RSS

เพิ่มเติมล่าสุด

23 พ.ค.

6 มิถุนายน 2560


มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี


สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
38  

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่   1 2 12 13 14 16 17 18 20 22 23 24 
ระดับ 3.5  เลขที่   3 4 6 11 15 19 21 25
ระดับ 3     เลขที่   5 9 10 27 28 29
ระดับ 2.5  เลขที่   7 8 26
ระดับ 2     เลขที่  
ระดับ 1.5  เลขที่  
ระดับ 1     เลขที่
ติดตาม     เลขที่    3 5 8 9 10 15 26 27 28 29 

ร              เลขที่
ม             เลขที่
ส             เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***********************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

ประเมินผลก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการพูด

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   จับกลุ่มทำประชุม

การปฏิบัติงาน   เข้ากลุ่มร่วมประชุมและวางบทตัวละครของเรื่อง

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  อ่านเรียงความโลกสาธารณะ

การปฏิบัติ  อ่านเรียงความโลกสาธารณะ

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

การปฏิบัติงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  สอบมัทนะพาธา

การปฏิบัติงาน   สอบมัทนะพาธา

 

159 responses to “เพิ่มเติมล่าสุด

 1. นาย สุรศักดิ์ ทานะจิตต์

  พฤษภาคม 17, 2018 at 2:04 pm

  ชื่อ นายสุรศักดิ์ ทานะจิตต์ ชั้น ม. 5/7 เลขที่20
  ความสามารถพิเศษ:รำ,แต่งหน้า
  ความสนใจ:สนใจในการแสดง

   
 2. สุรภา เชาว์ขุนทด

  พฤษภาคม 15, 2018 at 11:33 am

  ชื่อสุรภา เชาว์ขุนทด ชั้นม.5/11 เลขที่18
  ความสามารถพิเศษ : อ่านทำนองเสนาะ
  เรื่องที่ชอบ : ฟังเพลง/ดูหนัง
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน : เป็นองคืกรนักเรียน ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมรายการอ่านทำนองเสนาะ

   
 3. นายธนกฤต หิรัญ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 11:27 am

  นายธนกฤต หิรัญ ม.5/11 เลขที่ 3
  ความสามารถพิเศษ เล่นบาสเกตบอล เล่นเกมDota2
  เรื่องที่สนใจ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  เป็นองค์กรณ์นักเรียน
  เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมประเภทหุ่นยนต์

   
 4. อรุณรุ่ง รัตนวราหะ

  พฤษภาคม 15, 2018 at 11:27 am

  ชื่ออรุณรุ่ง รัตนวราหะ ม.5/11 เลขที่21
  ความสามารถพิเศษ ฝึกสุนัข
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ สารคดีเกี่ยวกับโลก
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน Pisaภาษาไทย องค์กรนักเรียน

   
 5. นางสาวนัยวาณี วงษ์ปาน

  พฤษภาคม 15, 2018 at 11:26 am

  ชื่อ นางสาวนัยวาณี วงษ์ปาน ม.5/11 เลขที่23
  ความสามารถพิเศษ : วาดรูป
  เรื่องที่สนใจ/ชอบ : ชอบวาดรูป ถ่ายรูป
  ช่วยกิจกรรมโรงเรียน : แข่งคำคม แข่งNSC (คอมพิวเตอร์) แข่งโครงงานคณิตศาสตร์ องค์กรนักเรียน
  FB: beamball

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: