RSS

โยธินฯ ๒

18 พ.ย.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บทอาขยานหลักช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : เรื่องพระสุริโยทัยขาดคอ

 
19 ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 18, 2013 in ม. ๒

 

19 responses to “โยธินฯ ๒

 1. ด.ช.ศิริศักดิ์ ปิ่นประดับ

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 10:02 am

  เมื่อข้าพเจ้าได้ดูวิดีทัศน์ การอ่านออกเสียงของตนเองแล้วข้าพเจ้าพบว่าการใช้ไมโครโฟน น้ำเสียงค่อยไป คำควบกล่ำ ออกเสีบงไม่ชัด. จังหวะการอ่านติดขัด ต้องปรับปรุง อีกครับ

   
 2. ด.ช.นครินท์ กล่ำทอง

  กุมภาพันธ์ 7, 2014 at 9:54 am

  เมื่อข้าพเจ้าดูวิดิทัศน์ การอ่านออกเสียงของตนเองแล้วข้าพเจ้าพบว่าการใช้ไมโครโฟน น้ำเสียงค่อยไป ึ คำควบกล่ำติดขัด. อ่านถูกต้องเป็นบางคำ. ครับ. ต้องปรับปรุง. ครับ

   
 3. dyo{;6

  มกราคม 24, 2014 at 2:41 pm

  สวัสดีครับผมชื่อ เด็กชาย กันฐวุฒิ สุขสังขาร ชั้น ม.2 เลขที่ 1 โรงเรียนโยธินบรูณะ อ่างทอง
  จากการที่ผมได้อ่านหนังสือด้วยตัวเองเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องการอ่านออกเสียงพรรณนามีข้อสงสัยว่า หัตถ์ทิพย์ หมายความว่าอะไรครับ

   
 4. ด.ช.วงศกร. วงศ์ปัญญา

  มกราคม 24, 2014 at 11:57 am

  สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.วงศกร วงศ์ปัญญา ชั้นม.2 เลขที่7โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง. จากที่ผมอ่านหนังสือ บทที่2. ผมพบข้อสงสัย พผู้พูด หมายถึงอะไร ?

   
 5. ด.ช.สุเทพ. ทองสิน

  มกราคม 24, 2014 at 11:51 am

  สวัสดีครับ. ผมชื่อ ด.ช.สุเทพ. ทองสิน ชั้นม.2
  เลขที่12 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ผมได้อ่านหนังสือเรื่อง. การพูดในโอกาศต่างๆ
  ผมพบข้อสงสัย. ดังนี้ การพูดอวยพร. มีประโยชน์อย่างไร?

   
 6. ด.ช.อานนท์ จำรูญพันธ์

  มกราคม 24, 2014 at 11:44 am

  สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.อานนท์ จำรูญพันธ์ เลขที่14. ชั้นม.2. จากการที่ผมได้อ่านหนังสือ เรื่อง. การฟังและการดู ผมมีข้อสงสัย. ดัวนี้
  ผู้ส่งสาร หมายถึงอะไร?

   
 7. ด.ช.พรไวพจน์ วงษ์วิหก

  มกราคม 24, 2014 at 11:33 am

  สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.พรไวพจน์ วงษ์วิหก ชั่นม.2 เลขที่6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่ผมได้อ่าน หนังสือด้วยตนเอง หน่วยที่1หลักการฟังและการดูสื่อ ผมพบข้อสงสัย ดังนี้ การฟังมีประโยชน์ อย่างไร ?

   
 8. ด.ญ.ปรางทิพย์ ผลมูล

  มกราคม 24, 2014 at 11:26 am

  สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปรางทิพย์ ผลมูล ชั้นม.2 เลขที่21 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
  จากที่หนูได้อ่านด้วยตนเอง เรืองการอ่านในชีวิตประจำวัน
  หนูพบปัญหาและข้อสงสัย ดังนี้ การอ่านเพื่อประเมินค่าหมายความว่าอะไร

   
 9. นคริน์ กล่ำทอง

  มกราคม 24, 2014 at 11:26 am

  สวัสดีครับผมชื่อ ด.ช.นครินทร์ กล่ำทอง ม.2 เลขที่ 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่ผมได้อ่านหนังสือด้วยต้นเองผมสงสัยเรื่อง ความสำคัญของการฟัง ครับ

