อินเทอร์เน็ต

หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต pdf  ppt

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน 2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน 3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน 4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน 5. บันทึกรายการปฏิบัติ 6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที 2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที 3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที 4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที 5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที 6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที 1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน 2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที 2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที 3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย 4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที 4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้ 5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที 6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที 6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การปฏิบัติ   ครูให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ เสถียรธรรมสถาน มาให้ความรู้

ข้อควรคำนึงในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

1.อย่าด่วนเชื่อ โดยฟังตามๆกันมา   1 2 3 4

2.อย่าด่วนเชื่อ ตามที่เคยทำสืบต่อกันมา   1 2 3

3.อย่าด่วนเชื่อ ตามข่าวลือ   1 2 3

4.อย่าด่วนเชื่อ ตามตำราหรืออ้างในคัมภีร์   1 2

5.อย่าด่วนเชื่อ เพราะมีเหตุนึกเดาเอาเอง   1 2 3

6.อย่าด่วนเชื่อ ด้วยการคาดคะเนล่วงหน้า  1 2 3

7.อย่าด่วนเชื่อ ด้วยการตรึกตามอาการ   1 2

8.อย่าด่วนเชื่อ เพราะตรงกับความคิดของตน  1 2 3 4

9.อย่าด่วนเชื่อ เพราะว่าผู้พูดควรเชื่อได้  1 2 3

10.อย่าด่วนเชื่อ เพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา   1

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s