โคลงสี่สุภาพ

สาระการเรียนรู้: สาระที่ ๒ การเขียน

ให้นักเรียนศึกษา e-book
เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ในลิลิตตะเลงพ่าย ต่อไปนี้

    

    

    

 ทำแล้วทำแบบทดสอบ แล้ว แนบไฟล์ กระดาษคำตอบ ส่งครู ทาง e-mail

แบบทดสอบ   กระดาษคำตอบ 

แบบทดสอบ 2300