RSS

Category Archives: รูปแบบการสอน

คลังภาพ

การสอนภาษาไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูระพีร์ ปิยจันทร์

25-29 เมษายน 2559

 

ประชาสัมพันธ์

การประกวดหนังสั้น

เฟสบุคชุมนุมประชาสัมพันธ์หรรษา
student  T.V.
1  2  3

 

นำเสนอผลงาน

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

 

คิดวิเคราะห์

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

 

การเขียน

สาระที่ ๒ การเขียน

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 9, 2013 in การเขียน

 

การอ่าน

สาระที่ ๑ การอ่าน

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 9, 2013 in การอ่าน

 

การพูด

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 9, 2013 in การพูด