RSS

ม. ๑

18 พ.ย.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บทอาขยานหลักช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : โคลงโลกนิต

บทอาขยานรองช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :  นิราศภูเขาทอง

 
28 ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 18, 2013 in ม. ๑

 

28 responses to “ม. ๑

 1. นางสาวสุธาสินี อ้นสุข

  พฤษภาคม 21, 2018 at 7:44 pm

  นางสาวสุธาสินี อ้นสุข ม.5/9 เลขที่ 18
  ไม่มีความสามารถพิเศษ
  ความชอบร้องเพลง ฟังเพลง
  ไม่ได้ทำกิจกรรมในโรงเรียน

   
 2. นางสาว หทัยรัตน์ ผิวอ่อน

  พฤษภาคม 23, 2017 at 9:58 pm

  นางสาว หทัยรัตน์ ผิวอ่อน ม.5/7 เลขที่ 24

   
 3. นางสาวฐิดารัตน์ อร่ามโรจน์

  พฤษภาคม 16, 2017 at 11:54 am

  นางสาว ฐิดารัตน์ อร่ามโรจน์ ม.5/7 เลขที่21

   
 4. มณีวรรณ เซ็งมณี

  เมษายน 29, 2016 at 9:36 am

  ดีมากๆเรยค่ะ

   
 5. ปภาวิน กระจายแสง

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:42 am

  เมื่อข้าพเจ้า ได้ดูวิดิทัศการอ่านของข้าพเจ้าแล้วพบว่าการอ่านออกเสียง(ค่อยไป)การสื่ออารมณ์ ต้องแก้ไขอย่างไร(ต้องแก้ไข เพราะ อ่านไม่มีอารมณ์สื่อ) คำควบกล้ำ(ไม่ชัดเจน)จังหวะการอ่าน(ติดขัด ตะกุกตะกัก) ความถูกต้อง(อ่านผิด ได้แก่ คำควบกลล้ำ)

   
 6. ด.ญ.จิรประภา โพธิสุวรรณ

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:42 am

  ด.ญ.จิรประภา โพธิสุวรรณ ม.1 เลขที่12
  เมื่อข้าพเจ้าดูวิดิทัศน์ การอ่านออกเสียงของตนเอง ข้าพเจ้าพบว่าน้ำเสียงที่อ่านอาจค่อยไปนิดหน่อยและอาจสื่ออารมณืไม่ดีเลย อาจจะต้องแก้ไขด้วยการฝึกพูดบ่อยๆ
  ส่วนคำควบกล้ำ ไม่ชัดเจนเลยซักนิดจังหวะการอ่านก็น่าจะระดับปานกลางมีติดขัดหรือตะกุกตะกักเล็กน้อย
  ความถูกต้องอาจอ่านผิดเพี้ยนไปเรื่อย ได้แก่ กรือเซะ ลิ่มกอเหนี่ยว ลิ่มโก๊ะเลี่ยม ส่วนการยืน จะยืนไม่ค่อยนิ่งขยับตัวไปมาบ่อย

   
 7. ด.ญ.หัทยา พุ่มสัมฤทธิ์

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:39 am

  เมื่อข้าพเจ้าดูวิดิทัศน์การอ่านออกเสียงของตนเองแล้วข้าพเจ้า พบว่า น้ำเสียงที่อ่านค่อยไปคำควบกล้ำไม่ค่อยชัดเจน จังหวะการอ่านคืออ่านติดขัด อ่านช้าไป เรื่่องความถูกต้อง อ่านผิด3คำได้แก่ พระนลาฏ,ครุกรรม,
  พระธาตุเขี้ยวแก้ว การยืนคือยืนหลังค่อม

   
 8. ด.ช.นพพร มหาพราหมณ์

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:39 am

  เมื่อข้าพเจ้าดูวิดิทัศน การออกเสียงของตน แล้วข้าพเจ้าพบว่า น้ำเสียงของข้าพเจ้า ค่อยไปอ่านออกเสียงไม่ค่อยชัด จังหวะการอ่านออกเสียง ติดขัดตะกุกตะกัก ความถูกต้อง อ่านผิดบางคำ ได้แก่

   
 9. ด.ช.สรวิชญ์ เสมวิิลัย

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:38 am

  เมื่อข้าพเจ้าได้ดูวิดีทัศการอ่านของข้าพเจ้าพบว่าการอ่านออกเสียงค่อยไปการสื่ออารมณ์ต้องเเก้ไขอย่างไรเพราะอ่านไม่มีอารมมณ์สื่อคำควบกลำ้ไม่ชัดเชนจังหวะไวไปความถูกต้องอ่านผิดได้เเก่คำควบกลัม

   
 10. ด.ช.มินธาดา ทองสิน

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:37 am

  เมื่อข้าพเจ้าได้ดูวิดีทัศการอ่านของข้าพเจ้าพบว่าการอ่านออกเสียงค่อยไปการสื่ออารมณ์ต้องเเก้ไขอย่างไรเพราะอ่านไม่มีอารมมณ์สื่อคำควบกลำ้ไม่ชัดเชนจังหวะไวไปความถูกต้องอ่านผิดได้เเก่คำควบกลัม

   
 11. ด.ญ. สุพัตรา ขันทอง

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:35 am

  เมื่่อข้าพดูวิดิทัศน การอ่านออกเสียงของตนพบว่าน้ำเสียงข้าพเจ้า ค่อยไป อ่านออกอ่านเสียงไม่ชัด จังหวะการออก ติดขัด ตะกุกตะกัก ความถูกต้องอ่านผิดบางคำ เช่น ปรนนิบัติ ลิ่มโกะเหลี่ยม ลิ่มกอเหนี่ยว
  กือเซะ การยืน ได้แก่ การยืนไม่นิ่ง

   
 12. ด.ช.ธีระภัทรฺ์ กล่ำวิเศษ

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:33 am

  เมื่อข้าพเจ้าได้ดูวิดีทัศการอ่านของข้าพเจ้าพบว่าการอ่านออกเสียงค่อยไปการสื่ออารมณ์ต้องเเก้ไขอย่างไรเพราะอ่านไม่มีอารมมณ์สื่อคำควบกลำ้ไม่ชัดเชนจังหวะไวไปความถูกต้องอ่านผิดได้เเก่คำควบกลัม

   
 13. ด.ญ.เสาวลักษ์ แซ่เอี๊ยว

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:33 am

  เมื่อข้าพเจ้าดูวิดิทัศน การออกเสียงของตน แล้วข้าพเจ้าพบว่า น้ำเสียงของข้าพเจ้า ค่อยไปอ่านออกเสียงไม่ค่อยชัด จังหวะการอ่านออกเสียง ติดขัดตะกุกตะกัก ความถูกต้อง อ่านผิดบางคำ ได้แก่ พระนลาฎ
  พระยาราชบุรี กายืน ได้แก่ การยืนหลังค่อม

   
 14. ด.ช.พรชัย เเจ่มเเจ้ง

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:31 am

  เมื่อข้าพเจ้าได้ดูวิดีทัศการอ่านของข้าพเจ้าพบว่าการอ่านออกเสียงค่อยไปการสื่ออารมณ์ต้องเเก้ไขอย่างไรเพราะอ่านไม่มีอารมมณ์สื่อคำควบกลำ้ไม่ชัดเชนจังหวะไวไปความถูกต้องอ่านผิดได้เเก่คำควบกลัม

   
 15. ด.ช.สมรักษ์ ไข่น้อย

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:29 am

  เมื่อข้าพเจ้าได้ดูวิดีทัศการอ่านของข้าพเจ้าพบว่าการอ่านออกเสียงค่อยไปการสื่ออารมณ์ต้องเเก้ไขอย่างไรเพราะอ่านไม่มีอารมมณ์สื่อคำควบกลำ้ไม่ชัดเชนจังหวะไวไปความถูกต้องอ่านผิดได้เเก่คำควบกลัม

   
 16. ธีระภัทร์ กล่ำวิเศษ

  กุมภาพันธ์ 4, 2014 at 12:33 pm

  สวัสดีครับด.ช. ธีระภัทร์ กล่ำวิเศษ ชั้น ม.1เลขที่2 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่ ผมอ่านจหนังสือ หลักภาษา หน่วยที่ 4 สำนวน คำพังเพย เเละสุภาขษิต ด้วยตนเอง ผม มีปัญหา เกี่ยวกับ สำนวน เล็กน้อย ครับ เช่นการเรียบเรียงสำนวนผิดบ่อย ครับ

   
 17. ด.ญ. สุพัตรา ขันทอง

  มกราคม 28, 2014 at 3:49 pm

  สวัสดีค่ะหนูชื่อ ด.ญ.สุพัตรา ขันทอง ชั้น ม.1 เลขที่ 14 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่หนูอ่านหนังสือหลักภาษาด้วยตนเองหนุพบข้อสงสัยหรือปัญหาที่ไม่เข้าใจ ดังนี้ การพูดเชิงสร้างสรรค์ คืออะไรค่ะ

   
 18. เสาวลักษ์ แซ่เอี๊ยว

  มกราคม 28, 2014 at 3:48 pm

  สวัสดีค่ะหนูชื่อ ด.ญ.เสาวลักษ์ แซ่เอี๊ยว ชั้น ม.1 เลขที่ 15 โรงเรียนโยธินบุรณะ อ่างทอง จากการที่หนูอ่านหนังสือหนูพบข้อสงสัยหรือปัญหาที่หนูไม่เข้าใจ ดังนี้ คือ คำพ้องรูปคำพ้องเสียง

   
 19. ด.ญ.หัทยา พุ่มสัมฤทธิ์

  มกราคม 28, 2014 at 3:37 pm

  สวัสดีค่ะหนูชื่อด.ญ.หัทยา พุ่มสัมฤทธิ์ ชั้นม.1เลขท16โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่หนูอ่านหนังสือด้วยตนเอง หนูพบข้อสงสัยหรือปัญหาที่ไม่เข้าใจ ดังนี้ หลักไวยกรณ์ คืออะไรค่ะ

   
 20. ด.ช.ลัทธพล รุจะศิริ

  มกราคม 28, 2014 at 3:32 pm

  สวัสดี ชื่อด.ช.ลัทธพล รุจะศิริ ชั้นม.1เลขที่ 9 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่หนูอ่านหนังสือด้วยตนเองหนูพบข้อสงสัยหรือปัญหาที่ไม่เข้าใจ ดังนี้ คือว่าหนูอยากรู้ว่าการกล่าวอาศิรวาทคืออะไรและต้องพูดยังไง
  บ้างครับ

   
  • ลัทธพล รูจะศิริ

   กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:34 am

   เมื่อข้าพระเจ้าดูวิดีทัศน์การอ่านออกเสียงของข้าพระเจ้าเองแล้ว ข้าพระเจ้าพบว่า การอ่านออกเสียงของข้าพระเจ้า ไม่คอยดีเท่าไร (น้ำเสียงที่อ่าน) อยู่ในน้ำเสียงที่พอดี (คำควบกล่ำ) ยังไม่ชัดเท่าไร (จังหวะที่อ่าน) ยังแบ่งจังหวะไม่ค่อยถูก (ความถูกต้อง) อย่ในระดับกลาง (การยืนของข้าพระเจ้า) ยังผิดพลาดในการยืน

    
 21. ด.ญ.จิรประภา โพธิสุวรรณ

  มกราคม 28, 2014 at 2:14 pm

  สวัสดีค่ะหนูชื่อด.ญ.จิรประภา โพธิสุวรรณ ชั้นม.1เลขที่12 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่หนูอ่านหนังสือด้วยตนเองหนูพบข้อสงสัยหรือปัญหาที่ไม่เข้าใจ ดังนี้ คือว่าหนูอยากรู้ว่าการกล่าวอาศิรวาทคืออะไรและต้องพูดยังไง บ้างคะ

   
 22. นางสาวนาตยา ว่องศิลป์

  มกราคม 24, 2014 at 11:24 am

  สวัสดีครับผมชื่อ ด.ช.ปภาวิน กระจายแสง ชั้นม.1 เลขที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
  หน่วยที่ 2 เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ผมพบข้อสงสัย หรือปัญหาที่ไมเข้าใจ ดังนี้ แต่ทำให้ผู้รับสารเข้าใจเจตนาและความรู้สึกของผู้ส่งสารชัดเจนยิ่งขึ้น หมายความว่าอะไร

   
 23. นพพร มหาพราหมณ์

  มกราคม 24, 2014 at 11:24 am

  สวัสดีครับผม ชื่่่อ ด.ช.นพพร มหาพราหมณ์ ชั้นม.1 เลขที่ 4 โรงเรียนโธินบูรณะ อ่างทอง
  หน่วยที่ 2 เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ผมพบข้อสงสัย หรือปัญหาที่ไม่เข้าใจ ดังนี้ คำซ้อน

   
 24. ด.ช. ภานุพงศ์ กรรเจียก

  มกราคม 24, 2014 at 11:23 am

  สวัสครับผมชื่อ ด.ช. ภานุพงศ์ กรรเจียก เลขที่ 7 ชั้น ม.1 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง จากการที่ผม อ่านหนังสือด้วยตนเองในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค หัวข้อที่อ่านไม่เข้าใจคือ ลักษณะของพยางค์ คำ กลุ่มคำ และประโยคคำ

   
 25. ธีระยุทธ์ เครือนาค

  มกราคม 24, 2014 at 11:21 am

  สวัสดีครับผมชื่่่่่่อด.ช.ธีระยุทธ์ เครือนาค ชั้น ม.1 เลขที่ 3 โรงเรียนโยธินบุรณะ อ่างทองจากที่อ่านหนังสือด้วยตนเองเรื่อง ชนิดเเละหน้าของที่คำในประโยค

   
 26. ด.ช.พรชัย แจ่มแจ้ง

  มกราคม 24, 2014 at 11:20 am

  สวัสดีครับด.ช. พรชัย แจ่มแจ้ง ชั้น ม.1เลขที่6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่ ผมอ่านจหนังสือ หลักภาษา หน่วยที่ 4 สำนวน คำพังเพย เเละสุภาขษิต ด้วยตนเอง ผม มีปัญหา เกี่ยวกับ สำนวน เล็กน้อย ครับ เช่นการเรียบเรียงสำนวนผิดบ่อย ครับ

   
 27. สมรักษ์ ไข่น้อย

  มกราคม 24, 2014 at 11:11 am

  สวัสดีครับผมชื่อด.ช.สมรัก ไข่น้อยชั้นม.1 เลขที่10 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองจากที่ผมอ่านหนังสือด้วยตนเองเรืองสำนวน คำพังเพยเเละจากที่ผมอ่านหนังสือหรือปัญหาที่ไม่เข้าใจดังนี้1.คำขวัญ คำคมคืออะไร

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: