ปี ๒๕๕๔

เสียดินแดน
แมงกุ๊ดจี่
ฉ่อยหน้าม่าน
เดี่ยวแปด

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

: กิจกรรมการเรียนรู้ : ลิลิตตะเลงพ่าย
                  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕  ๑๖  ๑๗  ๑๘  ๑๙  ๒๐
๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔  ๒๕  ๒๖  ๒๗  ๒๘  ๒๙  ๓๐  ๓๑  ๓๒  ๓๓  ๓๔  ๓๕  ๓๖  ๓๗
๓๘  ๓๙  ๔๐  ๔๑  ๔๒  ๔๓  ๔๔  ๔๕  ๔๖  ๔๗  ๔๘  ๔๙  ๕๐  ๕๑  ๕๒  ๕๓
วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ : งานชดเชย เวลาเรียนที่หายไปในกิจกรรมกีฬาสี
ให้นักเรียน ม.๕ ทุกคนดูวิดีทัศน์
แล้ว ทำกิจกรรมตามใบงาน
ใบงาน

ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา

*************************************************************************************
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๔
บทอาขยาน
บทหลัก  
กัณฑ์มัทรี  ลิลิตตะเลงพ่าย
บทเลือก 
 ยามมืด  โลก  นิราศนรินทร์  มงคลสูตรคำฉันท์
***************************************************************************************************
วันเสาร์ที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๔
1. ให้นักเรียนดูสาระสำคัญที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ  คลิก
2. เมื่อดูภาพของกลุ่มตัวเองแล้ว หากต้องการนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินงาน ของกลุ่มให้นำเสนอไว้บนเฟสบุค
3. ให้นักเรียนทุกคนเขียน โครงเรื่องของ เนื้อหา สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ ที่จะนำเสนอตามรูปแบบของกลุ่มด้วยความคิดของตน แนบไฟล์ส่งครู ภายในวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม และ print ไปใช้ในชั้นเรียน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม
4. โครงเรื่อง ของ เนื้อหา สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ ประกอบด้วย
….เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจหรือสำนึกเรื่องใด
….เกิดขึ้นอย่างไร หรือ ใคร หรือ อะไร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลเป็นอย่างไรดูเพิ่มเติม

————————————————————————————————-

วันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ การอ้างอิงแหล่งข้อมูล : บรรณานุกรม
————————————————————————————————-

วันพุธที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔
งานนอกเวลา  ม. ๕/๙  , ม. ๕/๑๐ และ ม. ๕/๑๑
            ให้นักเรียน เขียนผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุทกภัยในท้องถิ่นหรือชุมชนของนักเรียน ความยาวอย่างน้อย
ครึ่งหน้า
ใบงาน หรือไม่เกิน ๑ หน้าใบงาน นำส่งต้นคาบเรียนวิชาภาษาไทย
————————————————————————————————-

วันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๔ ๕/๗ และ ๕/๘
————————————————————————————————-

วันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔
นักเรียน ม.๕ ที่รักทุกคน
เนื่องจาก ฝ่ายวิชาการฯ ไม่ได้จัดวิชาภาษาไทยพื้นฐานไว้ในตารางเรียนของนักเรียน เราจึงไม่ได้พบกัน ครูประสานงานกับฝ่ายวิชาการแล้ว และคาดว่า ตารางเรียนของนักเรียนจะได้รับการแก้ไขในสัปดาห์หน้า เพื่อไม่ให้เกิคผลกระทบ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงขอให้นักเรียนทุกคน ศึกษาด้วยตนเอง นอกตารางเรียน ดังนี้
คลิ  ๑. กิจกรรมการเรียนรู้   ๒. การค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต  ๓. รายการปฏิบัติ  ๔. ใบงาน  🙂
————————————————————————————————-

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๔ (ยังไม่ได้ปฏิบัติ)

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
เน้นการพัฒนา : ทักษะการเขียน
     

คาบเรียนที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ : ทบทวนรูปแบบการเรียนการสอน : ๑๐ นาที
กิจกรรมที่ ๒ : ทักษะชีวิต : คิดวิเคราะห์ : อุทกภัยศีกษา : ๓๐ นาที
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาทักษะการใช้ภาษา : การพูด ๑๐ นาที

คาบเรียนที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ : ทบทวนทักษะการเขียนคำประพันธ์ : การสัมผัสคำ : ๑๐ นาที
กิจกรรมที่ ๒ : ฝึกทักษะการเขียนคำประพันธ์ : การถอดฉันทลักษณ์ : ๑๐ นาที
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาทักษะการเขียนคำประพันธ์ : ร่ายสุภาพ ๒๐ นาที
กิจกรรมที่ ๔ : สรุปบทเรียน ครั้งที่ ๑ : ๑๐ นาที
*****************************************************************************************************

๑๔ พ.ย. ๒๕๕๔
สัปดาห์ที่ ๑:  วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔ – วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔

นักเรียนชั้น ม.๕ ทุกคน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดย “ครูระพีร์ ปิยจันทร์ “  เป็นการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะ ความรู้และความสามารถด้านภาษาไทย ให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยนักเรียน ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม
ระบบการเรียนซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สถานที่เรียน
– ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ และ ห้องประชุมพลายบัว
– เรียนพร้อมกันครั้งละ ๒ ห้อง จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน
ยกเว้น ห้อง ๕/๙ ๕/๑๐ และ ๕/๑๑ เรียนรวมกัน ๓ ห้อง จำนวน ๑๔๐ คน
๒. แหล่งเรียนรู้และช่องทางการสื่อสาร
– ครูระพีร์เว็บบล็อก  – เฟสบุค  – อีเมล์
๓. หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน
– ดาวน์โหลดจาก “ครูระพีร์เว็บบล็อค”หน้ากิจกรรมการเรียนรู้ : คลิก
– หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ และ ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ
– ใบงานของนักเรียนที่เข้าเรียนทุกชั่วโมง
๔. การปฏิบัติในชั้นเรียน
– ติดป้ายเลขที่ ซึ่งจะได้รับแจกในชั้นเรียน ที่หน้าอกเสื้อด้านขวา
– นำหนังสือที่ได้รับแจกมาเรียนทุกครั้ง
– ดาวน์โหลดเอกสาร ล่วงหน้า และส่งงานตามกำหนด ทุกครั้ง
๕. นักเรียนที่ขาดเรียน ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารบน “ครูระพีร์เว็บบล็อก” และทำงานให้ทันตามกำหนด
๖. นักเรียนที่มีปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ให้ขอเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ ห้องทำงานครูระพีร์
(สำนักงานประชาสัมพันธ์) ล่วงหน้าก่อนวันเรียน อย่างน้อย ๑ วัน