ครูที่ปรึกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
การประชุมผู้ปกครอง  าพบรรยากาศ
๑๙ พ.ค.๒๕๕๔
รายละเอียดการรับและจ่ายเงิน
จิตสาธารณะ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ให้นักเรียน ม. ๕/๙ ทุกคน บันทึกสถิติการมาโรงเรียน ตามลำดับ ดังนี้
๑. กรอกข้อมูล ตามแบบ ใบสีฟ้า ด้านที่ ๑
๒. ให้ผู้ปกครอง เขียนตัวอย่างลายมือ ในสีฟ้าด้านที่ ๒ ต้องตรงกับใบมอบตัว
๓. นำสถิติการ มาสาย การป่วย ลา หรือ ขาด ไปกรอกลงในแต่ละช่องตามตัวอย่าง
๔. ให้ผู้ปกครอง เซ็นชื่อ ในช่่องของแต่ละสัปดาห์
๕. กรอกทุกสัปดาห์ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๖. นำส่งครูภายในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม
๗. ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงไม่ควรปลอมลายมือผู้ปกครอง
๘. ครูทำแบบนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ และยอมรับการกระทำของตนเอง

สถิติการมาเรียน
สีฟ้า ๑
     สีฟ้า ๒

มิถุนายน    กรกฎาคม       สิงหาคม