RSS

ม.๕๐๙

19 พ.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   38  39  40  41  42  43  44  45  46  47   48 49

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่  
ระดับ 3.5  เลขที่    9  
ระดับ 3     เลขที่    17 18  20  28  33  44
ระดับ 2.5  เลขที่    2 10 11 13 16 19 22 24 25 26 27 32 34 36 38 39 40 41 45 47 
ระดับ 2     เลขที่    14 21 23 30 31 35 42 43 46
ระดับ 1.5  เลขที่    4 29 37
ระดับ 1     เลขที่    1 3 5 7 8 12 48
ระดับ 0     เลขที่    6 15
ติดตาม     เลขที่   1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 12 13 14 15 16  17 21 22 23 24 25 29 31 32 37 41                                42  43  44  45  46  47  48
ร              เลขที่

ม             เลขที่ 
ส             เลขที่ 

การฟัง – การดู
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48  49

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน …ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลังตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น
7. ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่อง

******************************************************************************

    ปก

รายชื่อนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ ชดเชย วันพฤหัสที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดข้อความ

 
156 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๐๙

 

156 responses to “ม.๕๐๙

 1. ระพีร์

  กรกฎาคม 27, 2017 at 3:13 pm

  การคิดอย่างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
  https://docs.google.com/document/d/1Kh6JrK_DC4RSXZF1ZjholLbdRsXaisJUcV6wJq9FEE8/edit?usp=sharing

   
 2. ธนพร อินทร

  พฤษภาคม 18, 2017 at 5:46 pm

  รายงานตัวค่ะ
  น.ส.ธนพร อินทร ม.5/9 เลขที่35

   
 3. นายพัชวัสส์ แจ่มฟ้า

  พฤษภาคม 18, 2017 at 5:06 pm

  รายงานตัวครับ นายพัชวัสส์ แจ่มฟ้า ม.5/9 เลขที่4

   
 4. ธนา ทองท้วม

  พฤษภาคม 18, 2017 at 5:04 pm

  รายงานตัวครับ
  นาย ธนา ทองท้วม เลขที่ 9 ม.5/9

   
 5. อรอนงค์ มีมงคล

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:17 pm

  รายงานตัวค่ะ
  นางสาวอรอนงค์ มีมงคล ชั้นม.5/9 เลขที่22

   
 6. น.ส.อารีรัตน์ อ่วมอารี

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:01 pm

  รายงานตัวค่ะ
  น.ส.อารีรัตน์ อ่วมอารี ม.5/9 เลขที่ 23

   
 7. จิราภรณ์ ภูวประภาชาติ

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:01 pm

  รายงานตัวค่ะ
  นางสาว จิราภรณ์ ภูวประภาชาติ ชั้นม.5/9 เลขที่37

   
 8. น.ส.อรชพร ศรีกอง

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:01 pm

  รายงานตัวค่ะ น.ส.อรชพร ศรีกอง ม.5/9เลขที่28

   
 9. น.ส.ชลิญญา ทองเอี่ยม

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:01 pm

  รายงานตัวค่ะ น.ส.ชลิญญา ทองเอี่ยม ม.5/9 เลขที่36

   
 10. วรัชยา เต่าทอง

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:01 pm

  รายงานตัวค่ะ
  ชื่อ น.ส.วรัชยา เต่าทอง ชั้นม.5/9 เลขที่21

   
 11. ภัณฑิรา ผลโต

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:01 pm

  รายงานตัวค่ะ
  นางสาว ภัณฑิรา ผลโต ชั้น ม.5/9 เลขที่25

   
 12. ธีรภัทร์

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:00 pm

  ชื่อ นายธีรภัทร์ ยินยอม ม5/9 เลขที่6
  รายงานตัวคับ

   
 13. ณัฎฐพร แสงแก้ว

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:00 pm

  รายงานตัวค่ะ
  นางสาวณัฎฐพร แสงแก้ว ม.5/9 เลขที่18

   
 14. ชลธิชา ชื่นชอบ

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:00 pm

  นางสาวชลธิชา ชื่นชอบ เลขที่15 ม.5/9รายงานตัวค่ะ

   
 15. น.ส.ลัชชา เพ็ญเขตรกรณ์

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:00 pm

  รายงานตัวค่ะ
  น.ส.ลัชชา เพ็ญเขตรกรณ์ ชั้นม.5/9 เลขที่ 33

   
  • ลัชชา เพ็ญเขตรกรณ์

   พฤษภาคม 18, 2017 at 2:02 pm

   รายงานตัวค่ะ
   น.ส.ลัชชา เพ็ญเขตรกรณ์ ชั้นม.5/9 เลขที่ 33

    
 16. ภัคมัย ลาภโสภา

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:00 pm

  รายงานตัวค่ะ ชื่อ น.ส ภัคมัย ลาภโสภา
  ม.๕/๙ เลขที่ ๒๐

   
 17. น.ส.วิสุดา ยุบรัมย์

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:00 pm

  รายงานตัวค่ะ
  น.ส.วิสุดา ยุบรัมย์ 5/9 เลขที่27

   
 18. ธัญภรณ์ มาทอง

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:00 pm

  นางสาวธัญภรณ์ มาทอง ม5/9เลขที่34
  รายงานตัวค่ะ

   
 19. บุญสิตา

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:00 pm

  ชื่อ นางสาวบุญสิตา อภัยจิต ม.5/9 เลขที่ 30 รายงานตัวค่ะ

   
 20. พลอยสวย ชั้วทอง

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  รายงานตัวค่ะ. ชื่อ น.ส พลอยสวย ชั้วทอง
  ม.๕/๙ เลขที่๑๙

   
 21. ธนายุต ผิวบาง

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  รายงานตัวครับ
  นาย ธนายุต ผิวบาง
  ม.5/9 เลขที่ 5

   
 22. ณัฐกมล

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  รายงานตัวค่ะ
  น.ส ณัฐกมล คันทรง ม.5/9 เลขที่ 16

   
 23. โสภิดา

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  รายงานตัวค่ะ
  น.ส.โสภิดา เรืองกัน ม.5/9 เลขที่29

   
 24. ภูวดินทร์ คำหริ่ง ชั้น 5/9 เลขที 12

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  รายงานตัวครับ

   
 25. นาย ศราวุธ ติยนันท์

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  รายงานตัวครับ
  นาย ศราวุธ ติยนันท์ ม.5/9 เลขที่8

   
 26. รัตนวดี คุ้มวงษ์ดี

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  น.ส.รัตนวดี คุ้มวงษ์ดี ม.5/9 เลขที่26
  รายงานตัวคะ

   
 27. นาย ธิติสุนันต๊ะ

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  นาย ธิติ สุนันต๊ะ ชั้น ม.5/9 เลขที่7

   
 28. นาย พัชรพล กองเนตร

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  นาย พัชรพล กองเนตร ชั้น 5/9 เลขที่ 10

   
 29. ชนายุ สุวรรณฉิม

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:59 pm

  รายงานตัวครับ นายชนายุ สุวรรณฉิม ม.5/9 เลขที่2

   
 30. Sirawadee Paopong

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:58 pm

  รายงานตัวค่ะ
  น.ส. ศิรวดี เผ่าพงษ์ ม.5/9 เลขที่14

   
 31. นาย พชร อรรถฉัตร

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:58 pm

  รายงานตัวครับ
  นาย พชร อรรถฉัตร เลขที่ ๑ ชั้น ม.๕/๙

   
 32. นาย ชญานนท์ ฉิมบุรุษ ชั้น ม.5/9 เลขที่ 3

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:58 pm

  รายงานตัวครับ

   
 33. นางสาวปณาลี เพ็งโสภา

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:58 pm

  รายงานตัวค่ะ
  นางสาวปณาลี เพ็งโสภา
  ม.5/9 เลขที่17

   
 34. รินรดา

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:58 pm

  รายงานตัวค่ะ
  น.ส.รินรดา สุพัฒผล
  เลขที่13 ชั้นม.5/9

   
 35. นายสดายุ ดวงประทีป

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:58 pm

  รายงานตัวครับ
  นายสดายุ ดวงประทีป เลขที่11 ม.5/9

   
 36. เนตรตรา อยู่ถนอม

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:58 pm

  น.ส. เนตรตรา อยู่ถนอม ม.5/9 เลขที่ 32 รายงานตัวค่ะ

   
 37. ระพีร์

  พฤษภาคม 18, 2017 at 1:56 pm

  นักเรียนรายงานตัวที่นี่ค่ะ

   
 38. เตชิต กลิ่นเกษร

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:39 am

  รายงานตัวครับ
  ชื่อ นายเตชิต กลิ่นเกษร ม.5/6 เลขที่4
  Fb.https://m.facebook.com/people/Tachit-Kilnkasorn/100008343400868

   
 39. เตชิต กลิ่นเกษร

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:35 am

  รายงานตัวครับ

   
 40. เกียรติศักดิ์ หุ้มเเพร

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:28 pm

  รายงานตัวครัช
  นาย เกียรติศักดิ์ หุ้มเเพร ม.5/6 เลขที่10

   
 41. พศวัต

  พฤษภาคม 15, 2017 at 2:23 pm

  รายงานตัวครับ
  นาย พศวัต บำรุง ม.5/6 เลขที่2

   
 42. นางสาวมัญชุมาศ ทองเศรษฐี

  พฤษภาคม 25, 2016 at 10:25 am

  ครูเป็นคนที่สอนสนุกมาก ชอบมากค่ะ

   
 43. น.ส.กิตติยา นุชสมบัติ

  พฤษภาคม 18, 2016 at 4:45 pm

  อาจารย์เป็นคนคุยสนุก สอนเข้าใจง่าย

   
 44. น.ส.แคทรียา เที่ยงจิตร

  พฤษภาคม 18, 2016 at 4:45 pm

  อาจารย์เป็นคนน่ารัก พูดตลก เข้าใจเด็กนักเรียน สอนเข้าใจง่าย และให้เด็กแสดงความคิดเห็น การสอนแบบนี้หนูชอบนะค่ะ และหนูอยากให้อาจารย์สอนพวกหนูให้ได้ความรู้เเบบนี้ตลอดไปค่ะ

   
 45. นิสารักษ์ ม่วงอ่อน

  มิถุนายน 8, 2015 at 11:31 am

  นางสาว นิสารักษ์ ม่วงอ่อน ชั้น ม. 5/9 เลขที่ 29
  fb : t’tai nsr
  ID line : tainasa2326
  tainsr2041@gmail.com

   
 46. วรารัตน์ ฉิมแก้ว

  มิถุนายน 8, 2015 at 11:24 am

  นางสาว วรารัตน์ ฉิมแก้ว ชั้น ม.5/9 เลขที่ 24
  fb : wararat chimkaew
  ID line : wararatbum
  wararatchimkaew@gmail.com

   
 47. นางสาว ศรัณยพร งามสอาด

  พฤษภาคม 20, 2015 at 9:48 pm

  นางสาว ศรัณยพร งามสอาด ม.5/9 เลขที่ 22
  FB : https://m.facebook.com/dewza.lunla?ref=bookmark
  ID : dewwii-55

   
 48. วรรณภัสสรณ์ ภู่พันธ์

  พฤษภาคม 20, 2015 at 8:14 pm

  นางสาว วรรณภัสสรณ์ ภู่พันธ์
  เลขที่๕ ม.๔/๙
  Gmail: sminemybm@gmail.com
  ไลน์ : iamminemy
  Fb: Smilemy mine

   
 49. นางสาวนิรัตชา แก้วเพ็ชร์ ชั้นม.5/7 เลขที่29

  พฤษภาคม 20, 2015 at 6:03 pm

  FB : Niratcha Kaewphet
  ID : tipniratcha
  Email : tip.fbc13@gmail.com

   
 50. นางสาว สาวิตรี พวงบุบผา

  พฤษภาคม 20, 2015 at 11:43 am

  นางสาว สาวิตรี พวงบุบผา เลขที่13
  ID: micro13
  FB: sawitri may

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: