ครูระพีร์

 นางระพีร์   ปิยจันทร์  ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ

สถานภาพปัจจุบัน : 
วิทยากร : แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม  แบบ “ส่องใน”
โค้ช : โครงการ STRONG ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้ไกล่เกลี่ย : กระทรวงยุติธรรม
ผู้ไกล่เกลี่ย : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
สื่อมวลชน : สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
สื่อมวลชน :
สื่อมวลชนสมานฉันท์  กอ.รมน. 

*******************************************************************
ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท     ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2555

ปริญญาตรี      การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2526

ประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกนาฏศิลป์   วิชาโทภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปีที่จบ  พ.ศ. 2524

ประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่จบ พ.ศ. 2522

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง ปีที่จบ พ.ศ. 2520

ประถมศึกษาปีที่ 7  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ปีที่จบ พ.ศ. 2517

ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ ปีที่จบ พ.ศ. 2514

ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

        การปฏิบัติงานการสอนภาษาไทย
การสอนภาษาแบบมุ่งพัฒนาทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูไม่ต้องสอน
การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนสตรีอ่างทอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ครูผู้นิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  โรงเรียนสตรีอ่างทอง

งานนอกสถานศึกษา
พัฒนาเว็บไซต์ สหวิชาดอทคอม
ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยากร ด้านการบูรณาการเทคโนโลยี
เข้าสู่การเรียนการสอน
สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริการทางวิชาการและชุมชน

พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การพัฒนาภาวะผู้นำ  และการพัฒนาองค์กร
ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

งานด้านการพูด
วิทยากรและพิธีกรทั้งในและนอกสถานศึกษา

งานเขียน
คอลัมน์ “มุมชวนมอง” ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “อ่างทองโพสต์”
บทร้อยกรอง ในวาระต่างๆ
วารสาร”ดวงประทีป” วัดไทยลอสแองเจลิส 
 

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ
13083242_962306983823296_7295246361409577618_n
ครูต้นแบบห้องเรียนคุณภาพ ระดับชาติ 2559รางวัล เข็มคุรุสดุดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี พ.ศ. 2555
– รางวัลโอเบคอวอร์ด ระดับเหรียญเงิน สพฐ. ปี พ.ศ. 2554

– รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. 2554
– ครูดีมีมาตรฐาน  เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
– ครูผู้นิเทศ ประจำโรงเรียนสตรีอ่างทอง เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
– ครูสอนดี สอนเก่ง โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้บนเว็บไซต์
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สพฐ.
– ทุนการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จาก สพฐ.
– ผู้มีคะแนนอยู่ในกลุ่มสูง จากผลการประเมินคุณภาพครูทั้งระบบ  ปี 2553
– ครูต้นแบบของโทรทัศน์ครู ปี พ.ศ. 2553
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 10 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก (4.00)
จากการประเมินคุณภาพครู ตามมาตรฐานที่ 10 ปี 2553
เนื่องจาก มีหลักฐานประเด็นพัฒนาสมบูรณ์
ครูสอนดี สอนเก่ง สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552
ร่วมจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.sahavicha.com 
ครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ปี 2550 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา เข็มอักษรย่อพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ ปี พ.ศ. 2541
ครูแกนนำผู้มีผลงานดีเด่น กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ 2540
โล่รางวัล ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ สถาบันการพัฒนาบุคลิกภาพ ปี พ.ศ. 2537
โล่รางวัล ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ สถาบันการพูดแบบการทูต ปี พ.ศ. 2536

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้และส่งเสริมภาษาไทย
1.  ภาษาไทยมีไว้เพื่อใช้มากกว่ามีไว้เพื่อรู้
2. ไม่มีใครว่ายน้ำได้ด้วยการอ่านตำรา ฉันใด ย่อมไม่มีใครใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว
ด้วยการอ่านหนังสือฉันนั้น
3.  ครูภาษาไทยควรเห็นความสำคัญของการฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้กับผู้เรียนมากกว่า
การเน้นเนื้อหาที่ผู้เรียนที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะการอ่าน
4.  การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง คล่องแคล่ว เกิดจากการได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์
ในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง อย่างต่อเนื่อง
ผลงานด้านวิชาการ
Best Practice :
การสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT ในการสอนภาษาไทย 
การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

107 ตอบกลับไปที่ “ครูระพีร์”

 1. Sunanta Soonthornmaykin Avatar

  วันนี้วันที่่ 7 กุมภาพันธ์2557 พิชญะ สุนทรเมฆินทร์ ขอลาป่วยเนื่องจากขาบวมอักเสบจากการเรียนวิชาพลศึกษา
  ปวดมาก เดินไม่ไหว คุณแม่ว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุรถชนกันในครั้งที่ผ่านมา กระโดดมากๆ จะไม่ค่อยดีคุณแม่แนะนำให้บอกคุณครูเขาก็ว่าครูจะเชื่อเขาหรือ เด็กๆพูด เขาไม่ค่อยดูแลตัวเอง ทำเต็มที่จนตัวเองต้องเจ็บ
  ขอขอบพระคุณที่คุณครูดูแลให้เป็นอย่างดี

 2. Sunanta Soonthornmaykin Avatar

  คืนวันศุกร์ที่ 10 พิชญะจะไปค้างบ้านเพื่อนเพื่อเตรียมแต่งตัวเป็นดามเมเยอร์ ขอเงินไป 2,000 บาทไปจ่ายค่าเช่าชุด (ไม่เป็นไรถ้านำไปจ่ายจริง ขอสนุบสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยค่ะ) คุณแม่ขอรบกวนคุณครูช่วยกวดขันพฤติกรรม และอบรมสั่่งสอนด้วยกลัวจะไปนอกทาง ซึ่งคืนวันจันทร์ที่ 6 ก็ค้างมาแล้ว 1 คืน ไปทำเกี่ยวกับกีฬาสี

  1. ระพีร์ Avatar

   ช่วงนี้ พิชญะ รับผิดชอบกิจกรรม ดีมากนะคะคุณแม่ เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสีเขียว เพื่อนๆ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แบ่งงานกันและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ คืนนี้ เด็กๆ แบ่งกันไป ค้างคืนบ้านเพื่อน ที่ผู้ปกครองอนุญาต พรุ่งนี้ ต้องแต่งตัวกันตั้งแต่ ตีสอง ค่ะ ส่วนเงิน 2000 บาท ที่เขาขอไป คงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะ เดี๋ยวเสร็จกีฬาสีแล้ว ฝ่ายการเงินต้องแสดงรายรับ-รายจ่าย จะจัดการนำเงินคืนคุณแม่นะคะ ขอบคุณค่ะ 😀

 3. Sunanta Soonthornmaykin Avatar

  คุณแม่พิชญะขอรบกวนคุณครูช่วยอบรมเรื่องการสูบบุหรี่ด้วยค่ะเพราะเจอซองและไฟชุดหลายครั้งแล้ว ถามก็บอกว่าเพื่อนฝากไว้ เพื่อนแกล้งบ้าง เคยลองสูบกับเพื่อนด้วย ไม่ได้ดุแต่สอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เขาจะเชื่อคุณครูมากกว่าแม่บอก เขาอยู่ท่ามกลางเพื่อนที่สูบหลายคน คุณแม่ก็ไม่ทราบว่าคนไหนบ้าง ทำให้เป็นห่วงเขามากเพราะเขาคบเพื่อนระดับเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนเลย ชอบทำกิจกรรมมากกว่า ขอขอบพระคุณคุณครูมากค่ะ

 4. อาจารย์บัณฑิต ทิพย์เดช Avatar
  อาจารย์บัณฑิต ทิพย์เดช

  ข้อมูลบนบล็อกของครูระพีร์เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึงในระดับอุดมศึกษาด้วยครับ ขอขอบพระคุณครูระพีร์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ครับ

  1. ครูระพีร์ Avatar
   ครูระพีร์

   ขอบคุณค่ะ อาจารย์บัณฑิต ทิพย์เดช เห็นสมควรเพิ่มเติม สิ่งใด ชี้แนะด้วยนะคะ 🙂

 5. Sunanta Soonthornmaykin Avatar

  คุณแม่พิชญะอยากทราบว่าทำไมเวลาเรียนปกติช่วงนี้ ลูกจะกลับบ้านเกือบมืดทุกวัน เขาบอกว่าทำงานเกี่ยวกับกีฬาสี เขาเป็นประธานต้องอยู่ แม่ไม่ได้ห้ามว่าทำไม่ได้ แต่ขอเป็นบางวันอาทิตย์หนึ่งสัก 2-3 วัน ห่วงเขาเพราะบ้านอยู่ไกลจากตลาดวิเศษพ่อต้องรับส่ง บางวันก็อาศัยเพื่อนกลับ ขณะแม่กำลังพิมพ์ถึงคุณครูเขาก็ยังไม่กลับ ตอนนี้เรื่องเรียนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่ ช่วยอบรมด้วยค่ะแบ่งเวลาให้ถูกต้อง

  1. ครูระพีร์ Avatar
   ครูระพีร์

   เดี๋ยวจะคุยกับเด็กให้นะคะ เพราะเรื่องกีฬาสี ส่วนมากเด็กๆ จะบริหารจัดการกันเอง เป็นประเพณีของแต่ละสีสืบเนื่องส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ครูเป็นเพียงดูแลอยู่ห่างๆไม่ให้เกินขอบเขต พิชญะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสี ได้รับการยอมรับจากเพื่อนเป็นอย่างดี ก็เลยทุ่มเทมากไปหน่อยเดี๋ยวจะคุยให้ค่ะ

 6. Sunanta Soonthornmaykin Avatar

  คุณครูช่วยกวดขันการร้องเพลงหาเงินเวลากลางคืนด้วยมันไม่เหมาะสม อันตรายมากๆ เสาร์อาทิตย์ไม่อยู่บ้านเลย พ่อแม่เครียดมากเพราะกลับดึก คุณครูช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยเขาอ้าวว่างานโรงเรียน พ่อแม่เข้าใจแต่การหาเงินในเวลากลางคืนไม่เหมาะสมเลย เครียดมา 3 คืนแล้ว บางคืนต้องไปรับประมาณ 3ทุ่ม อยากให้หาเงินทางอื่นซึ่งเป็นเวลากลางวันมากกว่า ขอบคุณค่ะ

  1. ครูระพีร์ Avatar
   ครูระพีร์

   ครูเพิ่งทราบจากคุณแม่นี่แหละค่ะ ว่าเขาไปเล่นดนตรีหาเงินเข้าคณะสี เดี๋ยวจะคุยให้นะคะขอบคุณค่ะ

 7. Sunanta Soonthornmaykin Avatar
  Sunanta Soonthornmaykin

  ขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยดูแลพิชญะ

 8. Sunanta Soonthornmaykin Avatar
  Sunanta Soonthornmaykin

  ฝากดูแลเลขที่ 9 พิชญะ สุนทรเมฆินทร์ ด้วยค่ะ ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ไม่ขยันอ่านหนังสือ อาจารย์ช่วยพูดอบรมให้รู้จักตั้งใจเรียน ติดเกม เล่นทุกวัน ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่

  1. Sunanta Soonthornmaykin Avatar

   ตอนนี้พิชญะกลับบ้านมืดทุกวัน ช่วงนี้ไปเปิดหมวกร้องเพลงกลับดึก พ่อแม่เป็นห่วงมาก ล่าสุดคืนวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. ไปเปิดหมวกร้องเพลงที่โพธิ์ทอง นอนค้างบ้านเพื่อน ต้องการให้คุณครูช่วยเตือนเรื่องความปลอดภัย ความประพฤติ การดูแลตนเอง พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกออกนอกบ้านตอนกลางคืน เป็นห่วงความปลอดภัย เขาอ้างเรื่องกีฬาต้องหาเงิน พ่อแม่พูดไม่ค่อยเชื่อฟัง พ่อแม่ห่วงเขามาก ขอบคุณค่ะ

 9. วิไลวรรณ Avatar
  วิไลวรรณ

  เป็นทั้งคนทำงานเอกชนและรับจ้างสอนพิเศษ อยากขอคำปรึกษาในเรื่องของเด็ก พอเห็นจากรายการหนึ่ง รู้สึกชื่นชมอาจารย์มาก

  1. ระพีร์ Avatar

   ยินดีค่ะ ตั้งประเด็นที่ต้องการปรึกษาไว้ที่นี่เลยค่ะ 🙂

 10. Nittaya Kullapa Avatar

  สวัสดีคะครูระพีร์ เห็นหน้าแล้วคิดถึงสิ่งดี ๆ ที่ ครูพูดวันที่เราเดินลงไปทานข้าวที่ชั้น L ของโรงแรมแมกซ์ เกี่ยวกับงานวิจัย สนใจคำพูดที่ครูพูดฟังแล้วเข้าใจง่าย เหมือนการวิจัยไม่ใช้่เรื่องยาก อยากฟังอีกสักครั้งจะได้ไหม ขอบคุณล่วงหน้า

  นิตยา .

  1. ระพีร์ Avatar

   ยินดีค่ะ ตั้งคำถามไว้ในนี้เลยนะคะ
   ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ 🙂

 11. ยุ่น คนดีที่โสด Avatar

  ครับ เพราะผมเคนเรียนกับอาจารย์ตอน ม.2 หรือ ม.3 ไม่แน่ใจครับ พอดีดู ยูบีซี จำได้ครับ อาจารย์สบายดีนะครับ

  1. ระพีร์ Avatar

   จ้ะ สบายดีจ้ะ ยินดีที่ได้พบกัน ขอบใจนะที่ยังจำครูได้ 🙂

 12. ยุ่น คนดีที่โสด Avatar

  สวีสดีครับ อ.เคยสอนที่ โรงเรียน ร.ส.ท. หรือเปล่าครับ

  1. ระพีร์ Avatar

   เคยครับ สอนอยู่ 10 ปี ครูบรรจุที่นั่น เมื่อปี 2526 แล้วย้ายมาอ่างทอง ในปี 2537 ครับ 🙂

 13. แหม่มนครฐม Avatar
  แหม่มนครฐม

  พี่แหม่ม….ตอบด่วน..ที่อ.สุรวีรย์บอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ต้องเอางานมาให้ครบหมายความว่ายังไง….ตอนนี้มึน..อึน…อ้วก..แฮ่แฮ่

 14. Samroeng Chitchuen Avatar

  สวัสดีค่ะ ไปอบรมโทรทัศน์ครูที่หอประชุมสมเด็จย่ามากับอาจารย์ ต้องการถามเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาไทยเป็นฐาน ช่วยตอบด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ
  ครูสำเริง

 15. ฐิตาภรณ์ จิรเวชสุนทรกุล Avatar

  ในสังคมคนดีนั้นหายาก
  ดูลำบากมากมาก ถ้าจะหา
  อาชีพครูมีให้ ด้วยเมตตา
  ขอชื่นชมหนักหนา ในตัวครู
  ขอเป็นอีกคนที่ชื่นชมคุณครูนะค่ะ หนูไม่มีอาชีพเป็นครูแต่เป็นแม่ของลูก
  อยู่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ค่ะ
  ถ้าครูยุคนี้มีความคิดอย่างคุณครูมากขึ้นเรื่อย ๆ หนูคิดว่า ประเทศไทย
  ของเราคง จะผลิตประชากร(รุ่นใหม่) ที่มีมาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์
  ในทางที่ดี สู้ต่อไปนะค่ะคุณครู ขอเป็นกำลังใจให้เสมอ

 16. สมพร จ้ะ Avatar

  เรียน ครูระพีร์ วันนี้(๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔) ได้เข้าชมเวปบล็อคของครูระพีร์แล้วค่ะ ร่วมชื่นชมด้วยอีกคน ถึงจะเข้าชมช้า แต่ก็มั่นใจว่า นักเรียนที่ได้ผ่นการเสริมสร้าง-ถ่ายทอดประสบการณ์ของคุณระพีร์ โดยเฉพาะด้านภาษาไทย จะเป็นคนไทยที่ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย ภาษาประจำชาติ ที่ต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน อนุรักษ์ให้คงอยู่และยั่งยืน สืบไป…ที่รู้ๆ จะผลิตเวปบล็อคอย่างที่เคยหารือกันไว้ จะเริ่มต้นอย่างไร? …เมื่อไหร่ดีคะ

 17. กันต์ฤทัย Avatar
  กันต์ฤทัย

  เรียนเชิญ..เป็นวิทยากรสาธิตการสอนโรงเรียนอรัญประเทศนะคะ
  ดีใจที่พี่ตอบรับ น้ำลดเมื่อไหร่ก็จะได้พบกัน…( น้องตาลป.โทม.ราม)

 18. nipa tantammarot Avatar
  nipa tantammarot

  สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูศิษย์เก่าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน ค่ะ หนูจบ รสท.ประมาณปี 2531 เพื่อนดูรายการทางช่อง TBS จำได้ว่าเคยเรียนกับอาจารย์ รู้สึกดีใจมาก ที่ได้พบอาจารย์อีกครั้ง อาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่าย หนูรำลึกถึงอาจารย์เสมอค่ะ สวัสดีค่ะ

  1. ครูระพีร์ Avatar
   ครูระพีร์

   เช่นกันจ้ะ ไม่ได้พบกันนานเลยนะ 🙂

 19. อิทธิเทพ สร้างอิฐ Avatar
  อิทธิเทพ สร้างอิฐ

  ผมครูเชียงใหม่ครับได้รับชมประวัติและผลงานของอาจารย์ทางรายการครูมืออาชีพครับผมจะเอาแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของผมน่ะครับแต่ผมเป็นครูการงานอาชีพคิดว่าน่าจะนำไปปรับใช้ได้น่ะครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่ทำให้ผมได้ข้อคิดและไอเดียใหม่ๆครับรึว่าถ้าอาจารย์มีข้อเสนอแนะติดต่อกับผมได้ที่ Tum_teched@hotmail.com i7 รึว่าทาง Facebook ที่ อิทธิเทพ สร้างอิฐ ครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับข้อเสนอแนะใหม่ๆที่จะใช้ในการเรียนการสอนครับ

  1. ระพีร์ Avatar

   สวัสดีเช่นกันค่ะ อาจารย์สอนการงานอาชีพ สาขาไหนคะ วิชาในกลุ่มสาระนี้ สามารถบูรณาการกับภาษาไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ แล้วค่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ ตอนนี้ ขอเรียนก่อนค่ะ เรียนรามฯ ป.โท ทุน สพฐ. มาสเตอร์ทีชเชอร์ ค่ะ

 20. Sittichok Meneerat Avatar

  พอดีพึงออกเวรคับดูรายการอะไรไม่รู้เห็นอาจารย์ สอนทันสมัยดีคับ

 21. ปรีดา ลิ้มนนทกุล Avatar

  ผมกำลังดูรายการ “ครูมืออาชีพ” อยู่นะครับ
  ตอนตี 5 ของวันที่ 30 กันยายน 2554
  ชื่นชม และเข้ามาให้กำลังใจนะครับ

  ขอบพระคุณในความเป็นครูที่ดีให้กับเยาวชนไทยนะครับ
  ปรีดา ลิ้มนนทกุล
  คนทุพพลภาพมืออาชีพ
  http://preedatracking.blogspot.com/

  1. ระพีร์ Avatar

   ขอบคุณ ที่เป็นกำลังใจค่ะ

 22. Noree Avatar
  Noree

  เรียน คุณครูระพีร์

  หนูเป็นครูแนะแนวจบใหม่ค่ะ
  หนูขอชื่นชมฝีมือการสอนของท่านค่ะ
  เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ สำหรับการเป็นครู

  หนูขอนำวิธีคิดและวิธีการสอนของครู
  มาเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองและการสอนนะคะ
  ถึงแม้ว่าจะสอนต่างวิชากันก็นำมาปรับใช้ได้คะ
  เห็นอาจารย์แล้วหนูมีกำลังใจที่จะเป็นครูขึ้นมามากเลยคะ

  ขอบคุณมาคะ

  1. ระพีร์ Avatar

   ยินดีค่ะ หากมีสิ่งใดที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ เรียนเชิญนะคะ

 23. จิจิ Avatar
  จิจิ

  อาจารย์คะ อาจารย์เคยสอนที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุเทียนเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมคะ ถ้าใช่ หนูเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์คะ อาจารย์เป็นครูประจำชั้นหนู ตอน ม.3/1 คะ. ดีใจที่ได้เห็นอาจารย์ทางโทรทัศน์อีกครั้งคะ

  1. ระพีร์ Avatar

   ใช่แล้วจ้ะ ครูสอน ตั้งแต่ปี 2526-2537 จ้า

 24. Joy Warapon Avatar

  ขอ Email หน่อยได้มั๋ยคะครูระพีร์

 25. kallaya Avatar
  kallaya

  เรียน คุณครูระพีร์
  หนูเพิ่งได้ดูรายการครูมืออาชีพที่ออกรายการวันเสาร์ที่ 24 นี้ น่าชื่นชมฝีมือการสอนมากค่ะ
  และวิธีการ ที่ครูได้ใช้ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกับความทันสมัยของเทคโนโลยี สุดยอดมาก ๆเลยค่ะ (เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ สำหรับบุคคลที่ก้าวเข้ามาเป็นครู)

 26. Joy Warapon Avatar

  สวัสดีคะวนนี้ดูรายการครูมืออาชีพคะ..อ.ระพีร์เก่งมากคะ

 27. test87 Avatar

  สวัสดีค่ะคุณครู

  ได้อ่านหลายๆหน้าพบว่าเว็บนี้ดีมากๆเลยคะ แต่เผอิญสะดุดนิดหน่อยตรงคำว่า “อีเมล” ค่ะ

  อีเมล ไม่มีการันต์ตามราชบัณฑิตนะคะ ^_^

 28. Redrum Avatar
  Redrum

  ดู Thai PBS อยู่ ต้องมาหาเวปอาจารย์เลยครับ เป็นอาจารย์ที่น่าเป็นลูกศิษย์มากเลยครับ

 29. Somsak Ketkeaw Avatar

  ผมเห็นอาจารย์.. จากรายการ ThaiPBS
  อาจารย์ สุดยอด มากครับผม — ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ นะครับ

 30. ฝนตกน้ำท่วมตึกMEP ^^ Avatar
  ฝนตกน้ำท่วมตึกMEP ^^

  อาจารย์ค่ะมันยากมากที่จะแต่งกลอนให้ได้สาระ
  แต่ง่ายมากถ้าได้แต่งแบบตลกๆ ขำๆ

  1. ระพีร์ Avatar

   ก็สาระน่ะ มันยากเสมอแหละ แต่มันมีคุณค่า ใช่ไหมล่ะ เวลา ลองฝึกเรื่องที่มีสาระแบบฮาฮา ก็ได้นี่ ไม่ยากหรอก ถ้าใจสั่งมา อะนะ 🙂

   1. ฝนตกน้ำท่วมตึกMEP^^ Avatar
    ฝนตกน้ำท่วมตึกMEP^^

    ใจสู้หรือเปล่า อิอิ ^^ การแต่งกลอนอยากจะให้ได้สาระ มันยากนะแต่งที่ไรอยากจะหนี ถ้าเลือกได้ไม่อยากแต่งเป็นสิ่งดี(มั้ง) ครูระพีร์คงจะว่าเราเอาตาย (ฮ่า)

 31. แตงกวา น้องตาตั้ม Avatar
  แตงกวา น้องตาตั้ม

  ไหนไพเราะเสนาะหูกว่าครูเล่า
  ไหนรือเท่าเทียบคำล้ำสรรหา
  ไหนจะสู้ครูคำนี้ที่บูชา
  ไหนกิจใดพลีวิญญาณ์เพื่อตัวเรา

  …………
  งงมากเลยคะ______
  หนูเป็นไรไม่รู้ ไม่มีอารมณ์ ไม่รู้สึกสนุกเหมือนคราวก่อนที่แต่งแล้ว..
  ก็ได้แค่นี้แหละค่ะ พยายามกว่านี้มันคงอึนๆแระ

  TToTT

 32. เอม Avatar
  เอม

  รายงานตัวค่ะ 🙂
  นางสาว วรรามลพร เกตุศรีบุรินท์
  มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

 33. นางสาว บุษราคัม บุญบรรดาล ม.5/3 Avatar
  นางสาว บุษราคัม บุญบรรดาล ม.5/3

  แนะนำตัวค่ะ ครูระพี
  นางสาว บุษราคัม บุญบรรดาล ชั้น ม.5/3

 34. ยัยแตงกวาน้องตาตั้ม Avatar
  ยัยแตงกวาน้องตาตั้ม

  แก้คำพิมพ์ผิด

  บรรทัดที่ 9
  เคยคิดนะเคยคิดถามตัวเองว่า

  บรรทัดที่ 20
  ที่จะหันกลับไปหาวิถีเดิม

  บรรทัดที่ 30
  ความเป็นเลิศด้านแต่งกลอนยากฝึกฝน

  รีบไปนิด ขอโทษทีเด้อค่าาาาา

 35. ยัยแตงกวาน้องตาตั้ม Avatar
  ยัยแตงกวาน้องตาตั้ม

  ถึงจะส่งล่าช้า แต่ก็มาพร้อมสิ่ง งงๆ ในเนื้อกลอน…..

  เคยคิดนะจะแต่งกลอนส่งทำไม
  เพื่ออะไร?ในใจเลยคิดถาม
  พอขาดส่งต้องนั่งไปและก็จาม
  เพราะกลอนงามก็ทวงคอยติชม
  เคยคิดนะถ้ากลอนแต่งไม่ดี
  ทุกบทนั้นไม่สุขีพร้อมขื่นขม
  กลัวโดนว่าบ้างแต่งไปไร้อารมณ์
  ทุกข์ระทมและกดกัน ไม่เข้าใจ
  เคยคิดนะเลยคิดถามตัวเองว่า
  ทำไมหว่า?ไม่ปรับตัวเอาจิตใส่
  คิดว่ามันคือส่วนหนึ่งที่หายไป
  ของนิสัยตัวเองนั้นนั่นคือเรา
  เคยคิดนะที่นึกกลัวครูระพีร์
  เห็นแล้วต้องหลบตาหนีเกรงครูเขา
  แต่ตัวจริงเรื่องขี้เล่นมิใช่เบา
  ยังไงก็เพลาเพลาหน่อยและกัน
  เคยคิดนะถ้าครูไม่ดูแล้ว
  คงไม่แคล้วปล่อยมุกให้เด็กขำ
  แต่เวลาดุขึ้นมาคงไม่ทัน
  ที่จะหันกลับไปหาวถีีเดิม
  เคยคิดนะแต่งกลอนมาไปทำไม
  แต่งแต่งไปก็ไม่ได้เด่่นเพิ่ม
  กลอนเรามันธรรมดาไม่ได้เติม
  ไม่ได้เสริมอะไรให้ดูดี
  เคยคิดนะเราเองก็เหมือนคนอื่น
  การแต่งกลอนเพียงหยิบยื่นความสุขี
  เพียงขยันแต่งมากบทบ่อยบ่อยที
  ส่งบทนี้แปดบทนั้นเพื่อฝึกตน
  เคยคิดนะยิ่งแต่งไปยิ่งไม่เริ่ด
  ความเป็นเลิศด้านแต่งกลอนยากผึกฝน
  คนเก่งกว่าเรานั้นมีทั่วมณฑล
  แล้วแต่ผลของการแสดงงาน
  คิดอยู่ว่าความขยันช่วยเราได้
  เก่งยังไงขาดสิ่งนี้คงไร้หาญ
  สิ่งนี้นั่นอาจเปรียบได้ดั่งวิญญาณ
  สิ่งสิ่งนี้ตราบเท่านานยากทำลาย

  มันไม่ดีเลย คำก็ซ้ำ งงก็งง แปลกก็แปลก ยังไงไม่รู้

  ( หนูนี้ก็แปลกไม่เคยให้กำลังใจตัวเองเลย เนอะ )

 36. ยัยแตงกวาน้องตาตั้ม Avatar
  ยัยแตงกวาน้องตาตั้ม

  ส่งกลอนค่ะ……………
  ขอโทษด้วยนะคะสุขภาพไม่อำนวยนิด
  กลอนก็แต่งได้น้อยไปหน่อย
  แต่ก็งงไม่ใช่น้อย

  สอบกลางภาคผ่านไปใยช้านัก
  คณิตหลักอังกฤษเพิ่มไทยเสริมศิลป์
  ชีวะวิทย์โครงงานไทยน้ำตาริน
  เพราะว่าสอบผ่านจนชินเก่งจริงเรา
  เปล่าอวดนะแค่หนูสอบผ่านเฉยๆ
  เปล่าอวดเล้ยไม่เคยกล้าเหมือนใครเขา
  “ก็แค่ผ่านเป็นคนตก”เอ๊า!เพลาเพลา
  เดี๋ยวตัวเหาตัวเห็บมันได้ยิน
  ล้อเล่นหรอกคนอย่างหนูตกได้ไง
  ยากแค่ไหนเย็นแค่ไหนหรือเรียกหิน
  อย่างน้อยก็คาบเส้นสักสองมิล
  อย่านินนาทติณชาติจะรู้กัณฑ์
  ไอ้เรื่องสอบยังได้ใจยังไหว
  แต่ที่ให้ขายบัตรนั้นนึกขัน
  “ไม่ใช่ลูกเปล่าบังคับรู้แบ่งปัน
  รู้การให้หนูนั้นต้องทำเป็น”
  ดรุณีพูดมาพาเด็กขำ
  แต่หน้าก็ชุ่มฉ่ำเด็กต่างเห็น
  พอเลิกพูดลงเวทีเหงื่อกระเด็น
  เพราะต้อนเฟร็นหาตัวคนไม่จ่ายตัง
  อาทิตย์นี้ได้บทน้อยหน่อยนะจ๊ะ
  นี่ก็ละการบ้านมาแต่งมั่ง
  ถ้าไม่ส่งก็ต้องคอยระวัง
  เดี๋ยวอาจารย์เรียกไปนั่งและด่าเพลิน
  ไม่จริงหรอกที่อาจารย์จะด่าหนู
  ก็ตัวสูออกจะสวยอ่ะ!อย่าเขิน
  งามเสียจนผู้คนต่างต้องเมิน
  อ๊ะ!อย่าเอิ้นด่านะ เมินคือมอง

  ได้แค่นี้เองนะค่ะ
  =^(++++++++++++++++++++++++)^=

 37. เต้ย Avatar
  เต้ย

  อาจารย์ครับ ชื่อ”พศวัต” ในห้องเรียนเขียนคำประพันธ์ไม่มี ร นะครับ

 38. ครูจำรอง จันทร์ดำ Avatar
  ครูจำรอง จันทร์ดำ

  ขอบคุณคุณพี่มากค่ะ น้องเห็นแนวข้อสอบแล้ว ดีใจมาก แต่ไม่รู้จะทำถูกหรือเปล่า น้องคงได้เตรียมตัวสอบแบบมีทิศทางมากขึ้น ทางศูนย์ของพี่กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่ค่ะ แล้วทราบผลการสอบวิชาแรก แล้วยังทางศูนย์ตรังยังไม่ทราบเลยค่ะ

  1. ครูระพีร์ Avatar
   ครูระพีร์

   กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการสอนค่ะ จะสอบวันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค. นี้ เช่นกัน วิชานี้ ไม่นับหน่อยกิตค่ะ แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ไม่จบ ขอให้น้องโชคดีในการสอบนะคะ

   เมื่อวันนี้ ผศ.อดุลย์ เข้ามาเขียนคุยกับพวกเรา ในหน้าบัณฑิตศึกษา น้องลองเข้าไปอ่านดูนะคะ
   เผื่อจะได้แนวทางในการเตรียมตัวสอบเพิ่มเติมค่ะ

   ด้วยความปรารถนาดีต่อวิชาชีพ

 39. ครูจำรอง จันทร์ดำ Avatar
  ครูจำรอง จันทร์ดำ

  สวัสดีค่ะคุณครูคนเก่ง น้องขอชื่นชมกับความสามารถของพี่มากเลย เก่งจริงๆ ถือเป็นความโชคดีของนักเรียนที่มีคุณครูที่เก่ง ภาษาไทยคงจะพัฒนาก้าวไกลแน่ๆ และน้องก็ดีใจที่มีพี่เป็นแบบอย่างครูภาษาไทยอีกคนหนึ่ง หวังว่าคงไม่รังเกียจที่จะรับน้องไว้เป็นที่ปรึกษาพี่สักคนนะค่ะ น้องอยู่ไกลจากพี่มาก น้องอยู่พัทลุง และเรียน ป. โท ในโครงการยกระดับมาตราฐานฯ แต่เรียนด้วยทุนตัวเองค่ะ น้องเรียนอยู่ที่ จ. ตรัง คุณพี่มีอะไรที่ให้ความรู้น้อง ขอความกรุณาส่งให้น้องบ้างนะค่ะ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวข้อสอบของ อาจารย์อดุลย์ การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย จะสอบในวันที่ 19 ธ.ค. 53 นี้ รอคอยความหวังจากพี่นะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  1. ครูระพีร์ Avatar

   ขอบคุณสำหรับไมตรีจิต และมิตรภาพที่มอบให้ พี่ก็เรียนด้วยทุนตนเองเหมือนกันค่ะ ดีใจนะคะที่พบว่า มีคนที่กล้าได้กล้าเสีย แบบเราอยู่ที่พัทลุงด้วย

   ข้อสอบ อาจารย์อดุลย์ เท่าที่สอบ ไม่ยากค่ะ ข้อสอบมี 3 ข้อ บังคับให้ทำ 1 ข้อ และเลือกทำ 1 ข้อ ค่ะ สรุป ทำแค่ 2 ข้อ ค่ะ แต่เขียนกันมือหงิกเลย แนวข้อสอบ เป็นแบบนี้ ค่ะ

   1. ในการเรียนรายวิชานี้ กลุ่มของท่านได้รับมอบหมายให้ทำ เรื่องอะไร และท่านมีหน้าที่ทำอะไร ให้เขียนอธิบายงานที่ได้รับมอบหมาย (ทำนองนี้นะ) และบรรยายสาระของรายงานของกลุ่มว่าสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาใด อย่างไรบ้าง ประมาณนี้แหละค่ะ ข้อนี้บังคับว่า ทุกคนต้องทำนะคะ
   2. ข้อนี้ ถามเกี่ยวกับหลักสูตร 2551 ประเด็นการนำไปใช้ ให้สอดคล้องกับสภาพจริง และภาพรวมของหลักสูตรในอนาคต ทำนองว่า น่าจะพัฒนาไปในรูปแบบใดค่ะ
   3. พี่เลือกทำข้อนี้ เขาถามว่า สมมุติว่ามีผู้มาขอคำแนะนำเรื่องการจัดทำหลักสูตรวิชาภาษาไทย ท่านมีแนวทางที่จะแนะนำอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย หรือจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาค่ะ (ทำนองนี้นะคะ)

   ขอให้โชคดีในการสอบนะคะ ขอบคุณที่ให้เกียรติค่ะ
   ครูระพีร์

 40. แตงกวา(น้องตั้ม) Avatar
  แตงกวา(น้องตั้ม)

  แต่งไปแต่งมา
  เพิ่งจะรู้ว่าที่บ้านไฟปิดหมด ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร
  เลยต้องใช้บทกลอนที่ตาพี่แต่งให้

  วังเวงแว่วเวียนวนปนความเศร้า
  หัวใจเหงาเปล่าเปลี่ยวเสียวสันหลัง
  กลัวแสนกลัวปากก็รัวบทพุธธัง
  ภะคะวันตัง”ตัวเป็นเป็น”เห็นเต็มตา*-*

  1. ระพีร์ Avatar

   วังเวงแว่วเวียนวนปนความเศร้า
   หัวใจเหงาเปล่าเปลี่ยวเสียวสันหลัง
   กลัวแสนกลัวปากก็รัวบทพุธธัง
   ภะคะวันตัง”ตัวเป็นเป็น”เห็นเต็มตา*-*

   เห็นอะไร อย่างไร ช่างเถอะนะ
   วิสาสะ ทักทาย ไม่หนักหนา
   คนมีบุญย่อมรู้จักใช้ปัญญา
   แผ่กุศลาไปให้เขาเข้าพุทโธ (แต่งต่อมาเลย..สาวน้อย)

 41. แตงกวา(น้องตั้ม) Avatar
  แตงกวา(น้องตั้ม)

  เมื่อกี้หนูเห็นการบ้านคณิตและก็นึกถึงกลอน เลยแต่งมาฝาก อ. (สดๆร้อนๆ)

  เรียนคณิตผิดด้วยหรือที่คิดช้า
  สั่นวิญญาณ์เมื่ออาจารย์เรียกชื่อถาม
  พอทำได้คิดได้ภัยคุกคาม
  เพื่อนชอบตามถามแต่กรูทุกวี่วัน

  ปล. วรรคที่ ๔ ตาพี่ช่วยแต่งด้วย พอดีคิดไม่ออก และถึงจะออกยังมึน

  1. ระพีร์ Avatar

   เรียนคณิตผิดด้วยหรือที่คิดช้า
   สั่นวิญญาณ์เมื่ออาจารย์เรียกชื่อถาม
   พอทำได้คิดได้ภัยคุกคาม
   เพื่อนชอบตามถามแต่กรูทุกวี่วัน

   ช่วยไม่ได้อยากเก่งกว่าผองเพื่อน
   อย่าแชเชือนช่วยเหลือจนเสียขวัญ
   ต้องชี้ช่องให้รู้คิด อย่าติดพัน
   การลอกกัน ทำเพื่อนโง่ เป็นบาปกรรม (แต่งต่อมา…เลย 🙂

 42. แตงกวา(น้องตั้ม) Avatar
  แตงกวา(น้องตั้ม)

  อ.ค่ะในกลอนวรรคที่ ๒ พิมพ์ผิดนะคะ
  แก้เป็น แดด”รอน”รอนส่งมาเหงื่อคลาไหล

  1. ระพีร์ Avatar

   เหงื่อคลาไหล
   คำว่า คลา น่าจะเป็น ไคล ดีไหม
   หมายถึง “เหงื่อไคล”น่ะ

 43. แตงกวา(น้องตั้ม) Avatar
  แตงกวา(น้องตั้ม)

  วันนี้เข้าแถวตอนเช้า นึกถึงการแต่งกลอน เลยแต่งมาฝาก อ. นะคะ

  การเข้าแถวตอนเช้านั้นมันแสนร้อน
  แดดรอรรอนส่องมาเหงื่อคลาไหล
  เคล้ากับเสียงอาจารย์ด่าน่าขาดใจ
  เป็นลมไปช่วยพาเข้าร่มที

  พอดีมันเกิดอารมย์

  ปล.ขอยืนยันว่าหนูแต่งเองจริงๆ (ถามเพื่อนได้ ยังยืมปากกามันเขียนกลอนใส่มืออยู่เลย)

  1. ระพีร์ Avatar

   เยียมมาก สาวน้อย แต่งต่อไปเรื่อยๆ เห็นอะไร คิดถึงอะไร รู้สึกอย่างไร เขียนออกมาเลย เขียนตามที่ใจสั่งมา

  2. ระพีร์ Avatar

   การเข้าแถวตอนเช้านั้นมันแสนร้อน
   แดดรอรรอนส่องมาเหงื่อไคลไหล
   เคล้ากับเสียงอาจารย์ด่าน่าขาดใจ
   เป็นลมไปช่วยพาเข้าร่มที

   อพิโถ ตัวเล็ก กะจ้อยร่อย
   ยึนกลางแดด แรงน้อย ไม่พอที่
   ควรรู้จักทานอาหารให้พอดี
   ออกกำลังเสียบ้างสิจะแข็งแรง (แต่งต่อมา….เลย 🙂

 44. ศรีวิชัย อริยสินกุล Avatar
  ศรีวิชัย อริยสินกุล

  สวัสดีครับอาจารย์ ผมคงมีอาจารย์เป็นต้นแบบของผมอีกคนแล้ว ประสบการณ์ผมอาจจะน้อยแต่ต่อไปตัวอย่างที่ดีของผมจะทำให้ผมพัฒนาประเทศชาติได้อย่างแน่นอนครับ ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ

  1. ระพีร์ Avatar

   ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ร่วมกันพัฒนาชาติไทย ด้วยภาษาไทยจากหัวใจของครูไทยนะคะ

 45. วิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์ Avatar
  วิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์

  ทึ่งพี่มากนะคะ เห็นด้วยกับน้องเก๋ พี่เยี่ยมจริงๆ ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเรียนร่วมชั้นกับคนเก่ง
  ขอบคุณสำหรับเนื้อหา ปริญญาโท มีประโยชน์มากค่ะ

 46. ศุภจิต Avatar
  ศุภจิต

  มาเยี่ยมชมคุณพี่ค่ะ ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ ไม่ใช่แค่มาดดีนะนะ อย่างนี้เรียกว่ามากความสามารถ

  น้องเก๋ ป.โท(ราม)

 47. ครูวันเพ็ญ เพชรเพ็ง Avatar
  ครูวันเพ็ญ เพชรเพ็ง

  อาจารย์ระพีร์ขา เก่งมากๆเลยค่ะ หนูขอขอบคุณที่ช่วยเอาเนื้อหาที่เรียนป.โทขึ้นเว็บไว้ให้จะได้เอาไว้ดูตอนสอบค่ะ ด้วยความเคารพและนับถืออย่างยิ่ง จากครูหัวหิน

  1. ระพีร์ Avatar

   ด้วยความยินดีค่ะ เราเรือรำเดียวกัน มีหน้าที่ พาทุกคนให้ถึงฝั่งฝันค่ะ

 48. ลูกศิษย์ Avatar
  ลูกศิษย์

  อ.ค่ะเรื่องลิลิตตะเบงพาย

  ที่ให้ทำเปงเพาเวอร์พอย

  จะรู้ได้ไงค่ะ ว่าเลขที่ไหน

  ทำบทความเรื่องอะไร

  ^^

  1. ระพีร์ Avatar

   เลขที่เท่าไร ก็ทำ ข้อความตามเลขที่นั้น

 49. ท่านชายอุ Avatar

  อ.ครับ เว็บไซต์ท่านอาจารย์สุดยอดมากเลยครับ พอดีเข้ารับการอบรมที่โรงเรียน
  แล้วเขาแนะนำให้เข้ามาดูเว็บของ อาจารย์

  ถ้าจะฝากตัวเป็นศิษย์มิทราบว่าท่านอาจารย์จะรับไหมครับ

  จากครูชัยนาท

  1. ระพีร์ Avatar

   ยินดีค่ะ อย่าถึงกับ เป็นลูกศิษย์เลยค่ะ ขอแค่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็ปลื้มแล้วค่ะ สงสัยอะไร มีปัญหาอะไร ถามไว้ ในหน้าแรกนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

 50. panee songpracha Avatar
  panee songpracha

  ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถค่ะ

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s