ฉันท์

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

อินทรวิเชียรฉันท์

          

การปฏิบัติ

1. คำประพันธ์ที่อ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

2. ให้นักเรียนถอดฉันทลักษณ์โคลง

3. ข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทประพันธ์