สัปดาห์ที่ ๒๐๑

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
    หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คะแนนเก็บการสอบกลางภาร 20 คะแนน 

https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/16697?fbclid=IwAR2u2yUL_ycSaN6zNXyUhk5apWN0QxKvmyW0DE8XBX29eLpNelRX13v2wiU 

การปฏิบัติ (ในห้องเรียน)
1. ตอบคำถามด้วยการเขียนคำตอบในสมุด (จับเวลาในการคิดและเขียน 3 นาที)
2. อ่านคำตอบของแต่ละคน (เท่าที่เขียนไว้เท่านั้น) 
3. บันทึกสถิติคำตอบที่สอดคล้องกับคำตองของนักเรียน (โดยใช้เครื่องหมาย / : 1 คน)
4. ส่งสมุดท้ายคาบ

งานนอกเวลา
1. เข้ากลุ่ม ๆ ละ 3-5 คน
2. ศึกษารายละเอียด 
3. ส่งไลน์ชื่อ วางไว้ในโน้ต กลุ่มการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนการเรียนครั้งต่อไป
4. ประสบการณ์ความประทับใจของศิษย์ที่มีต่อครู  

 5/6 * 5/7 *  5/8 *  5/9 * 5/10 *  5/11 * 5/12     

——————————————————————–

สัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชั่วโมงที่ 1

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
    หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชั่วโมงที่ 2

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
    หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนการเรียนรู้
1. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2. เนื้อหาสาระ/สาระการเรียนรู้
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
4. สื่อการเรียนการสอน
5. การวัดและการประเมินผล

6. การบันทึกผลหลังสอน

แผนการเรียนรู้  เรื่อง การค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต  เวลา 2 ชั่วโมง

1. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
   การค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

3. กิจกรรมการเรียนการสอน
    ชั่วโมงที่ 1
    3.1 นักเรียนอ่านและทำร่องรอยการอ่านในเวลาที่กำหนด 5 นาที
    3.2 นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
    3.3 นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน  10 นาที
    3.4 นักเรียนนับ 1-4 เวียนไปจนครบทุกคนเพื่อใช้เป็นเลขประจำตัว
    3.5 ครูสุ่มหมายเลข 1-4 ครั้งละหนึ่งหมายเลข เช่น ถ้าเรียกคนนับหนึ่ง
         ให้คนนับหนึ่งทุกคนยืนขี้นเพื่อตอบคำถามในเวลา 10 นาที
    3.6 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ในเวลา 10 นาที
    3.7 นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ส่งครูในเวลา 10 นาที

    ชั่วโมงที่ 2
    3.8 นักเรียนดูวิดีทัศน์เรื่องคุณและโทษของการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
          และจดบันทึกสาระสำคัญจากการฟังและการดูภายในเวลา 10 นาที
    3.9 นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่นั่งใกล้กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระที่บันทึกไว้
          แก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ตามความเข้าใจของตนในเวลา นาที
    3.10 นักเรียนนับ 1-4 เวียนไปจนครบทุกคนเพื่อใช้เป็นเลขประจำตัว
    3.11 ครูสุ่มหมายเลข 1-4 ครั้งละหนึ่งหมายเลข เช่น ถ้าเรียกคนนับหนึ่ง
           ให้คนนับหนึ่งทุกคนยืนขี้นเพื่อพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดู
           ในเวลา 10 นาที
    3.12 นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นในการชมจากวิดีทัศน์ ในเวลา10 นาที
    3.13 นักเรียนสรุปผลการเรียนและบันทึกรายการปฏิบัติส่งครูในเวลา 10 นาที

4. สื่อและแหล่งเรียนรู้
    4.1  หนังสือหลักภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ
    4.2  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน
    4.3  วิดีทัศน์เรื่องคุณและโทษของการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

5. การวัดและประเมินผล
    การวัดผล
    – แบบทดสอบ เรื่อง การค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 10 ข้อ
    ประเมินผล
    – แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน
    – แบบสังเกตการทำงานกลุ่ม
    – แบบประเมินทักษะการพูด : การตอบคำถาม
    – แบบประเมินพฤติกรรมการดูวิดีทัศน์
    – แบบประเมินทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น
– แบบบันทึกสถิติการอ่านหนังสือนอกเวลา

6. งานนอกเวลา
    ให้นักเรียนอ่านเรื่องมัทนะพาธาและส่งร่องรอยการอ่านในการเรียนครั้งต่อไป

7. การบันทึกผลหลังสอน

สัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

One thought on “สัปดาห์ที่ ๒๐๑

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s