เอกสารประกอบการเรียน ท๓๒๑๐๑

คำอธิบายรายวิชา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ปก_เอกสารประกอบการพัฒนาทักษะ

ประเมินผลการพัฒนาทักษะ

ไฟล์ .pdf เปิดด้วย Adobe Reader  

ใบงานวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ปก_เอกสารประกอบการพัฒนาทักษะ 

วรรณคดีวิจักษ์ : มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 
                           ๑-๒   ๓-๔  ๕-๗  ๘-๑๐  ๑๑-๑๓  ๑๔-๑๖  ๑๗-๑๙  ๒๐-๒๓  ๒๔-๒๖  ๒๗-๒๙
                           ๓๐-๓๒  ๓๓-๓๕  ๓๖-๓๘  ๓๙-๔๑  ๔๒-๔๕  ๔๖-๔๗  ๔๘-๔๙  ๕๐-๕๑  ๕๒