RSS

ม.๕๑๐

19 พ.ค.

ม.๕/๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29   30  31  32  33  34  35  36

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่  
ระดับ 3.5  เลขที่     29
ระดับ 3     เลขที่    10 11 12 17 18 21 25 
ระดับ 2.5  เลขที่    1 5 6 8 9 13 19 20 22 23 24 28 31 33 34 35 
ระดับ 2     เลขที่    3 7 14 27 32 
ระดับ 1.5  เลขที่    2 15 26 30 
ระดับ 1     เลขที่    4 16
ติดตาม     เลขที่    2 4 7 12 14 15 16 20 24 27 30 33
ร              เลขที่
ม              เลขที่
ส              เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

ประเมินผลก่อนการพัฒนา : การพูด  การเขียน

******************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน …...ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลังตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น
7. ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่อง

******************************************************************************

   ปก

รายชื่อนักเรียน

ร่ายออนไลน์

                 ๑๐  ๑๑ ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔  ๒๕  ๒๖  ๒๗  ๒๘

กิจกรรมการเรียนรู้ ชดเชย วันพฤหัสที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดข้อความ

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน กรอกแบบบันทึกข้อมูล

การปฏิบัติ  กรอกแบบบันทึกข้อมูล

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

การปฏิบัติงาน   ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

สัปดาห์ที่ 8  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน การเขียนเชิงธุระ

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

สัปดาห์ที่ 9  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เขียนรายงานเชิงวิชาการ

การปฏิบัติงาน เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ร่ายสุภาพ

การปฏิบัติงาน   ฝึกอ่านร่ายสุภาพ

สัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การแต่งร่าย

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ร่ายและอ่านบทความในเว็บบล็อคแล้วแสดงความเห็น

 
186 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๑๐

 

186 responses to “ม.๕๑๐

 1. ปรัตถกร ทองคำชู ม.5/11 เลขที่ 5

  พฤษภาคม 15, 2018 at 11:31 am

  นายปรัตถกร ทองคำชู ความสามารถพิเศษ ไม่มี เรื่องที่สนใจ/ชอบ ภาพยนต์ ช่วยกิจกรรม องค์กรนักเรียน อ่านทำนองเสนาะ

   
 2. วริศรา สวนทรัพย์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 11:24 am

  นางสาววริศรา สวนทรัพย์ ม.5/11 เลขที่30
  ความสามารถพิเศษ:เล่นA-Math
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ:สนใจเรื่องการทำอาหาร
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน:องค์กรนักเรียน/แข่งโครงงานคณิต/งานฟิสิกส์สัประยุทธ์

   
 3. นางสาวฐิตารีย์ ดีมั่น

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:31 am

  ชื่อ : นางสาว ฐิตารีย์ ดีมั่น ม.5/10 เลขที่ 7
  ความสามารถพิเศษ : รำ
  เรื่องที่สนใจ/ชื่นชอบ : การรำ
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน : รำ

   
 4. นิธิภัทร์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:31 am

  นาย นิธิภัทร์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย ม.5/10 เลขที่ 3
  ความสามารถพิเศษ : วาดรูป ว่ายน้ำ
  เรื่องที่สนใจ :วาดรูป/เล่นเกมส์
  ช่วยกิจกรรม ร.ร : สมาชิกประธานคณะสีน้ำเงิน

   
 5. พงศธร แก่นท้าว

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:31 am

  นายพงศธร แก่นท้าว ม.4/10 เลขที่ 6
  ความสามารถพิเศษ : ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : เกม
  ช่วยกิจกรรม ร.ร. : คณะสี

   
 6. นางสาว ศศิธร หล่อเหลี่ยม

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  ชื่อ นางสาว ศศิธร หล่อเหลี่ยม ม.5/10 เลขที่ 9
  ความสามารถพิเศษ : เล่นกีฬา รำ
  เรื่องที่สนใจ : การรำ
  ช่วยกิจกรรมที่โรงเรียน : เคยรำงานโรงเรียน ศิลปหัตถกรรม

   
 7. ผกามาศ ใจภักดี

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  ชื่อ นางสาว ผกามาศ ใจภักดี ม.5/10 เลขที่ 20
  ความสามารถพิเศษ : เล่นดนตรี Auto sax
  เรื่องที่สนใจ : การเรียนภาษาอังกฤษ
  ช่วยกิจกรรม กีฬาสีโรงเรียน ช่วยงานศิลปะหัตถกรรม

   
 8. พชรมน หานะกุล

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  ชื่อ: น.ส. พชรมน หานะกุล ม.5/10 เลขที่ 16
  ความสามารถพิเศษ: ทำอาหาร
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ: ภาษา,นวนิยาย,เพลง
  ช่วยกิจกรรมร.ร.: คณะกรรมการสี, ม.4เป็นมัคคุเทศก์น้อย

   
 9. นายกฤษฏ์ ภู่สิงห์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  นายกฤษฏ์ ภู่สิงห์
  ความสามารถพิเศษ กีฬาบาสเก็ตบอล
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ รองเท้า
  ช่วยกิจกรรม ร.ร. แข่งบาสโมโน

   
 10. รัชฎาภรณ์ อยู่อาจินต์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  รัชฎาภรณ์ อยู่อาจินต์ ชั้น ม.5/10 เลขที่ 10
  ความสามารถพิเศษ : ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ / ชอบ: ไม่มี
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน: กรรมการคณะสีน้ำเงิน

   
 11. ธิดารัตน์ อังกุลดี ม.5/10 เลขที่19

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  ธิดารัตน์ อังกุลดี ม.5/10 เลขที่19
  ความสามารถพิเศษ ไม่มี
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ ไม่มี
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน กรรมการคณะสี

   
 12. นางสาว กมลชนก เจริญวงษ์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  นางสาว กมลชนก เจริญวงษ์ ม.5/10 เลขที่ 11
  ความสามารถพิเศษ : รำ
  เรื่องที่สนใจ : ภาษาอังกฤษ นิยาย
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน : เป็นคณะกรรมการสีน้ำเงิน ม.4 เป็นมัคคุเทศก์น้อย

   
 13. น.ส.ภัทราภรณ์ เหล่าอุ่นอ่อน

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  นางสาว ภัทราภรณ์ เหล่าอุ่นอ่อน ม.5/10 เลขที่ 17
  ความสามารถพิเศษ: เต้น พูดภาษาอังกฤษ รำ
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง เที่ยว
  ช่วยกิจกรรมร.ร. : มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสี
  แข่งทำอาหาร แข่งทำบายศรี

   
 14. น.ส. ณัฐกานต์ ธาระพุฒ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  น.ส.ณัฐกานต์ ธาระพุฒ ม.5/10 เลขที่14
  ความสามารถพิเศษ: พูดภาษาอังกฤษ,กีฬายิงปืน
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ: ภาษาฝรั่งเศส,ฟังเพลง,ถ่ายภาพ
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน: มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสี,โครงงานวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ

   
 15. ดวงกมล มากแก้ว ม.5/10 เลขที่15

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  นางสาว ดวงกมล มากแก้ว ม.5/10 เลขที่15
  -ความสามารถพิเศษ พูดภาษาอังกฤษ
  -เรื่องที่สนใจ/ชอบ คือ พูด ฟัง ภาษาอังกฤษ
  -ช่วยกิจกรรม ร.ร. เป็นคณะกรรมการสี และ ม.4 เป็น มัคคุเทศก์น้อย

   
 16. นางสาวกฤตวรรณ มูลิกา

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  นางสาวกฤตวรรณ มูลิกา ม.5/10 เลขที่22
  ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง อูคูเลเล่
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : เพลง ภาษาอังกฤษ
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน : มัคคุเทศก์ให้เด็กอาเซียน แข่งศิลปหัตถกรรม(ละครสั้นภาษาอังกฤษ) คณะกรรมการสีน้ำเงิน

   
 17. นางสาวภิญญดา สีหมอก

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  นางสาวภิญญดา สีหมอก ม.5/10 เลขที่18
  ความสามารถพิเศษ คือ วาดรูป เต้น ตีขิม
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ คือ ดูหนัง ฟังเพลง เที่ยวในที่ต่างๆ วาดรูป เล่นเกมส์ เล่นกับสุนัข
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียงเรียน ได้เเก่ เป็นคณะกรรมการสีน้ำเงิน

   
 18. นางสาวณิชารีย์ จันทรังษี

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:30 am

  นางสาวณิชารีย์ จันทรังษี ม.5/10 เลขที่ 21
  ความสามารถพิเศษ : ทำอาหารง่ายๆ
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : ซีรี่ส์เกาหลี เพลงสากลและป็อป ภาพยนตร์
  ช่วยกิจกรรมร.ร. : แข่งศิลปะหัตถกรรม เป็นคณะสี เป็นมัคคุเทศก์ให้นักเรียนอาเซียน

   
 19. อินทัช ลือนิคม

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:29 am

  นาย อินทัช ลือนิคม ม.5/10 เลขที่ 4
  ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาพอได้
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์
  กิจกรรม มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสี

   
 20. ขวัญจิรา เหลืองเกื้อกูลชัย

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:29 am

  ขวัญจิรา เหลืองเกื้อกูลชัย ม.5/10 เลขที่ 13
  ความสามารถพิเศษ สื่อสารในภาษาอังกฤษได้
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ เล่นเกม ดูหนัง สนใจในภาษาอังกฤษ
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน เป็นส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการคณะสี แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของโรงเรียน

   
 21. ปัณฑิตา สุขแสงจันทร์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:29 am

  นางสาว ปัณฑิตา สุขแสงจันทร์ ม.5/10 เลขที่ 8
  ความสามารถพิเศษ : วาดรูป
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ: ชอบการทำขนม
  ช่วยกิจกรรม ร.ร.: เป็นกรรมการคณะสีน้ำเงิน

   
 22. นายศิลา จำปาทิพย์

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:29 am

  นายศิลา จำปาทิพย์ ม.5/10 เลขที่ 2
  ความสามารถพิเศษ: กีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล
  เรื่องที่สนใจ การแต่งตัวเฟี้ยวๆฟ้าวๆ
  กิจกรรม รร.
  -ประธานคณะสีน้ำเงิน ปี 61

   
 23. สุภาภรณ์ ทองโชติ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 10:27 am

  นางสาวสุภาภรณ์ ทองโชติ ม.5/10 เลขที่ 18
  ความสามารถพิเศษ : กีฬา ดนตรี ทำเพลง ร้องเพลง
  เรื่องที่สนใจ : การทำเพลง เล่นดนตรี
  ช่วยกิจกรรมของ รร : การแข่งขันด้านทักษะต่างๆ เช่น ประกวดวงดนตรีสตริง ประกวดร้องเพลง คณะสี และอื่นๆ

   
 24. rapee

  สิงหาคม 1, 2017 at 2:00 pm

   
 25. กมลชนก พรหมพงษ์

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:55 pm

  รายงานตัวค่ะ
  นางสาว กมลชนก พรหมพงษ์
  promphongkamonchanok@gmail.com
  FB:Kamonchanok Promphong

   
 26. นายชฎิล ทัดเทียม

  พฤษภาคม 18, 2017 at 2:55 pm

  รายงานตัว
  นายชฎิล ทัดเทียม
  ม.5/10 เลขที่ 5
  E-mail: furukami1@gmail.com
  FB: ชฎิล ทัดเทียม
  ID: boom_boomzth

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: