RSS

ม.๕๐๗

19 พ.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายการปฏิบัติ

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25 26 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่  
ระดับ 3.5  เลขที่  
ระดับ 3     เลขที่    16 18 19 25 26 28 32   
ระดับ 2.5  เลขที่    1 3 5 6 8 11 17 20 22 23 24 29 30 34 3744
ระดับ 2     เลขที่    2 4 7 9 10 12 13 27 31 33 40 41 45 46 47 
ระดับ 1.5  เลขที่   14 15 38 39 42
ระดับ 1     เลขที่   21 35 36 43
ติดตาม     เลขที่   2 3 6 7 8 9 10 12 13 15 21 23 27 29 31 33 35 36 39 40 41 42 43 47 
ร              เลขที่
ม             เลขที่
ส             เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน ……ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลัง ตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น

******************************************************************************

    ปก

รายชื่อนักเรียน

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 2  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เขียนเรื่องย่อของหนังสั้น

การปฏิบัติ  อธิบายการทำหนังสั้น เขียนเรื่องย่อและแบ่งหน้าที่

สัปดาห์ที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ซ้อมละครที่ห้องสำนึกรักบ้านเกิด

การปฏิบัติงาน ซ้อมละคร

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติ  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

การปฏิบัติงาน   ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

สัปดาห์ที่ 8  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน การเขียนเชิงธุระ

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

สัปดาห์ที่ 9  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เขียนรายงานเชิงวิชาการ

การปฏิบัติงาน เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน ร่ายสุภาพ

การปฏิบัติงาน   อ่านร่ายสุภาพ

สัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การแต่งร่าย

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ร่ายและอ่านบทความในเว็บบล็อคแล้วแสดงความเห็น

สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  มัทนะพาธา

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มอ่านบทประพันธ์และอ่านมัทนะพาธาให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ 16 ภาคเรียนที่ 2

สอบเรื่อง มัทนะพาธา

สัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน โคลนติดล้อ

การปฏิบัติงาน  แสดงความเปรียบเทียบเนื้อเรื่องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
220 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๐๗

 

220 responses to “ม.๕๐๗

 1. นายชัชวาลย์ เฉลยจรูญ ม.5/2 เลขที่ 21

  พฤษภาคม 21, 2018 at 12:50 pm

  นาย ชัชวาลย์ เฉลยจรูญ
  ความสามารถพิเศษ วาดรูป
  ความสนใจ/ชอบ ศิลปะ ชอบเที่ยว
  กิจกรรมทางโรงเรียน พนักงานธนาคาร

   
 2. นิติพล บุญมี

  พฤษภาคม 21, 2018 at 12:14 am

  นาย นิติพล บุญมี ม.5/7 เลขที่ 22
  เตะฟุตบอล

  นักกีฬาฟุตบอล(อคาเดมี่อ่างทองfc)

   
 3. นาย ณัฐนันท์ ศรีสด

  พฤษภาคม 20, 2018 at 8:30 pm

  ชื่อ นาย ณัฐนันท์ ศรีสด ชั้น ม. 5/7 เลขที่4
  ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี
  ความสนใจ/ชอบ ชอบ ถ่ายรูป เล่นเกม
  กิจกรรมทางโรงเรียน เล่นดนตรีไทย

   
 4. นางสาว ชนกนันท์ นิลเลิศ

  พฤษภาคม 20, 2018 at 8:28 pm

  ชื่อ นางสาว ชนกนันท์ นิลเลิศ ชั้นม.5/7 เลขที่29
  ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรีไทย
  ความสนใจ/ชอบ: 1.เล่นกีฬา 2.ทำอาหาร
  กิจกรรมทางโรงเรียน: เล่นดนตรีไทย

   
 5. นางสาว พลอยพรรณ แจ้งใจบุญ

  พฤษภาคม 20, 2018 at 8:15 pm

  ชื่อ นางสาวพลอยพรรณ แจ้งใจบุญ ขั้น ม.5/7 เลขที่32
  ความสามารถพิเศษ : รำไทย
  ความสนใจ/ความชอบ : ชอบร้องเพลง
  กิจกรรมทางโรงเรียน : นางรำของโรงเรียน , พนักงานธนาคาร

   
 6. นาย ณัฐวีร์ พุ่มระชัฎร์

  พฤษภาคม 20, 2018 at 5:36 pm

  นาย ณัฐวีร์ พุ่มระชัฎร์ ม.5/7 เลขที่16
  ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพ/โพสท่า (เท่ สวย น่ามอง มีสไตล์)
  ความสนใจ/ชอบ ภาพยนตร์ ไทย/ต่างประเทศ
  กิจกรรมทางโรงเรียน สมาชิกองค์กรนักเรียน / เจ้าหน้าที่ธนาคาร

   
 7. ปกครอง

  พฤษภาคม 20, 2018 at 4:23 pm

  นาย ปกครอง ธนันทา ชั้นม.5/7 เลขที่ 3
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  ความสนใจ 1.ประวัติศาสตร์ 2.อาหาร
  กิจกรรมโรงเรียน องกรค์นักเรียน

   
 8. นันทวัฒน์

  พฤษภาคม 20, 2018 at 3:59 pm

  นาย นันทวัฒน์ เถกิงสุข ชั้น ม.5/7 เลขที่ 5
  ความสามารถพิเศษ. วาดภาพ
  ความสนใจ /ชอบ. 1. ทำอาหาร 2. วาดภาพ 3. นอน
  กิจกรรมโรงเรียน.1 พนักงานธนาคารโรงเรียน 2. องกรค์นักเรียน

   
 9. นางสาว ธนัญญา นาคทอง

  พฤษภาคม 20, 2018 at 9:36 am

  นางสาว ธนัญญา นาคทอง ชั้น ม.5/7. เลขที่ 26
  ความสามารถพิเศษ =ไม่มี
  ความสนใจ/ชอบ =ไม่มี
  กิจกรรมทางโรงเรียน. =ไม่มี

   
 10. นางสาว เพ็ญพิชชา อินทร์บุญมี

  พฤษภาคม 20, 2018 at 9:17 am

  นางสาว เพ็ญพิชชา อินทร์บุญมี ม.5/7 เลขที่ 28
  ความสามารถพิเศษ : ไม่มี
  ความสนใจ/ชอบ : ถ่ายภาพ
  กิจกรรมทางโรงเรียน : ไม่มี

   
 11. นายสุวัชระ สืบราษี

  พฤษภาคม 19, 2018 at 11:23 pm

  นายสุวัชระ สืบราษี ม.5/7 เลขที่ 1
  ความสามารถพิเศษ –
  ความสนใจ/ชอบ อ่านนวนิยาย
  กิจกรรมในโรงเรียน –

   
 12. นาย กรวิชญ์ รอดเจริญ

  พฤษภาคม 19, 2018 at 10:35 pm

  นายกรวิชญ์ รอดเจริญ ม.5/7 เลขที่10
  คามสามารถพิเศษ: ทำอาหาร
  ความสนใจ/ชอบ: วรรณคดี
  กิจกรรมในโรงเรียน: –

   
 13. นางสาวสุพรรณษา พระบำรุง

  พฤษภาคม 19, 2018 at 10:30 pm

  ชื่อ นางสาว สุพรรณษา พระบำรุง ชั้น ม5/7 เลขที่36
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  ความสนใจ/ชอบ ชอบทำอาหาร
  กิจกรรมทางโรงเรียน ไม่มี

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: