ม.๕๐๑

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เฟสบุค
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

คะแนนเก็บระหว่งภาค
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับ 4     เลขที่    10  13  32  36  42  44
ระดับ 3.5  เลขที่    1  3  4   6  7  8  9  16  17  19  20  22  25  29  31  34  45      
ระดับ 3     เลขที่    2 5 11 12 15 18 21 23 24 26 27 30 33 35 37 39 41 46 48 49 50
ระดับ 2.5  เลขที่   14  28  40  43  47  
ระดับ 2     เลขที่    38
ระดับ 1.5  เลขที่  
ระดับ 1     เลขที่
ติดตาม    เลขที่      11  14  28  38  39  40  43  44  47  48 
ร              เลขที่  
ม             เลขที่
ส             เลขที่

การฟัง – การดู  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่ 

การพูด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การอ่าน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การเขียน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การคิดวิเคราะห์   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42 43  44  45 46  47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

การนำเสนอ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43 44  45  46 47  48  49  50

กลุ่มที่ 1 เลขที่
กลุ่มที่ 2 เลขที่
กลุ่มที่ 3 เลขที่

***************************************************************************************************
กิจกรรมการเรียน ปี 2556

รายงานผลการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดของนักเรียน  

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม

1. ให้นักเรียนเลือกรายงานผลการพัฒนาทักษะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากที่สุด 1 ทักษะ แล้วเขียนหรือพิมพ์ลงในใบงาน ……ใบรายงานผลการพัฒนาทักษะ (คลิก)

2. เรียงลำดับใบงานก่อนหลัง ตามรายการปฏิบัติที่ครูบันทึกไว้ รายการปฏิบัติ (คลิก)

3. ปกรายงาน สารบัญ  ภาคผนวก  บรรณานุกรม (คั่นหน้าใบงานทั้ง 2 ภาคเรียน)

4. เรียงเอกสารตามนี้ : ปกนอก ปกใน สารบัญ คำนำ รายงานการพัฒนาทักษะ 1 ทักษะ ภาคผนวก รายการปฏิบัติ (ของครู) ใบงาน (ของนักเรียน)  บรรณานุกรม ปกหลัง

5. ปกรายงาน ใช้กระดาษขาว เอ 4 ธรรมดา (ใช้เฉพาะวิชาของครูเท่านั้นนะคะ)

6. ใส่ซองพลาสติกใสเพียง 1 ซอง ไม่ต้องเย็บมุม ไม่ต้องเข้าสัน ไม่ต้องใช้คลิป ใส่ซองใสมาอย่างเดียวเท่านั้น

7. ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง

 

****************************************************************************

กิจกรรมการเรียนรู้ ชดเชย วันศุกร์ที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดข้อความ

************************************************

กิจกรรมบูรณาการ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนามงคล
ใบงาน

รายชื่อนักรียน

ให้นักเรียนตรวจสอบ ร่ายสุภาพของนักเรียนที่ครูนำมาเรียงเลขที่ไว้ ว่าใช่สำนวนที่นักเรียนต้องการส่งหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้แจ้งด่วน เพราะครูจะตรวจให้คะแนนจริงแล้วจ้า

ร่ายสุภาพ <—คลิก

สัปดาห์ที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน   เข้ากลุ่มทำหนังสั้น

การปฏิบัติงาน  เขียนโครงเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้น  และคิดหัวข้อเรื่องทำหนังสั้น

สัปดาห์ที่ 2  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน

– เขียนเรื่องย่อของหนังสั้น

–  ถ่ายวีดีโอหนังสั้นในห้องสมุด

การปฏิบัติ  อธิบายการทำหนังสั้น เขียนเรื่องย่อและแบ่งหน้าที่

สัปดาห์ที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน

-เข้ากลุ่มแสดงตัวอย่างหนังสั้น

– การจัดที่ประชุม

การปฏิบัติงาน

–  เข้ากลุ่มแสดงตัวอย่างหนังสั้น

– จัดโต๊ะประชุมและเตรียมประชุมและบันทึกการประชุม

สัปดาห์ที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน

-เรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

-กรอกแบบบันทึกข้อมูล

การปฏิบัติ  เขียนเรียงความเรื่อง จังหวัดของฉันในปี2020

สัปดาห์ที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การทำหนังสั้น

การปฏิบัติงาน   ปรึกษาการทำหนังสั้นและกำหนดวันที่ถ่ายทำจริง

สัปดาห์ที่ 8  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การเขียนเชิงธุระ

การปฏิบัติงาน  ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงธุระ ทำแบบฟอร์มเรื่องการเขียนเชิงธุระในหนังสือ

สัปดาห์ที่ 9  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เขียนรายงานเชิงวิชาการ

การปฏิบัติงาน   เลือกหัวข้อการทำรายงานและส่งการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

สัปดาห์ที่ 11  ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  เรียงความเรื่องโลกสาธารณะ

การปฏิบัติงาน   แบ่งหัวข้องาน หน้า 280 ความเชื่อ10ประการ

สัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  การแต่งร่าย

การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ร่ายและอ่านบทความในเว็บบล็อคแล้วแสดงความเห็น

สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  มัทนะพาธา
การปฏิบัติงาน  แบ่งกลุ่มอ่านบทประพันธ์และอ่านมัทนะพาธาให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ 16 ภาคเรียนที่ 2

สอบเรื่อง มัทนะพาธา

สัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ 2

ภาระงาน  คัมภีร์แพทย์ศาสตร์

การปฏิบัติงาน  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์แพทย์ศาสตร์