RSS

ม.๕๐๙

19 พ.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   38  39  40  41  42  43  44  45  46  47   48 49

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่  
ระดับ 3.5  เลขที่    9  
ระดับ 3     เลขที่    17 18  20  28  33  44
ระดับ 2.5  เลขที่    2 10 11 13 16 19 22 24 25 26 27 32 34 36 38 39 40 41 45 47 
ระดับ 2     เลขที่    14 21 23 30 31 35 42 43 46
ระดับ 1.5  เลขที่    4 29 37
ระดับ 1     เลขที่    1 3 5 7 8 12 48
ระดับ 0     เลขที่    6 15
ติดตาม     เลขที่   1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 12 13 14 15 16  17 21 22 23 24 25 29 31 32 37 41                                42  43  44  45  46  47  48
ร              เลขที่

ม             เลขที่ 
ส             เลขที่ 

การฟัง – การดู
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน …ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลังตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น
7. ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่อง

******************************************************************************

    ปก

รายชื่อนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ ชดเชย วันพฤหัสที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดข้อความ

 
114 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๐๙

 

114 responses to “ม.๕๐๙

 1. นางสาวมัญชุมาศ ทองเศรษฐี

  พฤษภาคม 25, 2016 at 10:25 am

  ครูเป็นคนที่สอนสนุกมาก ชอบมากค่ะ

   
 2. น.ส.กิตติยา นุชสมบัติ

  พฤษภาคม 18, 2016 at 4:45 pm

  อาจารย์เป็นคนคุยสนุก สอนเข้าใจง่าย

   
 3. น.ส.แคทรียา เที่ยงจิตร

  พฤษภาคม 18, 2016 at 4:45 pm

  อาจารย์เป็นคนน่ารัก พูดตลก เข้าใจเด็กนักเรียน สอนเข้าใจง่าย และให้เด็กแสดงความคิดเห็น การสอนแบบนี้หนูชอบนะค่ะ และหนูอยากให้อาจารย์สอนพวกหนูให้ได้ความรู้เเบบนี้ตลอดไปค่ะ

   
 4. นิสารักษ์ ม่วงอ่อน

  มิถุนายน 8, 2015 at 11:31 am

  นางสาว นิสารักษ์ ม่วงอ่อน ชั้น ม. 5/9 เลขที่ 29
  fb : t’tai nsr
  ID line : tainasa2326
  tainsr2041@gmail.com

   
 5. ใกล้รุ่ง เอี่ยมกลิ่น

  มิถุนายน 8, 2015 at 11:28 am

  นางสาว ใกล้รุ้ง เอี่ยมกลิ่น ชั้น ม. 5/9 เลขที่ 30
  fb : manisara aeamklin
  ID line : iceice_11
  klairung27@gmail.com

   
 6. วรารัตน์ ฉิมแก้ว

  มิถุนายน 8, 2015 at 11:24 am

  นางสาว วรารัตน์ ฉิมแก้ว ชั้น ม.5/9 เลขที่ 24
  fb : wararat chimkaew
  ID line : wararatbum
  wararatchimkaew@gmail.com

   
 7. นางสาว ศรัณยพร งามสอาด

  พฤษภาคม 20, 2015 at 9:48 pm

  นางสาว ศรัณยพร งามสอาด ม.5/9 เลขที่ 22
  FB : https://m.facebook.com/dewza.lunla?ref=bookmark
  ID : dewwii-55

   
 8. วรรณภัสสรณ์ ภู่พันธ์

  พฤษภาคม 20, 2015 at 8:14 pm

  นางสาว วรรณภัสสรณ์ ภู่พันธ์
  เลขที่๕ ม.๔/๙
  Gmail: sminemybm@gmail.com
  ไลน์ : iamminemy
  Fb: Smilemy mine

   
 9. นางสาวนิรัตชา แก้วเพ็ชร์ ชั้นม.5/7 เลขที่29

  พฤษภาคม 20, 2015 at 6:03 pm

  FB : Niratcha Kaewphet
  ID : tipniratcha
  Email : tip.fbc13@gmail.com

   
 10. นางสาว สาวิตรี พวงบุบผา

  พฤษภาคม 20, 2015 at 11:43 am

  นางสาว สาวิตรี พวงบุบผา เลขที่13
  ID: micro13
  FB: sawitri may

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: