RSS

เพิ่มเติมล่าสุด

23 พ.ค.

6 มิถุนายน 2560


มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี


สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
38  

คะแนนเก็บระหว่างภาค

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่   1 2 12 13 14 16 17 18 20 22 23 24 
ระดับ 3.5  เลขที่   3 4 6 11 15 19 21 25
ระดับ 3     เลขที่   5 9 10 27 28 29
ระดับ 2.5  เลขที่   7 8 26
ระดับ 2     เลขที่  
ระดับ 1.5  เลขที่  
ระดับ 1     เลขที่
ติดตาม     เลขที่    3 5 8 9 10 15 26 27 28 29 

ร              เลขที่
ม             เลขที่
ส             เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***********************************************************************************************************

กิจกรรมการเรียน ปี2556

ประเมินผลก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการพูด

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   จับกลุ่มทำประชุม

การปฏิบัติงาน   เข้ากลุ่มร่วมประชุมและวางบทตัวละครของเรื่อง

สัปดาห์ที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

การปฏิบัติงาน  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผังของเรียงความ

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  อ่านเรียงความโลกสาธารณะ

การปฏิบัติ  อ่านเรียงความโลกสาธารณะ

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

การปฏิบัติงาน  ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  สอบมัทนะพาธา

การปฏิบัติงาน   สอบมัทนะพาธา

 

130 responses to “เพิ่มเติมล่าสุด

 1. ระพีร์

  สิงหาคม 8, 2017 at 4:03 pm

   
 2. อัจฉริยะ สะหาบ

  กรกฎาคม 10, 2017 at 7:48 pm

  สวัสดีครับ ชื่อ อัจฉริยะ สะหาบ ม.5/11 เลขที่7
  Facebook: Autchariya Sahab

   
 3. ปราณปริยา ดอกเทียน

  กรกฎาคม 10, 2017 at 7:34 pm

  สวัสดีค่ะ ปราณปริยา ดอกเทียน
  ชั้น ม.5/11 เลขที่ 17
  Facebook : Pranpriya Doktian

   
 4. Ren SuZu

  กรกฎาคม 10, 2017 at 6:17 pm

  สวัสดีครับ ผมชื่อพัศพงศ์ ประยงค์เเย้ม ม.5/11 เลขที่ 6
  Facebook : Ren Suzu11

   
 5. miruntee ngokngam

  กรกฎาคม 10, 2017 at 2:53 pm

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาวมิรันตี งอกงาม เลขที่ 19 ม 5/11 ค่ะ
  FB: Miruntee N. Ngokngam

   
 6. Phot Koseekrainiramon

  กรกฎาคม 9, 2017 at 10:19 pm

  สวัสดีครับ ผมชื่อพจน์ โกสีย์ไกรนิรมล ชั้นม.5/11 เลขที่ 11 ครับ
  FB : Phot Koseekrainiramon

   
 7. ระพีร์

  กรกฎาคม 5, 2017 at 10:09 am

  https://docs.google.com/document/d/1QpPPTAjE_wzNocC8063Na1PGtT7kVhfghaNGacVN27I/edit
  กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ หน้า 37

   
 8. ระพีร์

  กรกฎาคม 5, 2017 at 9:55 am

  https://docs.google.com/document/d/15mBwcHz6VVYfWUT6ojRcaeRKZblmx9P-nMRBjy6Ecro/edit
  กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ หน้า 30

   
 9. ระพีร์

  กรกฎาคม 5, 2017 at 9:54 am

  https://docs.google.com/document/d/11XzsNdKtYS_E8T9ZeiPBgXfCnulLf6ATh4EQPH6hvAQ/edit
  กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ หน้า 28

   
 10. พิชญกานต์ เพ็ชรสันทัด

  พฤษภาคม 23, 2017 at 6:53 pm

  สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวพิชญกานต์ เพ็ชรสันทัด
  ม.5/11 เลขที่ 2ุ6
  Facebook: Phichayakarn Phetsanthad

   
 11. นนทพัทธ์​ ปั้นงาม

  พฤษภาคม 23, 2017 at 2:21 pm

  สวัสดีครับ​ ชื่อ​นนทพัทธ์​ ปั้นงาม​ ม.5/11 เลขที่1
  FB.Tam Pan-ngam

   
 12. ณัชชา จันทร์ครุฑ

  พฤษภาคม 23, 2017 at 2:15 pm

  รายงานตัวค่ะ ชื่อ นางสาวณัชชา จันทร์ครุฑ
  ม.5/11 เลขที่ 25
  Facebook: Nutcha Juncrut

   
 13. มัณฑริกุล สินธุสุวรรณ

  พฤษภาคม 22, 2017 at 10:14 pm

  สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวมัณฑริกุล สินธุสุวรรณค่ะ ม.5/11 เลขที่ 20 ค่ะ
  Fb: Oom Muntrikul

   
 14. ณัฐชนน

  พฤษภาคม 21, 2017 at 8:31 pm

  สวัสดีครับ ชื่อนายณัฐชนน ธรรมนาม ม.5/11 เลขที่10 FB: ณัฐชนน ธรรมนาม

   
 15. ปัณฑิตา ห่วงถึง

  พฤษภาคม 21, 2017 at 6:12 pm

  สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวปัณฑิตา ห่วงถึง ม.5/11 เลขที่ 18 ค่ะ
  FB : Pin punthita

   
 16. นฤมล อ่อนนิ่ม

  พฤษภาคม 21, 2017 at 5:47 pm

  สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวนฤมล อ่อนนิ่ม ม.5/11 เลขที่ 15 ค่ะ
  FB : Mel Onnim

   
 17. Thipyaporn

  พฤษภาคม 21, 2017 at 10:31 am

  สวัสดีค่ะ น.ส.ทิพยาภรณ์ รอตตระกูล เลขที่ 21 ม. 5/11 ค่ะ
  FB : Nickname Aon

   
 18. สุภจิรา ทองเสริมไท

  พฤษภาคม 17, 2017 at 10:13 pm

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ สุภจิรา ทองเสริมไท ม.5/11 เลขที่ 24
  FB : Supajira Thongsermtai

   
 19. Siraphob

  พฤษภาคม 17, 2017 at 9:12 pm

  สวัสดีครับ ผมนายสิรภพ ศรีสุนทร ม5/11 เลขที่3
  FB: Siraphob Srisoontorn

   
 20. siriwatyaibua

  พฤษภาคม 17, 2017 at 9:02 pm

  สวัสดีครับ ผมชื่อ นายสิริวัฒน์ ใยบัว เลขที่8 ม.5/11ครับ
  FB : Siriwat Yaibua

   
 21. บัณฑิตา นาคเสนอินทร์

  พฤษภาคม 17, 2017 at 8:58 pm

  สวัสดีค่ะ น.ส.บัณฑิตา นาคเสนอินทร์ เลขที่ 14 ม. 5/11 ค่ะ
  FB : ธามมี่ซัง สาคูกับขนมถ้วยฟู ค่ะ

   
 22. yothin phaikaew

  พฤษภาคม 17, 2017 at 8:43 pm

  สวัสดีครับ กระผมชื่อ นายโยธิน นามสกุล พลายแก้ว เลขที่ 12 ระดับชั้นม.5/11ครับ
  FB: Yothin Phaikaew

   
 23. Jitranus

  พฤษภาคม 17, 2017 at 6:51 pm

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ น.ส.จิตรานุส อัมพรพงศ์ ม.5/11 เลขที่ 22 ค่ะ FB:Jitranus Ampornpong (ตอนนี้ลบแอพทิ้งไปแล้วค่ะ เมมเต็มค่ะ^^)

   
 24. chachamalone

  พฤษภาคม 17, 2017 at 6:50 pm

  สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวพิชชาพร ชินโรจนบำรุง ชั้น ม.5/11 เลขที่ 23 ค่ะ
  FB : Smile Pitchaporn

   
 25. ขวัญชณก สุเมฆะกุล

  พฤษภาคม 17, 2017 at 6:20 pm

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาวขวัญชณก สุเมฆะกุล เลขที่ 16 ม.5/11 ค่ะ
  FB : KS Kwan Sumekakun

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: