เล่านิทาน

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การพูดสุนทรพจน์ : มือสะอาดชาติไม่ล่ม

การปฏิบัติ   ครูให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ เสถียรธรรมสถาน มาให้ความรู้

ดำเนินรายการ

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การโต้วาที : โลกออนไลน์ดีกว่าโลกแห่งความเป็นจริง

                : เที่ยวทะเลเฮฮากว่าป่าเขา

การจัดรายการ    : เจาะใจ แรงบันดาลใจ ส่งท้ายปี2555 27 ธันวาคม 2555

การปฏิบัติ

1. ความรู้สึก หลังจากชม เรื่อง เสียแผ่นดิน เป็นอย่างไร

2. วีดีทัศน์ เรื่อง เสียแผ่นดิน ต้องการสะท้อนเรื่องอะไร

3. เราต้องการเสนอข้อคิดต่อผู้อื่นในประเด็นใด

การบ้าน

ให้นักเรียนอ่านวัฒนธรรมทางภาษา

การปฏิบัติ ครูให้นักเรียนจับคู่กันพูดให้เพื่อนฟัง

การบ้าน

–  ให้นักเรียนไปนำข่าวของนักเรียน ทำเป็นคลิปข่าว

เป็น PowerPoint  ใส่คลิปเสียง ไม่เกิน 3 สไลด์

การปฏิบัติ

ช่อง 1   เพลง  อุทยานดอกไม้  แล้วเขียนหลังจากการฟังว่ามีอะไรบ้าง

ช่อง 2   เพลง  อุทยานผลไม้   แล้วเขียนหลังจากการฟังว่ามีอะไรบ้าง

 ช่อง 3   เพลง  อุทยานผี   แล้วเขียนหลังจากการฟังว่ามีอะไรบ้าง

  ช่อง 4   เมื่อฟัง 3 เพลง แล้วสะท้อนความสัมพันธ์ภาษากับวัฒนธรรมอย่างไร

–  นั่งกลุ่มละ 6 คน แล้วอ่านให้เพื่อนฟัง ทั้ง 3 ข้อ

–  เตรียมตัวแทนแสดงความคิดเห็น กลุ่มละ 1 คน เพื่อมาพูด

การปฏิบัติ   ปั๊มลายเซ็น แล้วแบ่งกลุ่ม 3 – 4 คน แบ่งกันอ่าน

การปฏิบัติ  อธิบายการทำหนังสั้น เขียนเรื่องย่อและแบ่งหน้าที่

การปฏิบัติ

–  เข้ากลุ่มแสดงตัวอย่างหนังสั้น     

– แสดงตัวอย่างหนังสั้น

-เข้ากลุ่มร่วมประชุม       

-วางบทตัวละครของเรื่อง

– จัดโต๊ะประชุมและเตรียมประชุมและบันทึกการประชุม

การปฏิบัติงาน   เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020และเขียนแผนผัง                 ของเรียงความ

การปฏิบัติงาน   ปรึกษาการทำหนังสั้นและกำหนดวันที่ถ่ายทำจริง

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มอ่านบทประพันธ์และอ่านมัทนะพาธาให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน  

การปฏิบัติงาน   ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์แพทย์ศาสตร์

แสดงความเปรียบเทียบเนื้อเรื่องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

โต้วาที

กำลังปรับปรุง จ้ะ 🙂

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การปฏิบัติ

1. ถ้านักเรียนเป็นแม็ค หรือจีน่า นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและ     แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

 2.  ถ้านักเรียนเป็นพ่อ หรือ แม่ นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันกับปัญหานี้ได้อย่างไร 

การพูดแนะนำตัว

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การพูดแนะนำตัว : การพูดแนะนำตัวเอง ด.ช.ฐณพล ประดิษฐ์สถบดี ม.๓/๕ 

                        : บทฝึกพูดแนะนำตัว 

                        : การแนะนำตัวเอง – ด.ช.วัสยส เตชะธนะชื่น ม.๓/๓

                        : VTR แนะนำตัว CA Ambassador 2012

การปฏบัติ  ครูให้นักเรียนนับ 1-10 แล้วใครได้หมายเลขไหนให้ดูข้อนั้นในหน้า 280

การปฏิบัติ  ครูให้นักเรียนออกมาพูดให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนที่ฟังให้คะแนนการพูดตามระดับ 4 ระดับ

การบ้าน

–  ให้นักเรียนไปสืบค้นสถานการณ์ตัวอย่างที่สอดคล้องกับข้อที่นักเรียนได้ (ไปสืบค้น ในอินเตอร์เน็ต ข่าว, สถานการณ์ แล้ว

Copy ไปใส่ใน PowerPoint มีแหล่งที่มาด้วย)

–  ให้นักเรียนอ่านหนังสือ หน้า 162

–  สัปดาห์หน้าเล่าเรื่อง 2 นาที

สุนทรพจน์

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

สุนทรพจน์บทบาทของเยาวชน ต่อการต่อต้านการทุจริต

                 พรสามประการ สานความโปร่งใส

ตัวอย่าง การแนะนำตัว

                 

ฉันท์

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

อินทรวิเชียรฉันท์

          

การปฏิบัติ

1. คำประพันธ์ที่อ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

2. ให้นักเรียนถอดฉันทลักษณ์โคลง

3. ข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทประพันธ์

ลิลิตตะเลงพ่าย

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คาบเรียนที่ ๑ : ในชั้นเรียน 

๑. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภท ร่ายสุภาพ ก่อนการพัฒนา
สร้างความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภท ร่ายสุภาพ
๒. สร้างความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คาบเรียนที่ ๒ : ในชั้นเรียน

๑.  ครูบอกช่องทางในการติดต่อสื่อสารและส่งงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๒.  ครูแนะนำและสาธิตขั้นตอน การทำงานบน “ครูระพีร์เว็บบล็อก”

๒. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดมุมการเรียนรู้ในโรงเรียนให้

คาบเรียนที่ ๓ : บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ก่อนการพัฒนา

๑. นำร่ายสุภาพที่แต่งก่อนการพัฒนา ในชั้นเรียนมาโพสต์ไว้บนครูระพีร์เว็บบล็อกในห้องของตน
๒. ศึกษาฉันทลักษณ์ของร่ายสุภาพ ในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๓. ศึกษาฉันทลักษณ์ของร่ายสุภาพเพิ่มเติมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้โดยบอก
แหล่งข้อมูลที่ศึกษาอ้างอิงชื่อแหล่งข้อมูลไว้ในการส่งงานบนบล็อกด้วย

คาบเรียนที่ ๔ : บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เริ่มพัฒนา

๑. ศึกษาวิธีการตรวจสอบ ฉันทลักษณ์ในการแต่งร่ายสุภาพของเพือน ดังนี้

     เลือกรายการต่อไปนี้ไปใช้ให้สอดคล้องกับผลการตรวจ โพสต์ไว้ ในช่อง “ตอบกลับ ดังนี้
         – ไม่พบข้อผิดพลาดด้านฉันทลักษณ์
         – พบการเข้าลิลิตของโคลงสองสุภาพ ตรงคำว่า
         – ไม่พบการเข้าลิลิตของโคลงสองสุภาพ
         – พบจุดที่ผิดฉันทลักษณ์ ด้านการสัมผัสคำ คือ
         – พบจุดที่ผิดฉันทลักษณ์ ด้านการใช้คำเอก คือ
         – พบจุดที่ผิดฉันทลักษณ์ ด้านการใช้คำโท คือ

๒. เลือกตรวจสอบความถูกต้องของ ร่ายสุภาพ ที่เพื่อนแต่ง ๑ ชิ้นงาน  

๓. รายงานผลการตรวจสอบ โดยเลือกรายการต่อไปนี้ไปใช้ให้สอดคล้องกับข้อค้นพบแล้วพิมพ์
ผลการตรวจไว้ในช่องตอบกลับของเจ้าของชิ้นงาน ลงชื่อ-นามสกล และเลขที่ของผู้ตรวจไว้ด้วย

           ตัวอย่าง การรายงานผลการตรวจสอบ 

         เราเรียนเขียนเรื่องร่าย   เพื่อสืบทอดผลงาน   พร้อมสืบสานศิลปะ   ไม่เลยละกานกวี

         ให้เป็นที่เสียดาย    เมื่อสูญหายสิ้นหมด    รีบเร่งเขียนแทนทด    คู่ฟ้ากานท์กลอน ไทยนา

          ๑. พบจุดที่ผิดฉันทลักษณ์ ด้านการสัมผัสคำ คือ  วรรคทื่ ๒ ไม่มีคำรับสัมผัสกับวรรคที่ ๑
ได้แก่ คำว่า ร่าย กับ ทอด

           ๒.  พบ การเข้าลิลิตของโคลงกับร่าย คือ การร้อยสัมผัสของคำว่า ดาย กับ หาย

           ๓.  พบจุดผิดฉันทลักษณ์ ในการใช้ “คำเอก”คือ คำว่า สิ้น  ต้องเป็นคำเอก

           ๔.  พบจุดผิดฉันทลักษณ์ ในการใช้ “คำโท” คือ คำว่า หมด ทด  ต้องเป็นคำโท

คาบเรียนที่ ๕ : บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 ๑. แก้ไข ปรับปรุง ร่ายสุภาพ ที่ได้รับการตรวจจากเพื่อน เรียบร้อยแล้ว นำขึ้นโพสต์อีก

 ๒. จับคู่แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบการแต่ง อีกครั้ง แล้วแสดงผลการตรวจไว้ในช่องตอบกลับ

 ๓. เมื่อมั่นใจว่าแก้ไขงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ โพสต์ข้อความว่า

          “ขอส่งงานที่ผ่านการตรวจแล้วโดย………..เลขที่……….(ชื่อผู้ตรวจ)

การปฏิบัติ

–  ให้นักเรียนฝึกอ่าน  ลิลิตตะเลงพ่าย

–  ครูสุ่มเลขที่ แต่ละห้อง ให้นักเรียนตอบคำถามที่เกี่ยวกับ    เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย  ที่ได้อ่านไป  

การบ้าน

–  ให้นักเรียนคัดข้อความ ลิลิตตะเลงพ่าย  หน้า  62  มาส่งในคาบต่อไป

–  ให้นักเรียนเข้าไปดูวีดีโอ ตอน ภาษาไทยกับ ICT  และ    ตอน คุณครูนักพัฒนาทักษะ  ใน  ครูระพีร์เว็บบล็อก 

–  ให้นักเรียนเข้าไปดูวีดีโอ ตอน ภาษาไทยกับ ICT  และ     ตอน คุณครูนักพัฒนาทักษะ  ใน  ครูระพีร์เว็บบล็อก 

การปฏิบัติ

–  ครูให้นักเรียนอ่านลิลิตตะเลงพ่าย

–  ครูให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละอำเภอที่นักเรียนอยู่

  –  ครูให้แบ่งกลุ่มแยกเป็นแต่ละอำเภอแล้วช่วยกันคิดว่า วัฒนธรรมที่นักเรียนอยู่มีอะไรบ้าง

การปฏิบัติ   ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ

การปฏิบัติ

1 =   สิ่งที่ไม่เข้าใจ

2 =   สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเรา (ภายในเวลา 10 นาที)

เสร็จแล้วนำไปปั้มลายเซ็น

การปฏิบัติ  ให้นักเรียนก รอกคะแนนแล้วส่งในวันอังคาร

การปฏิบัติ  ครูให้นักเรียนดู การพูด ในที่ประชุม หน้า 168

การปฏิบัติ  ให้นักเรียนดูหนังสือ หน้า 12 เรื่อง ความสำคัญทางวัฒนธรรม

   1. ภาษาสร้างอะไร

   2. ภาษาธำรงอย่างไร

   3. ภาษาพัฒนาอย่างไร

   4. ภาษาสะท้อนวัฒนธรรมอย่างไร

การปฏิบัติ  ให้นักเรียนดูหนังสือ หน้า 100  ว่าอุปสรรคที่เราเขียนไปนั้น

ตรงกับข้อไหนบ้าง

การปฏิบัติ  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

การปฏิบัติงาน เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

การปฏิบัติงาน   แบ่งหัวข้องาน หน้า 280 ความเชื่อ10ประการ และเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

การปฎิบัติ  สอบเรื่องมัทนะพาธา

แบบฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์ ตีความ สรุปความและเขียนสื่อความ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 25
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69
70  71  72  73  74  75  76  77  78  79