โต้วาที

กำลังปรับปรุง จ้ะ 🙂

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

การปฏิบัติ

1. ถ้านักเรียนเป็นแม็ค หรือจีน่า นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันและ     แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

 2.  ถ้านักเรียนเป็นพ่อ หรือ แม่ นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันกับปัญหานี้ได้อย่างไร