RSS

โยธินฯ ๖

18 พ.ย.

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บทอาขยานช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : สามัคคีเภทคำฉันท์

 
11 ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 18, 2013 in ม. ๖

 

11 responses to “โยธินฯ ๖

 1. สโรชา พึ่งพา

  เมษายน 29, 2016 at 10:13 am

  ชื่อ นางสาว สโรชา พึ่งพา
  เลขที่ 47 ชั้น ม 4/7
  Sarocha12345

   
 2. นางสาววยุรี พงษ์มัน

  มกราคม 24, 2014 at 9:37 am

  ชื่อ น.ส.วยุรี พงษ์มัน ชั้นม.6 เลขที่ 3 จากการที่หนูได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาด้วยตนเองหนูได้พบคำถามในบทที่4 หน่วยที่ 1 ว่าหลักการสังเกตคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ

   
 3. นางสาวจุฑารัตน์ เสมวัย

  มกราคม 24, 2014 at 9:35 am

  ชื่อนางสาวจูฑารัตน์ เสมวิลัย ชั้นม.6 เลขที่5 จากการที่หนูได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาได้พบคำถามจากบทที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่3หูนอยากทราบว่า การฟังและดูอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

   
 4. นายธนกิจ เหมือนจิตร์

  มกราคม 24, 2014 at 9:34 am

  ชื่อ นายธนกิจ เหมือนจิตร์ ชั้น ม.6 เลขที่1 กระผมได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา ได้พบว่าคำถามจากบทที่4 หน่วยการเรียนรู้ที่1 กระผมอยากทราบว่าหลักการสังเกตคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรเป็นอย่างไร

   
 5. วนิดา สารจิตร์

  มกราคม 24, 2014 at 9:33 am

  ชื่อ น.ส.วนิดา สารจิตร์ เลขที่ 7 ชั้นม.6 จากการที่หนูได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาได้พบคำถามบทที่4หน่วยการเรียนรู้ที่1หนูอยากทราบว่าหลักการสังเกตคำที่ยืมมาจากภาษาชวา-มาลายู เป็นอย่างไร

   
 6. นางสาวเจนจิรา ชื่นหัดไทย

  มกราคม 24, 2014 at 9:32 am

  ชื่อนางสาวเจนจิรา ชื่นหัดไทย ชั้นม.6 เลขที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาได้พบว่าคำถามจากท้ายบทที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หนูอยากทราบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ระดับภาษา หมายความว่าอย่างไร

   
 7. นางสาววาสนา คำนิมิตร

  มกราคม 24, 2014 at 9:29 am

  ชื่อ นางสาววาสนา คำนิมิตร ชั้นม.6 เลขที่ 8 จากการที่หนูได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาด้วยตนเองหนูได้พบคำถามในบทที่3 หน่วยที่ 2 ว่าองค์ประกอบของการพูดอภิปรายมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนในการอภิปรายอย่างไร

   
 8. นาย สถาพร สันทัด

  มกราคม 24, 2014 at 9:28 am

  ชื่อ นาย สถาพร สันทัด ชั้นม.๖ เลขที่๒ กระผมได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา ได้พบว่าคำถามจากบทที่๔ หน่วยการเรียนรู้ที่๒ กระผมอยากทราบว่าการใช่ภาษาถิ่นควรใช้อย่างไร

   
 9. นางสาวสุวดี รอตบำรุง

  มกราคม 24, 2014 at 9:27 am

  ชื่่อนางสาวสุวดี รอตบำรุง ชั้นม.6 เลขที่9 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาได้พบว่าคำถามจากบทที่๔ หน่วยที่๒การแต่งคำประเภทฉันท์ หมายความว่าอย่างไร

   
  • นายธนกิจ เหมือนจิตร์

   มกราคม 24, 2014 at 9:36 am

   โง่จังน้อง เปิดหนังสืออ่านสิครับ

    
 10. ธัญวรัตน์ โตวิจิตร

  มกราคม 24, 2014 at 9:25 am

  ชื่อ น.ส.ธํญวรัตน์ โตวิจิตร เลขที่ 6 ชั้นม.6 จากการที่หนูได้อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาได้พบคำถามจากบทที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หนูอยากทราบว่าการพูดแสดงทรรศนะ หมายความว่าอย่างไร

   

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: