RSS

เพิ่มเติมล่าสุด

23 พ.ค.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
38  

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่   1 2 12 13 14 16 17 18 20 22 23 24 
ระดับ 3.5  เลขที่   3 4 6 11 15 19 21 25
ระดับ 3     เลขที่   5 9 10 27 28 29
ระดับ 2.5  เลขที่   7 8 26
ระดับ 2     เลขที่  
ระดับ 1.5  เลขที่  
ระดับ 1     เลขที่
ติดตาม     เลขที่    3 5 8 9 10 15 26 27 28 29 

ร              เลขที่
ม             เลขที่
ส             เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***********************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

ประเมินผลก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการพูด

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   จับกลุ่มทำประชุม

การปฏิบัติงาน   เข้ากลุ่มร่วมประชุมและวางบทตัวละครของเรื่อง

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  อ่านเรียงความโลกสาธารณะ

การปฏิบัติ  อ่านเรียงความโลกสาธารณะ

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

การปฏิบัติงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  สอบมัทนะพาธา

การปฏิบัติงาน   สอบมัทนะพาธา

 

102 responses to “เพิ่มเติมล่าสุด

 1. สุภาณี ดำประภา

  พฤษภาคม 19, 2016 at 4:50 pm

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ น.ส.สุภาณี ดำประภา เลขที่ 18 ม.5/11
  Facebook : Supanee Dumprapa
  Gmail : 22649@sa.ac.th
  รู้สึกดีใจที่ได้เรียนกับครูมากค่ะ ขอฝากตัวด้วยนะคะ

   
 2. นายวิศรุต วงษ์ปาน

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:51 am

  สวัสดีครับ
  กระผมนายวิศรุต วงษ์ปาน ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑ เลขที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เลขประจำตัว ๒๒๖๑๖ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

   
 3. ธนพล บุญโญภาส

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:05 am

  สวัสดีครับ ผมนายธนพล บุญโญภาส เลขที่13

   
 4. พีรศุภ บุญดีสมโชค

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:04 am

  สวัสดีครับผมนายพีรศุภ บุญดีสมโชค(พีซ)ม.5/11เลขที่1

   
 5. ธนเดช ชำนาญเอื้อ

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:04 am

  สวัสดีครับ ผมนายธนเดช ชำนาญเอื้อ ชื่อเล่นชื่อโตครับ

   
 6. พิมพ์ลภัทร ชายกลาง

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:03 am

  🙏 สวัสดีค่ะ 🙏
  🔰ชื่อ: พิมพ์ลภัทร
  🔰นามสกุล: ชายกลาง
  🔰เลขที่: 29
  🔰ชั้นมัธยมศึกษา: ม.5/11

   
 7. ธันย์ชนก ทองแก้ว

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:03 am

  สวัสดีค่ะ นางสาวธันย์ชนก ทองแก้ว ม.5/11 เลขที่ 28 ค่ะ
  facebook : Tanchanok Thongkaew

   
 8. นายศีลภัทร คำคติ

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:03 am

  สวัสดีครับ😍
  ชื่อนายศีลภัทร คำคติ ม.5/11 เลขที่12
  Facebook : Ohm seellapat

   
 9. ณัฐมล พลอยดี

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:03 am

  สวัสดีค่ะ เรา ณัฐมล พลอยดี ม.5/11 ทุกคนสบายดีไหมจ๊ะ? 555 ขอให้ทุกคนเรียนกันอย่างมีความสุขตลอดวันจ้า 👏🏻👏🏻👏🏻
  FB:Nuttha Mali (แอดได้เพื่อนยังไม่เต็มค่ะ)

   
 10. ปลายฟ้า อังกีรัตน์

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:03 am

  สวัสดีค่ะ รายงานตัวค่ะ
  ชื่อ นางสาว ปลายฟ้า อังกีรัตน์ เลขที่ 20 ชั้น ม.5/11
  FB: Payfa Angkeerat

   
 11. ปวริศา เหลืองศิริธัญ

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:03 am

  สวัสดีค่ะ น.ส.ปวริศา เหลืองศิริธัญ (เพชร)
  ม. 5/11 เลขที่ 16
  FB : Pawarisa Laungsirithan

   
 12. พัชรมัย .เเข็งกสิกรณ์

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:03 am

  สวัสดีค่ะ คุณครูระพีร์ นางสาวพัชรมัย เเข็งกสิกรณ์ ม.5/11 เลขที่17
  FB :pim pacharamai
  ID: Pim_ta
  ชื่อเล่น พิม ค่ะ

   
 13. นางสาวสุชาดา นิยมเขต

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:03 am

  สวัสดีค่ะ มารายงานตัวค่ะ
  นางสาวสุชาดา นิยมเขต เลขที่ 27 ม.5/11
  ชื่อเล่น จ๋า ค่ะ
  Facebook : Suchada Niyomkate
  ฝากตัวด้วยนะคะ🙏🏻

   
 14. ภัทรชนน แสงชีวงษ์

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:02 am

  สวัสดีครับ ผมชื่อ ภัทรชนน แสงชีวงษ์ เลขที่ 11 ครับ

   
 15. อริสา จิระโภคิน

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:02 am

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวอริสา จิระโภคิน
  เลขที่ 19 ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เรียนวิชาภาษาไทย ปกติจะไม่ได้เรียนแบบนี้ รู้สึกแปลกใหม่ แต่หนูชอบการเรียนการสอนแบบนี้ และหนูจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับการเรียนแบบใหม่ให้ได้ค่ะ
  FB : Arisa Jirapokin

   
 16. หัสวรรษา กลิ่นสุคนธ์

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:01 am

  สวัสดีคะ อาจารย์ระพีร์
  หนูชื่อ หัสวรรษา กลิ่นสุคนธ์ (เฟิร์น) ชั้น ม.5/11 เลขที่22คะ ☺️

   
 17. จิตราภรณ์ เนียมสุข

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:01 am

  สวัสดีค่ะ นางสาวจิตราภรณ์ เนียมสุข ชั้น ม.5/11 เลขที่ 26

   
 18. พัชราภา สุโพธิ์พัฒน์

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:01 am

  สวัสดีค่ะ
  หนูชื่อนางสาวพัชราภา สุโพธิ์พัฒน์
  ชื่อเล่นชื่อ กระต่ายค่ะ ชั้นม.5/11 เลขที่31 ค่ะ
  Facebook : Patcharapa Supopat
  หนูรู้สึกยินดี ที่ได้เรียนภาษาไทยกับคุณครูนะคะ

   
 19. พรปวีณ์ ศรีราชา

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:01 am

  สวัสดีค่ะ ชื่อเล่น เกรซ นางสาวพรปวีณ์ ศรีราชา
  ม.5/11 เลขที่ 32
  FB : Pornpawee Sriracha
  Gmail : 25720@sa.ac.th

   
 20. ศุภาพิชญ์ ภัทรคามินทร์

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:01 am

  สวัสดีค่ะ
  ชื่อ นางสาวศุภาพิชญ์ ภัทรคามินทร์ ม.5/11 เลขที่ 30

   
 21. น.ส.ปัณฑิตา ฟองเพชร

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:01 am

  สวัสดีค่ะ รายงานตัวค่ะ
  นางสาวปัณฑิตา ฟองเพชร ม.5/11 เลขที่ 25

   
 22. พิชญา สุกใส

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:01 am

  สวัสดีค่ะ
  ชื่อ นางสาว พิชญา สุกใส (พั้นช์) ม.5/11 เลขที่23
  FB: Phitchaya Sooksai
  Gmail: 23121@sa.ac.th

   
 23. ฐาปนนท์ สดงาม

  พฤษภาคม 19, 2016 at 11:00 am

  สวัสดีครับ
  ผมชื่อนายฐาปนนท์ สดงาม ม.5/11 เลขที่2

   
 24. นายศิรินุกูล พุ่มขจร

  พฤษภาคม 19, 2016 at 10:59 am

  สวัสดีครับ
  นายศิรินุกูล พุ่มขจร เลขที่ 4 ม.5/11 ครับ

   
 25. ศุภรัตน์ ศรีลาธรรม

  พฤษภาคม 19, 2016 at 10:58 am

  สวัสดีค่ะ นางสาวศุภรัตน์ ศรีลาธรรม เลขที่ 21 ม.5/11

   
 26. ธนภูมิ ธนเสนีวัฒน์

  พฤษภาคม 19, 2016 at 10:57 am

  สวัสดีครับ

   
 27. รัชพล เครือประสิทธิ์

  มิถุนายน 13, 2015 at 9:17 pm

  นายรัชพล เครือประสิทธิ์ (พีท) ม.5/11 เลขที่ 4
  Facebook: https://www.facebook.com/Pete2542

   
 28. เพ็ญพิช ปานหิรัญ

  มิถุนายน 10, 2015 at 1:55 pm

  น.ส.เพ็ญพิช ปานหิรัญ (ตูน) เลขที่27 ม.5/11
  FB: Penpich Panhiran
  ID line:penpich_phr

   
 29. ภัคพร วิลาสุวรรณ

  มิถุนายน 10, 2015 at 1:24 pm

  ภัคพร วิลาสุวรรณ (มายด์) ชั้นม. 5/11 เลขที่ 24

   
 30. สุจิรา ดอกไม้พุ่ม

  พฤษภาคม 29, 2015 at 12:09 pm

  นางสาวสุจิรา ดอกไม้พุ่ม (ผักกาด) ม.5/11 เลขที่ 29
  Facebook:https://www.facebook.com/spk.kad
  lind ID : spk-delta

   
 31. พรสวรรค์ วารินทร์

  พฤษภาคม 29, 2015 at 5:25 am

  น.ส.พรสวรรค์ วารินทร์ (ดาว) ชั้น ม.5/11 เลขที่ 14
  https://www.facebook.com/pornsawan.warin.9
  line id :: liitll

   
 32. สุธิดา อรุณแสง

  พฤษภาคม 28, 2015 at 12:34 pm

  นางสาว สุธิดา อรุณแสง (นุ๊ก) ชั้นม.5/11 เลขที่ 15
  https://www.facebook.com/suthida.arunsang
  Line ID : nook.123

   
 33. พิชญา เพ็งคาสุคันโธ

  พฤษภาคม 27, 2015 at 10:24 pm

  นางสาวพิชญา เพ็งคาสุคันโธ (ปูเป้) ชั้นม.5/11 เลขที่ 22
  Facebook : Phichaya Pengkasukanto
  https://www.facebook.com/phichaya.pengkasukanto
  Line : pupea.sama

   
 34. วรินทร เมฆานวกุล

  พฤษภาคม 27, 2015 at 5:18 pm

  นาย วรินทร เมฆานวกุล ม.5/11 เลขที่12 (ปลื้ม)
  Facebook https://m.facebook.com/pluem.warinthorn.1?ref=bookmark
  Line pluemiie

   
 35. ปิยธิดา ช่วยพิทักษ์

  พฤษภาคม 22, 2015 at 11:28 pm

  น.ส.ปิยธิดา ช่วยพิทักษ์(พั้นช์) ชั้น ม.5/11 เลขที่ 13
  FB:https://www.facebook.com/puhch.chuaypitak
  ID line:punchskydiver

   
 36. ธนาวุฒิ ทองอินทร์

  พฤษภาคม 22, 2015 at 10:19 pm

  นาย ธนาวุฒิ ทองอินทร์ เลขที่ 3 ชื่อเล่น เต้ ม.5/11 FB:https: //www.facebook.com/Thanawut.Latte

   
 37. รัชพล เครือประสิทธิ์

  พฤษภาคม 22, 2015 at 10:09 pm

  นายรัชพล เครือประสิทธิ์ (พีท) ชั้น ม.5/11 เลขที่ 4
  Facebook: https://www.facebook.com/Pete2542

   
 38. นันท์นภัส ขันศิริ

  พฤษภาคม 22, 2015 at 10:01 pm

  น.ส.นันท์นภัส ขันศิริ (แพง) ชั้น ม.5/11 เลขที่ 19
  Facebook: Nannapat Khansiri
  ID Line: phangx

   
 39. พัชรพร ทรงกิจ

  พฤษภาคม 22, 2015 at 8:22 pm

  พัชรพร ทรงกิจ (ฝ้าย) เลขที่ 21 ม.5/11 ค่ะ
  FB : https://www.facebook.com/FaiKraNR
  ID Line : faikra

   
 40. Chanyanuch Sukchot

  พฤษภาคม 22, 2015 at 8:04 pm

  น.ส.ชัญญานุช สุขโชติ (ต๊อบ) ม.5/11 เลขที่ 17
  facebook : http://www.facebook.com/atop.elf

   
 41. นายศิรพัชร รุ่งโรจน์ไพศาล

  พฤษภาคม 14, 2014 at 8:29 pm

  นายศิรพัชร รุ่งโรจน์ไพศาล ม.5/11 เลขที่3 รายงานตัวแล้วครับ!!
  Facebook : Petch Sirapat

   
 42. กมลพรรร พันธุ์นิธิประเสริฐ

  พฤษภาคม 14, 2014 at 6:56 am

  นางสาวกมลพรรณ พันธุ์นิธิประเสริฐ เลขที่ 27
  Facebook: Kamonphan Phannithiprasert

   
 43. นัยรัตน์ ฮวบเจริญ

  พฤษภาคม 12, 2014 at 9:57 pm

  น.ส.นัยรัตน์ ฮวบเจริญ เลขที่ 28
  Facebook:Naiyarat Houbcharoen

   
 44. ธัชพงศ์ กลีบมาลัย

  พฤษภาคม 12, 2014 at 6:25 pm

  นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย เลขที่8 FB opo kleepmalai

   
 45. นัทธมน เฉลยแพร

  พฤษภาคม 12, 2014 at 6:24 pm

  ชื่อ นางสาวนัทธมน เฉลยแพร (เนย) ชั้น ม.5/11 เลขที่ 17
  Facebook:Noey’Iie Natthamon

   
 46. สุชญา เพ็งคาสุคันโธ

  พฤษภาคม 12, 2014 at 5:04 pm

  นางสาวสุชญา เพ็งคาสุคันโธ เลขที่ 25 ม.5/11 ชื่อเล่นชื่อ ญา
  facebook => https://www.facebook.com/suchaya.pengkasukantho

   
 47. นาย รัตนากร เอี่ยมละออ

  พฤษภาคม 12, 2014 at 10:15 am

  นาย รัตนากร เอี่ยมละออ (ต๊อบ) ชั้น ม.5/11 เลขที่ 2
  Facebook : Rattanakorn Tob
  https://m.facebook.com/rattanakorn.tob

   
 48. มัธยะ บุญฤทธิ์ลักขณา

  พฤษภาคม 12, 2014 at 9:36 am

  สวัสดีครับ ผมชื่อมัธยะ บุญฤทธิ์ลักขณา เลขที่ 1 ชื่อเล่น แจ๊ค ม.5/11 FB:Jack JP Meechai ^__^

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: