เล่านิทาน

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การพูดสุนทรพจน์ : มือสะอาดชาติไม่ล่ม

การปฏิบัติ   ครูให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ เสถียรธรรมสถาน มาให้ความรู้