ลิลิตตะเลงพ่าย

สิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกครั้งที่เข้าเรียน

1. นำหนังสือมาเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน
2. พัฒนาทักษะการออกเสียงคำด้วยการอ่านออกเสียงหรือท่องบทอาขยาน
3. ส่งงานนอกเวลาที่กำหนดให้ส่งในชั้นเรียน
4. ส่งร่องรอยการอ่านเพื่อบันทึกสถิติการอ่าน
5. บันทึกรายการปฏิบัติ
6. ส่งรายการปฏิบัติท้ายคาบเรียน

กระบวนการปฏิบัติในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที
2. ฝึกอ่านในใจ จับเวลาเพื่อพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วงละ 5 นาที
3. ฝึกการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านด้วยการตอบคำถาม ช่วงละ 10นาที
4. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ช่วงละ 15 นาที
5. ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ร่วมคิด เข้ากลุ่มร่วมคุยและนำเสนอผลการเรียนรู้ 10 นาที
6. สรุปผลการเรียนรู้และบันทึกรายการปฏิบัติ 5 นาที
หมายเหตุ กำหนดเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนฝึกอ่านในใจและทำร่องรอยการอ่านตามเวลาที่กำหนด ช่วงละ 5 นาที
1. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม สมาธและมารยาทการอ่าน
2. นักเรียน จับคู่ แสดงความคิดเห็น รับรู้ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน  5 นาที
2. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียน เข้ากลุ่ม อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านในครั้งนี้  10 นาที
3. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการร่วมอภิปราย
4. ตัวแทนนักเรียน โดยการสุ่มของครูนำเสนอผลการเรียนรู้จากการอภิปราย 5 นาที
4. ครูสังเกต/บันทึกภาพ พฤติกรรม มารยาท ในการนำเสนอผลการเรียนรู้
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับในการเรียนครั้ง 5 นาที
6. นักเรียนบันทึกรายการปฏิบัติและสรุปผลการเรียนรู้ลงในแบบบันทึก ส่งครู 10 นาที
6. ครูบันทึกสถิติการส่งรายการปฏิบัติ ประเมินผลการเขียนบันทึก และส่งคืนนักเรียน
หมายเหตุ กำหนดเวลา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การปฏิบัติ

–  ให้นักเรียนฝึกอ่าน  ลิลิตตะเลงพ่าย

–  ครูสุ่มเลขที่ แต่ละห้อง ให้นักเรียนตอบคำถามที่เกี่ยวกับ    เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย  ที่ได้อ่านไป

การบ้าน

–  ให้นักเรียนคัดข้อความ ลิลิตตะเลงพ่าย  หน้า  62  มาส่งในคาบต่อไป

–  ให้นักเรียนเข้าไปดูวีดีโอ ตอน ภาษาไทยกับ ICT  และ    ตอน คุณครูนักพัฒนาทักษะ  ใน  ครูระพีร์เว็บบล็อก

–  ให้นักเรียนเข้าไปดูวีดีโอ ตอน ภาษาไทยกับ ICT  และ     ตอน คุณครูนักพัฒนาทักษะ  ใน  ครูระพีร์เว็บบล็อก

การปฏิบัติ

–  ครูให้นักเรียนอ่านลิลิตตะเลงพ่าย

–  ครูให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละอำเภอที่นักเรียนอยู่

  –  ครูให้แบ่งกลุ่มแยกเป็นแต่ละอำเภอแล้วช่วยกันคิดว่า วัฒนธรรมที่นักเรียนอยู่มีอะไรบ้าง

แบบฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์ ตีความ สรุปความและเขียนสื่อความ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 25
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69
70  71  72  73  74  75  76  77  78  79