สุนทรพจน์

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

สุนทรพจน์บทบาทของเยาวชน ต่อการต่อต้านการทุจริต

                 พรสามประการ สานความโปร่งใส

ตัวอย่าง การแนะนำตัว