เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนครูระพีร์เว็บบล็อก เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชุด ร่าย โคลงจรรโลงจิตเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

พื้นฐานการสัมผัสคำ

แบบทดสอบก่อนเรียนพื้นฐานการสัมผัสคำ

แบบทดสอบหลังเรียนพื้นฐานการสัมผัสคำ

วางจัดให้ถูกร่าย

แบบทดสอบก่อนเรียนวางจัดให้ถูกร่าย

แบบทดสอบหลังเรียนวางจัดให้ถูกร่าย

ปิดท้ายด้วยคำโคลง

แบบทดสอบก่อนเรียนปิดท้ายด้ววยคำโคลง

แบบทดสอบหลังเรียนปิดท้ายด้ววยคำโคลง