ลิลิตตะเลงพ่าย

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คาบเรียนที่ ๑ : ในชั้นเรียน 

๑. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภท ร่ายสุภาพ ก่อนการพัฒนา
สร้างความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภท ร่ายสุภาพ
๒. สร้างความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คาบเรียนที่ ๒ : ในชั้นเรียน

๑.  ครูบอกช่องทางในการติดต่อสื่อสารและส่งงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๒.  ครูแนะนำและสาธิตขั้นตอน การทำงานบน “ครูระพีร์เว็บบล็อก”

๒. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดมุมการเรียนรู้ในโรงเรียนให้

คาบเรียนที่ ๓ : บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ก่อนการพัฒนา

๑. นำร่ายสุภาพที่แต่งก่อนการพัฒนา ในชั้นเรียนมาโพสต์ไว้บนครูระพีร์เว็บบล็อกในห้องของตน
๒. ศึกษาฉันทลักษณ์ของร่ายสุภาพ ในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๓. ศึกษาฉันทลักษณ์ของร่ายสุภาพเพิ่มเติมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้โดยบอก
แหล่งข้อมูลที่ศึกษาอ้างอิงชื่อแหล่งข้อมูลไว้ในการส่งงานบนบล็อกด้วย

คาบเรียนที่ ๔ : บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เริ่มพัฒนา

๑. ศึกษาวิธีการตรวจสอบ ฉันทลักษณ์ในการแต่งร่ายสุภาพของเพือน ดังนี้

     เลือกรายการต่อไปนี้ไปใช้ให้สอดคล้องกับผลการตรวจ โพสต์ไว้ ในช่อง “ตอบกลับ ดังนี้
         – ไม่พบข้อผิดพลาดด้านฉันทลักษณ์
         – พบการเข้าลิลิตของโคลงสองสุภาพ ตรงคำว่า
         – ไม่พบการเข้าลิลิตของโคลงสองสุภาพ
         – พบจุดที่ผิดฉันทลักษณ์ ด้านการสัมผัสคำ คือ
         – พบจุดที่ผิดฉันทลักษณ์ ด้านการใช้คำเอก คือ
         – พบจุดที่ผิดฉันทลักษณ์ ด้านการใช้คำโท คือ

๒. เลือกตรวจสอบความถูกต้องของ ร่ายสุภาพ ที่เพื่อนแต่ง ๑ ชิ้นงาน  

๓. รายงานผลการตรวจสอบ โดยเลือกรายการต่อไปนี้ไปใช้ให้สอดคล้องกับข้อค้นพบแล้วพิมพ์
ผลการตรวจไว้ในช่องตอบกลับของเจ้าของชิ้นงาน ลงชื่อ-นามสกล และเลขที่ของผู้ตรวจไว้ด้วย

           ตัวอย่าง การรายงานผลการตรวจสอบ 

         เราเรียนเขียนเรื่องร่าย   เพื่อสืบทอดผลงาน   พร้อมสืบสานศิลปะ   ไม่เลยละกานกวี

         ให้เป็นที่เสียดาย    เมื่อสูญหายสิ้นหมด    รีบเร่งเขียนแทนทด    คู่ฟ้ากานท์กลอน ไทยนา

          ๑. พบจุดที่ผิดฉันทลักษณ์ ด้านการสัมผัสคำ คือ  วรรคทื่ ๒ ไม่มีคำรับสัมผัสกับวรรคที่ ๑
ได้แก่ คำว่า ร่าย กับ ทอด

           ๒.  พบ การเข้าลิลิตของโคลงกับร่าย คือ การร้อยสัมผัสของคำว่า ดาย กับ หาย

           ๓.  พบจุดผิดฉันทลักษณ์ ในการใช้ “คำเอก”คือ คำว่า สิ้น  ต้องเป็นคำเอก

           ๔.  พบจุดผิดฉันทลักษณ์ ในการใช้ “คำโท” คือ คำว่า หมด ทด  ต้องเป็นคำโท

คาบเรียนที่ ๕ : บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 ๑. แก้ไข ปรับปรุง ร่ายสุภาพ ที่ได้รับการตรวจจากเพื่อน เรียบร้อยแล้ว นำขึ้นโพสต์อีก

 ๒. จับคู่แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบการแต่ง อีกครั้ง แล้วแสดงผลการตรวจไว้ในช่องตอบกลับ

 ๓. เมื่อมั่นใจว่าแก้ไขงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ โพสต์ข้อความว่า

          “ขอส่งงานที่ผ่านการตรวจแล้วโดย………..เลขที่……….(ชื่อผู้ตรวจ)

การปฏิบัติ

–  ให้นักเรียนฝึกอ่าน  ลิลิตตะเลงพ่าย

–  ครูสุ่มเลขที่ แต่ละห้อง ให้นักเรียนตอบคำถามที่เกี่ยวกับ    เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย  ที่ได้อ่านไป  

การบ้าน

–  ให้นักเรียนคัดข้อความ ลิลิตตะเลงพ่าย  หน้า  62  มาส่งในคาบต่อไป

–  ให้นักเรียนเข้าไปดูวีดีโอ ตอน ภาษาไทยกับ ICT  และ    ตอน คุณครูนักพัฒนาทักษะ  ใน  ครูระพีร์เว็บบล็อก 

–  ให้นักเรียนเข้าไปดูวีดีโอ ตอน ภาษาไทยกับ ICT  และ     ตอน คุณครูนักพัฒนาทักษะ  ใน  ครูระพีร์เว็บบล็อก 

การปฏิบัติ

–  ครูให้นักเรียนอ่านลิลิตตะเลงพ่าย

–  ครูให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละอำเภอที่นักเรียนอยู่

  –  ครูให้แบ่งกลุ่มแยกเป็นแต่ละอำเภอแล้วช่วยกันคิดว่า วัฒนธรรมที่นักเรียนอยู่มีอะไรบ้าง

การปฏิบัติ   ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ

การปฏิบัติ

1 =   สิ่งที่ไม่เข้าใจ

2 =   สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเรา (ภายในเวลา 10 นาที)

เสร็จแล้วนำไปปั้มลายเซ็น

การปฏิบัติ  ให้นักเรียนก รอกคะแนนแล้วส่งในวันอังคาร

การปฏิบัติ  ครูให้นักเรียนดู การพูด ในที่ประชุม หน้า 168

การปฏิบัติ  ให้นักเรียนดูหนังสือ หน้า 12 เรื่อง ความสำคัญทางวัฒนธรรม

   1. ภาษาสร้างอะไร

   2. ภาษาธำรงอย่างไร

   3. ภาษาพัฒนาอย่างไร

   4. ภาษาสะท้อนวัฒนธรรมอย่างไร

การปฏิบัติ  ให้นักเรียนดูหนังสือ หน้า 100  ว่าอุปสรรคที่เราเขียนไปนั้น

ตรงกับข้อไหนบ้าง

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

การปฏิบัติงาน เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

การปฏิบัติงาน   แบ่งหัวข้องาน หน้า 280 ความเชื่อ10ประการ และเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

การปฎิบัติ  สอบเรื่องมัทนะพาธา

แบบฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์ ตีความ สรุปความและเขียนสื่อความ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 25
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69
70  71  72  73  74  75  76  77  78  79

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s