RSS

ม.๕๐๖

19 พ.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายการปฏิบัติ

เฟสบุ๊ค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน 

ระดับ 4     เลขที่    
ระดับ 3.5  เลขที่  
ระดับ 3     เลขที่    3 14 36 38  
ระดับ 2.5  เลขที่    4 9 12 13 17 19 20 21 27 28 31 34 35
ระดับ 2     เลขที่   1 2 6 7 8 10 11 15 16 18 22 23 24 26 33 37
ระดับ 1.5  เลขที่   5 25 29 30 
ระดับ 1     เลขที่
ระดับ 0    เลขที่    32
ติดตาม    เลขที่    30

ร              เลขที่
ม             เลขที่
ส             เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน
1  2 3  4  5   6 7  8  9  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน ……ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลัง ตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น
7. ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่อง

****************************************************************************************

*************************************************************************

รายชื่อนักเรียน  

มีปัญหาเรื่องเวลาเข้าเรียน

1. นายณัฐวุฒิ    เจริ่ญยิ่ง      2. นางสาวรัชชา    เกตุสุวรรณ์

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติงาน  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 2  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน     ถ่ายวีดีโอหนังสั้นในห้องสมุด

การปฏิบัติงาน  ถ่ายวีดีโอหนังสั้นในห้องสมุด

สัปดาห์ที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ดูหนังสั้นและตอบคำถาม

การปฏิบัติงาน ดูหนังสั้นและตอบคำถาม

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน กรอกแบบบันทึกข้อมูล

การปฏิบัติ  กรอกแบบบันทึกข้อมูล

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน การทำหนังสั้น

การปฏิบัติงาน   ปรึกษาการทำหนังสั้นและกำหนดวันที่ถ่ายทำจริง

สัปดาห์ที่ 8  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน การเขียนเชิงธุระ

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  สอบมัทนะพาธา

การปฏิบัติงาน   สอบมัทนะพาธา

 
96 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๐๖

 

96 responses to “ม.๕๐๖

 1. rapee

  กรกฎาคม 27, 2017 at 1:24 pm

  การคิดอย่างมีเหตุผล และ การคิดอย่างไม่มีเหตุผล
  https://drive.google.com/file/d/0B2BbtglnyisCUUx5S1BVUDc3UjA/view?usp=sharing

   
 2. ศรัณยา ทองทับทิม

  พฤษภาคม 18, 2017 at 10:32 am

  นางสาว ศรัณยา ทองทับ. ม. 5/6 เลขที่ 27; รายงานตัวคะ

   
 3. นางสาวธิติมา ภู่งาม

  พฤษภาคม 17, 2017 at 11:15 pm

  นางสาวธิติมา ภู่งาม ชั้น ม.4/5 เลขที่ 33 รายงานตัวค่ะ

   
 4. วิลาสิณี เล็กดา

  พฤษภาคม 17, 2017 at 9:30 pm

  นางสาว วิลาสิณี เล็กดา ม. 5/6 เลขที่ 24. รายงานตัวค่ะ
  FB: Wiew wilasinee

   
 5. นาย กิติชัย กล่ำอยู่

  พฤษภาคม 15, 2017 at 5:21 pm

  นาย กิติชัย กล่ำอยู่ ชั้น ม.5/6 เลขที่ 7 รายงานตัวครับ

   
 6. นางสาวลักขณา ผะอบแก้ว ม.5/6 เลขที่ 21

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:34 pm

  รายงานตัวค่ะ

   
 7. น.ส.ปานามา โพธิ์เจริญ ม.5/6. เลขที่40

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:29 pm

  รายงานตัวค่ะ

   
 8. นาย สิทธิโชค บุราณรักษ์ ม.5/6 เลขที่1

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:27 pm

  รายงานตัวครับ

   
 9. นาย ภูมินทร์ ทับทิมเขียว

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:25 pm

  นาย ภูมินทร์ ทับทิมเขียว ม.5/6 เลขที่3
  รายงานตัวครับ

   
 10. ภัทรเทพ หงษาคำ

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:25 pm

  รายงานตัวครับ

   
 11. น.ส.รุ่งทิพย์ ดอนฤทธิ์

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:25 pm

  น.ส รุ่งทิยพ์ ดอนฤทธิ์ ม 5/6 เลขที่ 29 รายงานตัวค่ะ

   
 12. นาย อรรถพล เรือนปั่นแก้ว

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:23 pm

  รายงานตัวครับ

  ชื่อ นายอรรถพล เรือนปั่นแก้ว
  ชั้น ม.5/6 เลขที่ 6
  FB. Attapon Ruenpankaew

   
 13. น.ส.ศศิพิมพ์ อารมชื่น

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:23 pm

  น.ส.ศศิพิมพ์ อารมชื่น ม.5/6 เลขที่ 31รายงานตัวค่ะ

   
 14. นางสาว จารุวรรณ์ นิลงาม ม.5/6 เลขที่ 25

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:22 pm

  รายงานตัวค่ะ

   
 15. ชื่อ นางสาวภิภาภรณ์ คำสนอง ห้อง5/6 เลขที่18

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:22 pm

  รายงานตัวค่ะ

   
 16. น.ส.สุพิชชา ด้วงโต

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:22 pm

  นางสาว สุพิชชา ด้วงโต ม.5/6 เลขที่ 32 รายงานตัวค่ะ

   
 17. นาย ธนะวรรธน์ อริยะรุ่งรัตน์

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:21 pm

  รายงายตัวครับ

  ชื่อ นาย ธนะวรรธน์ อริยะรุ่งรัตน์
  ชั้น ม.5/6 เลขที่ 5
  FB: Thanawath Ariyarungrat

   
 18. นาย พงศกร ปลูกงาม

  พฤษภาคม 31, 2015 at 11:58 pm

  นาย พงศกร ปลูกงาม ม.5/6 เลขที่ 7 รายงานตัวครับบบบบบบบบบ

   
 19. ศริญญา แก้วสว่าง

  พฤษภาคม 28, 2015 at 2:05 pm

  นางสาว ศริญญา แก้วสวา่ง ม.5/6 เลขที่39 รายงานตัวค่ะ

   
 20. สิรินภา กระมลฉ่ำ

  พฤษภาคม 28, 2015 at 2:00 pm

  นางสาว สิรินภา กระมลฉ่ำ ม.5/6 เลขที่38 รายงานตัวค้ะ

   
 21. นางสาว จุฑามาศ อินทร์สุวรรณ์

  พฤษภาคม 28, 2015 at 1:58 pm

  นางสาว จุฑามาศ อินทร์สุวรรณ์ ม.5/6 เลขที่ 28 รายงานตัวแล้วค่ะ

   
 22. นางสาว นิจกานต์ ฉัตรทอง

  พฤษภาคม 28, 2015 at 1:55 pm

  นางสาว นิจกานต์ ฉัตรทอง ม.5/6 เลขที่30 รายงานตัวค่ะ

   
 23. นางสาว วิชุดา ขำสถิตย์

  พฤษภาคม 28, 2015 at 1:54 pm

  นางสาว วิชุดา ขำสถิตย์ ม.5/6 เลขที่ 23 รายงานตัวค่ะ

   
 24. นางสาว ธัญญรัตน์ เด่นดวง

  พฤษภาคม 28, 2015 at 1:51 pm

  นางสาวธัญญรัตน์ เด่นดวง ม.5/6 เลขที่ 29

   
 25. นริศรา เทียนบุญมา

  พฤษภาคม 26, 2015 at 9:50 am

  นางสาวนริศรา เทียนบุญมา ม.5/6 เลขที่ 24 รายงานตัวค่ะ

   
 26. ชานน เตชะไตรภพ

  พฤษภาคม 25, 2015 at 7:23 pm

  นาย ชานน เตชะไตรภพ ม.5/6 เลขที่ 3 รายงานตัวครับ

   
 27. นาย ณัฐพงศ์ อ้นสุุข

  พฤษภาคม 25, 2015 at 6:24 pm

  นาย ณัฐพงศ์ อ้นสุข ม.5/6 เลขที่ 18 รายงานตัวคับ

   
 28. นางสาว อดิวรรณ ทองชันลุก

  พฤษภาคม 25, 2015 at 7:35 am

  ชื่อ น.ส.อดิวรรณ ทองชันลุก ชั้น ม.5/5 เลขที่ 34 รายงานตัวค่ะ

   
 29. นางสาว พิมพ์รภัส รัตนศรี

  พฤษภาคม 25, 2015 at 7:32 am

  นางสาว พิมพ์รภัส รัตนศรี ชั้น ม. 5/5 เลขที่ 32 รายตัวค่ะ

   
 30. คมกฤช ขอพึ่ง

  พฤษภาคม 25, 2015 at 7:11 am

  นายคมกฤช ขอพึ่ง. ชั้น ม.5/6 เลขที่1
  รายงานตัวครับผม

   
 31. ศรัณยู เจนเขา

  พฤษภาคม 25, 2015 at 7:07 am

  นาย ศรัณยู เจนเขา ม.5/6 เลขที่ 5. รายงานตัวครับ

   
 32. พุฒินาท สุภาทิตย์

  พฤษภาคม 25, 2015 at 6:32 am

  นาย พุฒินาท สุภาทิตย์ ชั้น ม. 5/6 เลขที่ 8 รายงานตัวครับ

   
 33. นาย ภูริ อรรถฉัตร

  พฤษภาคม 22, 2015 at 7:53 pm

  นาย ภูริ อรรถฉัตร ม.5/6 เลขที่ 13 รายงานตัวครับ

   
 34. นาย ภาณุมาศ ขยาย

  พฤษภาคม 22, 2015 at 5:52 pm

  นาย ภาณุมาศ ขยาย ม.5/6 เลขที่ 16 รายงานตัวครับ

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: