RSS

ม.๕๑๐

19 พ.ค.

ม.๕/๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29   30  31  32  33  34  35  36

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่  
ระดับ 3.5  เลขที่     29
ระดับ 3     เลขที่    10 11 12 17 18 21 25 
ระดับ 2.5  เลขที่    1 5 6 8 9 13 19 20 22 23 24 28 31 33 34 35 
ระดับ 2     เลขที่    3 7 14 27 32 
ระดับ 1.5  เลขที่    2 15 26 30 
ระดับ 1     เลขที่    4 16
ติดตาม     เลขที่    2 4 7 12 14 15 16 20 24 27 30 33
ร              เลขที่
ม              เลขที่
ส              เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

ประเมินผลก่อนการพัฒนา : การพูด  การเขียน

******************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน …...ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลังตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น
7. ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่อง

******************************************************************************

   ปก

รายชื่อนักเรียน

ร่ายออนไลน์

                 ๑๐  ๑๑ ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔  ๒๕  ๒๖  ๒๗  ๒๘

กิจกรรมการเรียนรู้ ชดเชย วันพฤหัสที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดข้อความ

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน กรอกแบบบันทึกข้อมูล

การปฏิบัติ  กรอกแบบบันทึกข้อมูล

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

การปฏิบัติงาน   ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

สัปดาห์ที่ 8  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน การเขียนเชิงธุระ

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

สัปดาห์ที่ 9  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เขียนรายงานเชิงวิชาการ

การปฏิบัติงาน เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ร่ายสุภาพ

การปฏิบัติงาน   ฝึกอ่านร่ายสุภาพ

สัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การแต่งร่าย

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ร่ายและอ่านบทความในเว็บบล็อคแล้วแสดงความเห็น

 
122 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 19, 2012 in ม.๕๑๐

 

122 responses to “ม.๕๑๐

 1. ชลธิชา สิงห์พรหม

  พฤษภาคม 22, 2015 at 1:46 pm

  นางสาว ชลธิชา สิงห์พรหม ม.5/10 เลขที่20
  Choltichaaa2542@gmail.com
  FB : Jink cholticha
  ID LINE : cthjinkk.

   
 2. พุฒิพงศ์ เพ็ชรมณี

  พฤษภาคม 22, 2015 at 1:42 pm

  พุฒิงพงศ์ เพ็ชรมณี เลขที่ 5 ม.5/10
  Email:earthsone@gmail.com
  Facebook:Phut putthipong
  Id line: Arit_earth

   
 3. มัชฌิมา สุภาพไว

  พฤษภาคม 22, 2015 at 1:40 pm

  มัชฌิมา สุภาพไว เลขที่ 18 ม.5/10
  Email:mutchima123@gmail.com
  Facebook:mutchima supabwai
  Id line: mutchiiskincare

   
 4. วรินทร คุณธรรมดี

  พฤษภาคม 21, 2015 at 10:24 am

  นางสาววรินทร คุณธรรมดี
  ม5/10 เลขที่26
  Facebook : Fah Warintorn
  Email : warintorn1100@gmail.com

   
 5. นาย นิธิ ศรีวิเชียร

  พฤษภาคม 20, 2015 at 10:48 pm

  นาย นิธิ ศรีวิเชียร
  เลขที่ 7 ม.5/10
  FB: Nithi Sriwichian
  E-mail: ntswch_@hotmail.com
  Line: Samex3

   
 6. บัณฑิตา วงศ์สลับ

  พฤษภาคม 20, 2015 at 8:46 pm

  นส.บัณฑิตา วงศ์สลับ ม.5/10 เลขที่23
  FB: Banthita Vongsalab
  E-mail: bm.bam124@gmail.com
  line: bttvs12

   
 7. นางสาว ภาพพิมพ์ ปันธรรม

  พฤษภาคม 20, 2015 at 8:25 pm

  นางสาว ภาพพิมพ์ ปันธรรม เลขที่ 25
  bameii-@hotmail.com
  fb : ภาพพิมพ์ ปันธรรม
  line : ppu.bp

   
 8. ภาสกร เชื้อผู้ดี

  พฤษภาคม 20, 2015 at 7:27 pm

  นายภาสกร เชื้อผู้ดี เลขที่4 ม.5/10
  FB: Passakorn Schuaphudee
  Line: kornpassakorn

   
 9. Kwang P Pattarakorn

  พฤษภาคม 20, 2015 at 7:06 pm

  นาย ภัทรกร หมกคล้าย
  เลขที่ 1 ม.5/10
  FB:Kwang P Pattarakorn
  EMail:PKFALLEN101@gmail.com

   
 10. นางสาว ภาณุมาศ ถนอมกิจ

  พฤษภาคม 20, 2015 at 6:46 pm

  นางสาว ภาณุมาศ ถนอมกิจ
  ม.5/10 เลขที่ 13
  FB : Panumas Thanomkit
  E-mail : bfmwmrk@hotmail.com
  Line : pwjin21

   
 11. บารมี ชื่นชมพุทธ

  พฤษภาคม 20, 2015 at 6:29 pm

  นาย บารมี ชื่นชมพุทธ
  ม.5/10 เลขที่9
  FB: Bar Barame
  E-mail : poomhotday11@gmail.com

   
 12. กิตติพศ วัดน้อย

  พฤษภาคม 20, 2015 at 6:12 pm

  นาย กิตติพศ วัดน้อย
  เลขที่ 6 ม.5/10
  Facebook: man watnoi
  Line: super_mannn

   
 13. นางสาวดาราวรรณ พิงสูงเนิน

  พฤษภาคม 20, 2015 at 6:05 pm

  นางสาวดาราวรรณ พิงสูงเนิน
  ม5/10เลขที่21
  Facebook: Drw Ps
  Darawanjp@outlook.co.th

   
 14. นางสาวดาราวรรณ พิงสูงเนิน

  พฤษภาคม 20, 2015 at 6:01 pm

  นางสาวดาราวรรณ พิงสูงเนิน
  ม5/10เลขที่21
  Facebook: Drw Ps

   
 15. พศวัต สุวานิช

  พฤษภาคม 20, 2015 at 5:43 pm

  นาย พศวัต สุวานิช
  เลขที่3 ม.5/10
  FB:bank posawat
  E-mail:posawatbank1@gmail.com

   
 16. น.ส ปรีชญา เถื่อนวิถี

  พฤษภาคม 20, 2015 at 5:43 pm

  นส. ปรีชญา เถื่อนวิถี ม.5/10 เลขที่12
  gmail : dewkidstime@hotmail. com
  Facebook: Prechaya thuanwitee
  line id: dewyg2541

   
 17. นางสาวอารียา ทองโชติ

  พฤษภาคม 20, 2015 at 5:07 pm

  นางสาวอารียา ทองโชติ
  เลขที่28 ม.5/10
  FB:areeya Thongchot
  gmail:areeya_08982@hotmail.com

   
 18. นางสาวอารียา ทองโชติ

  พฤษภาคม 20, 2015 at 4:32 pm

  FB:Areeya Thongchot
  gamil:Areeya_08982@hotmail.com

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: