เตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมิน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ. 2555

ข้อมูลเดิม โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ. 2552 
วิสัยทัศน์เดิม
“โรงเรียนสตรีอ่างทองมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2550 -2552

**********ด้านอาคารสถานที่ ปี พ.ศ. 2552
**********การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2552
**********การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาบาสเกตบอล ปี พ.ศ. 2552

เตรียมความพร้อม ปี 2555 สมัยที่ 4

 วิสัยทัศน์ “โรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล”

 ความดีเด่นของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2553 – ปี พ.ศ.2555

คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชุมชน  
การกีฬาพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
การสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน