RSS

ม.๕๐๗

19 พ.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายการปฏิบัติ

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25 26 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่  
ระดับ 3.5  เลขที่  
ระดับ 3     เลขที่    16 18 19 25 26 28 32   
ระดับ 2.5  เลขที่    1 3 5 6 8 11 17 20 22 23 24 29 30 34 3744
ระดับ 2     เลขที่    2 4 7 9 10 12 13 27 31 33 40 41 45 46 47 
ระดับ 1.5  เลขที่   14 15 38 39 42
ระดับ 1     เลขที่   21 35 36 43
ติดตาม     เลขที่   2 3 6 7 8 9 10 12 13 15 21 23 27 29 31 33 35 36 39 40 41 42 43 47 
ร              เลขที่
ม             เลขที่
ส             เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน ……ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลัง ตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น

******************************************************************************

    ปก

รายชื่อนักเรียน

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 2  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เขียนเรื่องย่อของหนังสั้น

การปฏิบัติ  อธิบายการทำหนังสั้น เขียนเรื่องย่อและแบ่งหน้าที่

สัปดาห์ที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ซ้อมละครที่ห้องสำนึกรักบ้านเกิด

การปฏิบัติงาน ซ้อมละคร

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติ  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

การปฏิบัติงาน   ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

สัปดาห์ที่ 8  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน การเขียนเชิงธุระ

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

สัปดาห์ที่ 9  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เขียนรายงานเชิงวิชาการ

การปฏิบัติงาน เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน ร่ายสุภาพ

การปฏิบัติงาน   อ่านร่ายสุภาพ

สัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การแต่งร่าย

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ร่ายและอ่านบทความในเว็บบล็อคแล้วแสดงความเห็น

สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  มัทนะพาธา

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มอ่านบทประพันธ์และอ่านมัทนะพาธาให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ 16 ภาคเรียนที่ 2

สอบเรื่อง มัทนะพาธา

สัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน โคลนติดล้อ

การปฏิบัติงาน  แสดงความเปรียบเทียบเนื้อเรื่องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
183 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๐๗

 

183 responses to “ม.๕๐๗

 1. ระพีร์

  สิงหาคม 1, 2017 at 12:39 pm

  การคิดอย่างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
  https://docs.google.com/document/d/1tJTEqU_C4S6-ggPgiRTrZMFvMMqNBC7CsdhCLl0nbis/edit?usp=sharing

   
 2. rapee

  กรกฎาคม 18, 2017 at 3:19 pm

  สำนวนไทย ใช้อันนี้นะคะ ลิงค์เก่า เพื่อนเผลอลบไปแล้ว ระวังกันด้วยนะคะ
  https://docs.google.com/document/d/1rgHyTbFTx8dqfDR2EFan4BJDF6FWlr3VMiS2JSk_z4I/edit?usp=sharing

   
 3. rapee

  กรกฎาคม 18, 2017 at 10:46 am

   
 4. rapee

  กรกฎาคม 18, 2017 at 10:15 am

   
  • rapee

   กรกฎาคม 18, 2017 at 3:19 pm

   ลิงค์นี้ ใช้ไม่ได้แล้ว ให้ใช้ลิงค์ด้านบน ค่ะ

    
 5. ศิโรรัตน์ พัวโสภิต

  มิถุนายน 4, 2017 at 8:31 pm

  ครูดีสตรีอ่างทอง เป็นศิษย์ที่ดีของครูสู่การเรียนแจ่มใส
  น.ส จตุพร แก้วศรีงาม 5/7 เลขที่ 25

   
 6. นวลนภา ผลจันทร์

  พฤษภาคม 29, 2017 at 8:01 pm

  อาชีพครูสอนความรู้สู่นักเรียน ให้อ่านเขียนและเรียนวิชา น.ส.นวลนภา ผลจันทร์ ม.5/7 เลขที่18

   
 7. น.ส.ณัฐสุดา แสงพันไม้

  พฤษภาคม 29, 2017 at 7:21 pm

  ครูดีมีเมตตา กรุณาปราณี ต้องครูสตรีอ่างทอง

   
 8. วรัทยา รัตนโยธาวิวัฒน์ ม.5/7 เลขที่ 19

  พฤษภาคม 29, 2017 at 9:01 am

  ครูดีสตรีอ่างทอง ศิษย์นอบน้อม พร้อมรับวิชา ปัญญาล้ำเลิศ

   
 9. วรัทยา

  พฤษภาคม 29, 2017 at 8:37 am

  น.ส วรัทยา รัตนโยธาวิวัฒน์ เลขที่19 ม.5/7

   
 10. วิไลลักษณ์ ปู่กลิ่น 5/7 เลขที่36

  พฤษภาคม 24, 2017 at 6:37 pm

  ครูดีสตรีอ่างทอง ครูผู้สอนผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน

   
 11. วรพร ไสยวุฒ5/7เลขที่ 39

  พฤษภาคม 24, 2017 at 9:34 am

  พระคุณครูนั้นยิ่งใหญ่ สร้างเด็กไทยให้พัฒนา
  เราคสรบูชาคุณครู

   
 12. นางสาว ปพิชญา ทดแทน

  พฤษภาคม 23, 2017 at 10:57 pm

  อบรม สั่งสอน ศิษย์เป็นเลิศ เชิดชู ครูดีสตรีอ่างทอง
  นางสาว ปพิชญา ทดแทน เลขที่ 17 ม.5/7

   
 13. ศิโรรัตน์ พัวโสภิต

  พฤษภาคม 23, 2017 at 10:19 pm

  เลิศล้ำเกียรติยศชี้ทาง ส่องสว่างก้าวไกลสู่อนาคต
  นางสาวรัชดาภรณ์ มีศิริ
  เลขที่43 ม.5/7

   
 14. หทัยรัตน์ ผิวอ่อน

  พฤษภาคม 23, 2017 at 10:08 pm

  ครูดีสตรีอ่างทอง ครูดีที่ฉันเรียนฉันมั่นเพียรเรียนวิชาใส่ใจการเรียนรู่
  นางสาว หทัยรัตน์ ผิวอ่อน ม.5/7 เลขที่24

   
 15. น.ส.เจฏิยา นิลพงษ์

  พฤษภาคม 23, 2017 at 9:56 pm

  คุณครูดีสตรีอ่างทอง ท่านคอย อบรม สั่งสอน ไม่ย่อท้อ

   
 16. นาย ภาณุพงศ์ อ้วนแก้ว

  พฤษภาคม 23, 2017 at 9:34 pm

  ครูดีที่เรารัก พวกเรามักจะใฝ่เรียน ขยันและพากเพียร
  นาย.ภาณุพงศ์ อ้วนแก้ว เลขที่ 4

   
 17. ศิโรรัตน์ พัวโสภิต

  พฤษภาคม 23, 2017 at 9:33 pm

  เเม้งานหนักไม่เคยท้อ ขอเเค่ศิษย์รักมีวิชาไว้เลี้ยงตน
  พัชริดา ราชวงศ์ เลขที่ 31ม.5/7 ค่ะ

   
 18. ชนัญญา ชื่นชม

  พฤษภาคม 23, 2017 at 9:28 pm

  ครูดีมีวิชา และเมตา นั้นและหนา ครูสตรี
  น.ส.ชนัญญา ชื่นชม เลขที่45

   
 19. ศิโรรัตน์ พัวโสภิต

  พฤษภาคม 23, 2017 at 9:24 pm

  เด็กเอ๋ยเด็กไทยใส่ใจเรียนรู้ ทุกวิชาที่ครูสั่งสอนเรา
  มนทกานต์ สิงห์รุ่งเรือง เลขที่ 38 ม.5/7

   
 20. นางสาว ปภัสสร อินภู่

  พฤษภาคม 23, 2017 at 9:09 pm

  ครูดีมีจรรยา มุ้งคนคว้าเพื่อพัฒนาเด้ก สอ.

   
 21. นางสาว ฐิดารัตน์ อร่ามโรจน์

  พฤษภาคม 23, 2017 at 8:56 pm

  ครูดีมีคุณภาพ สร้างชาติสร้างนักเรียน
  ให้พากเพียรเรียนศึกษา

  นางสาว ฐิดารัตน์ อร่ามโรจน์
  ชั้น ม. 5/7 เลขที่ 21

   
 22. ศิโรรัตน์ พัวโสภิต

  พฤษภาคม 23, 2017 at 8:52 pm

  ถ้าเอ่ยชื่อลือนาม ถามถึงตัวเต็งต้องครูดี สตรีอ่างทอง

  กัญญาณัฐ จิตธำรงกุล เลขที่ 34 ม.5/7

   
 23. นางสาวสุดารัตน์ พุ่มจันทร์

  พฤษภาคม 23, 2017 at 8:44 pm

  คุณครูดีสตรีอ่างทอง คือแสงส่องสู่ความสำเร็จ
  นางสาวสุดารัตน์ พุ่มจันทร์ เลขที่48 ม.5/7

   
 24. จารวี เฟื่องฟูรัตน์

  พฤษภาคม 23, 2017 at 8:13 pm

  พระคุณครูที่สตรีอ่างทอง คือแสงทองนำไปสู่ความดี

  นางสาว จารวี เฟื่องฟูรัตน์ เลขที่14

   
 25. น.ส.พรชิตา สุขนิรันดร์ เลขที่ 29

  พฤษภาคม 23, 2017 at 8:05 pm

  ครูสร้างคนดี ด้วยจิตใจที่ท่านมี ครูดีสตรีอ่างทอง

   
 26. นางสาว ศรัยรัตน์ สุขอร่าม

  พฤษภาคม 23, 2017 at 7:59 pm

  ครูสร้างคนดี ครูมีคุณธรรม ครูดีสตรีอ่างทอง
  นางสาว ศรัยรัตน์ สุขอร่าม ม.5/7 เลขที่ 40

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: