กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

ชั่วโมงที่ 1 : ปฐมนิเทศ 20 นาที

 1. ศึกษา : รูปแบบการเรียนรู้ คลิก 15 นาที
 2. ปฏิบัติ : ตอบแบบสอบถาม ( 5 นาที) โดยครูจะเปิดให้ตอบตามเวลาที่กำหนด คือ เมื่อหมดเวลาศึกษารูปแบบการเรียนรู้แล้ว จึงจะเปิดให้ตอบแบบสอบถามและจะปิดรับคำตอบทันทีเมื่อหมดเวลา คลิก แบบสอบถาม
 3. พบปัญหาอุปสรรค ในการเรียน แจ้งครูในไลน์ส่วนตัว
 4. พักได้ (เป็นช่วงปรับตัวให้พักเร็วหน่อย) เข้ามาพบกันในเวลา 14.00 น. ในไลน์กลุ่มการเรียน โดยยังไม่ต้องออกจากระบบของโรงเรียนนะคะ ออกจากระบบของโรงเรียนเวลา 15.00 น. ไม่เช่นนั้น ชั่วโมงเรียนจะไม่ครบ

ชั่วโมงที่ 2
1. ลงชื่อ ทักครูในไลน์ส่วนตัว เวลาในไลน์จะแจ้งว่าเราเข้าเรียนแล้ว 10 นาที

2. ศึกษา : อ่านบทอาขยานเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 10 นาที

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 35 นาที
3.1 อ่านบทอาขยานนี้เมื่อพบคำที่อ่านไม่ออก ให้คัดลอกคำเหล่านั้น ลงในสมุด (10 นาที)
3.2 ถ่ายภาพคำที่คัดลอกส่งมาให้ครู ถ้าไม่มี ไม่เป็นไร ไม่ต้องส่ง ทำต่อข้อ 3 (5 นาที)
3.3 ฝึกอ่านออกเสียงบทอาขยานแบบปกติยังไ่มต้องอ่านเป็นทำนอง (10 นาที)
3.4 เมื่ออ่านออกเสียงได้คล่องปากแล้ว บันทึกเสียงอ่านส่งครูในไลน์ส่วนตัว (10 นาที)

4. ตอบแบบสอบถาม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม คลิก แบบสอบถามหลังเรียน

5. พบกันครั้งต่อไปค่ะ ยุติการเรียนได้ค่ะ =D

ไม่มีหมวดหมู่

Learning in line by Kroo Rapee

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งภาพน่ารักของเด็กๆ ระหว่างเรียนมาให้ครูชื่นใจนะคะ คลิก > เพื่อดูภาพต่อๆ ไปนะคะ

จากการทดลองใช้เครื่องมือสารพัดที่จะจัดหามาใช้ได้บนโลกออนไลน์ ครูระพีร์ พบว่า
การเรียนผ่านไลน์เรียบง่ายแต่ได้ผลคุ้มค่าราคาถูกที่สุด และมีผลพลอยได้ที่น่าชื่นใจตามมาหลายประการ ดังนี้

 • เด็กๆ ได้รับการฝึกวินัยการเรียน การควบคุมตนเอง ตรงต่อเวลา และเคารพกติกาได้เป็นอย่างดีและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้
 • ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นผู้กำกับการเรียนอย่างมีสติ ไม่จัดการเด็กๆ มากเกินไป ยอมรับได้ในผลการเรียนที่แม้จะยังไม่เป็นที่พอใจ ตามระดับความสามารถของเด็ก ทั้งยังได้เห็นภาพของนักวิชาการตัวน้อยๆ นั่งศึกษาค้นคว้าและใช้ความคิดด้วยตนเอง สื่อสารกับครูอย่างมีความสุข มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ มีสมาธิการเรียน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนและการสื่อสารที่ดี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพราะผู้เรียนมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ไลน์ได้ทุกคน ถ้าเด็กไม่มีในช่วงเวลาเรียนก็ใช้ของผู้ปกครองได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ผู้เรียนสะดวกที่สุด (กรณีที่ในครอบครัวมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ไลน์ได้) ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
 • สามารถเข้าถึงเด็กเป็นรายบุคคลได้รวดเร็ว เด็กๆ มีความคุ้นเคยในการใช้อยู่แล้วและเป็นการสื่อสารสองทาง สามารถแทรกลูกเล่นของไลน์ หรือส่งสติกเกอร์สะท้อนความรู้สึก ความสุขและความสำเร็จได้
 • ผู้สอนยังคงรูปแบบวิธีการที่สอดคล้องกับลีลาการสอนและลีลาการเรียนไว้ได้ เพียงแต่ เปลี่ยนช่องทางการสื่อสาร รับรู้ รับงาน ส่งงาน ผ่านไลน์และเด็กๆ ไม่ได้มาเรียนร่วมกันเท่านั้น
 • การวัดและประเมินผลด้วยหลักฐานการเรียนรู้ตามสภาพจริง การจัดการเรียนการสอนผ่านไลน์ ทุกอย่างของผู้เรียนจะถูกบันทึกไว้ในโน้ตของแต่ละคน ซึ่งผู้สอนสามารถย้อนดูพัฒนาการของผู้เรียนได้ตลอดเวลาเพื่อวัดและประเมินผลตามความแตกต่างของผู้เรียน
 • บูรณาการทักษะ เมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการสอนของตน ลีลาการเรียนของผู้เรียนตามจุดเน้นและตัวชี้วัด ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังนี้ ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร

ที่เรียนเพื่อทราบมาทั้งหมดนี้ ครูระพีร์ทำแล้ว พิสูจน์แล้ว ทำอยู่และจะทำต่อไป ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนเชิญนะคะ

ไม่มีหมวดหมู่

ฝึกภาษา พัฒนาการคิด อังกฤษ-ไทย ๑

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครองที่รักและเคารพ ทุกท่าน

ตอนแรกตั้งใจว่าจะอัดคลิปอธิบายแต่เกรงว่า โทรศัพท์บางเครื่องจำเป็นต้องใช้เวลาในการโหลด จึงขอเปลี่ยนมาเป็นข้อความแทนนะคะ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้ความเชื่อถือ เชื่อมือ เชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่เด็กตามรูปแบบของครูระพีร์นะคะ ครูระพีร์จะพยายามวางรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวคนไทยและไม่เพิ่มภาระให้ผู้ปกครองมากเกินไป จึงเลือกที่จะใช้วิธีการ Learning in line by Kroo Rapee ค่ะ 

กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้มีขั้นตอนเหมือนกับที่เรียนที่บ้านครูระพีร์เลยค่ะ ต่างกันก็เพียงเราใช้ไลน์ในการสื่อสาร ส่งงาน ตรวจงาน และอธิบายเป็นรายบุคลด้วยวิดีโอคอล มีขั้นตอน ดังนี้ นะคะ 

1. เตรียมตัวเรียน เมื่อใกล้ถึงเวลาเรียน เด็กๆ ก็เข้านั่งประจำที่เรียนในมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน แนะนำว่าควรเป็นที่เปิดโล่งและผู้ปกครองมองเห็นเด็กในระยะที่ไม่รบกวนสายตา หรือสมาธิการเรียนของเด็กๆ นะคะ ยังไม่แนะนำให้เด็กเรียนเดี่ยว หรือ ปิดห้องเรียนภายในห้องส่วนตัวนะคะ (ตรงนี้สำคัญและจำเป็นมาก) จนกว่าเด็กๆจะมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะกำกับตนเองได้คือการมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่ะ และหากเด็กๆ ต้องการความช่วยเหลือ ขอคำแนะนำที่ไม่ใช่การบอกคำตอบ หรือการขอให้ช่วยคิด จะได้แจ้งผู้ปกครองได้สะดวกค่ะ 

2. เวลา 17.30 น. เป็นเวลาเข้าเรียน ให้นักเรียนส่งสติกเกอร์เข้ามาในกลุ่มการเรียนเพื่อรายงานตัวให้ครูรับทราบว่า “หนู/ผม” พร้อมแล้ว ค่ะ/ครับ

3. เมื่อนักเรียนส่งสติกเกอร์รายงานตัวแล้ว ครูจะคุยกับนักเรียนแต่ละคนในไลน์ส่วนตัว เพื่อมอบหมายงาน 

4. ทุก 20 นาที ครูจะทักเข้าไปในไลน์กลุ่มการเรียน เพื่อให้นักเรียนถ่ายภาพงานที่ทำในช่วงเวลาแต่ละช่วง เพื่อให้ครูตรวจ สำรวจวิธีคิดและดูความก้าวหน้าในการเรียน จากนั้น ครูจะส่งผลการตรวจกลับไปให้นักเรียนรับทราบ หากมีข้อผิดก็ให้แก้ไขส่งกลับมาใหม่ ครูจะเป็นผู้บอกเด็กๆ เองค่ะ

5. เอกสารที่จัดให้นักเรียนแต่ละคนนั้น เป็นเอกสารตามระดับทักษะ ความสามารถและวงคำศัทท์ที่นักเรียนควรรู้ตามสภาพจริงของแต่ละคน ดังนั้น หากนักเรียนคนใดได้รับเอกสารที่มีระดับต่ำกว่าชั้นเรียนปกติในโรงเรียนขออย่าได้กังวลเพราะนั่นคือความรู้ ความสามารถตามสภาพจริงของเด็กๆ และเราสามารถพัฒนาต่อยอดให้ทันระดับได้

6. หากผู้ปกครองพบปัญหาในการ “กำกับการเรียน” ของลูกหลาน ขอให้พิมพ์ข้อความส่งมาในไลน์ส่วนตัวได้ตลอดเวลา ขออนุญาตไม่ใช้การโทรนะคะเพราะครูต้องพิมพ์ไลน์คุยกับเด็กตลอดเวลา ไม่สะดวกรับสายค่ะ

7. “การกำกับการเรียนที่บ้าน” ขอให้เป็นการสื่อสารเชิงบวกและไม่ควรเอาใจเกินปกติ ขอให้เด็กได้มีโอกาสรับรู้ตามสภาพการเรียนรู้แบบธรรมดาๆ คือ มีวินัยในหน้าที่ผู้เรียน ไม่ควรใช้รางวัลล่อ หรือ ใช้วิธีขู่บังคับ หากท่านอารมณ์ไม่ดี ขอได้โปรด หลีกเลี่ยงการสื่อสารกับเด็กในช่วงเวลาการเรียนรู้ของเขา นะคะ

8. การสื่อสารของครูระพีร์สู่เด็กนั้น เราสื่อสารด้วยหัวใจที่เข้าถึงกัน หากเราจะดุ เด็กก็จะรับรู้เหตุผลในการดุ เรามีวิธีเจรจาให้เด็กๆ ยอมรับอย่างเข้าใจ สำหรับผู้ปกครองนั้น ความรักและความคาดหวังในตัวลูกหลานมากเกินไป เป็นกำแพงสำคัญในการ “สกัดกั้นการเรียนรู้ของลูกหลาน” ค่ะ (ด้วยความเคารพ)

9. การทำแบบฝึกส่งครูนั้น คะแนนไม่มีความสำคัญเท่ากับการที่เด็ก ได้เรียนรู้ ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขอความกรุณาท่าน ไม่ตำหนิ บ่น หรือเยาะเย้ยเห็นเป็นเรื่องขบขันในความผิดพลาดของเด็กๆ ขอเพียงสัมผัสที่อบอุ่น จะด้วยสายตา ท่าทางหรือภาษากายที่สะท้อนความรักก็เพียงพอแล้วค่ะ

เพียงสัมผัสอบอุ่นละมุนแผ่ว
เพียงสายตาสบแล้วยิ้มผสาน
เพียงรับฟังเขาบ้างก่อนสั่งการ
เด็กจะผ่านร้อน ฝน หนาว อย่างเข้าใจ

ด้วยความปรารถนาดี จาก ครูระพีร์ ปิยจันทร์

10. ข้อสุดท้ายแล้วค่ะ การเรียนแบบนี้เป็นเรื่องใหม่ในสังคมส่วนใหญ่ของครอบครัวไทยทั้งกับเด็กและผู้ปกครอง ดังนั้น ขอให้ใจเย็นๆ ไม่กังวลต่อปัญหาที่พบ ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ แก้ไข ไปด้วยกันนะคะ ครูระพีร์ สอนเด็กๆ ด้วยวิธีการเดียวกับที่เลี้ยงลูกสาว 2 คนมา ต่างกันตรงที่ดูแล เอาใจใส่แบบเจาะลึกมากกว่าเพราะเด็กเหล่านี้เป็นทั้ง ลูก และ ศิษย์ เขาคือ “ลูกศิษย์” ของครู ขอบคุณที่เชื่อถือและไว้วางใจให้ครูดูแลลูกหลานของท่านนะคะ 

ไม่มีหมวดหมู่

สวนสันติภาพฉาบชีวิต

รายงานความก้าวหน้า

นับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่สาธุชนได้เริ่มโครงการ ปลูกเปลี่ยนโล ถึงวันนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วผืนดินที่เคยแห้ง แตกระแหง ขาดน้ำ ท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุและความเพียรพยายามที่จะทำให้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดของโลก ณ จุดที่เราอยู่ เพื่อส่งต่อลมหายใจที่สะอาด แด่มวลมนุษยชาติ

พันธุ์ไม้ที่คัดสรรแล้ว ว่าเหมาะกับสภาพพื้นที่ มีนัยแห่งศรัทธาสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาและเป็นไม้มงคล เช่น ต้นมหาโชค ต้นอโศก ต้นสาระ ต้นหลิว ฯลฯ ต่างก็ค่อยปรับตัว เหยียดลำต้น แตกก้าน ชูกิ่ง เจริญงาม เจริญตา เจริญใจ ยิ่งนัก

หอสมุดพุทธศาสตร์นานาชาติ ในอนาคตจากโดมที่แห้งผาก ไร้น้ำหล่อเลี้ยง กลับแวดล้อมไปด้วยบึงบัวนานาพันธุ์ แตกกอ ชูดอก ออกฝัก แบบค่อยเป็นค่อยไป งดงาม เจริญตา เจริญใจยิ่ง

บ้านทรงไทย ที่เคยอ้างว้าง ทีมเทา กลับรายล้อมด้วยใบบัวเล็กๆ ที่เริ่มแผ่ขยายกระจายทั่วบึงอย่างใจเย็น เพียงเห็นก็สัมผัสรับรู้ถึงสายลมอ่อนเย็นที่เป็นมิตรกับทุกสภาพผิว สรรพสัตว์ ทั้งมีขา ไร้ขา มีปีก ไร้ปีก และเจริญตามแนวดิ่งอย่างมนุษย์ ล้วนมีที่พักพิงอาศัยที่ร่มรื่นสงบใจ

ความงาม สงบ เย็น ที่สัมผัสรับรู้ด้วยผัสสะจากภายนอกนั้น ยังไม่งดงามเท่าความสุข สงบ เย็นภายในดวงจิต ยามที่ได้คิดถึงสาธุชนและกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สวนสันติภาพประดับไว้ในพื้นโลกด้วยจิตอันเป็นกุศลยิ่ง ขอน้อมอนุโมทนากับทุกท่านด้วยจิตคารวะ เมื่อสถานการณ์ผ่านไปด้วยดี เราคงได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันอีก มีโอกาสสร้างสรรค์และจรรโลงสวนสันติภาพให้คงอยู่เพื่อเป็นที่พักพิงอาศัยของสรรพชีวิตและเป็นลมหายใจของมนุษยชาติ ตราบนานเท่านาน เป็นอนุสาวรีย์ชีวิตทั้งในขณะที่เรายังอยู่และละจากโลกนี้ไปแล้ว สาธุในกุศลจิตของทุกท่าน

เรายังรอ บุญน้ำใจที่ใสเย็นจากท่าน เพื่อสวนสันติภาพสำหรับมนุษยชาติ

ไม่มีหมวดหมู่

ชีวิตใหม่ในสวนสันติภาพ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 พวกเราได้ร่วมกัน ปลูกเปลี่ยนโลก อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางวิกฤตการณ์ โค-วิด 19

ในวันที่เริ่มต้นนั้น สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาไม่สามารถร่วมปลูกต้นไม้ได้ เพราะฝนตกลงมาอย่างหนักครอบคลุมทุกพื้นที่ มีนัยตามศรัธาว่า เหล่าเทพยดา นางฟ้า เทพารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลงมาร่วมอนุโมทนากับพวกเรา ส่งผลให้เกิดความรู้สึก ปลื้มปิติ ด้วยเราต่างก็รับความรู้สึกร่วมกันได้ว่า ธรรมชาติได้รังสรรค์ทุกอย่างให้เป็นไปตามความเหมาะสม

หลังจากวันแรกที่ลงมือ แม้จะมีความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมว่า ต้นไม้ต้องรอด ท่ามกลางความร้อน แล้ง ร้าย ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด พวกเราต้องรักษาระยะห่างทางสังคม งดการเดินทาง ทำให้โครงการฯ ขาดแรงงานที่จะบริหารจัดการมีแต่แรงใจที่ส่งผ่านช่องทางต่างๆ สะท้อนความรู้สึกถึงกันและกันเท่านั้น ภาระการดูแล รักษา และต่อยอด จึงตกอยู่กับพระคุณเจ้า ผู้นำทางให้พวกเรา ทูตสันติภาพ ได้โคจรมาพบกันรักและสร้างสรรค์งานร่วมกัน

ณ เวลานี้ ต้นไม้เริ่มแตกใบอ่อน ไล่เรียงตามความพร้อมทางชีวภาพของแต่ละพืชพันธุ์ เป็นผลผลิตจากจิตศรัทธาของทุกท่านที่ร่วมถวายเป็นพุทธบูชา


ต้นมหาโชค หรือต้นกร่าง เป็นไม้มงคล โบราณเชื่อว่า : บ้านใดปลูกต้น มหาโชค ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความร่มเย็น และ บางคน เชื่อว่าต้นมหาโชค เป็นต้นไม้ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อกันว่ามีเทพารักษ์อาศัยอยู่คอยคุ้มครอง พิทักษ์ปวงชนให้มีความอยู่ เย็นเป็นสุข

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วน สร้างสวนสันติภาพ สืบสานให้ดำรงอยู่ และต่อยอดพัฒนาให้สมบูรณ์ เมื่อยามที่สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

#โปรดติดตามตอนต่อไป

ไม่มีหมวดหมู่

เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนครูระพีร์เว็บบล็อก เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชุด ร่าย โคลงจรรโลงจิตเพิ่มผลสัมฤทธิ์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

พื้นฐานการสัมผัสคำ

แบบทดสอบก่อนเรียนพื้นฐานการสัมผัสคำ

แบบทดสอบหลังเรียนพื้นฐานการสัมผัสคำ

วางจัดให้ถูกร่าย

แบบทดสอบก่อนเรียนวางจัดให้ถูกร่าย

แบบทดสอบหลังเรียนวางจัดให้ถูกร่าย

ปิดท้ายด้วยคำโคลง

แบบทดสอบก่อนเรียนปิดท้ายด้ววยคำโคลง

แบบทดสอบหลังเรียนปิดท้ายด้ววยคำโคลง

ไม่มีหมวดหมู่

พศวัต เขียวเหมือน

1452592_566749053379093_215087919_n

พศวัต เขียวเหมือน

เยาวชนคนดี คนเก่งหัวใจแกร่งแห่งสตรีอ่างทอง

ผู้รับสภาพ “มะเร็งกระดูก” ได้อย่างยอดเยี่ยม

128022557“พศวัต เขียวเหมือน” หรือ เต้ย เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีอ่างทองตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 แต่ต้องพักการเรียนเพื่อเข้ารับการรักษามะเร็งกระดูกขาข้างขวา ที่โรงพยาบาลอ่างทอง ซึ่งคุณหมอกิตติ เป็นผู้วินิจฉัยและส่งไปรักษาต่อที่โรง พยาบาลรามาโดย อาจารย์นายแพทย์ อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง เป็นผู้ดูแล

ทันทีที่ทราบเรื่องจากพศวัต ผู้เขียนรู้สึกหดหู่ใจซึ่งตรงกันข้ามกับเจ้าตัวที่บอกเล่าอาการอย่างสงบ สีหน้าไม่แสดงความวิตก กังวล ยังคงยิ้มแย้มและช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าวสาร จัดรายการได้อย่างเป็นปกติ
ต่างจากผู้เขียนที่คิดขึ้นมาครั้งใดก็อยากร้องไห้ทุกครั้ง 202282557ผู้เขียนผูกพันกับเด็กคนนี้มาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี โดยคุณครูจินตนา กัลปพฤกษ์ แนะนำให้มาสมัครเป็นยุวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะเป็นเด็กที่มีพื้นฐานการพูดดีมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนักพูดที่ดีได้ในอนาคต

                เต้ย เป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านการประชา สัมพันธ์ ช่วยงานผู้เขียนอย่างสม่ำเสมอ มาโรงเรียนแต่เช้า เปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์ ทำความสะอาด จัดรายการ “ปากหวานวาไรตี้” ผ่านเสียงตามสาย ทักทายเพื่อนๆ ตอนเช้า และส่งเพื่อนๆ กลับบ้านตอนเย็นก่อนโรงเรียนเลิกและดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานประชาสัมพันธ์ก่อนกลับบ้านทุกวัน

                เมื่อเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เต้ย ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนให้ทำงานสำคัญๆ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพิธีกร กิจกรรมการแสดง และเป็นแกนนำในการพัฒนายุวประชาสัมพันธ์รุ่นน้องๆ ให้เป็นผู้มีทักษะทางภาษาและภาวะผู้นำ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียนขอความอนุเคราะห์

302282557

นอกเหนือจากงานในโรงเรียนแล้ว ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลอนสด และกิจกรรมด้านประชาธิปไตย และอื่นๆ อีกมากมาย ใครเรียกใช้ทำงานอะไร พศวัต ไม่เคยปฏิเสธ เขาเป็นเด็กดี มีน้ำใจต่อเพื่อน ช่วยงานคุณครู กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนด้วยดีอย่างสม่ำเสมอ

พศวัต เป็นยอดนักอ่าน เขาเป็นเด็กที่มีความรู้รอบตัวดีมาก โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา ในด้านความคิด เขาเป็นผู้ที่มีมุมมองลุ่มลึกกว่าเด็กทั่วๆไปทั้งนี้คงเป็นเพราะนิสัยรักการอ่านและการรู้จักเลือกอ่านหนังสือนั่นเอง ส่งผลให้เขาสามารถทำความเข้าใจกับความเป็นไปของชีวิตและยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมองเห็นปัญหาอย่างไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา เข้ารับการรักษาอย่างผู้มีปัญญา และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ แต่กลับไม่ยึดติดกับสิ่งใด ผู้เขียนรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสฝึกและสอนเด็กคนนี้ 

402282557

การที่พศวัต เป็นเด็กที่ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้านการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เขาเป็นที่รู้จักของคนทั้งโรงเรียนเพราะจะได้ยินเสียงเขาทุกวัน และเห็นเขาทำหน้าที่ต่างๆ ในโรงเรียนอยู่เสมอ เมื่อข่าวการป่วยเป็นมะเร็งกระดูกของเขาได้รับการเปิดเผย เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนสตรีอ่างทอง ตลอดจนผู้ปกครองก็แสดงน้ำใจบริจาคเงินสมทบเป็นค่ารักษา พยาบาลและจัดซื้อขาเทียมซึ่งมียอดบริจาคล่าสุด ณ วันนี้ ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแล้ว ผู้เขียนในฐานะครูและผู้ประสานของเต้ย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีเมตตาต่อเด็กดี เด็กเก่ง หัวใจแกร่ง คนนี้

                ค่าใช้จ่ายที่สำคัญอยู่ที่ขาเทียมที่เขาจะใช้หลังตัดขา และการใช้ชีวิตหลังการรักษาในฐานะผู้พิการซึ่งผู้เขียนตั้งใจว่าจะดูแลเขาต่อไป ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า คนอย่างเต้ย ในอนาคตจะเป็นแกนนำในกลุ่มผู้พิการได้เป็นอย่างดี ด้วยทักษะความสามารถด้านการพูดและการเขียนคำประพันธ์ที่เขามีอยู่จะยังประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้พิการอย่างแน่นอน

                พศวัต เขียวเหมือน เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่เข้าใจชีวิต เข้าถึงสัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคือ อาจารย์นายแพทย์ อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง แห่งโรงพยาบาลรามาธิบดี จะคืนเยาวชนคนดีสู่สังคมในสภาพที่เกือบปกติ แม้จะต้องเสียขาขวาไป แต่หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม สมองที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ ความคิดที่แน่นไปด้วยปัญญาจากการอ่านคิดวิเคราะห์ จะส่งผลให้ พศวัต เขียวเหมือน กลับมาใช้ทักษะทางภาษาทั้งด้านการพูดและการเขียนคำประพันธ์ เพื่อการสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมต่อไป

                ท้ายสุดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ การรักษาเป็นไปได้อย่างสัมฤทธิ์ผลสมความปรารถนาและความตั้งใจของคณะแพทย์แห่งรามาธิบดีด้วยเทอญ…

502282557

ไม่มีหมวดหมู่