การพูดแนะนำตัว

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การพูดแนะนำตัว : การพูดแนะนำตัวเอง ด.ช.ฐณพล ประดิษฐ์สถบดี ม.๓/๕ 

                        : บทฝึกพูดแนะนำตัว 

                        : การแนะนำตัวเอง – ด.ช.วัสยส เตชะธนะชื่น ม.๓/๓

                        : VTR แนะนำตัว CA Ambassador 2012

การปฏบัติ  ครูให้นักเรียนนับ 1-10 แล้วใครได้หมายเลขไหนให้ดูข้อนั้นในหน้า 280

การปฏิบัติ  ครูให้นักเรียนออกมาพูดให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนที่ฟังให้คะแนนการพูดตามระดับ 4 ระดับ

การบ้าน

–  ให้นักเรียนไปสืบค้นสถานการณ์ตัวอย่างที่สอดคล้องกับข้อที่นักเรียนได้ (ไปสืบค้น ในอินเตอร์เน็ต ข่าว, สถานการณ์ แล้ว

Copy ไปใส่ใน PowerPoint มีแหล่งที่มาด้วย)

–  ให้นักเรียนอ่านหนังสือ หน้า 162

–  สัปดาห์หน้าเล่าเรื่อง 2 นาที