   
 10. จตุรพร

  มกราคม 24, 2014 at 11:23 am

  สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็หญิง จตุรพร ทองเชื้อสาย ชั้นม.2 เลขที่17 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง
  จากการที่หนูได้อ่านด้วยตนเองเรี่องหนักภาษาและการใช้ภาษา หน่วยที่ 1เรี่องการออกสียงบทพรรณนา
  มีข้อสงสัยว่า สาลีเกษตรหมายความว่าอย่างไงค่ะ

   
 11. ด.ช.ศิริศักดิ์ ปิ่นประดับ

  มกราคม 24, 2014 at 11:23 am

  สวัสดีครับ ผม ชื่อ ด.ช.ศิริศักดิ์ ปิ่นประดับ ชั้น ม.2 เลขที่ 10 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่ผมได้อ่านหนังสือด้วยตนเอง เรื่องมารยาทการพูด ผมพบข้อสงสัย ปัญหาที่ไม่เข้าใจดังนี้ มารยาทในการพูดมีอะไรบ้าง?

   
 12. ธีรพงษ์ เทศดี

  มกราคม 24, 2014 at 11:21 am

  สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.ธีรพงษ์ เทศดี ชั้นม.2 เลขที่4 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
  จากการที่ผมอ่านหนังสือด้วยตนเองเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร
  ผมพบข้อสงสัยหรือปัญหาที่ไม่เข้าใจดังนี้
  1)ผมอยากทราบว่า มารยาทในการเขียนเป็นอย่างไร?

   
 13. อภิชัย พึ่งพา

  มกราคม 24, 2014 at 11:21 am

  สวัสดิ์คัฟผมชื่ออภิชัย พึ่งพา ชั้น ม.2 เลขที่ 13 ร.ร.โยธิน อ่างทอง
  จากผมอ่านหนังสือเรือง หลักการฟัง
  ผมพบข้อสงสัยหรือปัญหาที่ไม่เข้าใจ
  1หลักการฟังเป็นมายังไง

   
 14. ชานนท์ เฉยชอบ

  มกราคม 24, 2014 at 11:19 am

  สวัสดีครับผมชื่อ ด.ช.ชานนท์ เฉยชอบ ม.2 เลขที่ 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่ผมได้อ่านหนังสือด้วยต้นเอง ผมสงสัยเรื่อง การย่อความ ครับ

   
 15. สุพรรณี

  มกราคม 24, 2014 at 11:17 am

  สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง สุพรรณี ตวงลาภ ชั้นม.2 เลขที่ 26 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
  จากการที่หนูได้อ่านด้วยตนเองเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมีข้อสงสัยว่า กาพย์ห่อโคลงมีลักษณะอย่างไรค่ะ

   
 16. ด.ญ.ฟ้ารุ่ง สุกแสง

  มกราคม 24, 2014 at 11:17 am

  สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง ฟ้ารุ่ง สุกแสง ชั้นม.2 เลขที่22
  จากที่หนูได้อ่านด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการฟังการดู และการพูด
  หนูพบปันหาและข้อสงสัยดังนี้ ความหมายของการฟังดังนี้

   
 17. เด็กหญิง ฐิติญา คำนิมิตร

  มกราคม 24, 2014 at 11:17 am

  สวัสดีค่ะหนู ชื่อ เด็กหญิง ฐิติญา คำนิมิตร ชั้น ม.2 เลขที่19
  จากการที่หนูได้อ่านด้วยตนเอง เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังการดู และการพูด
  หนูพบข้อสงสัย หรือ ปัญหาไม่เข้าดังนี้ ความสำคัญของการฟังและการดูคืออะไร

   
 18. วัชรินทร์ ชอบใหญ่

  มกราคม 24, 2014 at 11:15 am

  สวัสดีครับผมชื่อ ด.ช.วัชรินทร์ ชอบใหญ่ ม.2 เลขที่9 โรงเรียนโยธินบรูณอ่างทอง จากการที่ผมได้อ่านหนังสื่อด้วยตัวเอง ผมสงสัยเรื่องการอ่านประเมินค่า ครับ

   
 19. กนกวรรณ

  มกราคม 24, 2014 at 11:12 am

  สวัสดีค่ะหนูชืื่อเด็กหญิง กนกวรรณ สุขรัตน์ ชั้นม.2 เลขที่15 โรงเรียนโยธินบรูณะ อ่างทอง
  จากการที่หนูได้อ่านหนังสือด้วยตัวเองเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องการอ่านออกเสียงพรรณนามีข้อสงสัยว่า มีขอบปริมรฑลเป็นรัศมีแห่งสีรุ่ง หมายความว่าอะไรค่ะ

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: