ชื่อ  นางระพีร์   ปิยจันทร์  ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท     ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2555

ปริญญาตรี      การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2526

ประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกนาฏศิลป์   วิชาโทภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปีที่จบ  พ.ศ. 2524

ประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่จบ พ.ศ. 2522

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง ปีที่จบ พ.ศ. 2520

ประถมศึกษาปีที่ 7  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ปีที่จบ พ.ศ. 2517

ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ ปีที่จบ พ.ศ. 2514

ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

        การปฏิบัติงานการสอนภาษาไทย
การสอนภาษาแบบมุ่งพัฒนาทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูไม่ต้องสอน
การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนสตรีอ่างทอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ครูผู้นิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  โรงเรียนสตรีอ่างทอง

งานนอกสถานศึกษา
พัฒนาเว็บไซต์ สหวิชาดอทคอม
ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยากร ด้านการบูรณาการเทคโนโลยี
เข้าสู่การเรียนการสอน
สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริการทางวิชาการและชุมชน

พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การพัฒนาภาวะผู้นำ  และการพัฒนาองค์กร
ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

งานด้านการพูด
วิทยากรและพิธีกรทั้งในและนอกสถานศึกษา

งานเขียน
คอลัมน์ “มุมชวนมอง” ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “อ่างทองโพสต์”
บทร้อยกรอง ในวาระต่างๆ
วารสาร”ดวงประทีป” วัดไทยลอสแองเจลิส 
 

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ
13083242_962306983823296_7295246361409577618_n
ครูต้นแบบห้องเรียนคุณภาพ ระดับชาติ 2559รางวัล เข็มคุรุสดุดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี พ.ศ. 2555
– รางวัลโอเบคอวอร์ด ระดับเหรียญเงิน สพฐ. ปี พ.ศ. 2554

– รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. 2554
– ครูดีมีมาตรฐาน  เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5

  • ครูผู้นิเทศ ประจำโรงเรียนสตรีอ่างทอง เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
  • ครูสอนดี สอนเก่ง โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้บนเว็บไซต์

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สพฐ.
– ทุนการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จาก สพฐ.
– ผู้มีคะแนนอยู่ในกลุ่มสูง จากผลการประเมินคุณภาพครูทั้งระบบ  ปี 2553
– ครูต้นแบบของโทรทัศน์ครู ปี พ.ศ. 2553
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 10 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก (4.00)
จากการประเมินคุณภาพครู ตามมาตรฐานที่ 10 ปี 2553
เนื่องจาก มีหลักฐานประเด็นพัฒนาสมบูรณ์
ครูสอนดี สอนเก่ง สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552
ร่วมจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://www.sahavicha.com 
ครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ปี 2550 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา เข็มอักษรย่อพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ ปี พ.ศ. 2541
ครูแกนนำผู้มีผลงานดีเด่น กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ 2540
โล่รางวัล ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ สถาบันการพัฒนาบุคลิกภาพ ปี พ.ศ. 2537
โล่รางวัล ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ สถาบันการพูดแบบการทูต ปี พ.ศ. 2536

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้และส่งเสริมภาษาไทย
1.  ภาษาไทยมีไว้เพื่อใช้มากกว่ามีไว้เพื่อรู้
2. ไม่มีใครว่ายน้ำได้ด้วยการอ่านตำรา ฉันใด ย่อมไม่มีใครใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว
ด้วยการอ่านหนังสือฉันนั้น
3.  ครูภาษาไทยควรเห็นความสำคัญของการฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้กับผู้เรียนมากกว่า
การเน้นเนื้อหาที่ผู้เรียนที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะการอ่าน
4.  การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง คล่องแคล่ว เกิดจากการได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์
ในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง อย่างต่อเนื่อง
ผลงานด้านวิชาการ
Best Practice :
การสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT ในการสอนภาษาไทย 
การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง