RSS

ม.๕๐๙

19 พ.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   38  39  40  41  42  43  44  45  46  47   48 49

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่  
ระดับ 3.5  เลขที่    9  
ระดับ 3     เลขที่    17 18  20  28  33  44
ระดับ 2.5  เลขที่    2 10 11 13 16 19 22 24 25 26 27 32 34 36 38 39 40 41 45 47 
ระดับ 2     เลขที่    14 21 23 30 31 35 42 43 46
ระดับ 1.5  เลขที่    4 29 37
ระดับ 1     เลขที่    1 3 5 7 8 12 48
ระดับ 0     เลขที่    6 15
ติดตาม     เลขที่   1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 12 13 14 15 16  17 21 22 23 24 25 29 31 32 37 41                                42  43  44  45  46  47  48
ร              เลขที่

ม             เลขที่ 
ส             เลขที่ 

การฟัง – การดู
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน …ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลังตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น
7. ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่อง

******************************************************************************

    ปก

รายชื่อนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ ชดเชย วันพฤหัสที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดข้อความ

 
183 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๐๙

 

183 responses to “ม.๕๐๙

 1. นายธวัชชัย แต่งงาม

  พฤษภาคม 22, 2018 at 7:13 am

  นายธวัชชัย แต่งงาม
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  ชอบ ภาษาจีน
  กิจกกรรม โรงเรียน

   
 2. นายธวัชชัย แต่งงาม

  พฤษภาคม 22, 2018 at 7:13 am

  นายธวัชชัย แต่งงาม
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  ชอบ ภาษาจีน
  กิจกกรรม โรงเรียน

   
 3. GOT

  พฤษภาคม 21, 2018 at 9:31 pm

  นายกฤษณพล เกียรติวิไลรัตน์
  พูดภาษาจีน
  ชอบอ่านเขียนภาษาจีน
  กิจกรรมโรงเรียน–

   
 4. นาย ณภัทร ครุธสุวรรณ

  พฤษภาคม 21, 2018 at 9:14 pm

  นาย ณภัทร ครุธสุวรรณ ม.5/9 เลขที่ 5
  ความสามารถพิเศษ:ภาษาญี่ปุ่น
  ความสนใจ:สนใจภาษาฝรั่งเศษ,สนใจวอลเลย์บอล
  กิจกรรมโรงเรียน:แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ศิลปหัตถกรรม

   
 5. นาย พาริชกว้างขวาง

  พฤษภาคม 21, 2018 at 8:44 pm

  ชื่อ นาย พาริช กว้างขวาง ม.5/9 เลขที่11
  ความสามารถพิเศษ ชอบเล่นกีฬา

   
 6. นาย พานิชกว้างขวาง

  พฤษภาคม 21, 2018 at 8:36 pm

  ชื่อ นาย พานิชกว้างขวาง
  ความสามารถพิเศษเล่นกีฬา

   
 7. พลอยชมภู อุดมลาภ

  พฤษภาคม 21, 2018 at 8:13 pm

  พลอยชมภู อุดมลาภ ม.5/9 เลขที่ 30
  เล่นดนตรีได้บางชนิด
  ชอบการอ่านหนังสือ
  ไม่มี

   
 8. น.ส.เมษินี งามละม้าย

  พฤษภาคม 21, 2018 at 7:35 pm

  น.ส.เมษินี งามละม้าย ม.5/9 เลทที่15
  ความสามารถ:ไม่มี
  ความสนใจ:ดูหนัง ฟังเพลง
  กิจกรรมรร.:ไม่มี

   
 9. เปมิการ์ สุวรรณหงษ์

  พฤษภาคม 21, 2018 at 7:34 pm

  น.ส.เปมิการ์ สุวรรหงษ์ 5/9 เลขที่29
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  ความสนใจ เล่นดนตรี ทำอาหาร
  กิจกรรมโรงเรียนไม่มี

   
 10. นางสาวปิยธิดา บัวสอาด

  พฤษภาคม 21, 2018 at 7:33 pm

  1.ชื่อ น.ส. ปิยธิดา บัวสอาด ชั้น ม.5/9 เลขที่26
  2.ความสามารถพิเศษคือ พูดภาษาจีน
  3.สนใจในการรำ
  4.กิจกรรมโรงเรียน ถือป้ายงานโมโน งานอ่างทองเกมส์ รำ

   
 11. นายอภิรติพงษ์ สุขสมภักตร์

  พฤษภาคม 21, 2018 at 7:28 pm

  นายอภิรติพงษ์ สุขสมภักตร์ ม.5/9 เลขที่1
  ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาได้นิดหน่อย
  ความสนใจ กีฬา

   
 12. สุทธิพงษ์ วัชวงษ์

  พฤษภาคม 21, 2018 at 7:07 pm

  นายสุทธิพงษ์ วัชวงษ์ ม.5/9 เลขที่ 2
  ความสามารถพิเศษ:เล่นกีฬาได้ทุกชนิด
  ความสนใจ:กีฬา

   
 13. นางสาววรฤทัย ศรีวิเชียร

  พฤษภาคม 21, 2018 at 7:06 pm

  น.ส.วรฤทัย ศรีวิเชียร ม.5/9 เลขที่21
  ความสามารถพิเศษ:ภาษาญี่ปุ่น
  ความสนใจ:k-pop,อ่านนิยาย,แต่งนิยาย,ภาษาต่างประเทศ
  กิจกรรมโรงเรียน:แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

   
 14. นายกรณ์ดนัย หริ่มสืบ

  พฤษภาคม 21, 2018 at 6:57 pm

  นายกรณ์ดนัย หริ่มสืบ ม.5/9 เลขที่3
  ความสามารถพิเศษ:เล่นกีฬาได้ทุกประเภท
  ความสนใจ:ชอบกีฬาทุกประเภท
  กิจกรรมในโรงเรียน:เป็นนักบาสโรงเรียน

   
 15. นางสาวเพ็ญพิชญา รักคำ

  พฤษภาคม 21, 2018 at 6:17 pm

  นางสาวเพ็ญพิชญา รักคำ ม.5/9 เลขที่28
  ความสามารถพิเศษ:เล่นดนตรี
  ความสนใจ:ชอบเต้นcoverและชอบkpop
  กิจกรรมโรงเรียน:ไม่มี

   
 16. นางสาวชนิสรา อินทร

  พฤษภาคม 21, 2018 at 6:00 pm

  น.ส.ชนิสรา อินทร ชั้น ม.5/9 เลขที่ 20
  ความสามารถพิเศษ: วาดรูป
  ความสนใจ: วาดรูป , ภาษาญี่ปุ่น
  กิจการโรงเรียน: ศิลปหัตถกรรม

   
 17. นางสาว จีน่า ฉิมทอง

  พฤษภาคม 21, 2018 at 6:00 pm

  นางสาว จีน่า ฉิมทอง ชั้น ม.5/9 เลขที่19
  ความสามารถพิเศษ:ไม่มี
  ความสนใจ:เล่นดนตรีและอยากทำงานที่ญี่ปุ่น
  กิจกรรมโรงเรีย:แข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น

   
 18. นายดุษฎี นิ่มกุล

  พฤษภาคม 21, 2018 at 5:45 pm

  นายดุษฎี นิ่มกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/9 เลขที่ 6
  ความสามารถพิเศษ:วาดรูป
  ความสนใจ:ทำงานที่ญี่ปุ่น
  กิจกรรมโรงเรียน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

   
 19. นายนัฐภูมิ อ่อนน้อม

  พฤษภาคม 21, 2018 at 11:06 am

  นายนัฐภูมิ อ่อนน้อม ชั้น ม.5/9 เลขที่ 7
  ความสามารถพิเศษ : ภาษาญี่ปุ่น, ดนตรีไทย
  ความสนใจ : ภาษาต่างประเทศ, K-pop
  กิจกรรมโรงเรียน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

   
 20. นางสาวณัฐณิชา คงษา

  พฤษภาคม 21, 2018 at 11:06 am

  1 นางสาวณัฐณิชา คงษา ชั้นม. 5/9 เลขที่12
  2 ความสมารถพิเศษ ไม่มี
  3 ความสนใจ . สนใจKpop
  4กิจกรรม ไม่มี

   
 21. น.ส วิลาสินี วงษ์สด

  พฤษภาคม 21, 2018 at 11:05 am

  นางสาววิลาสินี วงษ์สด ม.5/9 เลขที่ 28
  ความสามารถพิเศษ ภาษาจีน
  สนใจภาษาจีน,K-pop ชอบวาดภาพ
  กิจกรรมโรงเรียน. เเข่งภาษาจีน,สุนทรพจน์

   
 22. น.ส.ธีราพร สุขเจริญ

  พฤษภาคม 21, 2018 at 11:04 am

  น.ส.ธีราพร สุขเจริญ ม.5/9 เลขที่17
  ความสามารถพิเศษ แต่งนิยาย
  ความสนใจ หรือ ความชอบ ชอบอ่านนิยายหรือแต่งนิยาย

   
 23. นันทิชา กล่อมมะโน

  พฤษภาคม 21, 2018 at 11:04 am

  1.นางสาวนันทิชา กล่อมมะโน ม.5/9 เลขที่13
  2.ไม่มี
  3.ร้องเพลงเล่นดนตรี
  4.แข่งศิลปหัตถกรรม

   
 24. น.ส.ชนิดาภา มนูญผล

  พฤษภาคม 21, 2018 at 11:04 am

  ชื่อ ชนิดาภา นามสกุล มนูญผล ชั้น ม.5/9 เลขที่ 23
  ความสามารถพิเศษ พูดภาษาจีน
  ความสนใจ สนใจK-pop ภาษาจีน
  กิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

   
 25. น.ส.วิลาวรรณ เนียมทอง

  พฤษภาคม 21, 2018 at 11:03 am

  น.ส.วิลาวรรณ เนียมทอง ม.5/9 เลขที่ 14
  ความสามรถพิเศษ -ร้องเพลง
  ความสนใจ -ร้องเพลง,ภาษาจีน
  กิจกรรมโรงเรียน —

   
 26. นางสาวฐิติญาภรณ์ เมืองอุดม

  พฤษภาคม 21, 2018 at 11:02 am

  ชื่อ นางสาวฐิติญาภรณ์ เมืองอุดม
  พูดภาษาจีน
  ชอบสิ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและชอบร้องเพลง
  กิจกรรมโรงเรียน
  -แข่งศิลปหัตถกรรมภาษาจีนของโรงเรียน
  -แข่งสุนทรพจน์ภาษาจีน

   
 27. ระพีร์

  กรกฎาคม 27, 2017 at 3:13 pm

  การคิดอย่างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
  https://docs.google.com/document/d/1Kh6JrK_DC4RSXZF1ZjholLbdRsXaisJUcV6wJq9FEE8/edit?usp=sharing

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: