การพัฒนาทักษะ

แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ : Best Practice

1.  ชื่อ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  หน้าปก

การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

2.  ข้อมูลการพัฒนา

3.  เป้าหมายของการพัฒนา

4.  ระยะเวลาในการพัฒนา

5.  ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพม./สพฐ./สถานศึกษา

6.  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนา

7.  กระบวนการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

8.  ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา 

9.  กระบวนการตรวจสอบซ้ำเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง

10.  การประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จและการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง

       เส้นทางการเผยแพร่  🙂   การเผยแพร่ในรายการ  ครูมืออาชีพ  🙂

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s