ครูระพีร์

 นางระพีร์   ปิยจันทร์  ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ

สถานภาพปัจจุบัน : 
วิทยากร : แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม  แบบ “ส่องใน”
โค้ช : โครงการ STRONG ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้ไกล่เกลี่ย : กระทรวงยุติธรรม
ผู้ไกล่เกลี่ย : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
สื่อมวลชน : สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
สื่อมวลชน :
สื่อมวลชนสมานฉันท์  กอ.รมน. 

*******************************************************************
ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท     ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2555

ปริญญาตรี      การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2526

ประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกนาฏศิลป์   วิชาโทภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปีที่จบ  พ.ศ. 2524

ประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่จบ พ.ศ. 2522

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง ปีที่จบ พ.ศ. 2520

ประถมศึกษาปีที่ 7  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ปีที่จบ พ.ศ. 2517

ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ ปีที่จบ พ.ศ. 2514

ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

        การปฏิบัติงานการสอนภาษาไทย
การสอนภาษาแบบมุ่งพัฒนาทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูไม่ต้องสอน
การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนสตรีอ่างทอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ครูผู้นิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  โรงเรียนสตรีอ่างทอง

งานนอกสถานศึกษา
พัฒนาเว็บไซต์ สหวิชาดอทคอม
ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยากร ด้านการบูรณาการเทคโนโลยี
เข้าสู่การเรียนการสอน
สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริการทางวิชาการและชุมชน

พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การพัฒนาภาวะผู้นำ  และการพัฒนาองค์กร
ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

งานด้านการพูด
วิทยากรและพิธีกรทั้งในและนอกสถานศึกษา

งานเขียน
คอลัมน์ “มุมชวนมอง” ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “อ่างทองโพสต์”
บทร้อยกรอง ในวาระต่างๆ
วารสาร”ดวงประทีป” วัดไทยลอสแองเจลิส 
 

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ
13083242_962306983823296_7295246361409577618_n
ครูต้นแบบห้องเรียนคุณภาพ ระดับชาติ 2559รางวัล เข็มคุรุสดุดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี พ.ศ. 2555
– รางวัลโอเบคอวอร์ด ระดับเหรียญเงิน สพฐ. ปี พ.ศ. 2554

– รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. 2554
– ครูดีมีมาตรฐาน  เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
– ครูผู้นิเทศ ประจำโรงเรียนสตรีอ่างทอง เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
– ครูสอนดี สอนเก่ง โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้บนเว็บไซต์
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สพฐ.
– ทุนการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จาก สพฐ.
– ผู้มีคะแนนอยู่ในกลุ่มสูง จากผลการประเมินคุณภาพครูทั้งระบบ  ปี 2553
– ครูต้นแบบของโทรทัศน์ครู ปี พ.ศ. 2553
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 10 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก (4.00)
จากการประเมินคุณภาพครู ตามมาตรฐานที่ 10 ปี 2553
เนื่องจาก มีหลักฐานประเด็นพัฒนาสมบูรณ์
ครูสอนดี สอนเก่ง สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552
ร่วมจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.sahavicha.com 
ครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ปี 2550 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา เข็มอักษรย่อพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ ปี พ.ศ. 2541
ครูแกนนำผู้มีผลงานดีเด่น กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ 2540
โล่รางวัล ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ สถาบันการพัฒนาบุคลิกภาพ ปี พ.ศ. 2537
โล่รางวัล ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ สถาบันการพูดแบบการทูต ปี พ.ศ. 2536

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้และส่งเสริมภาษาไทย
1.  ภาษาไทยมีไว้เพื่อใช้มากกว่ามีไว้เพื่อรู้
2. ไม่มีใครว่ายน้ำได้ด้วยการอ่านตำรา ฉันใด ย่อมไม่มีใครใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว
ด้วยการอ่านหนังสือฉันนั้น
3.  ครูภาษาไทยควรเห็นความสำคัญของการฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้กับผู้เรียนมากกว่า
การเน้นเนื้อหาที่ผู้เรียนที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะการอ่าน
4.  การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง คล่องแคล่ว เกิดจากการได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์
ในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง อย่างต่อเนื่อง
ผลงานด้านวิชาการ
Best Practice :
การสอนภาษาไทยแบบมุ่งพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT ในการสอนภาษาไทย 
การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

107 ตอบกลับไปที่ “ครูระพีร์”

 1. Chandramuk A. Avatar

  “เข็มอักษรย่อพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ ” ??
  รบกวนตรวจสอบราชาศัพท์หน่อยได้หรือเปล่าครับ น่าจะเป็น…”อักษรพระนามาภิไธยย่อ”….. มากว่านะครับ
  พระปรมาภิไธย ใช้เฉพาะองค์ในหลวงไม่ใช่หรอกหรอครับ รบกวนด้วยครับ

