โคลงสามสุภาพ

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

ให้นักเรียนศึกษา e-book
เรื่อง โคลงสามสุภาพ ในลิลิตตะเลงพ่าย ต่อไปนี้

โคลงสามสุภาพ   แผนผัง  ึคณะ

สัมผัส  คำเอกคำโท แหล่งข้อมูล

 ทำแล้วทำแบบทดสอบ แล้ว แนบไฟล์ กระดาษคำตอบ ส่งครู ทาง e-mail

แบบทดสอบ เรื่อง โคลงสามสุภาพ

กระดาษคำตอบ เรื่อง โคลงสามสุภาพ