Learning in line by Kroo Rapee

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งภาพน่ารักของเด็กๆ ระหว่างเรียนมาให้ครูชื่นใจนะคะ คลิก > เพื่อดูภาพต่อๆ ไปนะคะ

จากการทดลองใช้เครื่องมือสารพัดที่จะจัดหามาใช้ได้บนโลกออนไลน์ ครูระพีร์ พบว่า
การเรียนผ่านไลน์เรียบง่ายแต่ได้ผลคุ้มค่าราคาถูกที่สุด และมีผลพลอยได้ที่น่าชื่นใจตามมาหลายประการ ดังนี้

  • เด็กๆ ได้รับการฝึกวินัยการเรียน การควบคุมตนเอง ตรงต่อเวลา และเคารพกติกาได้เป็นอย่างดีและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้
  • ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นผู้กำกับการเรียนอย่างมีสติ ไม่จัดการเด็กๆ มากเกินไป ยอมรับได้ในผลการเรียนที่แม้จะยังไม่เป็นที่พอใจ ตามระดับความสามารถของเด็ก ทั้งยังได้เห็นภาพของนักวิชาการตัวน้อยๆ นั่งศึกษาค้นคว้าและใช้ความคิดด้วยตนเอง สื่อสารกับครูอย่างมีความสุข มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ มีสมาธิการเรียน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนและการสื่อสารที่ดี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพราะผู้เรียนมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ไลน์ได้ทุกคน ถ้าเด็กไม่มีในช่วงเวลาเรียนก็ใช้ของผู้ปกครองได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ผู้เรียนสะดวกที่สุด (กรณีที่ในครอบครัวมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ไลน์ได้) ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
  • สามารถเข้าถึงเด็กเป็นรายบุคคลได้รวดเร็ว เด็กๆ มีความคุ้นเคยในการใช้อยู่แล้วและเป็นการสื่อสารสองทาง สามารถแทรกลูกเล่นของไลน์ หรือส่งสติกเกอร์สะท้อนความรู้สึก ความสุขและความสำเร็จได้
  • ผู้สอนยังคงรูปแบบวิธีการที่สอดคล้องกับลีลาการสอนและลีลาการเรียนไว้ได้ เพียงแต่ เปลี่ยนช่องทางการสื่อสาร รับรู้ รับงาน ส่งงาน ผ่านไลน์และเด็กๆ ไม่ได้มาเรียนร่วมกันเท่านั้น
  • การวัดและประเมินผลด้วยหลักฐานการเรียนรู้ตามสภาพจริง การจัดการเรียนการสอนผ่านไลน์ ทุกอย่างของผู้เรียนจะถูกบันทึกไว้ในโน้ตของแต่ละคน ซึ่งผู้สอนสามารถย้อนดูพัฒนาการของผู้เรียนได้ตลอดเวลาเพื่อวัดและประเมินผลตามความแตกต่างของผู้เรียน
  • บูรณาการทักษะ เมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการสอนของตน ลีลาการเรียนของผู้เรียนตามจุดเน้นและตัวชี้วัด ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังนี้ ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร

ที่เรียนเพื่อทราบมาทั้งหมดนี้ ครูระพีร์ทำแล้ว พิสูจน์แล้ว ทำอยู่และจะทำต่อไป ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนเชิญนะคะ


เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: