RSS

ม.๕๑๒

19 พ.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายการปฏิบัติ

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่    12  
ระดับ 3.5  เลขที่    11 13 16 18 20 21 23 26 27 28 31 36 41 48 
ระดับ 3     เลขที่    10 15 19 22 24 25 29 32 33 34 35 39 42 43 44 45 46 
ระดับ 2.5  เลขที่    1 2 3 7 9 14 17 30 37 38 40 47 49 
ระดับ 2     เลขที่    4 5 6 8 
ระดับ 1.5  เลขที่   
ระดับ 1     เลขที่
ติดตาม     เลขที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 22 25 30 32 34 37 38 40 44 47 48 49
ร              เลขที่
ส             เลขที่
ม             เลขที่

ลีลาการเรียนรู้
กลุ่ม ก เลขที่
กลุ่ม ข เลขที่
กลุ่ม ค เลขที่ 

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี 2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน ……ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลัง ตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ . (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น
7. ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง

*****************************************************************************************

กิจกรรมบูรณาการ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนามงคล
ใบงาน

รายชื่อนักเรียน

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 2  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เขียนเรื่องย่อของหนังสั้น

การปฏิบัติ  อธิบายการทำหนังสั้น เขียนเรื่องย่อและแบ่งหน้าที่

สัปดาห์ที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน

– เข้ากลุ่มแสดงตัวอย่างหนังสั้น

– การจัดที่ประชุม

การปฏิบัติงาน

–  เข้ากลุ่มแสดงตัวอย่างหนังสั้น

– จัดโต๊ะประชุมและเตรียมประชุมและบันทึกการประชุม

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติ  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

การปฏิบัติงาน   ปรึกษาการทำหนังสั้นและกำหนดวันที่ถ่ายทำจริง

สัปดาห์ที่ 8  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การเขียนเชิงธุระ

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

สัปดาห์ที่ 9  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เขียนรายงานเชิงวิชาการ

การปฏิบัติงาน เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่องโลกสาธารณะ

การปฏิบัติงาน  แบ่งหัวข้องานหน้า 280 ความเชื่อ10ประการและเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

สัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การแต่งร่าย

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ร่ายและอ่านบทความในเว็บบล็อคแล้วแสดงความเห็น

สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  มัทนะพาธา

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มอ่านบทประพันธ์และอ่านมัทนะพาธาให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ 16 ภาคเรียนที่ 2

สอบเรื่อง มัทนะพาธา

สัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน

-คัมภีร์แพทย์ศาสตร์

-โคลนติดล้อ

การปฏิบัติงาน

–  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์แพทย์ศาสตร์

– แสดงความเปรียบเทียบเนื้อเรื่องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

 
251 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๐๒

 

251 responses to “ม.๕๑๒

 1. ระพีร์

  กรกฎาคม 31, 2017 at 11:01 am

  ความคิดอย่างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
  https://docs.google.com/document/d/1oGyS8mcPvUaOUw9B-5XsD2rmoCvzhS6-TtAd7iMa8Y8/edit?usp=sharing

   
 2. ระพีร์

  กรกฎาคม 5, 2017 at 9:08 am

  https://docs.google.com/document/d/16CuwyQMoPLuRgosKWk62xJ2QvPeUW1fcCNgR1mj57og/edit
  กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ หน้า 28 การสลับที่คำ

   
 3. นายณัฐวัฒน์ ผลปราชญ์

  พฤษภาคม 17, 2017 at 8:43 am

  นายณัฐวัฒน์ ผลปราชญ์
  ม.5/12 เลขที่ 13

   
 4. ณัฐธิดา

  พฤษภาคม 17, 2017 at 7:37 am

  น.ส. ณัฐธิดา. อรุณแสง. ม. 5/12 เลขที่21

   
 5. ธนวันต์ หงษ์อุปถัมภ์ชัย

  พฤษภาคม 17, 2017 at 7:34 am

  น.ส.ธนวันต์ หงษ์อุปถัมภ์ชัย
  ชั้น ม.5/12 เลขที่ 22

   
 6. วรรณภา มีสิบป์สม

  พฤษภาคม 16, 2017 at 8:30 pm

  นางสาว วรรณภา มีสิบป์สม เลขที่39 ม.5/12

   
 7. นายกนกศักดิ์ จิรพัฒนากุล

  พฤษภาคม 16, 2017 at 3:22 pm

  นายกนกศักดิ์ จิรพัฒนากุล เลขที่ 1 ชั้นม.5/12 email opop.aud@gmail.com

   
 8. นางสาวสุภารัตน์ ขอบใจ

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:33 pm

  ม.5/12 เลขที่38

   
 9. ฉัตรพร เจริญถิ่น

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:27 pm

  น.ส.ฉัตรพร เจริญถิ่น เลขที่ 27 ม.5/12
  https://m.facebook.com/i.chatporn?ref=bookmarks

   
 10. นางสาวกรปัทม์ สวัสดี

  พฤษภาคม 15, 2017 at 10:33 pm

  นางสาวกรปัทม์ สวัสดี
  ม.5/12 เลขที่34

   
 11. นายนนท์ อารยะรังสฤษฎ์

  พฤษภาคม 15, 2017 at 9:30 pm

  นายนนท์ อารยะรังสฤษฎ์ ม.5/12 เลขที่18

   
 12. นายจิตรเทพ จันทร์ไืืทย

  พฤษภาคม 15, 2017 at 8:30 pm

  นายจิตรเทพ จันทร์ไทย ม.5/12 เลขที่2

   
 13. น.ส.วนัสนันท์ ประเสริฐศรี

  พฤษภาคม 15, 2017 at 8:21 pm

  น.ส.วนัสนันท์ ประเสริฐศรี
  ม.5/12 เลขที่30

   
 14. นายณัฐกิตติ์ พูลโคก

  พฤษภาคม 15, 2017 at 8:14 pm

  นายณัฐกิตติ์ พูลโคก
  เลขที่3 ม.5/12

   
 15. น.ส.ภัคภร สุวพันธุ์

  พฤษภาคม 15, 2017 at 7:36 pm

  น.ส.ภัคภร สุวพันธุ์ ม.5/12 เลขที่ 20

   
 16. จริยาภรณ์ อุ้มทอง

  พฤษภาคม 15, 2017 at 7:19 pm

  น.ส.จริยาภรณ์ อุ้มทอง
  ม.5/12
  เลขที่ 29

   
 17. นางสาว ณัฐชนันท์พร เถาว์พันธ์

  พฤษภาคม 15, 2017 at 6:49 pm

  นางสาวณัฐชนันท์พร เถาว์พันธ์
  ม.5/12
  เลขที่24

   
 18. อัญชิสา เถื่อนวิถี

  พฤษภาคม 15, 2017 at 5:41 pm

  นางสาวอัญชิสา เถื่อนวิถี เลขที่ ๔๑ ห้องม.๕/๑๒

  https://www.facebook.com/cherry.rainny.9

   
 19. นายจักรพงศ์ บุญฤทธิ์ลักขณา

  พฤษภาคม 15, 2017 at 4:09 pm

  นายจักรพงศ์ บุญฤทธิ์ลักขณา
  ม.5/12 เลขที่ 14

   
 20. ประติมา. เผ่าดี

  พฤษภาคม 15, 2017 at 12:35 pm

  นางสาว ประติมา เผ่าดี ม.5/12 เลขที่ 35

   
 21. กัลยารัตน์ วิไลลักษณ์

  พฤษภาคม 15, 2017 at 12:35 pm

  นางสาวกัลยารัตน์ วิไลลักษณ์
  เลขที่ 31
  ชั้นม.5/12

   
 22. นางสาวสมฤดี เกริกชัย

  พฤษภาคม 15, 2017 at 12:35 pm

  นางสาวสมฤดี เกริกชัย ม.5/12 เลขที่ 26

   
 23. นาย ชาตรี พ่วงทองคำ

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:20 am

  นายชาตรี พ่วงทองคำ ม.5/12 เลขที่ 15

   
 24. นภศร. เกษโกมล

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:13 am

  นางสาว นภศร เกษโมล เลขที่ 28 ชั้นม.5/12

   
 25. นาย คิรากร กล่อมฤทธิ์

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:12 am

  นาย คิรากร กล่อมฤทธิ์
  ม.5/12 เลขที่ 17

   
 26. นางสาว ชนินาถ วิลาศรี

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:12 am

  รายงานตัวค่ะ นางสาว ชนินาถ วิลาศรี ม.5/12 เลขที่23

   
 27. นันท์มนัส หิรัญอารักษ์

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:12 am

  นางสาวนันท์มนัส หิรัญอารักษ์
  เลขที่ 43 ห้อง 5/12

   
 28. นภสร พูลประเสริฐ

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:12 am

  น.ส.นภสร พูลประเสริฐ
  เลขที่ 33 ชั้น ม.5/12

   
 29. พงศ์พล อ่องละออ

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:12 am

  นาย พงศ์พล อ่องละออ
  ชั้น.5/12 เลขที่ 8

   
 30. นางสาว ฐิติภา ฐิตอาภากุล

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:12 am

  นางสาว ฐิติภา ฐิตอาภากุล
  ชั้น ม.5/12 เลขที่ 19

   
 31. นายสรรค์พงศ์ คำหอม

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:11 am

  นายสรรค์พงศ์ คำหอม
  ม.5/12 เลขที่ 6

   
 32. ฐิตา จ้อยนุแสง

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:11 am

  นางสาว ฐิตา จ้อยนุแสง ม.5/12 เลขที่ 40 ค่ะ

   
 33. ศุภกาญจน์ นาคทับที

  พฤษภาคม 15, 2017 at 11:11 am

  ศุภากญจน์ นาคทับที ม.5/12 เลขที่ 37

   
 34. น.ส.ธัญวรัตน์ บุญสันทัด

  สิงหาคม 17, 2014 at 9:21 pm

  น.ส.ธัญวรัตน์ บุญสันทัด
  ม.5/2 เลขที่ 12
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003054551748

   
 35. น.ส.ธัญวรัตน์ บุญสันทัด

  สิงหาคม 17, 2014 at 9:20 pm

  นางสาว ธัญวรัตน์ บุญสันทัด
  ชั้นม.5/2 เลขที่ 12
  รายงานตัวคะ

   
 36. นางสาวทรายศรี อนันทศาลา ม.5/2 เลขที่ 32 ค่ะ

  สิงหาคม 7, 2014 at 8:51 pm

   
 37. น.ส.อธิตยา สโตนาม

  สิงหาคม 5, 2014 at 8:03 pm

  น.ส.อธิตยา สโตนาม ม.5/2 เลขที่19
  https://www.facebook.com/pakky.elf

   
 38. น.ส.พิมสิริ คลี่บุญ

  สิงหาคม 5, 2014 at 7:42 pm

  น.ส.พิมสิริ คลี่บุญ ม.5/2 เลขที่่22
  https://www.facebook.com/ppimsirik

   
 39. นางสาว อริสรา เรือนปั่นแก้ว

  สิงหาคม 5, 2014 at 9:54 am

  นางสาว อริสรา เรือนปั่นแก้ว
  ม.5/2
  เลขที่ 46
  https://www.facebook.com/#!/arisara.ruenpankaew

   
 40. นางสาว ปัทมาพร ยิ้มพงษ์ ม.5/2 เลขที่ 30

  สิงหาคม 5, 2014 at 9:53 am

  นางสาว ปัทมาพร ยิ้มพงษ์
  ม.5/2 เลขที่30
  https://www.facebook.com/preaw.yimpong

   
 41. นางสาว ปัทมาพร ยิ้มพงษ์ ม.5/2 เลขที่ 30

  สิงหาคม 5, 2014 at 9:51 am

  นางสาว ปัทมาพร ยิ้มพงษ์

   
 42. นางสาว นารีรัตน์ พ่วงทอง

  สิงหาคม 5, 2014 at 9:50 am

  นางสาวนารีรัตน์ พ่วงทอง
  ม.5/2
  เลขที่49

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: