยคล้ายอังกฤษ คนละ ๑ สำนวน
     โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
     ๔.๑ สำนวนไทย และ สำนวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายคล้ายคลึง ใกล้เคียง หรือ เหมือนกัน
     ๔.๒ คำอธิบายและภาพประกอบ
     ๔.๓ จัดทำเป็นเว็บเพจ       
๕. ครูชี้แนะการบูรณาการวิชาภาษาไทยกับวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีฯ
     เรื่องหลักเกณฑ์การให้คะแนนและการนำเสนอผลงาน
๖. นักเรียนลงมือจัดทำ เว็บเพจ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม
    โดยส่งเป็นไฟล์เว็บเพจ
๗. นักเรียนนำเสนอผลงาน สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน โดยการพูด
    อธิบายเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บเพจ
๘. นักเรียนทุกกลุ่ม วางแผนการดำเนินกิจกรรมและบันทึกผลการปฏิบัติเป็นรายบุคคล
    และส่งแบบบันทึกการทำงาน กำหนดส่งงาน ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่
    rp03piyajan@hotmail.com  ให้นักเรียน print เกณฑ์การประเมิน เตรียมไว้คนละ ๑ แผ่น

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s