  1. ระพีร์ Avatar

   ขอบคุณค่ะ เพิ่งตรวจสอบ ผิดจริงๆ ขอบคุณมาก ค่ะ

 2. ครูระพีร์ Avatar
  ครูระพีร์

  การนำระบบเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนของคุณครูมีวิธีการอย่างไรบ้าง
  ตอบ
  1. สำรวจความพร้อมด้านการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้เรียน ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียนและจากการใช้โทรศัพท์ ส่วนตัว
  2. สำรวจความพร้อมการให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ได้แก่ ห้องเรียนห้องสมุด ห้องพิเศษ และ Wifi
  3. สำรวจความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ด้านการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ และสภาพปัญหาที่นักเรียนเคยพบในการใช้
  4. แนะนำระบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยให้ดู การสอนภาษาไทยด้วย ICT จากรายการครูมืออาชีพ
  5. แนะนำเครื่องมือการเรียนรู้ ให้เวลานักเรียนทำความรู้จักกับครูระพีร์เว็บบล็อกและทดลองเข้าถึงบล็อกด้วยตนเอง
  6. สั่งงานผ่านครูระพีร์เว็บบล็อกให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา
  7. เตรียมเอกสารสำรองให้พร้อมกรณี ระบบเครือข่ายมีปัญหา สามารถใช้ ระบบเอกสารหรือกิจกรรมอื่นๆ ทดแทนได้ทันที
  8. นำผลการปฏิบัติ เสนอบนเครือข่ายในระบบปิด เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะทักษะด้านการพูด การเขียน การแสดงออก และพฤติกรรมขณะเรียนรู้ในชั้นเรียน
  9. ประเมินผลตามสภาพจริง นำผลการประเมินให้ผู้เรียนได้รับรู้ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระบบกลุ่มปิด ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและมารยาทในการสื่อสารออนไลน์ =D
  10. ซ่อม ผลการเรียนรู้ที่เป็นปํญหา และ เสริมทักษะผู้เรียนในกลุ่มที่ต้องต่อยอด ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่อง chat box หรือ e-mail
  =D

   1. chaichana Avatar
    chaichana

    เรียนคุณครูระพีร์
    ผมได้ส่งหนังสือไปที่อีเมลrp03piyajan@hotmail.comเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้าผมจะส่งหนังสือไปให้ใหม่นะครับและขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้คำแนะนำต่างๆครับ

   2. ระพีร์ Avatar

    ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ

   3. chaichana Avatar
    chaichana

    เรียนคุณครูระพีร์
    เนื่องจากผมได้รับให้ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาไทย ม.2 ซึ่งเด็กนักเรียนไม่ค่อยสนใจคุยกันจนบางครั้งรู้สึกแย่และท้อมากทั้งๆที่ก็พยายามสร้างบรรยายกาศในการเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเองแต่ก็ไม่ได้ผล….ผมจึงอยากขอคำแนะนำหรือให้คุณครูช่วยชี้แนะผมด้วยครับว่าควรจะทำอย่างไรดี….ขอบพระคุณครับ
    ชัยชนะ ไชยบุตร

   4. ระพีร์ Avatar

    เด็ก ม.2 กำลังซน เป็นวัยที่มีแรงขับมาก เพราะคุ้นเคยกับโรงเรียน กับเพื่อนในชั้นแล้วและไม่มีความกังวลเรื่องเรียนต่อ ม.ปลาย จึงมีพฤติกรรมท้าทายครูมาก เราต้องหาจุดสนใจร่วมกันก่อน เด็กต้องรู้สึกว่าเรากับเขาเข้าใจกัน เข้าใจกันได้ก่อน ถ้าทำอย่างนี้ได้ ทุกอย่างจะง่ายตามมาครับ =D ขอโทษที่ตอบช้า ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะใช้ เฟสบุค มากกว่าครับ

 3. chaichana Avatar
  chaichana

  เรียน คุณครูระพีร์
  ผมอยากเรียนสอบถามว่า การนำระบบเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนของคุณครูมีวิธีการอย่างไรบ้างและมีปัญหาหรือข้อจำกัดอะไรบ้าง ครับ ขอขอบพระคุณครับ

 4. chaichana Avatar
  chaichana

  เรียน คุณครูระพีร์
  ตามที่ผมนายชัยชนะ ไชยบุตร ได้ ส่งหนังสือเพื่อขอศึกษาดูงงานการใช้ ICT ในการสอนภาษาไทย
  ทาง E-Mail อยากทราบว่าคุณครูระพีได้รับหรือยังครับ

  1. ครูระพีร์ Avatar
   ครูระพีร์

   ยังไม่ได้รับนะคะ เช็ค ใน junk แล้ว ก็ไม่มีค่ะ ลองส่งมาใหม่นะคะ ที่ rapeepiyajan@gmail.com ก็ได้ ค่ะ

เพิ่มความเห็น :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s