โคลงสองสุภาพ

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

ให้นักเรียนศึกษา e-book เรื่อง โคลงสองสุภาพ ในลิลิตตะเลงพ่าย ดังนี้

ทำแบบทดสอบ แล้ว แนบไฟล์ กระดาษคำตอบ ส่งครู ทาง e-mail
สัมผัส  คำเอก คำโท  โคลงสองสุภาพ  กระดาษคำตอบ

Ms.word  สัมผัส    คำเอก คำโท  โคลงสองสุภาพ

Ms.2300  เสียงสัมผัส  คำเอก คำโท  โคลงสองสุภาพ