RSS

ม.๕๑๒

19 พ.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายการปฏิบัติ

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่    12  
ระดับ 3.5  เลขที่    11 13 16 18 20 21 23 26 27 28 31 36 41 48 
ระดับ 3     เลขที่    10 15 19 22 24 25 29 32 33 34 35 39 42 43 44 45 46 
ระดับ 2.5  เลขที่    1 2 3 7 9 14 17 30 37 38 40 47 49 
ระดับ 2     เลขที่    4 5 6 8 
ระดับ 1.5  เลขที่   
ระดับ 1     เลขที่
ติดตาม     เลขที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 22 25 30 32 34 37 38 40 44 47 48 49
ร              เลขที่
ส             เลขที่
ม             เลขที่

ลีลาการเรียนรู้
กลุ่ม ก เลขที่
กลุ่ม ข เลขที่
กลุ่ม ค เลขที่ 

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี 2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน ……ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลัง ตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ . (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น
7. ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง

*****************************************************************************************

กิจกรรมบูรณาการ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนามงคล
ใบงาน

รายชื่อนักเรียน

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 2  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เขียนเรื่องย่อของหนังสั้น

การปฏิบัติ  อธิบายการทำหนังสั้น เขียนเรื่องย่อและแบ่งหน้าที่

สัปดาห์ที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน

– เข้ากลุ่มแสดงตัวอย่างหนังสั้น

– การจัดที่ประชุม

การปฏิบัติงาน

–  เข้ากลุ่มแสดงตัวอย่างหนังสั้น

– จัดโต๊ะประชุมและเตรียมประชุมและบันทึกการประชุม

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติ  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

การปฏิบัติงาน   ปรึกษาการทำหนังสั้นและกำหนดวันที่ถ่ายทำจริง

สัปดาห์ที่ 8  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การเขียนเชิงธุระ

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

สัปดาห์ที่ 9  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เขียนรายงานเชิงวิชาการ

การปฏิบัติงาน เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่องโลกสาธารณะ

การปฏิบัติงาน  แบ่งหัวข้องานหน้า 280 ความเชื่อ10ประการและเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

สัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การแต่งร่าย

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ร่ายและอ่านบทความในเว็บบล็อคแล้วแสดงความเห็น

สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  มัทนะพาธา

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มอ่านบทประพันธ์และอ่านมัทนะพาธาให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ 16 ภาคเรียนที่ 2

สอบเรื่อง มัทนะพาธา

สัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน

-คัมภีร์แพทย์ศาสตร์

-โคลนติดล้อ

การปฏิบัติงาน

–  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์แพทย์ศาสตร์

– แสดงความเปรียบเทียบเนื้อเรื่องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

 
289 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๐๒

 

289 responses to “ม.๕๑๒

 1. ธนดล พงษ์ศิริ

  พฤษภาคม 20, 2018 at 9:10 pm

  นายธนดล พงษ์ศิริ ม.5/12 เลขที่ 10
  ความสามารถพิเศษ วาดภาพ
  เรื่องที่สนใจ ชอบศิลปะ
  ช่วยกิจกรรมร.ร.ไม่มี

   
 2. วิดารา คล้ายสุรินทร์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:04 am

  นางสาววิดารา คล้ายสุรินทร์ ม.5/12 เลขที่38
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ ฟังเพลง
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน ไม่มี

   
 3. อาทิตยา สุดใจ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:03 am

  นางสาว อาทิตยา สุดใจ ม.5/12 เลขที่ 21
  ความสามารถพิเศษ : การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,การสร้างเกม ,ภาษาอังกฤษ ,เกมต่างๆ
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน : การลงแข่งในกิจกรรมวิชาการต่างๆ เช่น การแข่งขันสร้างโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ NSC ,การแข่งขัน Multi skills ,โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   
  • อาทิตยา สุดใจ

   พฤษภาคม 15, 2018 at 6:43 pm

   *แก้ไขคำผิด
   ซอฟท์แวร์

    
 4. ไอรีณ อมรเมตตาจิต

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:03 am

  น.ส.ไอรีณ อมรเมตตาจิต ม.5/12 เลขที่13
  ความสามารถพิเศษ : –
  สนใจ: ชอบวาดรูป
  ช่วยกิจกรรมรร. : ช่วยทำคณะสี

   
 5. ภัทรพล เข็มกลัด

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:03 am

  นายภัทรพล เข็มกลัด ม.5/12 เลขที่11
  เล่นกีฬา ทําอาหาร
  กีฬา ผู้หญิง
  ทําคณะสี

   
 6. ณัฐภัทร จีรวุฒิ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:02 am

  นายณัฐภัทร จีรวุฒิ ม.5/12 ดลขที่9
  เล่นกีฬา
  ทำอาหาร ผู้หญิง
  ทำคณะสี

   
 7. ปรียลักษณ์ เกาะกายสิทธิ์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:02 am

  นางสาวปรียลักษณ์ เกาะกายสิทธิ์ ม.5/12 เลขที่28
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ ภาษาเกาหลี ชีวะ
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน เข้าร่วมแข่งคณิตนานาชาติ ม.ต้น

   
 8. ธนภร แสงสว่าง

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:02 am

  ชื่อ น.ส. ธนภร แสงสว่าง
  ม.5/12 เลขที่26
  ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ
  เรื่องที่สนใจ อยากเรียนนิติศาสตร์ ทำอาหาร
  ช่วยกิจกรรม ร.ร. เคยแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติ (ม.ต้น) เคยแข่งโครงงานคอมพิวเตอร์ (ซอฟท์แวร์ ม.ต้น)

   
 9. รมิตา สังข์วิเศษ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:02 am

  รมิตา สังข์วิเศษ ม.5/12 เลขที่ 30
  ความสามารถพิเศษ : ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : อ่านนิยาย
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน : เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับม.ต้น

   
 10. นางสาวสาธิตา คำพุ่ม

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:02 am

  นางสาวสาธิตา คำพุ่ม ม.5/12 เลขที่ 37
  ความสามารถพิเศษ : ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : ชอบศิลปินเกาหลี สนใจภาษาเกาหลี ชอบชีวะ ชอบอ่านนิยาย
  กิจกรรมรร. : ทำคณะสี

   
 11. นางสาวนัดดา กลัดดี

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:02 am

  นางสาวนัดดา กลัดดี. ม.5/12. เลขที่39
  ความสามารถพิเศษ:วาดภาพ
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ:ศิลปะ
  ช่วยกิจกรรมร.ร. คณะสี

   
 12. อรปรียา มดแสง

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:02 am

  อรปรียา มดแสง ม.5/12 เลขที่34
  ความสามารถพิเศษ:ว่ายน้ำ ตีแบตมินตัน
  เรื่องที่สนใจ:เคมี BTS นอน กิน
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน:คณะสี(คุมแถว)

   
 13. นางสาว เบญญทิพย์ กล้าหาญ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  นางสาว เบญญทิพย์ กล้าหาญ ม.5/12 เลขที่ 35
  ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือได้นาน
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ ชอบอ่านหนังสือแนวสืบสวน นิยาย และลึกลับ
  ช่วยกิจกรรม เคยเป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของห้องMEP. ตอนม.2-3
  เข้าเข่งขันคัดลายมือหัวเหลี่ยมตอนม.4
  คณะสีเขียว

   
 14. ชนม์ชนก มณี

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  นางสาวชนม์ชนก มณี ม.5/12 เลขที่ 41
  ความสามารถพิเศษ อ่านนิยายได้หลายชั่วโมง
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ ฟังเพลง อ่านหนังสือนิยาย
  ช่วยกิจกรรมรร. คณะสี แข่งขันคัดลายมือภายในรร.

   
 15. วริศรา

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  น.ส. วริศรา แจ่มอำพร ม.5/12 เลขที่ 33
  ความสามารถพิเศษ : กีฬาแบดมินตัน
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : วิชาเคมี,เล่นเกมส์ (rov)
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน : คณะกรรมการสี (การเงิน)

   
 16. นภัสรพี สุนทรนันท์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  นภัสรพี สุนทรนันท์ ม.5/12 เลขที่17
  ความสามารถพิเศษ : ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : ชอบอ่านจอยลดา
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน : เป็นคณะกรรมการสีเขียว

   
 17. น.ส.ธนวรรณ จริยกุลชัย

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  น.ส.ธนวรรณ จริยกุลชัย
  ม. 5/12 เลขที่ 26
  ความสามารถพิเศษ = กีต้าร์
  เรื่องที่สนใจ = marvel k-pop
  ช่วยกิจกรรมรร. = คณะสี

   
 18. ภูริชญา แสงทอง

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  นางสาว ภูริชญา แสงทอง ม.5/12 เลขที่ 21
  ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง เล่นกีฬาแบดมินตัน
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : ชอบเรียนชีวะ เคมี ชอบร้องเพลง ชอบเต้น ชอบออกกำลังกาย ชอบดูซีรี่ย์
  ช่วยกิจกรรม ร.ร. : คณะสี ช่วยในเรื่องการเงิน กิจกรรมต่างๆของสี

   
 19. น.ส.กรณิการ์ บูรณมานัส

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  น.ส.กรณิการ์ บูรณมานัส ชั้นม.5/12 เลขที่ 23
  ความสามารถพิเศษ : วาดรูป
  เรื่องที่สนใจ : ซีรี่ย์ต่างประเทศ/เพลงต่างประเทศ
  ช่วยกิจกรรมร.ร. : เหรัญญิกประจำห้อง

   
 20. นาย ปฐวี บุญศรีพิรัตน์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  ชื่อ:นาย ปฐวี บุญศรีพิรัตน์
  เลขที่:5
  ชั้น:ม.5/12
  ความสามารถพิเศษ:เล่นดนตรีได้บางชนิด
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ:เล่นเกม กีฬา แต่งกลอน
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน:ไปแข่งแต่งกลอน คณะสี

   
 21. chatpaweew

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  นาย ฉัตรปวีร์ วงษ์เขียว ม.5/12 เลขที่4
  ความสามารถพิเศษ:คิดเลขเร็ว
  ชอบ:คอมพิวเตอร์ ทำอาหาร
  กิจกรรม:แข่งหุ่นยนต์

   
 22. มนัสวี รุกขชาติ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  น.ส. มนัสวี รุกขชาติ ม.5/12 เลขที่ 19
  ความสามารถพิเศษ. ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ ชอบทดลอง ชอบทำอาหาร
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน เป็นกรรมการคณะสีเขียว

   
 23. ศุภกฤต เผือกประพันธุ์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  นายศุภกฤต เผือกประพันธุ์ ม.5/12 เลขที่7
  ความสามารถพิเศษ คอม
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ บาสเกตบอล ถ่ายแบบ
  ช่วยกิจกรรมรร เคยแข่งขันคอมพิวเตอร์

   
 24. นางสาวเบญจามภรณ์ สอสูงเนิน

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:01 am

  นางสาวเบญจมาภรณ์ สอสูงเนิน ม.5/12 เลขที่27
  ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ ดูดาราตลกขบขัน
  ช่วยกิจกรรมร.ร. มาร์ชชิ่งความดี

   
  • นางสาวเบญจมาภรณ์ สอสูงเนิน

   พฤษภาคม 15, 2018 at 10:03 am

   *เเก้ไขชื่อ*
   นางสาวเบญจมาภรณ์ สอสูงเนิน

    
 25. นายภูริช เรืองสม

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:00 am

  นายภูริช เรืองสม ม.5/12 เลขที่6
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ บาส
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน สมาชิกคณะสีเขียว

   
 26. จันทวิสา

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:00 am

  น.ส. จันทวิสา พัฒนสูตร ม.5/12 เลขที่ 14
  ความสามารถ ชอบร้องเพลง
  งานอดิเรก เล่นกีต้าดูหนังฟังเพลง
  งานโรงเรียน เป็นคณะสี ซ้อมมาร์ชิ่ง

   
 27. จุฬารัตน์ อันปัญญา

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:00 am

  น.ส.จุฬารัตน์ อันปัญญา ม.5/12. เลขที่15
  ความสามารถ –
  ชอบฟังเพลง อ่านนิยาย
  งานรร. ทำมาร์ชชิ่ง

   
 28. นางสาว จิรภิญญา มั่งคำ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:00 am

  นางสาว จิรภิญญา มั่งคำ ม.5/12 เลขที่ 25
  ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร
  เรื่องที่สนใจ สนใจเรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ชอบฟังเพลง
  ช่วยกิจกรรม รร. คณะสี เป็นมาร์ชชิง

   
 29. นางสาว ธนิดา พุ่มอุสิต

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:00 am

  นางสาว ธนิดา พุ่มอุสิต
  ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีไทย
  เรื่องที่สนใจ ดูหนัง เที่ยว ฟังเพลง
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน คณะสี มาชชิ่ง

   
 30. นางสาวกรกนก รวีสวัสดิ์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:00 am

  นางสาวกรกนก รวีสวัสดิ์ เลขที่22 ม.5/12
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ เล่นดนตรี
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน เป็นคณะกรรมการคณะสี(การเงิน)

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: